Quyết định số 123/QĐ-KTNN về việc thành lập các đơn vị cấp phòng trực thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực VI do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
5
download

Quyết định số 123/QĐ-KTNN về việc thành lập các đơn vị cấp phòng trực thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực VI do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 123/qđ-ktnn về việc thành lập các đơn vị cấp phòng trực thuộc kiểm toán nhà nước khu vực vi do tổng kiểm toán nhà nước ban hành', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 123/QĐ-KTNN về việc thành lập các đơn vị cấp phòng trực thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực VI do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

  1. KI M TOÁN HÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH GHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 123/Q -KTNN Hà N i, ngày 09 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH V VI C THÀNH L P CÁC ƠN VN C P PHÒNG TR C THU C KI M TOÁN NHÀ NƯ C KHU V C VI T NG KI M TOÁN HÀ NƯ C Căn c Lu t Ki m toán nhà nư c; Căn c Ngh quy t s 916/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 15 tháng 9 năm 2005 c a U ban Thư ng v Qu c h i khoá XI v cơ c u t ch c c a Ki m toán Nhà nư c; Căn c Ngh quy t s 1123/NQ-UBTVQH11 ngày 28 tháng 5 năm 2007 c a U ban Thư ng v Qu c h i khoá XI v vi c thành l p thêm 04 ơn v Ki m toán Nhà nư c khu v c tr c thu c Ki m toán Nhà nư c; Căn c Quy t nh s 07/2007/Q -KTNN ngày 26/10/2007 c a T ng Ki m toán Nhà nư c v vi c thành l p Ki m toán Nhà nư c khu v c VI; Xét ngh c a Ki m toán trư ng Ki m toán Nhà nư c khu v c VI và V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Thành l p các ơn v c p phòng tr c thu c Ki m toán Nhà nư c khu v c VI giúp Ki m toán trư ng Ki m toán Nhà nư c khu v c VI th c hi n nhi m v theo quy nh c a pháp lu t và c a T ng Ki m toán Nhà nư c, g m: 1. Văn phòng Ki m toán Nhà nư c khu v c IX (g i t t là Văn phòng); 2. Phòng T ng h p; 3. Phòng Nghi p v 1; 4. Phòng Nghi p v 2; 5. Phòng Nghi p v 3. i u 2. Ki m toán trư ng Ki m toán Nhà nư c khu v c VI có trách nhi m xây d ng quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n c a các ơn v c p phòng ư c quy nh t i i u 1 c a Quy t nh này trình T ng Ki m toán Nhà nư c xem xét cho ý ki n trư c khi ký ban hành.
  2. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. V trư ng V T ch c cán b , Ki m toán trư ng Ki m toán Nhà nư c khu v c VI, các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. T NG KI M TOÁN HÀ NƯ C Nơi nh n: - Như i u 3; - Lãnh o KTNN; - Các ơn v tr c thu c KTNN; - ng u KTNN; - BCH Công oàn KTNN; Vương ình Hu - BCH oàn Thanh niên KTNN; - Lưu VT, V TCCB (02).
Đồng bộ tài khoản