Quyết định số 1235/2007/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
87
lượt xem
5
download

Quyết định số 1235/2007/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1235/2007/QĐ-TTg về việc ông Nguyễn Trọng Điều, thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1235/2007/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH Đ c l p - T do - H nh phúc S : 1235/2007/QĐ-TTg Hà N i, ngày 18 tháng 9 năm 2007 QUY T Đ NH V VI C ÔNG NGUY N TR NG ĐI U, THÔI GI CH C TH TRƯ NG B N IV TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c K t lu n c a Ban Bí thư t i văn b n s 2377-CVNS/BTCTW ngày 18 tháng 8 năm 2007 v vi c ông Nguy n Tr ng Đi u, thôi gi ch c Th trư ng B N i v đ gi ch c Phó Giám đ c H c vi n Chính tr -Hành chính qu c gia H Chí Minh-Giám đ c H c vi n Hành chính qu c gia, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ông Nguy n Tr ng Đi u, thôi gi ch c Th trư ng B N i v đ nh n nhi m v m i theo quy t đ nh c a Ban Bí thư. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Đi u 3. B trư ng B N i v và ông Nguy n Tr ng Đi u ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Như đi u 3; - Ban Bí thư (đ b/c); - Th tư ng, các Phó TTgCP; - Ban T ch c Trung ương; Nguy n T n Dũng - VPCP: BTCN, các PCN, các V CCHC, TCCB, Website CP; - Lưu: Văn thư, VPBCS (2)
Đồng bộ tài khoản