Quyết định số 124/1999/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
38
lượt xem
3
download

Quyết định số 124/1999/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 124/1999/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch chung đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc tỉnh Quảng Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 124/1999/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 124/1999/Q -TTg Hà N i, ngày 18 tháng 5 năm 1999 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 124/1999/Q -TTG NGÀY 18 THÁNG 5 NĂM 1999 PHÊ DUY T QUY HO CH CHUNG Ô THN M I I N NAM - I N NG C T NH QU NG NAM TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c i u l qu n lý quy ho ch ô th ban hành kèm theo Ngh nh s 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 c a Chính ph ; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Qu ng Nam t i t trình s 258/TT-UB ngày 19 tháng 3 năm 1998 và c a B trư ng B Xây d ng t i công văn s 2213/BXD- KTQH ngày 22 tháng 12 năm 1998, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Quy ho ch chung ô th m i i n Nam - i n Ng c n năm 2020 v i nh ng n i dung ch y u sau: 1. V m c tiêu: Quy ho ch chung ô th m i i n Nam - i n Ng c nh m c th hóa nh hư ng quy ho ch t ng th phát tri n ô th Vi t Nam n năm 2020, h tr cho vi c phát tri n thành ph à N ng, áp ng nhu c u u tư xây d ng i h c à N ng (400 ha), Khu công nghi p t p trung i n Nam - i n Ng c (420 ha) và Khu du l ch ngh ngơi gi i trí (hơn 300 ha) trên cơ s khai thác các ưu th v i u ki n t nhiên, c nh quan và khí h u c a khu v c hình thành t i ây m t Trung tâm công nghi p, d ch v , giáo d c ào t o, du l ch và ngh mát c a t nh Qu ng Nam và khu v c mi n Trung. 2. Ph m vi l p Quy ho ch chung: Khu t l a ch n phát tri n ô th n m trong vùng ng b ng à N ng - H i An, di n tích có th khai thác kho ng 2700 ha thu c m t ph n t ai c a 3 xã i n Nam, i n Ng c, i n Dương có ranh gi i như sau: - Phía B c giáp thành ph à N ng (khu v c Non Nư c - Hòa Quý - Hòa H i); - Phía Nam giáp ngo i th th xã H i An (xã CNm An và CNm Hà); - Phía ông giáp bi n ông;
  2. - Phía Tây giáp tuy n ư ng à N ng - H i An. Hư ng phát tri n c a ô th m i là: Phía B c t i ranh gi i thành ph à N ng, phía Nam giáp t i ngo i th th xã H i An, phía ông ôm l y o n sông C Cò và sát ra t n bãi bi n và phía Tây t i giáp ư ng liên t nh thành ph à N ng - th xã H i An. 3. Quy mô dân s : n năm 2020, dân s ô th m i i n Nam - i n Ng c trong ph m vi quy ho ch kho ng 15 v n ngư i, t u ( n 2005) kho ng 5 v n ngư i. 4. Quy ho ch s d ng t ai và ki n trúc c nh quan ô th : a) V ch tiêu s d ng t: Ch tiêu s d ng t ô th bình quân là 80 m2/ngư i, trong ó t giao thông là 23 m2/ngư i, t cây xanh, th d c, th thao là 12 m2/ngư i và t xây d ng các công trình ph c v l i ích công c ng là 5 m2/ngư i. b) V phân khu ch c năng: - Khu công nghi p t p trung i n Nam - i n Ng c v i quy mô d ki n 420 ha ư c b trí t i phía Tây c a ô th g n tr c ư ng à N ng - H i An; - Khu dân cư v i t ng di n tích kho ng 680 ha bao g m 150 ha g n v i khu công nghi p, 300 ha g n v i khu i h c và 230 ha là khu làng xã nông ngư nghi p i n Dương ư c b o t n; - H th ng trung tâm công c ng: Trung tâm chính c a ô th có quy mô d ki n 50 ha ư c b trí bên tr c chính ô th hư ng ra bi n. Trung tâm các khu dân cư có quy mô d ki n 20 ha ư c b trí t i 3 khu i n Nam, i n Ng c và i n Dương. Các trung tâm chuyên ngành g m: Khu ào t o i h c bao g m i h c à N ng, i h c dân l p Qu ng Nam có quy mô d ki n 400 ha n m phía B c ô th ; Khu du l ch và sân golf có quy mô t ai d ki n 300 ha phân b 2 bên sông C Cò, d c b bi n, khu c n cát xã i n Dương bao g m c các cơ s y t , ch a b nh và an dư ng; - Khu cây xanh m t nư c và th d c th thao: Bao g m 150 ha d i cây xanh công viên d c theo sông C Cò, 30 ha cho khu cho các khu cây xanh trong khu , d c ư ng ph và khu r ng dương, c n cát ven bi n; - Khu d tr phát tri n có quy mô kho ng 300 ha ư c quy ho ch t i khu t phía Nam khu công nghi p, ti p giáp v i ngo i th th xã H i An. c) V ki n trúc và c nh quan ô th : - Không gian ô th bao g m 2 khu v c: Khu v c xây d ng hi n i bao g m nhi u khu xây d ng cao t ng ti p c n v i các tuy n giao thông i ngo i phía Tây ô th , khu công nghi p và khu ào t o; khu v c ô th sinh thái ch y u phía ông ô th bao g m khu trung tâm ô th , công viên và khu du l ch ư c xây d ng các công trình th p t ng và phân tán. Không gian ô th th p d n v phía bi n và v phía Nam;
  3. - Khai thông h th ng sông C Cò t C a i (H i An) n Non Nư c và sông Hàn ( à N ng) làm tr c không gian ch o c a ô th , t o m t nư c và hành lang cây xanh, vùng c nh quan và ngh ngơi cho ô th ; - Duy trì lâu dài làng xóm khu dân cư nông - ngư nghi p i n Dương, c i t o thành nh ng làng sinh thái ti p c n v i không gian làng c ngo i th H i An. 5. V quy ho ch giao thông và cơ s h t ng k thu t: a) V giao thông: - Giao thông i ngo i g m các tuy n t nh l n i ô th v i qu c l 1A, thành ph à N ng, th xã H i An và th tr n Vĩnh i n; n o vét khai thông sông C Cò t ch c tuy n ư ng th y du l ch. S d ng sân bay qu c t à N ng và sân bay Chu Lai ph c v cho ô th ; - Giao thông n i th bao g m tr c chính ô th có l gi i 34 - 50 m, tr c chính khu v c có l gi i 31 m, ư ng khu v c có l gi i 22,5 m và ư ng khu có l gi i 19,5 m ư c quy ho ch thích h p v i i u ki n a hình, sông ngòi t nhiên v i di n tích kho ng 270 ha (bao g m c giao thông tĩnh). B n xe liên t nh ư c b trí phía Tây ô th g n ngã tư i n Ng c v i di n tích d ki n 2,5 ha. b) V chuNn b k thu t t ai: - San n n: Vùng t quy ho ch xây d ng ô th có cao a hình t +4,0 n +7,0 nên không c n san l p nhi u, ch c n san c c b t ng khu v c. Cao kh ng ch cho các khu ch c năng t +2,5 n +4,0. - Thoát nư c mưa: T ch c h th ng thoát nư c mưa riêng, nư c th i sinh ho t riêng. Nư c mưa thoát theo 2 hư ng: Phía ông khu công nghi p thoát v sông C Cò, phía Tây khu công nghi p thoát v sông Vĩnh i n. c) V c p nư c: - Nư c sinh ho t: Năm 2005: 100 L/ngư i/ngày êm Năm 2020: 130 L/ngư i/ngày êm - Nư c công nghi p: Xác nh theo d án công nghi p Các lo i nư c khác l y theo quy ph m - Yêu c u c p nư c:
  4. Năm 2005, s dân ư c c p nư c là 80% Năm 2020, s dân ư c c p nư c là 85% - Công su t nhà máy nư c: Năm 2005: 35.000 m3/ngày Năm 2020: 85.000 m3/ngày - Ngu n nư c: t u l y nư c ng m t i ch và dài h n l y t ngu n nư c m t c a h th ng sông Vĩnh i n; - M ng lư i c p nư c: Tr m bơm công su t 85.000 m3/ngày t t i ngã ba sông Vĩnh i n - Thanh Quýt, tr m x lý nư c v i cùng công su t t t i u m ng lư i g n khu công nghi p, g n tr c ư ng à N ng - H i An v i di n tích kho ng 4 - 5 ha. ư ng ng chuy n f 700 và m ng lư i ng phân ph i f 100 n f 700. d) V c p i n: - Ph t i dân d ng 53.332 KW ( t u 6.000 KW) và công su t i n cho ph t i công nghi p 120.000 KW ( t u 69.207 KW). T ng ph t i 173.332 KW; - Ngu n i n: t tr m 220/110 KV - 2 x 250 MVA C u ; - Lư i i n g m: Lư i 110 KV t tr m 220/110 KV C u xây d ng ư ng dây m ch kép 110 KV vào các tr m 110/22 KV c a ô th m i (g m các tr m t i phía B c và phía Nam); lư i 22 KV và lư i 0,4 KV thi t k theo m ch vòng kín, dùng cáp ng m. e) V thoát nư c và v sinh môi trư ng: - Toàn b nư c th i công nghi p và nư c th i dân d ng ph i ư c x lý trư c khi th i ra sông; - Lưu lư ng nư c th i bình quân d tính 120 L/ngư i/ngày, t ng lưu lư ng 14.500 m3/ngày; - Xây d ng h th ng c ng riêng, 12 tr m bơm và 2 tr m x lý t p trung. Nư c th i sau khi x lý tr m Tây B c x ra sông Vĩnh i n, tr m Tây Nam x vào su i C Lưu ra sông Thu B n; - Rác th i sinh ho t và công nghi p thành bãi chôn l p úng k thu t (dài h n s ư c x lý) di n tích 20 ha t i khu i xã i Hi p, huy n i L c; - Nghĩa a d ki n trên khu t i thu c xã i Phư c, huy n i L c cách trung tâm ô th kho ng 20 km trên ư ng i Tây Nguyên v i di n tích 40 ha. Nh ng năm t i v n t n d ng t còn t i nghĩa a hi n nay phía Nam ô th . 6. Quy ho ch xây d ng t u:
  5. t ư c m c tiêu hình thành khu dân cư ô th giai o n u, ng th i phát tri n cơ s h t ng áp ng nhu c u ho t ng c a khu công nghi p i n Nam - i n Ng c và khu ào t o i h c c n t p trung l p và th c hi n các d án u tư c i t o và xây d ng ưu tiên sau: - D án u tư xây d ng cơ s h t ng cho khu công nghi p và khu ào t o i h c; - D án xây d ng khu dân d ng c a ô th m i bao g m các công trình hành chính, công trình công c ng phúc l i như văn hóa, giáo d c y t cho nhân dân ô th , công nhân khu công nghi p và cán b công nhân viên, sinh viên khu ào t o i h c; - Các D án xây d ng khu cao t ng và th p t ng v i t ng quy mô t là 150 ha; - D án xây d ng ư ng giao thông chính ô th 80 ha trư c h t là các tr c ư ng g n v i khu công nghi p, khu ào t o i h c và khu dân cư ô th ; - D án xây d ng h th ng c p nư c, c p i n, thông tin liên l c, thoát nư c mưa và nư c th i cho khu công nghi p, khu ào t o i h c và khu dân cư ô th . i u 2. U ban nhân dân t nh Qu ng Nam ph i h p v i B Xây d ng và các B , ngành có liên quan t ch c th c hi n quy ho ch ô th m i i n Nam - i n Ng c: 1. Phê duy t h sơ thi t k Quy ho ch chung ô th m i i n Nam - i n Ng c n năm 2020 sau khi có ý ki n th ng nh t c a B Xây d ng; 2. T ch c công b Quy ho ch chung ô th m i i n Nam - i n Ng c n năm 2020 nhân dân bi t, ki m tra và th c hi n; t ch c l p và th c hi n quy ho ch chi ti t các khu ch c năng ô th và các d án u tư theo quy nh hi n hành l p k ho ch hàng năm và dài h n th c hi n quy ho ch chung; 3. Ban hành i u l qu n lý ki n trúc và quy ho ch xây d ng ô th m i i n Nam - i n Ng c, sau khi có ý ki n th ng nh t c a B Xây d ng; 4. Huy ng các ngu n v n u tư trong nư c và nư c ngoài dư i nhi u hình th c th c hi n các d án u tư xây d ng ô th m i i n Nam - i n Ng c. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Ch t ch U ban nhân dân t nh Qu ng Nam; các B trư ng: Xây d ng, Qu c phòng, K ho ch và u tư, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Tài chính, Giao thông v n t i, Công nghi p, Khoa h c, Công ngh và môi trư ng, Giáo d c và ào t o, T ng c c trư ng T ng c c a chính ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ngô Xuân L c ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản