Quyết định số 124/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
67
lượt xem
1
download

Quyết định số 124/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 124/2002/QĐ-UB về việc ban hành quy định tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 124/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 124/2002/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2002 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V BAN HÀNH QUY NH T CH C U GIÁ QUY N S D NG T Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Ngh nh s 86/CP ngày 19 tháng 12 năm 1996 c a Chính ph v ban hành Quy ch bán u giá tài s n ; Căn c Ngh nh s 14/1998/N -CP ngày 06 tháng 3 năm 1998 c a Chính ph v qu n lý tài s n Nhà nư c ; Căn c Ngh nh s 04/2000/N -CP ngày 11 tháng 02 năm 2000 c a Chính ph v thi hành Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai và Ngh nh s 66/2001/N -CP ngày 28 tháng 9 năm 2001 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 04/2000/N -CP ; Căn c Ngh nh s 93/2001/N -CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph v phân c p qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh ; Căn c Quy t nh s 80/2001/Q -TTg ngày 24 tháng 5 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c x lý, s p x p l i nhà t thu c s h u Nhà nư c trên a bàn thành ph H Chí Minh ; Xét ngh c a S Tài chánh-V t giá t i công văn s 2844/TCVG-CS ngày 22 tháng 8 năm 2002 và c a H i ng u giá quy n s d ng t t i công văn s 3366/TCVG- H G-ND ngày 02 tháng 10 năm 2002 ; QUY T NNH i u 1.- Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v vi c t ch c u giá quy n s d ng t trên a bàn thành ph H Chí Minh. i u 2.- Quy t nh này có hi u l c k t ngày ban hành. i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph , Giám c S Tài chánh -V t giá, Giám cS a chính-Nhà t, Giám c S K ho ch và u tư, Ki n trúc sư trư ng thành ph , C c trư ng C c Thu , Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Chánh Thanh tra Nhà nư c thành ph , Giám c S Xây d ng, Giám c S Tư pháp, Vi n Trư ng Vi n Kinh t , Giám c S Giao thông Công chánh, Ch t ch H i ng u
  2. giá quy n s d ng t, Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n, t ch c, cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Nơi nh n : KT. CH TNCH - Như i u 3 - B Tài chính PHÓ CH TNCH - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H ND.TP - Thư ng tr c UBND/TP - VPH -UB : Các PVP - Các T NCTH, TM - Lưu (TM-Ph) Huỳnh Th Nhân QUY NNH V T CH C U GIÁ QUY N S D NG T (Ban hành kèm theo Quy t nh s 124 /2002/Q -UB ngày 04 tháng 11 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph ). Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1.- M c ích, khái ni m v u giá quy n s d ng t: Vi c t ch c u giá quy n s d ng t nh m m c ích th c hi n nhanh các d án u tư c a thành ph theo quy ho ch ã ư c phê duy t, qua ó xã h i hóa vi c thu hút v n u tư ph c v yêu c u phát tri n c a thành ph . u giá quy n s d ng t là vi c y ban nhân dân thành ph l a ch n các ch u tư có năng l c giao quy n s d ng t b ng hình th c u giá công khai. i u 2.- Gi i thích t ng : Các t ng trong quy nh này ư c hi u như sau : 1- Ngư i tham gia u giá là t ch c kinh t trong nư c ho c cá nhân trong nư c ăng ký óng l phí u giá mua b h sơ xin tham gia u giá. 2- Ngư i trúng u giá là t ch c kinh t trong nư c ho c cá nhân trong nư c phát m c giá cao nh t ư c ch p nh n trong phiên u giá và ư c ghi nh n trong biên b n trúng u giá ư c Ch t ch H i ng u giá quy n s d ng t phê duy t. 3- Giá kh i i m là giá ban u th p nh t c a gói u giá làm căn c u giá quy n s d ng t.
  3. 4- L phí tham gia u giá là kho n ti n thu cho m i gói ư c ưa ra u giá quy n s d ng t, ư c dùng chi phí cho vi c t ch c u giá. Kho n thu này không hoàn tr cho ngư i tham gia u giá. 5- Kho n ti n t trư c là kho n ti n do ngư i i u ki n tham gia u giá n p cho H i ng u giá quy n s d ng t trư c khi t ch c u giá. 6- N c giá t i thi u (m i l n phát giá) là kho n chênh l ch giá t i thi u gi a hai l n phát giá li n k nhau. m i vòng phát giá, m c giá c a ngư i phát sau ph i cao hơn m c giá c a ngư i phát trư c k ó t i thi u b ng n c giá quy nh trong h sơ u giá. 7- Giá trúng u giá là m c giá cao nh t mà ngư i trúng u giá ã phát vòng cu i cùng c a phiên u giá. i u 3.- i u ki n c a các khu t t ch c u giá quy n s d ng t: 1- Các khu t ưa ra u giá ph i thu c quy n s d ng c a y ban nhân dân thành ph , ã có quy ho ch chi ti t ư c duy t, ã ư c n bù gi i t a, ã ư c o c xác nh chính xác v trí và thu h i theo quy t nh c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n, áp ng các i u ki n : ã xác nh ư c m t xây d ng, chi u cao công trình, các thông s h t ng k thu t khác và có b n v t ng m t b ng do ơn v có tư cách pháp nhân l p, ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t. 2- Khu t ưa ra u giá quy n s d ng t ph i có phương án u giá chi ti t c th ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t. i u 4.- i tư ng tham gia u giá : i tư ng ăng ký tham gia u giá là các t ch c kinh t trong nư c và cá nhân trong nư c. Tùy theo tính ch t, c i m và quy mô c a gói u giá, các i tư ng tham gia u giá s ư c xác nh c th trong thông báo u giá quy n s d ng t ăng trên báo. Phiên u giá ch ư c ti n hành n u có t 02 (hai) ngư i tr lên ăng ký tham gia u giá. i u 5.- Quy n l i và trách nhi m c a ngư i trúng u giá : 1- Quy n l i c a ngư i trúng u giá : 1.1- Ngư i trúng u giá ư c xác nh n k t qu trúng u giá, ư c giao c t m c và di n tích t ti n hành khai thác s d ng t theo m c ích quy nh trong h sơ u giá, sau khi ã thanh toán 60% (sáu mươi ph n trăm) giá tr trúng u giá. 1.2- Ngư i trúng u giá ư c quy n s d ng h t ng k thu t trong khu t (n u ã ư c Nhà nư c u tư) ho c k t n i h t ng k thu t trong khu t v i m ng lư i h t ng k thu t chung c a thành ph như ư ng giao thông, i n, c p-thoát nư c, vi n thông,... (n u Nhà nư c chưa u tư).
  4. 1.3- ư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, ư c c p hóa ơn n p ti n theo k t qu trúng u giá (không ch u thu giá tr gia tăng) sau khi ã th c hi n các nghĩa v tài chính cho Nhà nư c và th c hi n các quy n theo quy nh c a pháp lu t. 2- Trách nhi m c a ngư i trúng u giá : 2.1- Tuân th úng theo quy ho ch chi ti t v m c ích s d ng, m t xây d ng, chi u cao công trình, các thông s h t ng k thu t khác và ti n u tư xây d ng ã ư c quy nh trong h sơ u giá. Th i gian ph i ti n hành u tư xây d ng và khai thác không ư c tr quá m t năm k t ngày ngư i trúng u giá ư c bàn giao t theo i m 1.1, Kho n 1 c a i u 5. N u có lý do kéo dài th i gian tri n khai u tư, ngư i trúng u giá ph i báo cáo gi i trình v i y ban nhân dân thành ph b ng văn b n ư c xem xét gi i quy t. 2.2- Ch u s ki m tra, giám sát quá trình u tư xây d ng và tri n khai th c hi n quy ho ch trong khu t theo i u ki n t i h sơ u giá. 2.3- Th c hi n các quy nh c a Nhà nư c v qu n lý t ai, môi trư ng, qu n lý quy ho ch u tư, ki n trúc và xây d ng, ch u s ki m tra, giám sát trong quá trình u tư xây d ng và tri n khai th c hi n quy ho ch trong khu t theo i u ki n t i h sơ u giá. i u 6.- Giá kh i i m làm căn c u giá quy n s d ng t: 1- Giá kh i i m do H i ng u giá quy n s d ng t xác nh và trình y ban nhân dân thành ph phê duy t trư c khi t ch c u giá. 2- Giá kh i i m ư c xác nh trên cơ s m c ích s d ng t, quy ho ch s d ng t ư c phê duy t, giá chuy n như ng th c t quy n s d ng t c a lo i t tương t t i cùng khu v c vào th i i m nh giá và th i gian s d ng t. 3- Tùy theo tính ch t và yêu c u u tư c a d án, H i ng u giá quy n s d ng t s có phương án c th trình y ban nhân dân thành ph xem xét có chính sách giá thích h p i v i t ng khu t ưa vào u giá. Chương 2: CÔNG TÁC CHU N BN T CH C U GIÁ i u 7.- Công b thông tin v vi c bán u giá : Trư c khi t ch c u giá quy n s d ng t t i thi u 30 (ba mươi) ngày, H i ng u giá ph i ăng thông báo m i u giá trên 03 (ba) s báo trên báo Sàigòn Gi i Phóng. N i dung ăng báo bao g m quy ho ch s d ng khu t, di n tích khu t ư c ưa ra u giá quy n s d ng t, khái quát hi n tr ng khu t, sơ v trí khu t, th i h n ăng ký tham gia u giá, giá kh i i m, i tư ng c th ư c ăng ký tham gia u giá.
  5. Ngư i ăng ký tham gia u giá ư c quy n tham kh o h sơ gi y t có liên quan n khu t và ư c b trí tham quan hi n tr ng khu t ư c ưa ra u giá quy n s d ng t. i u 8.- H sơ ăng ký tham gia u giá : 8.1- i v i t ch c kinh t trong nư c : H sơ g m b n sao (có ki m tra i chi u v i b n chính) : 8.1.1- Gi y phép ăng ký kinh doanh c a cơ quan có thNm quy n. 8.1.2- Các lo i gi y t ch ng minh năng l c tài chính c a ngư i tham gia u giá t i thi u ph i b ng 30% (ba mươi ph n trăm) giá kh i i m c a gói u giá. 8.1.3- Gi y gi i thi u ngư i i di n cho t ch c tham gia u giá ( i v i t ch c). 8.2- i v i cá nhân trong nư c ăng ký tham gia u giá ph i có ơn xin tham gia u giá có xác nh n thư ng trú c a y ban nhân dân phư ng-xã, th tr n. Sau th i gian ti p nh n h sơ ăng ký tham gia u giá k t thúc, H i ng u giá s căn c h sơ ti p nh n ki m tra, xác minh và xét duy t các i tư ng ăng ký tư cách và i u ki n tham gia u giá trong th i gian t i a không quá 10 (mư i) ngày. Căn c danh sách xét duy t, H i ng u giá s g i thông báo m i d phiên u giá chính th c và h sơ u giá c th n nh ng ngư i tư cách và i u ki n tham gia u giá (có ghi rõ ngày t ch c u giá, ngày n p ti n t trư c) trong th i gian t i a 07 (b y) ngày k t ngày danh sách ngư i tham gia u giá ư c xét duy t chính th c. M i s i u ch nh tên c a ngư i tham gia u giá ch ư c xem xét gi i quy t n u th i h n óng ti n t trư c chưa k t thúc. Ngư i i di n theo pháp lu t c a t ch c (T ng Giám c, Giám c,...) n u không tr c ti p d u giá ph i có văn b n y quy n h p l theo quy nh cho ngư i khác năng l c d u giá. i u 9.- L phí tham gia u giá : H i ng s thu l phí tham gia u giá c a ngư i ăng ký d u giá ; kho n thu này không hoàn tr cho ngư i n p, dùng chi phí cho vi c t ch c u giá. M c thu c th căn c vào tính ch t và quy mô c a gói u giá t m c 500.000 (năm trăm ngàn) ng/gói u giá n không quá 20.000.000 (hai mươi tri u) ng/gói u giá. M c thu l phí tham gia u giá s ư c xác nh c th trong h sơ u giá theo nguyên t cb o m chi phí cho vi c t ch c u giá, không ư c l m thu. M t t u giá có th g m nhi u gói u giá quy n s d ng t, ngư i ăng ký tham gia u giá bao nhiêu gói thì óng l phí tương ng v i s gói ăng ký d u giá. L phí tham gia u giá ư c thu khi ngư i tham gia u giá n ăng ký tham gia u giá. i u 10.- Ti n t trư c :
  6. H i ng s thu ti n t trư c b ng 1% (m t ph n trăm) c a giá kh i i m c a gói u giá. Kho n ti n này ư c thu dư i hình th c ti n ng Vi t Nam ho c “Gi y b o lãnh d u giá”, ây là kho n ti n b o lãnh trách nhi m do ngân hàng (nơi ngư i tham gia u giá ăng ký giao d ch) c p ch ng t xác nh n b o lãnh d u giá v i m c tương ng giá tr nêu trên, có hi u l c t i thi u là 3 (ba) tháng. Ngư i ăng ký tham gia u giá bao nhiêu gói thì óng ti n t trư c tương ng v i s gói tham gia u giá. H i ng ch gi i quy t cho ngư i tham gia u giá ư c rút l i ti n t trư c trong kho ng th i gian còn ư c phép n p ti n t trư c theo h sơ u giá. Quá th i h n óng ti n t trư c, m i trư ng h p xin rút l i ti n t trư c s không ư c gi i quy t. Th i gian n p ti n t trư c ư c thông báo c th trong h sơ u giá và ph i n p ch m nh t là 02 (hai) ngày trư c khi phiên u giá chính th c ti n hành. Ngư i ã ăng ký d u giá, ã n p ti n t trư c mà không tham gia phiên u giá, xem như t ý b cu c và b m t kho n ti n t trư c. Ti n t trư c c a các ngư i d u giá nhưng không trúng u giá s ư c hoàn tr l i ngay sau khi phiên u giá k t thúc. i u 11.- Căn c biên b n trúng u giá trong th i h n 24 (hai mươi b n) gi , ngư i trúng u giá s n p b sung 9% (chín ph n trăm) giá kh i i m c a gói u giá (dư i hình th c ti n ng Vi t Nam ho c Gi y b o lãnh thanh toán). Ti n t trư c c a ngư i trúng u giá 1% (m t ph n trăm) giá kh i i m) và s ti n 9% (chín ph n trăm) giá kh i i m c a gói u giá do ngư i trúng u giá n p b sung ư c tính chung vào s ti n 30% (ba mươi ph n trăm) giá tr trúng u giá mà ngư i trúng u giá ph i thanh toán t u theo quy nh. Chương 3: TH TH C T CH C PHIÊN U GIÁ i u 12.- i u hành phiên u giá : 1- H i ng u giá quy n s d ng t phân công ngư i i u hành phiên u giá và thư ký ghi biên b n phiên u giá. 2- Ngư i i u hành phiên u giá ti n hành gi i thi u các thành ph n tham d (g m các thành viên H i ng u giá, i di n các cơ quan, t ch c có liên quan,...), i m danh nh ng ngư i tham gia u giá, gi i thi u các gói ư c ưa ra u giá quy n s d ng t, ph bi n các quy nh v u giá và gi i áp th c m c c a ngư i tham gia u giá (n u có). i u 13.- N i quy phiên u giá : 1- M t t ch c ch ư c c t i a không quá 03 (ba) ngư i d phiên u giá. Ngư i cùng ơn v ch ư c trao i n i b , không ư c trao i v i ơn v khác, không ư c s d ng i n tho i di ng trao i trong phòng u giá.
  7. Ngư i tham gia u giá ph i mang theo gi y gi i thi u và gi y ch ng minh nhân dân c a ngư i ư c gi i thi u d u giá ( i v i t ch c) ho c gi y ch ng minh nhân dân ( i v i cá nhân) và b n sao biên nh n ti n t trư c. Trong quá trình u giá, ngư i tham gia phát giá ph i gi tr t t chung, không ư c thương lư ng trao i l n nhau. 2- Hình th c t ch c u giá : u giá công khai, phát b ng mi ng và t ch c làm nhi u vòng. Th i gian tham gia phát giá cho m i vòng không quá 05 (năm) phút. Tùy theo tính ch t và quy mô c a gói u giá, th i gian phát giá s ư c xác nh c th và công b trư c khi ti n hành u giá chính th c. Ngư i i u hành nh c l i giá kh i i m c a gói u giá trư c khi u giá, m c chênh l ch cho m i l n phát giá và m i nh ng ngư i tham gia u giá b t u phát giá. Ngư i tham gia u giá trư c khi phát giá ph i ưa cao s th t và phát giá mình mu n mua b ng mi ng. Ngư i i u hành nh c l i s th t c a ngư i tham gia u giá và m c giá c a ngư i v a phát giá. 3- N c giá t i thi u m i l n phát m c t 0,1% n 1% (m t ph n trăm) giá kh i i m c a gói u giá và s ư c xác nh c th trong h sơ u giá. 3.1- Ngư i tham gia u giá ph i tham gia phát giá ngay t vòng u. Trư ng h p b 01 (m t) vòng (không tham gia phát giá) thì xem như b cu c và m t quy n tham gia phát giá các vòng sau. 3.2- Trư ng h p n u ngay vòng u tiên, sau 05 (năm) phút, n u không có ngư i phát giá thì kho n ti n t trư c c a các ngư i tham gia u giá s b t ch thu vì ngư i tham gia u giá ã ư c thông báo m c giá kh i i m c a gói u giá và ã ch p nh n tham gia phát giá vòng u. N u không có ngư i phát giá, phiên u giá xem như không thành và H i ng u giá s xem xét t ch c u giá l i m t th i i m khác. 3.3- N u nh ng giây phút cu i cùng c a m t vòng u, có nhi u ngư i phát giá cùng lúc, ngư i i u hành phiên u giá s ghi nh n t t c và l n lư t m i t ng ngư i phát giá dù có quá th i gian quy nh. Trư ng h p vòng u cu i cùng ch còn hai ngư i phát giá, ngư i i u hành phiên u giá s công b tên ngư i trúng u giá, n u sau 03 (ba) l n nh c l i giá ngư i ã phát cao nh t, m i l n cách nhau 30 (ba mươi giây), ngư i th hai ( ang gi m c giá th p hơn) không ti p t c phát giá ; ngư i này không có quy n khi u n i v vi c không trúng u giá. 3.4- T i phiên u giá, n u ngư i ã phát giá cao nh t rút l i giá ã phát, thì vi c u giá ư c t ch c l i ngay và b t u t giá ã phát trư c ó. Ngư i rút l i giá ã phát không ư c ti p t c tham gia phát giá. Trong trư ng h p m c giá phát th p hơn m c giá mà ngư i rút l i ã phát thì ngư i rút l i ph i hoàn tr m c ti n chênh l ch cho
  8. H i ng u giá và tính tr vào kho n ti n t trư c. N u phiên u giá không thành, ngư i rút l i m c giá ã phát ph i ch u chi phí cho vi c t ch c phiên u giá ó và không ư c hoàn tr kho n ti n t trư c. 4- Ngư i i u hành u giá có quy n t m ngưng phiên u giá, l p biên b n x lý trong các trư ng h p sau : 4.1- Ngư i tham gia u giá có ý nh c n tr , ngăn c n, phá r i quy n u giá c a ngư i khác s ư c nh c nh , n u ti p t c vi ph m, s b tru t quy n tham gia phát giá. 4.2- Ngư i tham gia u giá có hành vi mua chu c nh m lo i tr ngư i khác ho c dìm giá, s b tru t quy n tham gia phát giá. 4.3- Trư ng h p rút l i m c giá ã phát, ngư i tham gia u giá s b x lý theo i m 3.4, Kho n 3 c a i u 13. 4.4- N u phát hi n có hi n tư ng c u k t gi a các ngư i tham gia u giá dìm giá trong phiên u giá. i u 14.- Phương th c thanh toán i v i ngư i trúng u giá : 1- Ngư i trúng u giá s ư c ngư i i u hành phiên u giá m i ký vào Biên b n trúng u giá và Văn b n u giá quy n s d ng t sau khi k t thúc phiên u giá. Trong vòng 24 (hai mươi b n) gi , ngư i trúng u giá ph i n p b sung 9% (chín ph n trăm) giá kh i i m c a gói u giá theo i u 11. 2- Trong th i gian 30 (ba mươi) ngày k t ngày ký Văn b n u giá quy n s d ng t, ngư i trúng u giá ph i thanh toán 30% (ba mươi ph n trăm) giá tr trúng u giá [(trong ó ã tính 10% (mư i ph n trăm) giá kh i i m c a gói u giá mà ngư i trúng u giá ã n p)]. i v i s ti n còn l i, tùy theo tính ch t, c i m và quy mô c a gói u giá, phân kỳ thanh toán ti p theo s ư c H i ng u giá xác nh c th trong h sơ u giá theo phương án u giá chi ti t ã ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t. Chương 4: X LÝ VI PH M i u 15.- X lý vi ph m i v i ngư i trúng u giá : 1- Sau khi phiên u giá k t thúc, n u ngư i trúng u giá t ch i ký vào Biên b n trúng u giá và Văn b n u giá quy n s d ng t (theo quy nh t i Kho n 1 c a i u 14), kho n ti n t trư c c a ngư i trúng u giá s b t ch thu và n p vào ngân sách thành ph . H i ng u giá s ra văn b n h y b k t qu trúng u giá. Trong trư ng h p này, ngư i phát m c giá th p hơn, x p th t ti p theo (theo biên b n trúng u giá) s ư c H i ng u giá trình y ban nhân dân thành ph phê duy t ch n ngư i trúng u giá b sung v i i u ki n s ti n chênh l ch gi a hai l n phát giá không quá 5% (năm ph n trăm) giá tr trúng u giá. N u s ti n chênh l ch gi a
  9. hai l n phát giá l n hơn 5% (năm ph n trăm), H i ng s xem xét t ch c u giá l i m t th i i m khác. 2- N u sau 30 (ba mươi) ngày, ngư i trúng u giá không n p ti n trúng u giá t u theo quy nh (30% (ba mươi ph n trăm) giá tr trúng u giá), kho n ti n ã n p [(10% (mư i ph n trăm) giá tr kh i i m c a gói u giá)] s b t ch thu. 3- i v i các t thanh toán sau theo phân kỳ ã ư c quy nh trong Văn b n u giá quy n s d ng t ký k t gi a H i ng và ngư i trúng u giá, n u ngư i trúng u giá thanh toán ch m theo ti n quy nh, ngư i trúng u giá ph i ch u n p ph t là 0,05%/ngày (1,5%/tháng) tính trên s ti n ch m thanh toán. N u ch m thanh toán quá 6 (sáu) tháng so v i ti n quy nh trong Văn b n u giá quy n s d ng t, H i ng u giá s ra văn b n h y b k t qu u giá và ti n hành u giá l i. Ngư i trúng u giá vi ph m i u ki n thanh toán ch ư c nh n l i ph n ti n ã thanh toán sau khi tr 10% (mư i ph n trăm) s ti n ã n p và s ti n ph t tương ng nêu trên. 4- Sau th i h n 12 (mư i hai) tháng k t ngày ư c giao t tr ng, ngư i trúng u giá không ti n hành xây d ng theo quy ho ch s b thu h i t và ch ư c tr l i 50% (năm mươi ph n trăm) kho n ti n ngư i trúng u giá ã n p. 5- N u vi c xây d ng không theo úng quy ho ch ho c sai m c ích, s d ng t, ngư i trúng u giá bu c ph i tháo d ph n vi ph m và ti n hành xây d ng l i theo úng quy ho ch chi ti t ã ư c phê duy t. Trong trư ng h p th t c n thi t ph i i u ch nh quy ho ch, ngư i trúng u giá ph i gi i trình y ban nhân dân thành ph xem xét phê duy t i u ch nh trên cơ s xác nh các nghĩa v tài chính mà ngư i trúng u giá ã, ang và s th c hi n sau khi ư c phép i u ch nh quy ho ch. Các bi n pháp x lý vi ph m nêu trên s ư c c th hóa trong h sơ u giá và Văn b n u giá quy n s d ng t ư c ký k t gi a H i ng u giá và ngư i trúng u giá sau khi phiên u giá thành căn c biên b n trúng u giá. i u 16.- X lý vi ph m i v i cán b , công ch c tham gia t ch c u giá : Cán b , công ch c không th c hi n y trách nhi m ư c giao ho c l i d ng ch c v , quy n h n c ý làm trái các quy nh v u giá gây thi t h i cho Nhà nư c và các bên có liên quan, tùy theo m c vi ph m s b x lý k lu t ho c truy c u trách nhi m hình s và b i thư ng thi t h i theo quy nh hi n hành c a pháp lu t. i u 17.- X lý tranh ch p, khi u n i : Trong trư ng h p các bên tham gia u giá có tranh ch p, khi u n i thì x lý theo Lu t khi u n i-t cáo úng trình t pháp lu t quy nh. Trong trư ng h p ti p t c tranh ch p sau khi x lý theo Lu t khi u n i-t cáo thì chuy n qua Tòa án gi i quy t (Tòa án Kinh t ho c Tòa án Hành chánh). Chương 5: T CH C TH C HI N i u 18.- Trách nhi m c a các S -Ngành có liên quan :
  10. S Tài chánh-V t giá (thành viên thư ng tr c H i ng u giá) t ch c u giá quy n s d ng t theo úng trình t quy nh, ti p nh n h sơ ăng ký tham gia u giá, chuNn b n i dung h p H i ng xét duy t danh sách các ngư i tư cách và i u ki n tham gia u giá, l p phương án u giá chi ti t thông qua H i ng u giá trình y ban nhân dân thành ph phê duy t, l p biên b n trúng u giá thành trình Ch t ch H i ng phê duy t, l p Văn b n u giá quy n s d ng t trình Ch t ch H i ng ký k t v i ngu i trúng u giá. S a chính-Nhà t căn c biên b n trúng u giá và Văn b n u giá quy n s d ng t t ch c bàn giao t ngoài th c a, l p th t c trình y ban nhân dân thành ph ký Quy t nh giao quy n s d ng t cho ngư i trúng u giá sau khi ngư i trúng u giá n p ti n theo ti n quy nh t i Văn b n u giá quy n s d ng t (k c d án u tư chưa ư c xây d ng hoàn ch nh và ư c c p có thNm quy n phê duy t). Ch c năng, nhi m v c a các S -Ngành khác (S K ho ch và u tư, C c Thu thành ph , Ki n trúc sư Trư ng thành ph , Thanh tra Nhà nư c thành ph , v.v…) s ư c quy nh c th trong quy ch ho t ng c a H i ng, căn c Quy t nh c a y ban nhân dân thành ph v thành l p H i ng u giá quy n s d ng t. i u 19.- Giao cho H i ng u giá quy n s d ng t t ch c th c hi n quy nh này. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, các ngành và ơn v có liên quan ph n nh n S a chính-Nhà t và S Tài chánh-V t giá t ng h p báo cáo y ban nhân dân thành ph xem xét, k p th i b sung i u ch nh. Trong các phiên u giá, n u có phát sinh các trư ng h p c bi t chưa thu c các quy nh nêu trên, H i ng u giá quy n s d ng t báo cáo y ban nhân dân thành ph xem xét gi i quy t trong th i gian t i a không quá 10 (mư i) ngày./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản