Quyết định số 124-QĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
49
lượt xem
4
download

Quyết định số 124-QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 124-QĐ về việc ban hành hai tiêu chuẩn Nhà nước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 124-QĐ

  1. U BAN KHOA H C VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T K THU T NHÀ NƯ C NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 124-Q Hà N i, ngày 19 tháng 6 năm 1982 QUY T NNH C A Y BAN KHOA H C VÀ K THU T NHÀ NƯ C S 124-Q NGÀY 19 THÁNG 6 NĂM 1982 BAN HÀNH 2 TIÊU CHU N NHÀ NƯ C CH NHI M Y BAN KHOA H C VÀ K THU T NHÀ NƯ C Căn c Ngh nh s 123-CP ngày 24-8-1963 c a H i ng Chính ph ban hành i u l t m th i v vi c nghiên c u, xây d ng, xét duy t, ban hành và qu n lý các tiêu chu n k thu t c a s n ph m công nghi p, nông nghi p; Xét ngh c a B cơ khí và luy n kim trong Công văn s 1792-CL/KT2 ngày 19-11- 1981. QUY T NNH i u 1.- Nay ban hành các tiêu chuNn Nhà nư c: TCVN 3719-82. Qu ng thi c. Phương pháp xác nh hàm lư ng Titan dioxit . TCVN 3720-82. Qu ng thi c. Phương pháp xác nh hàm lư ng zeconi dioxit. i u 2.- Các tiêu chuNn trên ban hành chính th c áp d ng, có hi u l c t ngày 1-7- 1983 và ph i ư c nghiêm ch nh ch p hành trong t t c các ngành, các a phương có liên quan. oàn Phương ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản