Quyết định số 124/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
92
lượt xem
2
download

Quyết định số 124/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 124/QĐ-TTg về việc thăng quân hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng đối với đồng chí Nguyễn Chiến, Trưởng ban ban cơ yếu Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 124/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 124/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THĂNG QUÂN HÀM TỪ THIẾU TƯỚNG LÊN TRUNG TƯỚNG ĐỐI VỚI ĐỒNG CHÍ NGUYỄN CHIẾN, TRƯỞNG BAN BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 21 tháng 12 năm 1999; Căn cứ Kết luận của Ban Bí thư tại văn bản số 3313-CV/BTCTW ngày 25 tháng 01 năm 2008; Xét báo cáo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại văn bản số 453-TTr/ĐUQS ngày 24 tháng 12 năm 2007; của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 51/TTr-BNV ngày 29 tháng 12 năm 2007, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thăng quân hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng đối với đồng chí Nguyễn Chiến, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ và Trung tướng Nguyễn Chiến chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Như Điều 3, - Ban Bí thư (để b/c); - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; - Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Tấn Dũng - Cục Cán bộ (Bộ Quốc phòng); - VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ, các Vụ NC, TCCB; Website CP; - Lưu : VT, VPBCS (2), H. 24
Đồng bộ tài khoản