Quyết định số 124/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
67
lượt xem
3
download

Quyết định số 124/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 124/QĐ-TTg về việc đầu tư xây dựng Nhà Trung tâm đào tạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 124/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 124/Q -TTg Hà N i, ngày 28 tháng 01 năm 2003 QUY T NNH V VI C U TƯ XÂY D NG NHÀ TRUNG TÂM ÀO T O TRƯ NG I H C KINH T QU C DÂN TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 v Quy ch qu n lý u tư xây d ng; Xét ngh c a B trư ng B Giáo d c và ào t o t i công văn s 9992/KHTC ngày 06 tháng 11 năm 2002, c a B trư ng B K ho ch và u tư t i công văn s 350 BKH/VPT ngày 15 tháng 01 năm 2003, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t d án u tư xây d ng Nhà Trung tâm ào t o Trư ng ih c Kinh t Qu c dân v i các n i dung chính sau ây : 1. Tên d án : u tư xây d ng Nhà Trung tâm ào t o Trư ng i h c Kinh t Qu c dân. 2. M c tiêu và quy mô u tư : a) M c tiêu u tư : Xây d ng Nhà Trung tâm ào t o Trư ng i h c Kinh t Qu c dân ph c v nhu c u ào t o trư c m t c a nhà trư ng; v lâu dài cơ s này làm ch c năng là Trung tâm i u hành toàn trư ng và các Vi n, Trung tâm nghiên c u, ào t o h p tác qu c t . b) N i dung u tư : - Xây d ng kh i nhà cao t ng, g m m t ơn nguyên 19 t ng và m t ơn nguyên 13 t ng, t ng di n tích kho ng 95.730 m2 sàn, bao g m : kh i hành chính, qu n lý làm vi c và ph c v gi ng d y; kh i các Vi n, Trung tâm nghiên c u, ào t o; Thư vi n thông tin và h p tác qu c t và các công trình h t ng k thu t và ph c v . C p công trình : c p 1. - Nâng c p, c i t o và xây d ng các công trình h t ng k thu t như c p i n, c p thoát nư c, h th ng ư ng giao thông n i b , h th ng thông tin liên l c, phù h p v i quy ho ch trong khu v c. 3. Ch u tư : Trư ng i h c Kinh t Qu c dân. 4. a i m và di n tích s d ng : trên khuôn viên t do Trư ng i h c Kinh t Qu c dân ang qu n lý và s d ng (14 ha) t i s 207 ư ng Gi i Phóng, phư ng
  2. ng Tâm, qu n Hai Bà Trưng, thành ph Hà N i; di n tích s d ng t c a Nhà Trung tâm ào t o kho ng 3,67 ha. 5. Hình th c u tư : xây d ng m i. 6. T ng m c v n u tư và ngu n v n : - T ng m c v n u tư : 518,1 t ng Trong ó : + Xây l p : 348,3 t ng + Trang thi t b : 75,1 t ng + Gi i phóng m t b ng và ki n thi t cơ b n khác : 51,1 t ng + D phòng : 43,6 t ng - Ngu n v n : ngân sách nhà nư c, v n t huy ng c a nhà trư ng và các ngu n v n h p pháp khác. 7. Th i gian th c hi n : năm 2003 - n h t năm 2006. 8. Phương th c th c hi n d án : Theo Quy ch qu n lý u tư v xây d ng. 9. Hình th c qu n lý th c hi n d án : Ch u tư tr c ti p qu n lý. i u 2. Giao B Giáo d c và ào t o ch o ch u tư hoàn ch nh d án theo ý ki n c a B K ho ch và u tư t i công văn s 350 BKH/VPT ngày 15 tháng 01 năm 2003 trong quá trình thi t k k thu t c a d án. y ban nhân dân thành ph Hà N i có trách nhi m ph i h p v i B Giáo d c và ào t o và ch u tư th c hi n công tác tái nh cư và gi i phóng m t b ng ph c v cho d án. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. Các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Xây d ng, Tài nguyên và Môi trư ng, Khoa h c và Công ngh , Giáo d c và ào t o, y ban nhân dân thành ph Hà N i và ch u tư có trách nhi m th c hi n Quy t nh này ./. KT. TH TƯ NG CHÍNH PH Nơi nh n : PHÓ TH TƯ NG - Th tư ng Phan Văn Kh i, - Các Phó Th tư ng : Nguy n T n Dũng, Ph m Gia Khiêm, - Văn phòng Qu c h i, - Văn phòng Ch t ch nư c, Ph m Gia Khiêm - Văn phòng Trung ương ng, - Các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Xây d ng, Tài nguyên và Môi trư ng, Khoa h c và Công ngh , Giáo d c và ào t o,
  3. - Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, - y ban nhân dân thành ph Hà N i, - Trư ng i h c Kinh t Qu c dân, - Công báo, - VPCP : BTCN, các PCN : Tr n Qu c To n, Văn Tr ng Lý, Nguy n Qu c Huy, các V : CN, KTTH, TH, - Lưu : KG (5b), Văn thư.
Đồng bộ tài khoản