Quyết định số 1240/2005/QĐ-UB

Chia sẻ: Khac Trieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
1
download

Quyết định số 1240/2005/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1240/2005/QĐ-UB về việc kiện toàn Ban điều hành Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước tỉnh Quảng Trị do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1240/2005/QĐ-UB

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QUẢNG TRỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 1240/2005/QĐ-UB Đông Hà, ngày 27 tháng 06 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN ĐIỀU HÀNH ĐỀ ÁN TIN HỌC HÓA QUẢN LÝ BAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH QUẢNG TRỊ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26/11/2003; Quyết định số 112/2001/QĐ-TTg ngày 15/7/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001-2005; Căn cứ Quyết định số 1210/2002/QĐ-UB ngày 14/6/2002 của UBND tỉnh Quảng trị về việc phê duyệt Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2001-2005; Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Kiện toàn Ban điều hành Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2001-2005 (gọi tắt là Ban điều hành Đề án 112 tỉnh Quảng Trị) gồm các ông sau đây: 1. Ông Lê Hữu Phúc, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban, 2. Ông Trần Anh Tuấn, Phó Văn phòng UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực, 3. Ông Thái Xuân Lâm, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên, 4. Ông Nguyễn Hữu Thông, Giám đốc Sở Khao học - Công nghệ, Ủy viên, 5. Ông Trương Hoàng Hà, Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên, 6. Ông Nguyễn Hữu Dũng, Giám đốc Sổ Tài Chính, Ủy viên, 7. Ông Lê Châu Long, Phó Giám đốc Trung tâm Tin học tỉnh, Thư ký. Nhiệm vụ của các thành viên do Trưởng ban Điều hành phân công cụ thể, Văn phòng UBND tỉnh là cơ quan thường trực của Ban Điều hành Đề án 112 tỉnh Quảng Trị.
  2. Điều 2: Ban điều hành Đề án 112 tỉnh Quảng Trị có nhiệm vụ: 1. Tổ chức chỉ đạo thực hiện Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2001-2005 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1210/2002/QĐ- UB ngày 14/6/2002. 2. Điều phối, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và các đơn vị liên qua khác triển khai thực hiện Đề án Tin học của quản lý hành chính Nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2001-2005 của tỉnh theo Quyết định nói trên. 3. Đề xuất các cơ chế, chính sách và áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo đảm triển khai có hiệu quả Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2001-2005; Phối hợp với các cơ quan chức năng đôn đốc kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước của các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh. Điều 3: 1. Ban điều hành Đề án 112 tỉnh Quảng Trị hoạt động kiêm nhiệm, được sử dụng khuôn dấu của UBND tỉnh khi Trưởng Ban Điều hành ký, và sử dụng khuôn dấu của Văn phòng UBND tỉnh khi Phó Trưởng Ban thường trực ký. Giúp việc cho Ban Điều hành giới thiệu và Trưởng Ban Điều hành Quyết định. 2. Kinh phí hoạt động của Ban Điều hành Đề án 112 tỉnh Quảng Trị do ngân sách Nhà nước cấp từ nguồn kinh phí thực hiện Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2001-2005. Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm quyết toán số kinh phí được cấp theo chế độ tài chính hiện hành. Điều 4: Quyết định này thay thế Quyết định số 1268/2002/QĐ-UB và có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ Nơi nhận: CHỦ TỊCH - Như điều 2 - Ban Điều hành Đề án 112 CP - T.vụ tỉnh ủy - TT/HĐND tỉnh - CT, các PCT, - Lãnh đạo VP, CV. - Các phòng, Trung tâm Lê Hữu Phúc - Lưu VT, NC
Đồng bộ tài khoản