Quyết định số 1241/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
53
lượt xem
5
download

Quyết định số 1241/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1241/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề cương tổ chức kỷ niệm những ngày lễ lớn năm 2004 - 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1241/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c L p - T Do - H nh Phúc ****** S : 1241/Q -TTG Hà N i, ngày 19 tháng 11 năm 2004 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH V VI C PHÊ DUY T CƯƠNG T CH C K NI M NH NG NGÀY L L N NĂM 2004 - 2005 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 82/2001/N -CP ngày 06 tháng 11 năm 2001 c a Chính ph v nghi l Nhà nư c và ón ti p khách nư c ngoài; Th c hi n Ngh quy t s 35/NQ-TW ngày 09 tháng 02 năm 2004 c a B Chính tr v t ch c k ni m các ngày l l n trong hai năm 2004 - 2005; Xét ngh c a B trư ng B Văn hoá - Thông tin, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t " cương t ch c k ni m nh ng ngày l l n năm 2004 - 2005" (kèm theo Quy t nh này). i u 2. Ban Ch o Nhà nư c k ni m các ngày l l n năm 2004 - 2005 tr c ti p ch o, B Văn hoá - Thông tin ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan xây d ng k ho ch, hư ng d n, ki m tra, ôn c vi c t ch c th c hi n k ni m nh ng ngày l l n năm 2004 - 2005 theo n i dung cương ã ư c phê duy t. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Tru ng ban ch d o Nhà nu c, các B tru ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th tru ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân c c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th tru ng các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t d nh này ./. Nơi nh n : KT. TH TƯ NG CHÍNH PH - Ban Bí thư Trung ương ng, - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph , PHÓ TH TƯ NG - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP, - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i, - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW, - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng, - Văn phòng Qu c h i, - Văn phòng Ch t ch nư c, - Tòa án nhân dân t i cao, Ph m Gia Khiêm - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, - Cơ quan Trung ương c a các oàn th , - H c vi n Hành chính qu c gia, - Công báo, - VPCP : BTCN, TBNC, các PCN, BNC, các V : P, KTTH, TH, - Lưu : VX (3b), Văn thư.
  2. CƯƠNG T CH C K NI M NH NG NGÀY L L N NĂM 2004 - 2005 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1241/Q -TTg ngày 19 tháng 11 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph ) I. Ý NGHĨA C A CÁC NGÀY L L N NĂM 2004 - 2005 Trong 2 năm 2004 - 2005 có r t nhi u ngày l l n c a t nư c. c bi t năm 2005 là năm k ni m (tròn 5, ch n 10) c a nhi u s ki n quan tr ng. Toàn ng, toàn quân, toàn dân ta ang ra s c ph n u th c hi n th ng l i các m c tiêu, nhi m v mà Ngh quy t i h i IX c a ng ra, ng th i chuNn b và t ch c i h i ng các c p ti n t i i h i i bi u toàn qu c l n th X c a ng. V i ý nghĩa ó, vi c t ch c k ni m nh ng ngày l l n trong 2 năm 2004 - 2005 có t m quan tr ng c bi t trong i s ng chính tr nư c ta. II. YÊU C U - C n t p trung tuyên truy n nêu b t ư c ý nghĩa c a t ng s ki n, t ng ngày l l n. - Thu hút ư c ông o nhân dân tham gia. - Có m t s công trình ch t lư ng và tiêu bi u chào m ng nh ng ngày l l n. - N i dung k ni m mang m b n s c dân t c, tính truy n th ng, k t h p hài hòa v i tính hi n i. - Nghi th c t ch c các ho t ng k ni m c n ư c th c hi n theo úng các quy nh t i Ngh nh s 154/2004/N -CP ngày 09 tháng 8 năm 2004 c a Chính ph ; ti t ki m, tránh phô trương, hình th c, lãng phí. - Thông qua d p k ni m nh ng ngày l l n, các c p, các ngành c n quan tâm th c hi n chính sách cho ngư i nghèo, làm t t công tác n ơn áp nghĩa. ng th i phát ng các t thi ua yêu nư c sâu r ng trong các cơ quan, ơn v , các t p th lao ng và l c lư ng vũ trang nh m ng viên m i ngư i ph n u l p nhi u thành tích xu t s c thi t th c chào m ng nh ng ngày k ni m l n c a t nư c. III. NH NG NGÀY L L N TRONG 2 NĂM 2004 - 2005 - T i Ngh nh s 82/2001/N -CP ngày 06 tháng 11 năm 2001 c a Chính ph "v Nghi l Nhà nư c và ón ti p khách nư c ngoài", xác nh hàng năm có 6 ngày l l n sau ây: 1. Qu c khánh 2/9. 2. Gi t Hùng Vương 10/3 (âm l ch) 3. Thành l p ng 3/2. 4. Ngày sinh Ch t ch H Chí Minh 19/5.
  3. 5. Ngày Chi n th ng 30/4, th ng nh t T qu c. 6. T t Nguyên án Và Ngh nh ã quy nh rõ quy mô, hình th c t ch c t ng ngày k ni m nói trên. - Ngh quy t s 35/N -TW ngày 9/2/2004 c a B Chính tr ã xác nh các ngày l l n và các ngày k ni m quan tr ng khác trong 2 năm 2004 - 2005 như sau: Năm 2004: 1. K ni m 50 năm chi n th ng l ch s i n Biên Ph (7/5/1954 - 7/5/2004) và ký Hi p nh Giơnevơ v ch m d t chi n tranh, l p l i hòa bình ông Dương (20/7/1954 - 20/7/2004). 2. K ni m 50 năm ngày gi i phóng Th ô (10/10/1954 - 10/10/2004). 3. K ni m 60 năm ngày thành l p Quân i nhân dân Vi t Nam (22/12/1944 - 22/12/2004) và 15 năm Ngày h i qu c phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2004). Năm 2005: 1. K ni m 75 năm ngày thành l p ng C ng s n Vi t Nam (3/2/1930 -3/2/2005). 2. K ni m 30 năm ngày gi i phóng hoàn toàn mi n Nam, th ng nh t T qu c (30/4/1975 - 30/4/2005). 3. K ni m 115 năm ngày sinh Ch t ch H Chí Minh (19/5/1890 19/5/2005). 4. K ni m 60 năm Cách m ng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2005) và Qu c khánh (2/9/1945 - 2/9/2005). 5. Gi t Hùng Vương (m ng 10 tháng 3 âm l ch). Ngoài 5 ngày l l n trên, còn có các ngày l k ni m quan tr ng sau ây: + K ni m 90 năm ngày sinh ng chí Nguy n Văn Linh, c T ng Bí thư ng C ng s n Vi t Nam (1/7/1915 - 1/7/2005); + K ni m 75 năm ngày thành l p M t tr n dân t c th ng nh t Vi t Nam (18/11/1930 - 18/11/2005); + K ni m 75 năm Xô vi t Ngh Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2005); + K ni m 75 năm ngày thành l p H i Nông dân Vi t Nam (14/10/1930 - 14/10/2005); + K ni m 75 năm ngày thành l p H i Liên hi p Ph n Vi t Nam (20/10/1930 - 20/10/2005); + K ni m 65 năm ngày Nam kỳ kh i nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2005).
  4. + K ni m 185 năm ngày sinh Ph. Ăngghen (28/11/1820 - 28/11/2005); + K ni m 135 năm ngày sinh V.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2005). + K ni m 60 năm ngày thành l p l c lư ng Công an nhân dân Vi t Nam (19/8/1945 - 19/8/2005). B Văn hóa - Thông tin ch trì cùng các B , ngành liên quan xây d ng cương cho t ng ngày l (ngoài l k ni m 50 năm Chi n th ng l ch s i n Biên Ph và k ni m 50 năm ngày gi i phóng Th ô Hà N i ã ư c t ch c). IV. N I DUNG VÀ HÌNH TH C K NI M CÁC NGÀY L L N NĂM 2004 - 2005 1. K ni m 60 năm Ngày thành l p Quân i nhân dân Vi t Nam (22/12/1944 - 22/12/2004) và 15 năm Ngày h i Qu c phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2004) (B Qu c phòng ã l p k ho ch và k ch b n riêng trình Ban Ch o Nhà nư c). a) Hình th c t ch c. - T ch c mít tinh k ni m ngày thành l p Quân i nhân dân Vi t Nam t i Th ô Hà N i. + T ch c các ho t ng văn hoá, th thao chào m ng. - Phân công trách nhi m: + Cơ quan ch trì: B Qu c phòng + Cơ quan ph i h p: các B , Ban, ngành liên quan. + Thành l p Ban T ch c do B trư ng B Qu c phòng làm Trư ng ban, Th trư ng B Văn hoá - Thông tin làm Phó Trư ng ban, m i m t s B , ngành làm thành viên. + c di n văn: Ch t ch nư c c di n văn. + ChuNn b bài di n văn: B Qu c phòng và Văn phòng Ch t ch nư c. 2. K ni m 75 năm ngày thành l p ng C ng s n Vi t Nam (3/2/1930 - 3/2/2005). a) Hình th c t ch c: - T ch c mít tinh tr ng th k ni m 75 năm ngày thành l p ng t i Th ô Hà N i. các a phương t ch c g p m t các lão thành cách m ng, các ho t ng tuyên truy n hành hương v c i ngu n. b) Phân công trách nhi m.
  5. - Mít tinh t i Hà N i: + Cơ quan ch trì: Văn phòng Trung ương ng. + Cơ quan ph i h p: các B , Ban, ngành, oàn th liên quan và y ban nhân dân thành ph Hà N i. + Thành l p Ban T ch c do Chánh Văn phòng Trung ương làm Trư ng Ban, m i m t s B , Ban, ngành Trung ương làm thành viên. + c di n văn: T ng Bí thư c di n văn. + ChuNn b bài di n văn: Ban Tư tư ng - Văn hoá Trung ương ch trì ph i h p v i H c vi n Chính tr Qu c gia H Chí Minh, Văn phòng Trung ương. - T i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: + Cơ quan ch trì: Văn phòng T nh y, Thành y. Chánh Văn phòng T nh y làm Trư ng Ban T ch c. + Cơ quan ph i h p: Ban Tuyên giáo, S Văn hóa - Thông tin, S Th d c Th thao (n u có) - y viên. 3. K ni m ngày gi i phóng hoàn toàn mi n Nam, th ng nh t T qu c (30/4/1975 - 30/4/2005). a) Hình th c t ch c: - T i Hà N i: t ch c mít tinh c p nhà nư c, có m i oàn ngo i giao. - T i thành ph H Chí Minh: t ch c mít tinh, di u binh (phân công l c lư ng vũ trang quân khu 7 th c hi n) và di u hành qu n chúng. Các a phương t Qu ng Tr tr vào có th k t h p t ch c mít tinh k ni m ngày gi i phóng c a t nh. Riêng Buôn Ma Thu t: k ni m tr n chi n th ng m màn Chi n d ch H Chí Minh giao y ban nhân dân t nh ch trì. + T ch c các ho t ng văn hoá, văn ngh , th d c th thao, các cu c thi tìm hi u l ch s truy n th ng, g p g giao lưu v i các nhân ch ng l ch s , vi ng thăm m li t sĩ, ngư i có công v i cách m ng. + Tri n lãm thành t u 30 năm phát tri n kinh t - xã h i c a thành ph H Chí Minh (có m i các a phương tham gia). b) Phân công trách nhi m. - Mít tinh t i Hà N i:
  6. + Cơ quan ch trì: B Văn hoá - Thông tin. B trư ng B Văn hoá - Thông tin làm Trư ng Ban T ch c. + Cơ quan ph i h p: các B , Ban, ngành, oàn th liên quan và thành ph Hà N i - y viên. + c di n văn: Th tư ng Chính ph c di n văn. + ChuNn b bài di n văn: Ban Tư tư ng - Văn hoá Trung ương ch trì cùng v i B Qu c phòng. - Mít tinh t i thành ph H Chí Minh: có di u binh (c p quân khu), di u hành qu n chúng. + Cơ quan ch trì: y ban nhân dân thành ph H Chí Minh. Ch t ch y ban nhân dân thành ph H Chí Minh làm Trư ng Ban T ch c. + Cơ quan ph i h p: các B , Ban, ngành, oàn th liên quan - y viên. + c di n văn: Bí thư Thành y c di n văn. + ChuNn b bài di n văn: Ban Tuyên giáo Thành y thành ph H Chí Minh 4. K ni m 115 năm ngày sinh c a Ch t ch H Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2005). a) Hình th c t ch c: - T ch c mít tinh tr ng th k ni m 115 năm ngày sinh c a Ch t ch H Chí Minh t i Hà N i. T ch c mít tinh tr ng th t i Ngh An và l h i Làng Sen toàn qu c Ngh An ( ã có K ho ch liên ngành c a B Văn hóa - Thông tin và t nh Ngh An s 342/KH-LT ngày 24 tháng 8 năm 2004 t ch c l h i Làng Sen toàn qu c v i ch "H Chí Minh và b n s c văn hoá các dân t c Vi t Nam). b) Phân công trách nhi m: - Hà N i: + Cơ quan ch trì: B Văn hoá - Thông tin. B trư ng B Văn hóa - Thông tin Trư ng Ban T ch c. + Cơ quan ph i h p: các B , Ban, ngành, oàn th liên quan và thành ph Hà N i. + c di n văn: T ng Bí thư c di n văn. + ChuNn b bài di n văn: Ban Tư tư ng - Văn hoá Trung ương ch trì, ph i h p v i H c vi n Chính tr Qu c gia H Chí Minh và Văn phòng Trung ương ng. - Ngh An: + Cơ quan ch trì: T nh y Ngh An - Trư ng Ban T ch c.
  7. + Cơ quan ph i h p: các B , Ban, ngành và oàn th liên quan. + c di n văn: Bí thư T nh y + ChuNn b bài di n văn: Ban Tuyên giáo T nh y. 5. K ni m 60 năm Cách m ng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2005) và Qu c khánh nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam (2/9/1945 - 2/9/2005). a) Hình th c t ch c: - Hà N i: + T ch c mít tinh, di u binh, di u hành qu n chúng t i qu ng trư ng Ba ình, Hà N i. + T ch c tri n lãm 60 năm thành t u kinh t - xã h i (Trung tâm H i ch tri n lãm Vi t Nam). + T ch c các sân kh u liên hoan văn ngh ngoài tr i t i m t s a i m: H Hoàn Ki m, Công viên Th ng Nh t, và m t s các t i m c a thành ph . - các a phương: + T ch c các ho t ng văn hoá, ngh thu t, thông tin c ng, th thao chào m ng. T ch c các bu i sinh ho t chính tr , giao lưu, g p g nh ng ngư i có công v i cách m ng, có thành tích trong xây d ng và b o v T qu c. b) Phân công trách nhi m: - Cơ quan ch trì: B Văn hoá - Thông tin - Trư ng Ban t ch c. - Cơ quan ph i h p: các B , Ban, ngành, oàn th liên quan và thành ph Hà N i - y viên. - c di n văn: Ch t ch nư c c di n văn. - ChuNn b bài di n văn: Ban Tư tư ng - Văn hoá Trung ương ch trì, ph i h p v i Văn phòng Ch t ch nư c. 6. Gi t Hùng Vương (10/3 âm l ch). Th tư ng Chính ph ã có Quy t nh 959/Q -TTg, ngày 03 tháng 9 năm 2004 phê chuNn d án t ch c Gi t Hùng Vương - L h i n Hùng năm 2005. - Cơ quan ch trì: y ban nhân dân t nh Phú Th - Cơ quan ph i h p: B Văn hoá - Thông tin
  8. T ch c Gi t Hùng Vương - L h i n Hùng năm 2005 theo nghi th c Qu c l (Ch t ch y ban nhân dân t nh làm Trư ng Ban T ch c, Th trư ng B Văn hoá - Thông tin làm Phó Trư ng Ban T ch c). - Các a phương có di tích l ch s g n v i vua Hùng, t ch c l dâng hương tư ng ni m. 7. V t ch c b n pháo hoa: th c hi n theo úng quy nh t i Quy t nh s 23/2002/Q -TTg ngày 31 tháng 01 năm 2002 và Quy t nh s a i, b sung s 225/2003/Q -TTg ngày 05 tháng 11 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph . 8. Các l k ni m khác. + K ni m 90 năm ngày sinh ng chí Nguy n Văn Linh, c T ng Bí thư ng C ng s n Vi t Nam (1/7/1915 - 1/7/2005); + K ni m 75 năm ngày thành l p M t tr n dân t c th ng nh t Vi t Nam (18/11/1930 - 18/11/2005); + K ni m 75 năm Xô vi t Ngh Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2005); + K ni m 75 năm ngày thành l p H i Nông dân Vi t Nam (14/10/1930 - 14/10/2005); + K ni m 75 năm ngày thành l p H i Liên hi p Ph n Vi t Nam (20/10/1930 - 20/10/2005); + K ni m 65 năm ngày Nam kỳ kh i nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2005). + K ni m 185 năm ngày sinh Ph. ăngghen (28/11/1820 - 28/11/2005) + K ni m 135 năm ngày sinh V.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2005). +K ni m 60 năm ngày thành l p l c lư ng Công an nhân dân Vi t Nam (19/8/1945 - 19/8/2005). -Do các B , Ban, ngành và a phương liên quan t ch c. -Ngoài nh ng ngày k ni m chung nói trên, i li n v i hai ngày k ni m: Cách m ng tháng Tám và Qu c khánh 2/9 cũng ng th i là ngày truy n th ng, ngày Bác H ký s c l nh thành l p r t nhi u B , ngành. Ngày 30/4 gi i phóng mi n Nam th ng nh t T qu c, các t nh, thành ph t Qu ng Tr tr vào cũng l n lư t t ch c k ni m ngày gi i phóng t nh, thành ph c a mình. m b o yêu c u t ch c các ngày truy n th ng và k ni m c a các B , ngành, a phương thi t th c, g n nh và ti t ki m, ngh các B , ngành, các t nh và thành ph nên g n v i các ngày k ni m chung c a t nư c gi m b t t n kém th i gian, công s c và ngân sách nhà nư c. V. T CH C TH C HI N 1. Thành l p Ban Ch o.
  9. Ngày 05 tháng 8 năm 2004 Th tư ng Chính ph ã ban hành Quy t nh s 847/Q -TTg v vi c thành l p Ban Ch o Nhà nư c k ni m các ngày l l n năm 2004 - 2005, g m Phó Th tư ng Ph m Gia Khiêm làm Trư ng ban, B trư ng B Văn hoá - Thông tin Ph m Quang Ngh - Phó Trư ng ban Thư ng tr c, ng chí H ng Vinh, Phó Trư ng ban Thư ng tr c Ban Tư tư ng - Văn hoá Trung ương - Phó Trư ng ban, cùng các thành viên i di n: +Văn phòng Chính ph +Văn phòng Trung ương ng +Văn phòng Qu c h i +B Ngo i giao +B Tài chính +B K ho ch và u tư +B Công an +B Qu c phòng + y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam +Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh +B Lao ng - Thương binh và Xã h i + y ban nhân dân thành ph Hà N i + y ban nhân dân thành ph H Chí Minh + ài Truy n hình Vi t Nam + ài Ti ng nói Vi t Nam +Thông t n xã Vi t Nam -Quy t nh giao B Văn hoá - Thông tin là cơ quan thư ng tr c c a Ban Ch o Nhà nư c. 2. Thành l p Ban T ch c. Căn c vào tính ch t c a t ng ngày l , ngày k ni m, Ban Ch o Nhà nư c s quy t nh thành l p m t Ban T ch c riêng t dư i s ch o th ng nh t c a Ban Ch o Nhà nư c. Trư ng ban t ch c các ngày l quy t nh thành l p t giúp vi c cho Ban T ch c.
  10. 3. Thành l p T giúp vi c Ban Ch o. Ngày 21 tháng 9 năm 2004, B trư ng B Văn hoá - Thông tin ã có Quy t nh s 3380/Q -BVHTT v vi c thành l p b ph n giúp vi c Ban Ch o nhà nư c k ni m các ngày l l n trong 2 năm 2004 - 2005. 4. M t s quy nh chung khi t ch c th c hi n. - Trung ương: Ban Ch o nhà nư c k ni m nh ng ngày l l n ch o các B , Ban, ngành và a phương xây d ng k ho ch chi ti t v các ngày ho t ng, phân công trách nhi m cho t ng ơn v , cá nhân th c hi n. -B Văn hoá - Thông tin giúp Thư ng tr c Ban Ch o nh ng ngày l l n chuNn b cương t ng th v chương trình t ch c k ni m nh ng ngày l l n trong 2 năm 2004 - 2005. -Các ơn v , B , ngành ư c giao nhi m v ph c v nh ng ngày l l n sau khi xây d ng k ho ch c a ơn v mình g i v B Văn hoá - Thông tin là cơ quan thư ng tr c c a Ban T ch c. -Nh ng cơ quan, ơn v không có thành viên tham gia Ban Ch o Nhà nư c căn c vào ch c năng nhi m v c th c a cơ quan, ơn v mình xây d ng k ho ch ph i h p ho t ng trong vi c t ch c k ni m nh ng ngày l l n trong 2 năm 2004 - 2005. - y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c tinh th n Ngh quy t c a B Chính tr , Ch th c a Th tư ng Chính ph và chương trình chung c a Ban Ch o Nhà nư c k ni m nh ng ngày l l n xây d ng k ho ch t ch c k ni m nh ng ngày l l n trong 2 năm 2004 - 2005 phù h p v i a phương mình./.
Đồng bộ tài khoản