Quyết định số 1243/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
70
lượt xem
9
download

Quyết định số 1243/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1243/QĐ-TTg về việc thành lập và tổ chức, hoạt động của Hội đồng Di sản văn hoá quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1243/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1243/Q -TTG Hà N i, ngày 22 tháng 11 năm 2004 QUY T NNH V VI C THÀNH L P VÀ T CH C, HO T NG C A H I NG DI S N VĂN HOÁ QU C GIA TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Di s n văn hoá ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Ngh nh s 92/2002/N - CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Di s n văn hóa; Theo ngh c a B trư ng B Văn hoá - Thông tin, QUY T NNH: i u 1. Thành l p H i ng Di s n văn hoá qu c gia Thành l p H i ng Di s n văn hoá qu c gia tư v n giúp Th tư ng Chính ph v nh ng v n quan tr ng liên quan n vi c b o v và phát huy giá tr di s n văn hoá. H i ng Di s n văn hoá qu c gia (sau ây g i t t là H i ng) có con d u và tài kho n riêng. Kinh phí ho t ng c a H i ng (không bao g m ti n lương) do ngân sách nhà nư c m b o và ư c b trí trong d toán ngân sách hàng năm c a B Văn hoá - Thông tin. i u 2. Nhi m v , quy n h n c a H i ng H i ng có nhi m v tư v n giúp Th tư ng Chính ph quy t nh nh ng vi c sau : 1. Phương hư ng, chi n lư c, các chính sách l n v b o v và phát huy giá tr di s n văn hoá; 2. X p h ng di tích qu c gia c bi t; xác nh ch có khu v c b o v I i v i di tích qu c gia c bi t; 3. Công nh n b o v t qu c gia; 4. D án b o qu n, tu b và ph c h i di tích thu c nhóm A theo quy nh c a pháp lu t v u tư xây d ng;
  2. 5. ưa b o v t qu c gia ra nư c ngoài trưng bày, tri n lãm, nghiên c u ho c b o qu n; 6. Thành l p b o tàng qu c gia, b o tàng chuyên ngành; 7. ngh UNESCO công nh n di s n văn hóa phi v t th tiêu bi u c a Vi t Nam là di s n văn hóa th gi i; 8. ngh UNESCO ưa di tích tiêu bi u c a Vi t Nam vào Danh m c di s n th gi i; 9. Các v n khoa h c v di s n văn hoá liên quan n các d án l n v kinh t - xã h i; 10. Các v n quan tr ng khác v di s n văn hoá do Th tư ng Chính ph yêu c u ho c H i ng th y c n ki n ngh v i Th tư ng Chính ph . i u 3. T ch c c a H i ng 1. H i ng Di s n văn hoá qu c gia g m Ch t ch, 01 Phó Ch t ch, 01 y viên thư ng tr c và các y viên. Nhi m kỳ công tác c a các thành viên H i ng là 5 năm (có danh sách nhi m kỳ 2004 - 2009 kèm theo). 2. Vi c b nhi m, thay i thành viên H i ng do Th tư ng Chính ph quy t nh. 3. H i ng có Văn phòng giúp vi c t t i B Văn hoá - Thông tin do y viên thư ng tr c H i ng ch o tr c ti p. Biên ch c a Văn phòng t i a là 5 ngư i n m trong t ng biên ch c a B Văn hoá - Thông tin. Ch c năng, nhi m v c th c a Văn phòng do Ch t ch H i ng Di s n văn hóa qu c gia quy t nh. 4. Thành viên H i ng Di s n văn hóa qu c gia ho t ng v i danh nghĩa cá nhân nhà khoa h c, nhà văn hóa, không i di n cho cơ quan ho c t ch c nơi mình làm vi c, ư c Văn phòng H i ng m b o các i u ki n làm vi c c n thi t theo ch quy nh th c hi n nhi m v . i u 4. Nhi m v và quy n h n c a các thành viên H i ng 1. Ch t ch H i ng : a) Ch u trách nhi m trư c Th tư ng Chính ph v ho t ng c a H i ng; b) Lãnh o H i ng ho t ng theo ch c năng, nhi m v , quy n h n quy nh t i i u 2 Quy t nh này; c) Ch o chuNn b n i dung các v n ưa ra th o lu n và xin ý ki n H i ng; d) Tri u t p và ch trì các phiên h p c a H i ng; ) Phân công nhi m v cho các y viên H i ng;
  3. e) X lý các xu t, ki n ngh c a các y viên H i ng theo thNm quy n; g) Thành l p các t công tác v các lĩnh v c chuyên môn v di s n văn hóa. 2. Phó Ch t ch H i ng : a) Giúp Ch t ch H i ng trong vi c lãnh o công tác chung c a H i ng và ch u trách nhi m trư c Ch t ch H i ng v ph n công tác ư c phân công ph trách; b) Thay m t Ch t ch H i ng i u hành và gi i quy t công vi c c a H i ng thu c quy n h n c a Ch t ch H i ng khi ư c Ch t ch H i ng y quy n ho c Ch t ch H i ng v ng m t. 3. y viên thư ng tr c H i ng : a) Qu n lý và i u hành Văn phòng H i ng th c hi n các nhi m v giúp vi c H i ng; ch o Văn phòng chuNn b các tài li u và i u ki n c n thi t cho kỳ h p c a H i ng và th c hi n công tác văn thư, lưu tr c a H i ng. b) Tham gia các công vi c c a H i ng v i tư cách là m t y viên H i ng. 4. Các y viên khác c a H i ng : a) Tham gia y các kỳ h p c a H i ng. Trư ng h p v ng m t ph i báo cáo Ch t ch H i ng; b) óng góp ý ki n v nh ng v n ưa ra th o lu n trong các kỳ h p H i ng ho c óng góp ý ki n b ng văn b n v nh ng v n H i ng quy nh và phân công; c) Gi gìn tài li u và s li u m t theo quy nh chung c a Nhà nư c và c a H i ng; d) ư c cung c p nh ng thông tin c n thi t liên quan t i n i dung các kỳ h p H i ng. i u 5. Phương th c ho t ng c a H i ng 1. H i ng làm vi c theo nguyên t c t p th , dân ch và theo phương th c th o lu n, góp ý ki n và bi u quy t b ng cách b phi u kín ho c bi u quy t công khai quy t nh nh ng v n ưa ra th o lu n và ph i ư c ít nh t 2 ph n 3 s thành viên H i ng có m t tán thành; ng th i các ý ki n khác cũng ph i ư c ghi nh n y trong biên b n c a kỳ h p H i ng. Trong m t s trư ng h p c th Ch t ch H i ng có th l y ý ki n c a các thành viên H i ng b ng văn b n, sau ó báo cáo l i t i kỳ h p thư ng kỳ H i ng mà không c n tri u t p h p H i ng. 2. H i ng h p thư ng kỳ 6 tháng m t l n. Khi c n thi t Ch t ch H i ng tri u t p các kỳ h p b t thư ng. 3. Kỳ h p c a H i ng ph i có ít nh t 2 ph n 3 t ng s thành viên c a H i ng tham d .
  4. 4. Tùy theo n i dung c a kỳ h p, Ch t ch H i ng có th m i m t s i di n các cơ quan liên quan tham d . Các i bi u này không tham gia bi u quy t các v n c a H i ng. 5. Tài li u c a kỳ h p H i ng do Văn phòng H i ng chuy n n các thành viên H i ng nghiên c u trư c khi h p ch m nh t là 10 ngày; i v i các kỳ h p b t thư ng, ch m nh t là 3 ngày trư c khi h p. 6. Các văn b n c a kỳ h p H i ng ư c g i y t i Th tư ng Chính ph . i u 6. Quan h làm vi c c a H i ng H i ng ph i h p ch t ch v i B Văn hoá - Thông tin và các cơ quan khác c a Nhà nư c v nh ng v n có t m qu c gia liên quan n lĩnh v c b o v và phát huy giá tr di s n văn hoá. i u 7. Hi u l c và trách nhi m thi hành 1. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các thành viên H i ng Di s n văn hoá qu c gia ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này ./. Nơi nh n: KT. TH TƯ NG CHÍNH PH - Ban Bí thư Trung ương ng, - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph , PHÓ TH TƯ NG - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng, - Văn phòng Qu c h i, Ph m Gia Khiêm - Văn phòng Ch t ch nư c, - Toà án nhân dân t i cao, - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, - Cơ quan Trung ương c a các oàn th , - Các thành viên H i ng DSVHQG, - H c vi n Hành chính qu c gia, - Công báo, - VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, - Lưu: VX (5b), VT. DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN H I NG DI S N VĂN HÓA QU C GIA (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1243/Q -TTg ngày 22 tháng 11 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph ) 1. GS - TSKH Lưu Tr n Tiêu (B Văn hoá - Thông tin), Ch t ch H i ng. 2. GS Phan Huy Lê (H i Khoa h c l ch s Vi t Nam), Phó Ch t ch H i ng.
  5. 3. TS ng Văn Bài (C c Di s n Văn hóa), y viên thư ng tr c. 4. PGS - TS Bang (H i Khoa h c l ch s Th a Thiên Hu ), y viên. 5. PGS - TS Nguy n Chí B n (Vi n Văn hóa - Thông tin), y viên. 6. PGS - TS Phan Xuân Biên (Ban Tư tư ng - Văn hóa thành ph H Chí Minh), y viên. 7. PGS - TS Trương Qu c Bình (B o tàng M thu t Vi t Nam), y viên. 8. GS - TSKH Vũ Quang Côn (Vi n Sinh thái và Tài nguyên sinh v t), y viên. 9. PGS - TS Tr n c Cư ng (Vi n Khoa h c xã h i Vi t Nam), y viên. 10. Ti n sĩ Ngô Văn Doanh (Vi n ông Nam á), y viên. 11. GS - TSKH Vũ Minh Giang ( i h c Qu c gia Hà N i), y viên. 12. GS - TSKH Nguy n Quang H ng (Vi n Nghiên c u Hán Nôm), y viên. 13. PGS _ TS Tr nh Vương H ng (Vi n L ch s quân s Vi t Nam), y viên. 14. PGS - TS Ph m Mai Hùng (B o tàng Cách m ng Vi t Nam), y viên. 15. PGS - TS Nguy n Văn Huy (B o tàng Dân t c h c Vi t Nam), y viên. 16. GS - TS Quang Hưng (Vi n Nghiên c u tôn giáo), y viên. 17. GS - TS - KTS Hoàng o Kính (H i Ki n trúc sư Vi t Nam), y viên. 18. PGS - TS Hoàng Lương ( i h c Qu c gia Hà N i), y viên. 19. TS Thành Ph n ( i h c Qu c gia thành ph H Chí Minh), y viên. 20. TS Ph m Qu c Quân (B o tàng L ch s Vi t Nam), y viên. 21. NNC Dương Trung Qu c (H i Khoa h c L ch s Vi t Nam), y viên. 22. GS - TSKH Tô Ng c Thanh (H i Văn ngh dân gian Vi t Nam), y viên. 23. NT H u Th nh (H i Nhà văn Vi t Nam), y viên. 24. GS - TS Ngô c Th nh (Vi n Nghiên c u văn hóa), y viên. 25. PGS - TS T ng Trung Tín (Vi n Kh o c h c), y viên. 26. PGS - TS Văn Tr (B Văn hóa - Thông tin), y viên. 27. GS Tr n Qu c Vư ng ( i h c Qu c gia Hà N i), y viên.
Đồng bộ tài khoản