Quyết định số 125/2001/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
65
lượt xem
4
download

Quyết định số 125/2001/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 125/2001/QĐ-BNN về việc ban hành Tiêu chuẩn về Quy trình nhân giống cà phê vối bằng phương pháp ghép do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 125/2001/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 125/2001/Q -BNN Hà N i, ngày 27 tháng 12 năm 2001 QUY T Đ NH V/V BAN HÀNH TIÊU CHU N V QUY TRÌNH NHÂN GI NG CÀ PHÊ V I B NG PHƯƠNG PHÁP GHÉP B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 73 / CP ngày 01/ 11 / 1995 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát Tri n Nông Thôn ; Căn c Ngh nh 86/CP ngày 8 tháng 12 năm 1995 c a Chính ph “Quy nh phân công trách nhi m qu n lý nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá”; Căn c Quy t nh s 135/Q /BNN-KHCN c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT ban hành ngày 1/10/1999 v vi c ban hành Quy ch l p, xét duy t và ban hành tiêu chu n ngành; Xét ngh c a Ông V trư ng V Khoa h c Công ngh và CLSP, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành các Tiêu chuNn v 10TCN 479-2001 Quy trình nhân gi ng cà phê v i b ng phương pháp ghép. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3. Các Ông Chánh văn phòng B , V trư ng V Khoa h c Công ngh và CLSP, Vi n trư ng Vi n cây ăn qu mi n Nam, Th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG Bùi Bá B ng
  2. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN =======O0O====== TIÊU CHU N NGÀNH 10TCN 479 - 2001 QUY TRÌNH NHÂN GI NG CÀ PHÊ V I B NG PHƯƠNG PHÁP GHÉP HÀ N I 2001 Cơ quan biên so n: Vi n Khoa h c Nông Lâm Tây Nguyên Cơ quan ngh ban hành: Vi n Khoa h c Nông Lâm Tây Nguyên Cơ quan trình duy t: V khoa h c công ngh và CLSP Cơ quan xét duy t, ban hành: B Nông nghi p và PTNT Quy t nh s 125/2001/Q / BNN, ngày 27 tháng 12 năm 2001c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. TIÊU CHU N NGÀNH 10TCN 479-2001 QUY TRÌNH NHÂN GI NG CÀ PHÊ V I B NG PHƯƠNG PHÁP GHÉP The technical procedure for Robusta coffee multiplication by grafting 1. Ph m vi áp d ng: Quy trình này áp d ng cho t t c các cơ s nhân gi ng cây cà phê v i. 2. Quy trình k thu t: 2.1. S n xu t cây g c ghép: 2.1.1. Thi t k vư n ươm: Vư n ươm ph i g n ngu n nư c, g n nơi tr ng m i, thu n ư ng v n chuy n, n n t d thoát nư c, d c dư i 3o, tương i kín gió. Thi t k và xây d ng vư n ươm theo quy cách sau : - D n s ch n n t; - Dùng b a iã nh ho c phay làm tơi t, sâu 10-15cm; - Xác nh v trí c c giàn và ph m vi lu ng: + Kho ng cách gi a 2 hàng c t giàn : 3m, kho ng cách gi a các c t t 3-6 m tùy vào to, dài và b n c a cây gác giàn. C t cao cách m t t kho ng 2m và không ư c d ng trên l i i gi a 2 lu ng;
  3. + Ph m vi lu ng: r ng 1,1-1,2m, dài 20-25m, l i i gi a 2 lu ng r ng 35-40 cm, l i i gi a 2 u lu ng r ng 50-60 cm, l i i chính cách nhau 50-60 m, r ng 1-1,5 m, l i i quanh vư n ươm t lu ng n vách che xung quanh r ng 0,8-1 m; - D ng c t, gác giàn, che l p: v t li u làm giàn và che l p tùy i u ki n a phương như: lá lau, lá mía, c tranh, c uôi ch n, n a an, lư i nh a công nghi p... L p giàn sao cho lúc u ch 20-30% ánh sáng t nhiên i qua; - Chung quanh vư n ươm có ào mương thoát nư c, ch ng cháy; - Trong vư n ươm ph i có b chìm hay n a chìm ch a nư c hay ngâm phân tư i thúc (m i ha c n 4-5 b , m i b 5-6 m3), ng th i thi t k h p lý h th ng mương, ng d n nư c vào b ho c h th ng tư i phun mưa. b o v vư n ươm c n có k ho ch ch ng cháy và tùy vùng chú ý ch ng bão, l t, sương mu i, gió lào, l c. 2.1.2. B u nuôi cây. H n h p t phân ư c cho vào túi nh a kích thư c 13-14 x 24-25 cm, c 8 l thoát nư c n a dư i c a b u phân b thành 2 hàng, hàng dư i cách áy b u không quá 2cm. Thành ph n t vào b u g m có: - L p t m t 10-15cm, tơi x p, hàm lư ng mùn trên 3%, không l n r cây, á s i hay các v t l khác; - Phân h u cơ các lo i: yêu c u hoai, tơi nh ; - Phân lân nung ch y ho c super lân; Tr n u t phân theo t l : 4m3 t + 1m3 phân chu ng (4 : 1), m i m3 h n h p t phân tr n thêm 5-6kg lân nung ch y ho c 4-5kg super lân. Lư ng t phân c n cho 1 ha vư n ươm (600 - 650 ngàn b u): - t : 850 - 900 t n; - Phân h u cơ: 120 - 130 t n; - Lân nung ch y: 4,5 - 5 t n; Vào b u t ph i t yêu c u: ch t, cân i, th ng ng (2 góc áy b u ch t t, lưng b u không gãy khúc). X p vào lu ng âm 1/4-1/3 chi u cao b u, sao cho th ng ng, th t khít vào nhau và th ng hàng. Trên lu ng x p 12-14 hàng d c tùy theo c b u. 2.1.3. X lý và gieo ươm h t gi ng. H t gi ng dùng t o cây g c ghép ph i là h t gi ng t t
  4. Hai y u t môi trư ng quan tr ng nh t cho n y m m nhanh là : nhi t 40- 420C và ôxy cho h t hô h p. Có th áp d ng m t trong hai phương pháp sau: 2.1.3.1. Phương pháp có bóc v thóc: - Hong nh h t gi ng dư i n ng trư c 10 gi sáng cho v thóc hơi giòn, bóc ho c xát v thóc b ng tay, lo i b h t x u còn sót trong quá trình ch bi n gi ng ( en, n t, xây xát, có l m t, h t tam giác, h t lõm d ng thuy n), em ngâm nư c s ch 45-500C trong 14-16 gi . Sau ó em ãi th t s ch v l a. - B h t ã x lý vào bao lư i nh a s ch và vào thúng y kín gi nhi t. Hàng ngày ãi r a h t th t s ch lo i tr hoàn toàn tàn dư v l a nhũn d gây th i, nh t b ngay h t th i, m c. - Sau 5-7 ngày r m m b t u nhú ra và l a h t ã n y m m em gieo ngay, không m m dài quá 1mm. 2.1.3.2. Phương pháp không bóc v thóc: - Hòa nư c vôi tôi theo t l 1kg vôi : 50 lít nư c, l ng, g n l y ph n nư c trong em un nóng t i 54-600C (ho c pha 3 ph n nư c sôi, 2 ph n nư c l nh) r i cho h t gi ng vào ngâm trong 18 gi , sau ó v t ra r a nhi u l n cho h t nh t b ng nư c s ch. N u trong quá trình h t cà phê b nh t ph i dùng nư c s ch r a cho h t nh t r i ti p. - Khi nhi t ban ngày trung bình 23-250C, nhi t l nh nh t ban êm không dư i 180C, ch c n h t trên lu ng bình thư ng. Trong vư n ươm t o lu ng t ph ng cao 10-15 cm, r ng 1-1,2m, dài tùy lư ng h t gi ng. R i l p cát dày 1-2cm, r i r i l p h t dày 3-4 cm, sau ó ph l p cát dày 1-2 cm, cu i cùng ph rơm r hay bao t i. Ban ngày ánh sáng m t tr i chi u tr c ti p trên lu ng và tư i Nm. Ban êm t thêm bao, b t trên và quanh lu ng gi nhi t. Sau 10-15 ngày r m m nhú ra kh i v thóc là em gieo ngay. Lưu ý: Trong các trư ng h p thúc m m ã nêu trên, khi h t v a nhú r m m là em gieo ngay, không m c dài quá 1mm d gây t n thương m m khi gieo. Không s d ng h t n y m m ch m sau 3 tu n k t lúc có h t nhú r m m u tiên. Có th dùng h t ã thúc n y m m em gieo ngay vào b u t ho c gieo trên lu ng t o cây i mũ ho c cây lá sò trư c khi c y vào b u t. 2.1.3.3. Gieo tr c ti p vào b u t: Tư i b u t trư c khi gieo 1-2 ngày, gieo h t hư ng u r quay xu ng t, m i b u 1 h t tâm b u, l p t 3-4 mm, không gieo quá sâu h t lâu m c. Các b u hàng bìa lu ng gieo thêm 1-2 h t d phòng d m n u có b u không m c ho c cây non b ch t. Gieo xong dùng thùng có vòi sen tư i nư c h t g n n nh vào t. N u có h t nào tr i kh i m t t ph i ph t thêm. Có th r i thêm trên m t b u l p m ng tr u hay mùn cưa hoai. 2.1.3.4. Gieo trên lu ng b ng cây con c y vào b u: Trong vư n ươm có giàn che, t o lu ng r ng 1-1,2 m, cao ít nh t 20 cm, chi u dài tùy lư ng h t gi ng c n gieo, chuNn b t gieo tương t như trong b u ươm ph n 2.1.2. Gieo h t theo 2 cách:
  5. + R i u h t v a nhú m m trên m t lu ng, không h t ch ng lên nhau, không có h t quay u r lên trên. Dùng t m ván hay tôn ph ng è nh h t cho lún u xu ng t. Ph l p cát dày 3-4 mm. Hàng ngày tư i nư c Nm. Gieo 1kg h t/m2. + C m t ng h t li n nhau theo hàng cách nhau 3-4 cm, u r luôn quay xu ng dư i. Ph l p cát dày 3-4 mm. Hàng ngày tư i nư c Nm. Cách gieo này t n công nhưng h t m c nhanh và r c c r t th ng. + Nh cây tr ng vào b u t khi cây i mũ cao 3-4 cm ho c khi cây ã bung lá sò hoàn toàn. Lo i b nh ng cây r c c b cong ho c b t còn quá ng n dư i 4 cm. C t b t u r c c n u dài quá 10 cm. Dùng c c nh n ư ng kính 1cm ch c l sâu 10-12 cm, ưa cây con vào sao cho r th t th ng, nén ch t t d c chi u dài r . Tư i m nư c và gi giàn che th t mát vài ngày u. + Trư ng h p cây có 2 r c c th ng thì c t b b t 1 r . 2.1.4. Chăm sóc cây g c ghép: Tư i nư c: Cây con trong vư n ươm ph i ư c tư i nư c y theo nguyên t c: cây nh tư i lư ng nư c ít và nhi u l n, cây l n tư i lư ng nư c nhi u và ít l n. Vi c nh lư ng và chu kỳ tư i nư c còn tùy thu c vào tình hình th i ti t, mc a t trong b u, bi u hi n sinh trư ng c a cây con, lư ng nư c và th i gian tư i như sau: Tháng sau khi ươm Giai o n sinh trư ng c a cây Chu kỳ Lư ng nư c con (lít/m2/l n) (ngày) Tháng th nh t N y m m- i mũ 1-2 6 Tháng th hai Lá sò 2-3 9 Tháng th 3-4 1-3 c p lá th t 3-4 12-15 Tháng th 5-6 4 c p lá th t tr lên 4-5 18-20 N u tư i phun mưa, lư ng nư c m i l n t 100-150 .103 lít /ha khi cây có 1-3 c p lá th t, 200-240 .103 lít /ha khi cây có 4 c p lá th t tr lên. Bón phân: Khi cây con có ôi lá th t th nh t, b t u tư i thúc các lo i phân như sau: - Tư i phân vô cơ: N-K (t l nguyên ch t 2:1, phân N d ng Urê) hòa n ng 0,1- 0,15% khi cây con có 1-2 c p lá th t, 0,2-0,3% khi cây con có trên 3 c p lá th t, li u lư ng: 2-3 lít/m2. - Tư i phân ngâm: g m h n h p ho c m t trong các lo i phân chu ng, phân xanh, khô d u. Ngâm k trư c khi tư i ít nh t m t tháng cùng v i phân lân nung ch y. Khi
  6. tư i hòa v i nư c lã t l 1/5-1/3 tùy sinh trư ng c a cây con. Lư ng phân ngâm tư i cho 1 ha vư n ươm trong c th i gian chăm sóc: 20-30 t n phân chu ng, 10-20 t n cây phân xanh, 1-2 t n khô d u, 1000 kg lân nung ch y. Chú ý: Sau m i l n tư i thúc ph i tư i r a b ng nư c lã. i u ch nh ánh sáng: lu ng ánh sáng t nhiên i qua giàn che: - 20-30%: giai o n cây con có t 1 ôi lá th t tr xu ng; - 40-60%: giai o n cây 2-4 c p lá th t; - 80-100%: giai o n cây trên 4 c p lá th t. V sinh, phá váng: thư ng xuyên nh s ch c , làm v sinh, n u m t t trong b u b gí ch t thì ph i bóp quanh mi ng b u ho c x i xáo nh m t b u phá váng. Phòng tr sâu b nh: thư ng xuyên ki m tra tình hình sâu b nh, c bi t chú ý phòng tr b nh l c r (Rhizoctonia solani) như sau: - Ph i dùng phân h u cơ th t hoai; - Không dùng t có ngu n b nh, phơi i t; - Không tư i quá Nm, ng ng tư i thúc khi có b nh; - Ki m ta nh b và t cây b nh n ng; - Phun Valadicin 2% ho c Benlat C 0,3%, 2-3 l n, m i l n cách nhau 10-15 ngày. 2.2. Vư n s n xu t ch i ghép: 2.2.1. Tr ng: Ch n a i m: m t t tương i b ng ph ng, g n ngu n nư c, ti n qu n lý và chăm sóc. Ngu n gi ng: là cây ghép ho c cây giâm cành c a nh ng dòng vô tính ch n l c do các cơ quan, ơn v có trách nhi m s n xu t gi ng g c cung c p. Cách tr ng: tr ng dày theo hàng cách nhau 40-50cm. Kho ng cách cây trên hàng 20- 25cm. M t trong kho ng 8-12 cây/m2. T o hàng tr ng b ng cách ào t ng rãnh r ng 20-25cm, sâu 20-25cm. Ph i tr ng theo t ng dòng vô tính, gi a các dòng ch a l i i r ng 0,8-1m. Bón lót 1,2-1,5 t n phân chu ng hoai + 20kg lân nung ch y cho 100m dài c a rãnh tr ng. Tr ng âm sao cho v t ghép cách m t t ch ng 5-10cm. N u nư c tư i có th tr ng quanh năm. 2.2.2. Chăm sóc:
  7. Tư i nư c: trong su t mùa khô theo chu kỳ 7-10 ngày/l n, tư i m và cho nư c th m sâu trong t ít nh t 20cm. Bón phân: + L n 1: sau khi c t au vào tháng 11-12 hàng năm, x i t gi a hai hàng, vét rãnh sâu 5-10cm bón b sung: 0,8-1,0 t n phân h u cơ + 5kg lân nung ch y + 2kg urê + 1kg sunfat kali cho 100m dài c a rãnh. + L n 2: tháng 2-3, bón phân m và kali như l n 1 + L n 3: tháng 5-6, bón phân m và kali như l n 1 Trong mùa khô nên k t h p bón phân v i các t tư i nư c. Thư ng xuyên t a b cành ngang m i xu t hi n trên vùng thân s thu ch i ghép, ch i vư t m c t g c ghép. Chú ý phòng tr r p, sâu ăn lá, làm c . 2.2.3. Thu ho ch ch i ghép: Sau khi tr ng, vùng thân ghép ã có 3-4 t, thu ho ch ph n ng n, ch a l i 2-3 t. Các ch i vư t phát sinh t cành ghép v sau c có 2-3 t là có th thu ho ch b ng cách ch a l i ít nh t 1 t dư i cùng c a m i ch i. Thu ch i sau bón thúc phân hóa h c 7-10 ngày. Hàng năm, vào tháng 11-12 ti n hành c t au và t a thông thoáng, c t b b t nh ng thân vư t y u, m i g c ch ch a l i 4-5 thân kh e, m i thân mang 2-3 t. Sau khi tr ng 2 năm, vư n nhân ch i b t u cho thu ho ch n nh, m i g c có th s n xu t 12-15 ch i trong mùa ghép kéo dài 4-5 tháng. 2.3. K thu t ghép và chăm sóc cây ghép: 2.3.1. Tiêu chuNn cây g c ghép: S d ng cây g c ghép gieo t h t ã ư c chăm sóc t t theo quy trình nêu trên và t các tiêu chuNn sau: - 4-6 c p lá; - ư ng kính g c 3-4 mm; - Lóng ng n nơi ghép dài ít nh t 3 cm; - Thân th ng, thân lá không b d d ng, không sâu b nh; - Ng ng tư i phân thúc ít nh t 10 ngày trư c khi ghép. 2.3.2. Tiêu chuNn ch i ghép:
  8. Ph i dùng ch i ghép t vư n nhân ch i có i u ki n như m c 2.2.3 b o m ngu n g c và ch t lư ng dòng vô tính. Ch dùng ph n ng n trên thân vư t, dài 4-5 cm mang 1 c p lá bánh t ã ư c c t b b t 2/3 phi n lá. Thu ho ch ch i trư c 10 gi sáng và ng th i c t b b t phi n lá. 2.3.3. Th i v ghép: Có th ti n hành ghép ch i trong vư n ươm quanh năm nhưng th i v ghép t t nh t là các tháng: 3- 4 - 5 và 6. 2.3.4. Phương pháp ghép: Ghép nêm n i ng n: - C t b ng n thân g c ghép, v t c t cách nách lá bên dư i 3-4 cm, ch d c gi a thân 2 cm; - Chân ch i ghép ư c c t vát hai bên thành hình nêm có dài tương ng v t ch trên g c; - ưa ph n g c ch i ghép vào v t ch sao cho 2 l p v c a g c và ch i ghép áp ch t vào nhau; - Dùng dây nh a r ng 1cm bu c ch t và kín toàn b v t ghép, vòng bu c ngoài cùng qu n t dư i lên. Chú ý:- Dùng dao s c, m t vát th t ph ng, thao tác nhanh. - Không dùng ch i ghép già. 2.3.5. Chăm sóc cây ghép: Dùng túi nh a trong bao kín ph n ch i ghép (bu c b ng dây nh a) trong vòng 10-15 ngày ho c cây m i ghép dư i khung giàn cao 0,6m có ph kín b ng t m nh a trong. Sau 25-30 ngày c t b dây bu c v t ghép. Thư ng xuyên c t b ch i vư t m c t ph n thân g c ghép. Các chăm sóc khác tương t như ph n s n xu t cây th c sinh làm g c ghép. Sau khi ghép 45-60 ngày có th em tr ng. T l ghép s ng t yêu c u trên 90% Tiêu chuNn cây ghép lúc em tr ng: - Ch i ghép ã ra thêm ít nh t 1 c p lá m i thu n th c; - V t ghép ti p h p t t (không th y mô s o m c lan nhi u bên ngoài v t ghép); - ã ư c hu n luy n dư i ánh sáng hoàn toàn ít nh t 1 tu n; - Không b sâu b nh và d d ng.
Đồng bộ tài khoản