Quyết định số 125/2001/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
55
lượt xem
3
download

Quyết định số 125/2001/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 125/2001/QĐ-TTg về việc điều chỉnh danh mục địa bàn khuyến khích đầu tư đối với tỉnh Tây Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 125/2001/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 125/2001/Q -TTg Hà N i, ngày 22 tháng 8 năm 2001 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 125/2001/Q -TTG NGÀY 22 THÁNG 8 NĂM 2001 V VI C I U CH NH DANH M C NA BÀN KHUY N KHÍCH U TƯ I V I T NH TÂY NINH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh nh s 24/2000/N -CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; Xét ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư, QUY T NNH: i u 1. i u ch nh Danh m c a bàn khuy n khích u tư ban hành kèm theo Ngh nh s 24/2000/N -CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam như sau: - Chuy n t t c các huy n thu c t nh Tây Ninh t Danh m c B (Danh m c a bàn có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn) sang Danh m c A (Danh m c a bàn có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn); - B sung th xã Tây Ninh vào Danh m c B (Danh m c a bàn có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn). i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. B trư ng các B , Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh Tây Ninh có trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n M nh C m ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản