Quyết định số 125/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
63
lượt xem
5
download

Quyết định số 125/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 125/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2006 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 125/2006/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH Đ c l p - T do - H nh phúc ******* ******* S : 125/2006/QĐ-UBND Thành ph H Chí Minh, ngày 21 tháng 8 năm 2006 QUY T Đ NH V BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY D NG VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH NĂM 2006 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i đ ng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Ngh đ nh s 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph v phân c p qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh; Xét đ ngh c a Giám đ c S Tư pháp t i T trình s 858/TTr-STP-VB ngày 15 tháng 3 năm 2006 và Công văn s 1816/STP-VB ngày 29 tháng 5 năm 2006, QUY T Đ NH: Đi u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t đ nh này Chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t c a y ban nhân dân thành ph năm 2006 g m 138 văn b n, bao g m: 1. Danh m c văn b n ban hành năm 2006, g m 67 văn b n (Ph l c 1 đính kèm). 2. Danh m c văn b n trong chương trình l p quy năm 2005 đư c ti p t c th c hi n trong năm 2006, g m 71 văn b n (Ph l c 2 đính kèm). Đi u 2. 1. Phê duy t t ng d toán kinh phí xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t năm 2006 theo Ph l c 1 kèm theo Quy t đ nh này, v i t ng kinh phí d toán là 745.200.000 đ ng (B y trăm b n mươi lăm tri u hai trăm ngàn đ ng), đư c b trí t ngân sách hàng năm c a thành ph và ngoài kinh phí khoán c a các đơn v . 2. Đ i v i nh ng văn b n quy ph m pháp lu t đã đư c y ban nhân dân thành ph ban hành ngoài các Ph l c kèm theo Quy t đ nh này, cơ quan ch trì so n th o ch đ ng đ xu t kinh phí theo đ nh m c quy đ nh t i Ch th s 06/2004/CT-UB ngày 05 tháng 02 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph . S Tư pháp t ng h p và ph i h p v i S Tài chính th m đ nh, trình y ban nhân dân thành ph phê duy t b sung 6 tháng m t l n. 3. S Tài chính có trách nhi m c p kinh phí chương trình l p quy năm 2006 cho S Tư pháp đ th ng nh t qu n lý; đ ng th i hư ng d n các đơn v th c hi n quy t toán kinh phí theo quy đ nh. 4. S Tư pháp có trách nhi m thanh toán kinh phí cho cơ quan ch trì so n th o văn b n theo n i dung công vi c và ti n đ th c hi n. Đi u 3.
 2. 1. Th trư ng các s , ban, ngành thành ph ; Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n có trách nhi m tri n khai th c hi n vi c xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t đúng k ho ch, th i gian và s d ng kinh phí đúng m c đích, n i dung, ch đ đã quy đ nh. 2. Giao S Tư pháp ch trì, ph i h p v i Văn phòng H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph theo dõi, đôn đ c, ki m tra vi c tri n khai th c hi n Quy t đ nh này và báo cáo y ban nhân dân thành ph k t qu th c hi n 06 tháng 01 l n. Đi u 4. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 10 (mư i) ngày, k t ngày ký. Đi u 5. Chánh Văn phòng H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám đ c S Tư pháp, Giám đ c S Tài chính, Ban ch đ o C i cách hành chính thành ph , Th trư ng các s , ban, ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n có trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH T CH PHÓ CH T CH Nguy n Văn Đua Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH Đ c l p - T do - H nh phúc PH L C 1 CHƯƠNG TRÌNH XÂY D NG VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH NĂM 2006 (Kèm theo Quy t đ nh s 125/2006/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph ) Đơn v tính: 1000 đ ng Hình Cơ quan ch S TT th c văn N i dung văn b n Cơ quan ph i h trì so n th o b n 1. LĨNH V C KINH T - S Tư pháp Quy t S a đ i, b sung m t s đi u c a Quy t đ nh s -S N iv đ nh 216/2004/QĐ-UB ngày 15/9/2004 v ban hành Quy S Thương 1. ch đ u th u kinh doanh khai thác và qu n lý ch m i lo i 2 và 3. - S Tài chính - C c Thu Quy t Ban hành các đ nh m c tài chính áp d ng cho các S Bưu chính - 2. - S Tài chính đ nh ho t đ ng công ngh thông tin t i thành ph . Vi n thông
 3. Hình Cơ quan ch S TT th c văn N i dung văn b n Cơ quan ph i h trì so n th o b n - S Tài chính Quy t Ban hành quy đ nh qu n lý đ u tư công ngh thông S Bưu chính - - S Tư pháp 3. đ nh tin, vi n thông trên đ a bàn thành ph . Vi n thông - S K ho ch và Đ u Tư - S Văn hóa và S a đ i, b sung Quy ch qu n lý, cung c p và s Thông tin Quy t S Bưu chính - 4. d ng d ch v Internet t i thành ph kèm theo Quy t đ nh Vi n thông đ nh s 125/2004/QĐ-UB ngày 06/5/2004. - Công an thành p - S Tài chính Quy t Ban hành b ng giá chu n t i thi u giá tr nhà và 5. S Xây d ng đ nh các lo i ki n trúc. - C c Thu - S Tài chính - S Giao thông - Quy t 6. Ban hành B đơn giá xây d ng cơ b n. S Xây d ng Công chính đ nh - S Nông nghi p Phát tri n nông th - S Tài chính - S Giao thông - Quy t Ban hành B đơn giá kh o sát trong ho t đ ng xây 7. S Xây d ng Công chính đ nh d ng. - S Nông nghi p Phát tri n nông th Tri n khai th c hi n Quy t đ nh s 136/2005/QĐ- Ch TTg ngày 09/6/2005 c a Th tư ng Chính ph v 8. S Tư pháp - S Tài chính th vi c h tr tài chính t ngân sách Nhà nư c cho công tác thi hành án dân s . - S Tài chính - S Xây d ng Quy t Ban hành quy đ nh v th c hi n Lu t Đ u tư trên S K ho ch 9. - S Tài nguyên v đ nh đ a bàn thành ph . và Đ u tư Môi trư ng - S Giao thông - Công chính - S Tài chính - S Xây d ng 10. Quy t Ban hành quy đ nh v th c hi n Lu t Đ u th u trên S K ho ch đ nh đ a bàn thành ph . và Đ u tư - S Tài nguyên v Môi trư ng - S Giao thông - Công chính
 4. Hình Cơ quan ch S TT th c văn N i dung văn b n Cơ quan ph i h trì so n th o b n - S Tài chính 11. Quy t Ban hành quy đ nh v th c hi n Lu t Doanh nghi p S K ho ch đ nh trên đ a bàn thành ph . và Đ u tư - y ban nhân dâ qu n - huy n 12. Quy t Ban hành su t đ u tư các công trình xây d ng trên S Xây d ng đ nh đ a bàn thành ph . - S Giáo d c và - Phân c p ngu n thu, nhi m v chi cho t ng c p t o ngân sách đ a phương. -S Yt D th o - Quy đ nh t l % phân chia gi a ngân sách các 13. Ngh c p chính quy n đ a phương đ i v i ph n ngân S Tài chính - S Giao thông - quy t c a sách đ a phương đư c hư ng t các kho n thu HĐNDTP phân chia gi a các c p ngân sách đ a phương. Công chính - Quy t đ nh c th m t s đ nh m c phân b ngân - Phòng Tài chính sách, tiêu chu n đ nh m c chi. K ho ch qu n - huy n - S Tài nguyên v 14. Quy t Quy đ nh đơn giá thuê đ t, thuê m t nư c trên đ a Môi trư ng S Tài chính đ nh bàn thành ph . - C c Thu thành 15. Quy t Ban hành quy đ nh v m c phí bán đ u giá trên đ a S Tư pháp S Tài chính đ nh bàn thành ph . 2. LĨNH V C QU N LÝ ĐÔ TH S a đ i, b sung Quy t đ nh s 146/2003/QĐ-UB - S Tư pháp 16. Quy t ngày 13 tháng 8 năm 2003 c a y ban nhân dân S Giao thông đ nh thành ph quy đ nh v cung c p, s d ng nư c và - Công chính - T ng công ty c b o v công trình c p nư c trên đ a bàn thành ph . nư c Sài Gòn - S Tư pháp 17. Quy t Ban hành Quy đ nh v h n ch , c m khai thác S Tài nguyên đ nh nư c dư i đ t. và Môi trư ng - UBND qu n-huy - S Tư pháp 18. V h u ki m trong ho t đ ng kinh doanh v n t i S Giao thông - Công an thành p Ch th hành khách b ng Taxi trên đ a bàn thành ph . - Công chính - S Khoa h c - C ngh Ban hành quy đ nh v thang đi m đi u ch nh s - S Xây d ng 19. Quy t khác bi t gi a các tiêu chí so sánh đ th m đ nh S Tài chính đ nh giá quy n s d ng đ t theo phương pháp so sánh - S Tài nguyên v tr c ti p. Môi trư ng
 5. Hình Cơ quan ch S TT th c văn N i dung văn b n Cơ quan ph i h trì so n th o b n - S Tài nguyên v Môi trư ng Ban hành quy đ nh v quy trình và th t c th m - S Xây d ng 20. Quy t đ nh giá thu ph n v ng thu c s h u Nhà nư c S Tài chính đ nh trên đ a bàn thành ph . - UBND qu n-huy - Phòng công ch - S Công nghi p - S Giao thông - 21. Quy t Ban hành quy đ nh v xây d ng và qu n lý m ng S Bưu chính - Công chính đ nh cáp treo vi n thông. Vi n thông - S Quy ho ch - Ki n trúc - S Tư pháp - S Tài chính Ban hành Quy ch qu n lý và s d ng qu nhà tái - S Quy ho ch - 22. Quy t đ nh cư (thay th Quy t đ nh s 5787/QĐ-UB ngày S Xây d ng Ki n trúc đ nh 8/8/1995; Quy t đ nh s 7182/QĐ-UB ngày 15/12/1997; Quy t đ nh s 4638/QĐ-UB). - Qu Đ u tư Phá tri n đo th - UBND qu n, huy Gi i quy t m t s trư ng h p c th v nhà đ t 23. trong quá trình th c hi n các chính sách qu n lý - S Tài chính Ch th S Xây d ng nhà đ t và chính sách c i t o xã h i ch nghĩa - UBND qu n, huy trư c 01/7/1991. - S Tài nguyên v 24. Quy t Ban hành quy đ nh v qu n lý nhà đ t thu c s Môi trư ng S Xây d ng đ nh h u Nhà nư c trên đ a bàn thành ph . - UBND qu n, huy S Xây d ng 25. Quy t Ban hành quy đ nh v qu n lý nhà công v trên đ a S Tư pháp đ nh bàn thành ph . - S Tư pháp 26. Ch Tri n khai thi hành Lu t Nhà và các văn b n - S Tài nguyên v S Xây d ng th hư ng d n thi hành. Môi trư ng - S Tài chính
 6. Hình Cơ quan ch S TT th c văn N i dung văn b n Cơ quan ph i h trì so n th o b n - S Tư pháp 27. Quy t Ban hành quy đ nh v trình t , th t c c p gi y - S Tài nguyên v S Xây d ng đ nh ch ng nh n quy n s h u nhà theo Lu t Nhà . Môi trư ng - S Tài chính - S Xây d ng 28. Quy t Quy đ nh v quy ho ch ki n trúc nhà cao t ng t i S Quy ho ch - đ nh thành ph . Ki n trúc - UBND qu n, huy - S Xây d ng 29. Quy t S Quy ho ch - Quy đ nh v ki n trúc bi t th t i thành ph . đ nh Ki n trúc - UBND qu n, huy - S Xây d ng 30. Quy t Quy đ nh v ki n trúc c nh quan khu trung tâm S Quy ho ch - - S VH và TT đ nh thành ph . Ki n trúc - UBND qu n 1 - S Tư pháp 31. Quy t Ban hành quy đ nh h n m c giao đ t có m t nư c S Tài nguyên đ nh chưa s d ng trên đ a bàn thành ph . và Môi trư ng - UBND qu n huy - C c Th ng kê - S TN và MT 32. Quy t Th c hi n thí đi m xây d ng nhà xã h i. S Xây d ng đ nh - S KH-ĐT - Qu PT nhà 33. Quy t Thay th Quy t đ nh s 1958/QĐ-UB-QLĐT ngày S Xây d ng - UBND qu n, huy đ nh 13/4/1998 c a y ban nhân dân thành ph . 34. Quy t Ban hành Quy ch qu n lý nhà chung cư. S Xây d ng - S Tài chính đ nh - S TN và MT S a đ i, b sung Quy t đ nh s 248/2005/QĐ- 35. Quy t UBND ngày 30/12/2005 c a y ban nhân dân S Tài chính - S Xây d ng đ nh thành ph . - C c Thu TP S a đ i, b sung Quy t đ nh s 106/2006/QĐ-UB - S Tư pháp ngày 16 tháng 6 năm 2005 c a y ban nhân dân 36. Quy t thành ph , ban hành Quy đ nh v b i thư ng, h S Tài chính - S TN và MT đ nh tr và tái đ nh cư khi Nhà nư c thu h i đ t trên đ a bàn thành ph . - S Xây d ng
 7. Hình Cơ quan ch S TT th c văn N i dung văn b n Cơ quan ph i h trì so n th o b n - S Tư pháp V phương th c xác đ nh m c b i thư ng đ i v i - S TN và MT 37. Quy t ph n di n tích đ t do Nhà nư c tr c ti p qu n lý S Tài chính đ nh đ các đơn v th c hi n khi đư c cơ quan có th m - S Xây d ng quy n giao đ t trên đ a bàn thành ph . - Văn phòng HĐN UBND/TP 38. Quy t V b i thư ng, h tr và tái b trí ch trên đ a bàn S Tài chính - S Thương m i đ nh thành ph . Ban hành quy đ nh trình t th t c c p gi y ch ng - S Tư pháp 39. Quy t nh n quy n s d ng đ t, cho thuê đ t đ i v i các S Tài nguyên đ nh t ch c, h gia đình, cá nhân, c ng đ ng dân cư và Môi trư ng đang s d ng đ t trên đ a bàn thành ph . - UBND qu n huy 3. LĨNH V C T CH C B MÁY - C I CÁCH HÀNH CHÍNH Ban hành Chương trình xây d ng văn b n quy - Văn phòng HĐN 40. Quy t và UBND thành p ph m pháp lu t c a y ban nhân dân thành ph S Tư pháp đ nh năm 2006. - S Tài chính - S Tài chính Ban hành Quy ch t ch c và ho t đ ng c a Qu 41. Quy t S Bưu chính - h tr phát tri n đào t o công ngh thông tin - vi n đ nh Vi n thông - S k ho ch và thông. tư -S N iv 42. Quy t Thành l p và ban hành Quy ch t ch c và ho t S Tư pháp đ nh đ ng c a Trung tâm Pháp y thành ph . - S Tài chính Thành l p và ban hành Quy ch t ch c và ho t -S N iv 43. Quy t đ ng c a Trung tâm Giám đ nh pháp y tâm th n S Tư pháp đ nh thành ph . - S Tài chính S Tư pháp -S N iv 44. Quy t Ban hành Quy ch t ch c và ho t đ ng c a H i đ nh đ ng ph bi n giáo d c pháp lu t thành ph . - S Xây d ng Thành l p và quy ch t ch c và ho t đ ng c a H i - S Tài nguyên v đ ng th m đ nh giá bán nhà, chuy n quy n s d ng Môi trư ng 45. Quy t đ t, chuy n m c đích s d ng đ t đ i v i nhà thu c S Tài chính đ nh s h u Nhà nư c, chuy n t hình th c đ t thuê sang hình th c giao đ t t i thành ph . - S Tư pháp -S N iv Ban hành Quy ch t ch c và ho t đ ng c a 46. Quy t Thanh tra thành ph (thay th Quy t đ nh s Thanh tra TP -S N iv đ nh 2283/QĐ-UB ngày 11/9/1992).
 8. Hình Cơ quan ch S TT th c văn N i dung văn b n Cơ quan ph i h trì so n th o b n Ban hành Quy ch t ch c và ho t đ ng c a S -S N iv 47. Quy t S Thương Thương m i (thay th Quy t đ nh s 251/2004/QĐ- đ nh m i UB ngày 10/11/2004). - S Tư pháp 48. Quy t Quy đ nh v thành l p t ch c hành chính, s S N iv - S Tư pháp đ nh nghi p, các h i qu n chúng do thành ph qu n lý. - S Tư pháp - L c lư ng Than niên xung phong Ban hành Quy ch ho t đ ng c a H i đ ng tư v n đưa ngư i vào cơ s ch a b nh, cơ s d y ngh S Lao đ ng - - H i Ph n 49. Quy t và gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n ma Thương binh đ nh túy và gi i quy t tái hòa nh p c ng đ ng c p thành và Xã h i -S Yt ph . - Công an thành p - y ban MTTQVN thành ph -S N iv L c lư ng 50. Quy t Ban hành quy ch t ch c và ho t đ ng c a Ban Thanh niên - S Lao đ ng - đ nh Qu n lý C m công nghi p - dân cư Nh Xuân. xung phong Thương binh và X h i -S N iv L c lư ng 51. Quy t Đ án thành l p và Quy ch t ch c và ho t đ ng Thanh niên - S Lao đ ng - đ nh c a T ng đ i lao đ ng tình nguy n. xung phong Thưong binh và X h i - S Tư pháp 52. Quy t Ban hành Quy đ nh v cư ng ch ki m kê ph c v S Tài nguyên đ nh công tác b i thư ng khi Nhà nư c thu h i đ t. và Môi trư ng - UBND qu n huy - S TN và MT - S Xây d ng 53. Quy t Ban hành Quy ch ho t đ ng c a H i đ ng đ nh S Tài chính - S Thương m i đ nh giá tài s n trong t t ng hình s . - S KHCN - S BCVT
 9. Hình Cơ quan ch S TT th c văn N i dung văn b n Cơ quan ph i h trì so n th o b n - S Xây d ng - S GTCC 54. Quy t Ban hành Quy ch ho t đ ng c a T liên ngành giá - Trung tâm TCĐL S Tài chính đ nh v t li u xây d ng. ch t lư ng 3 - S NN và PT NT - S Công nghi p - S Tư pháp 55. Quy t Ban hành quy đ nh v phân công, phân c p qu n lý S Tài chính đ nh nhà nư c v giá t i thành ph . -S N iv 56. Quy t Ban hành Quy ch t ch c và ho t đ ng c a S S Tư pháp -S N iv đ nh Tư pháp (thay th Quy t đ nh 32/2003/QĐ-UB). 4. LĨNH V C N I CHÍNH, VĂN HÓA - XÃ H I Ban hành Ch th th c hi n Thông tư s 57. 11/2005/LBYT-NV v h th ng t ch c y t đ a Ch th S Yt -S N iv phương (th c hi n thí đi m h th ng qu n lý theo k t qu ). - S K ho ch và Đ u tư V cơ ch ph i h p gi a các cơ quan liên quan - S tài chính 58. Quy t trong qu n lý đ u tư y t (th c hi n thí đi m h S Yt đ nh th ng qu n lý theo k t qu ). -S N iv - UBND qu n, huy 59. Quy t Ban hành Quy đ nh đ nh m c xe c u thương cho S Tài chính -S Yt đ nh ngành y t c a thành ph . - S Tư pháp - S Văn hóa và Thông tin 60. Quy t Ban hành quy đ nh v qu n lý t ch c và ho t đ ng S Thương đ nh kinh doanh quán Bar trên đ a bàn thành ph . m i - S K ho ch và Đ u tư - S Du l ch -S N iv 61. Quy t Ban hành quy đ nh v t ch c ho t đ ng d y thêm S Giáo d c và - S Tư pháp đ nh và h c thêm. đào t o - UBND qu n, huy
 10. Hình Cơ quan ch S TT th c văn N i dung văn b n Cơ quan ph i h trì so n th o b n - S K ho ch và S Lao đ ng - Đ u tư 62. Quy t Quy ho ch h th ng Trung tâm Gi i thi u vi c làm Thương binh đ nh trên đ a bàn thành ph . và Xã h i - UBND qu n, huy S Lao đ ng - - UBND qu n, huy 63. Quy t Quy ch qu n lý, chi tr tr c p ưu đãi ngư i có Thương bình đ nh công. và Xã h i - S Tài chính - S Lao đ ng - Ban hành ch đ khuy n khích đ i v i cán b công Thương binh và X L c lư ng 64. Quy t ch c, nhân viên công tác t i các cơ s cai nghi n, h i Thanh niên đ nh cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n Xung phong (s a đ i, b sung Quy t đ nh s 45/2005/QĐ-UB). - S Tài Chính - S Giáo d c và t o Ban hành chương trình, n i dung giáo d c cho L c lư ng 65. Quy t ngư i cai nghi n và ngư i sau cai nghi n t i cơ s Thanh niên đ nh - S Lao đ ng - qu n lý. Xung phong Thương binh và X h i - S Lao đ ng - Ban hành ch đ chính sách đ i v i ngư i tái hòa L c lư ng Thương binh và X 66. Quy t h i nh p c ng đ ng làm vi c t i các cơ s cai nghi n Thanh niên đ nh và sau cai nghi n. Xung phong - S Tư pháp 67. Quyeát Ban hành quy đ nh ph i h p qu n lý Nhà nư c đ i S Ngo i v -S N iv ñònh v i các T ch c phi Chính ph . Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
 11. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH Đ c l p - T do - H nh phúc PH L C 2 DANH M C VĂN B N TRONG CHƯƠNG TRÌNH L P QUY NĂM 2005 ĐƯ C TI P T C TH C HI N TRONG NĂM 2006 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 125/2006/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph ) Đơn v tính: 1000 đ ng Hình th c Cơ quan ch trì Stt N i dung văn b n Cơ quan ph i h p văn so n th o b n I. DANH M C VĂN B N TH C HI N NGH Đ NH S 93/2001/NĐ-CP NGÀY 12/12/2001 - S K ho ch và Đ u tư Ban hành Quy ch khuy n khích các thành ph n - S Tài chính 1. Quy t S Giao thông - kinh t tham gia công tác b o qu n duy tu m t đ nh Công chính s lĩnh v c ngành giao thông công chính. - S Tư pháp - UBND qu n - huy n 2. Quy t Phân c p qu n lý t ch c, b máy và cán b , Các s , ngành, UBND S N iv đ nh công ch c khu v c Nhà nư c. các qu n - huy n - S Xây d ng Ban hành quy ch ph i h p qu n lý, khai thác, - S Quy ho ch - Ki n 3. Quy t phát tri n h th ng h t ng k thu t ngành giao S Giao thông - trúc đ nh thông công chính gi a S Giao thông - Công Công chính chính và y ban nhân dân các qu n, huy n. - S Tư pháp - UBND qu n - huy n Ban hành Quy ch qu n lý và khuy n khích các 4. Quy t S Tài nguyên và - Phòng Qu n lý d ch v thành ph n kinh t tham gia d ch v quét d n, đ nh Môi trư ng đô th qu n - huy n thu gom, v n chuy n rác. - S Tài chính 5. Quy t Ban hành m t s chính sách khuy n khích đ u S Tài nguyên và đ nh tư vào lĩnh v c b o v môi trư ng. Môi trư ng - S K ho ch và Đ u tư
 12. Hình th c Cơ quan ch trì Stt N i dung văn b n Cơ quan ph i h p văn so n th o b n - S Tài chính S Lao đ ng - 6. Quy t Quy đ nh chính sách khuy n khích đ u tư trong - S Giáo d c và Đào Thương binh và đ nh lĩnh v c d y ngh . t o Xã h i - Vi n Kinh t -S N iv - S K ho ch và Đ u 7. Quy t Ban hành Chính sách khuy n khích đ u tư trong S Th d c - Th tư đ nh lĩnh v c th d c th thao. thao - S Tài chính - Vi n Kinh t - S Xây d ng 8. Quy t Ban hành quy ch v qu n lý ki n trúc t i thành S Quy ho ch - đ nh ph H Chí Minh. Ki n trúc - UBND các qu n - huy n - S Xây d ng 9. Quy t Ban hành Quy ch v qu n lý quy ho ch xây S Quy ho ch - - Vi n Quy ho ch đ nh d ng t i thành ph H Chí Minh. Ki n trúc - UBND các qu n - huy n C NH NG VĂN B N KHÁC c kinh t S Nông nghi p 10. Quy t Quy đ nh v qu n lý ho t đ ng c a các cơ s - y ban nhân dân các và phát tri n nông đ nh gi t m . qu n - huy n thôn 11. Quy t Ban hành quy ch tài chính c a Trung tâm khai S Tài nguyên và - S Tài chính đ nh thác qu đ t ph c v đ u tư. Môi trư ng - S Tư pháp 12. Quy t Ban hành quy đ nh v phân c p qu n lý các d án S K ho ch và - UBND các qu n - đ nh đ u tư trong nư c cho các qu n, huy n. Đ u tư huy n 13. Quy t Ban hành quy đ nh v qu n lý các d án ODA S K ho ch và - Các s , ngành liên đ nh trên đ a bàn thành ph . Đ u tư quan 14. V qu n lý các d án có ngu n v n phi chính S K ho ch và - Các s , ngành liên Ch th ph . Đ u tư quan - S Quy ho ch - Ki n trúc Ban hành quy đ nh v công tác qu n lý xây 15. Quy t d ng công trình cơ s h t ng đô th t i thành S Xây d ng - S Giao thông -Công đ nh ph H Chí Minh. chính - UBND qu n - huy n
 13. Hình th c Cơ quan ch trì Stt N i dung văn b n Cơ quan ph i h p văn so n th o b n -S N iv 16. Quy t V vi c giao trách nhi m l p, t ch c th m tra S Tài chính đ nh và phê duy t quy t toán v n đ u tư. - S K ho ch và Đ u tư S Nông nghi p 17. Quy t Ban hành quy đ nh hành ngh kinh doanh, d ch - y ban nhân dân các và Phát tri n nông đ nh v thú y và kinh doanh thu c thú y. qu n - huy n thôn Ban hành Quy ch tri n khai th c hi n khoán 18. Quy t S Khoa h c và kinh phí nghiên c u khoa h c theo n i dung và - S Tài chính đ nh Công ngh ch t lư ng công trình nghiên c u. - S Tài Chính Ban hành m t s cơ ch , chính sách tài chính 19. Quy t S Tài nguyên và h tr , khuy n khích vi c áp d ng s n xu t s ch đ nh Môi trư ng - S Khoa h c và Công hơn. ngh - Vi n Kinh t 20. Quy t Ban hành quy đ nh Quy ch đ u giá khai thác S Tài chính - S Tư pháp đ nh s d ng đ t có th i h n. - UBND qu n, huy n - S Xây d ng 21. Quy t Quy đ nh v qu n lý ngu n v n đ u tư nhà tái S Tài chính đ nh đ nh cư. - S Tư pháp 2. Lĩnh v c qu n lý đô th - S Tài chính Ban hành quy ch khuy n khích đ u tư xây 22. Quy t - S Quy ho ch - Ki n d ng nhà tr cho công nhân, sinh viên thuê đ S Xây d ng đ nh trúc . - S Tư pháp - S K ho ch và Đ u tư Ban hành quy ch qu n lý, b o v h th ng 23. Quy t S Giao thông- thoát nư c và x lý nư c th i trên đ a bàn thành - S Quy ho ch - Ki n đ nh Công chính ph . trúc - S Tư pháp - S Giao thông - Công S Nông nghi p chính 24. Quy t Ban hành Quy đ nh v khai thác và b o v công và phát tri n nông đ nh trình th y l i. thôn - UBND qu n, huy n
 14. Hình th c Cơ quan ch trì Stt N i dung văn b n Cơ quan ph i h p văn so n th o b n - S K ho ch và Đ u tư 25. Quy t Ban hành quy đ nh khuy n khích đ u tư đ i v i S Giao thông - - S Tài chính đ nh các bãi đ u xe ô tô trên đ a bàn thành ph . Công chính - S Tư pháp - Công an TP - S Quy ho ch - Ki n Ban hành Quy đ nh v th c hi n đ u tư và xây trúc 26. Quy t d ng 30.000 căn h chung cư dành cho vi c tái S Xây d ng đ nh đ nh cư trên đ a bàn thành ph . - S Tài chính - S Khoa h c - Công ngh 27. Quy t Ban hành Quy ch qu n lý tài nguyên khoáng S Tài nguyên và - S Giao thông -Công đ nh s n trên đ a bàn thành ph . Môi trư ng chính - S Tư pháp Ban hành phương án quy ho ch h th ng c a 28. Quy t - UBND các qu n - hàng xăng d u trên đ a bàn thành ph đ n năm S Thương m i đ nh huy n 2010. 29. Quy t Ban hành Quy trình l p và công b quy ho ch S Tài nguyên và - S Quy ho ch - Ki n đ nh k ho ch s d ng đ t đai. Môi trư ng trúc - S Xây d ng 30. Quy t Ban hành quy đ nh v ki n trúc đ i v i các công S Quy h ach - đ nh trình cao t ng. Ki n trúc - Vi n Quy ho ch - S Xây d ng 31. Quy t Ban hành quy đ nh v ki n trúc c nh quan đ i S Quy h ach - đ nh v i công trình văn hóa, l ch s , b o t n. Ki n trúc - Vi n Quy ho ch Ban hành Quy đ nh v trình t , th t c c p gi y 32. Quy t S Tài nguyên và Các s , ngành, qu n ch ng nh n quy n s h u và s d ng b t đ ng đ nh Môi trư ng huy n có liên quan s n không ph i là nhà . 3. Lĩnh v c t ch c b máy - C i cách hành chính 33. Quy t Ban hành Quy ch t ch c và ho t đ ng c a S S Giao thông - -S N iv đ nh Giao thông - Công chính. Công chính - Văn phòng HĐND và Ban hành Quy đ nh v trình t , th t c ban hành UBND thành ph 34. Quy t văn b n quy ph m pháp c a y ban nhân dân S Tư pháp đ nh các c p trên đ a bàn thành ph . Ban ch đ o CCHC
 15. Hình th c Cơ quan ch trì Stt N i dung văn b n Cơ quan ph i h p văn so n th o b n 35. Quy t Ban hành Quy ch t ch c và ho t đ ng c a S S Văn hóa và -S N iv đ nh Văn hóa và Thông tin. Thông tin 36. Quy t Ban hành Quy ch t ch c và ho t đ ng c a S S Giáo d c và -S N iV đ nh Giáo d c và Đào t o. Đào t o 37. Quy t Ban hành Quy ch t ch c và ho t đ ng c a S S Tài nguyên và -S N iv đ nh Tài nguyên và Môi trư ng. Môi trư ng 38. Quy t Ban hành Quy ch t ch c và ho t đ ng c a l c S Văn hóa và -S N iv đ nh lư ng ki m tra liên ngành 814/TTg thành ph . Thông tin Ban hành Quy đ nh v t ch c các cơ quan 39. Quy t - Các s , ngành, qu n chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n - S N iv đ nh huy n liên quan huy n. Ban hành bi u m u th t c hành chính trên m t - S Tư pháp 40. Quy t s lĩnh v c áp d ng th ng nh t cho các S N iv đ nh phư ng, xã, th tr n trên đ a bàn thành ph . - UBND qu n, huy n -S N iv Văn phòng HĐND 41. Quy t Ban hành Quy ch làm vi c c a y ban nhân - Ban Ch đ o CCHC và UBND thành đ nh dân thành ph . TP ph - S Tư pháp - S Tư pháp 42. Quy t Ban hành Quy ch t ch c và ho t đ ng c a S N iv đ nh Ban tư pháp phư ng, xã. - UBND các qu n - huy n Ban hành Quy ch tuy n d ng, đi u đ ng, mi n 43. Quy t - Các s , ngành, qu n nhi m và x lý k lu t đ i v i cán b , công ch c S N iv đ nh huy n liên quan phư ng, xã ,th tr n. 44. Quy t Ban hành Quy ch t ch c và ho t đ ng c a t - Các s , ngành, qu n S N iv đ nh dân ph , p. huy n liên quan - Ban Ch đ o CCHC Ban hành bi u m u, th t c hành chính s d ng 45. Quy t th ng nh t các qu n - huy n trên đ a bàn S Tư pháp đ nh - UBND các qu n - thành ph . huy n 46. Quy t Ban hành Quy ch ho t đ ng c a Ban ch đ o S Du l ch -S N iv đ nh phát tri n du l ch thành ph . Ban hành Quy ch “m u” v t ch c và ho t 47. Quy t - Các s , ngành, qu n đ ng các cơ quan chuyên môn thu c y ban S N iv đ nh huy n liên quan nhân dân qu n - huy n. Ban hành ch đ ph c p đ i v i cán b , đ i y 48. Quy t t d phòng c a qu n - huy n và tr m y t S Yt - S Tài chính đ nh phư ng - xã - th tr n. -S N iv 49. Quy t Ban hành Quy ch qu n lý qu phát tri n Khoa S Khoa h c và đ nh h c và Công ngh c a thành ph . Công ngh - S Tài chính
 16. Hình th c Cơ quan ch trì Stt N i dung văn b n Cơ quan ph i h p văn so n th o b n 50. Quy t Ban hành Quy đ nh v ch c năng, nhi m v , S Du l ch -S N iv đ nh quy n h n, b máy ho t đ ng c a S Du l ch. 51. Quy t Ban hành Quy ch qu n lý các d án công ngh S Bưu chính, - S K ho ch và Đ u đ nh thông tin c a thành ph . Vi n thông tư -S n iv 52. Quy t Ban hành Quy ch t ch c và ho t đ ng c a Văn phòng Ti p đ nh Văn phòng ti p công dân thành ph . công dân - Ban Ch đ o CCHC Ban hành bi u m u th t c hành chính trong 53. Quy t m t s lĩnh v c qu n lý c a s , ngành trên đ a S Tư pháp đ nh - Các s ngành liên bàn thành ph . quan Ban hành Quy đ nh v trách nhi m ph i h p c a - S Tài chính 54. Quy t các ngành thành ph , y ban nhân dân các S Tư pháp đ nh qu n, huy n trong công tác đ nh đ nh giá tài s n thi hành án dân s . - UBND qu n - huy n 55. Quy t Ban hành Quy ch t ch c và ho t đ ng c a S S Tài chính -S N iv đ nh Tài chính. 4. Lĩnh v c n i chính - văn xã - S Tài chính Ban hành Quy đ nh v vi c thư ng, h tr thi t - S Lao đ ng -Thương 56. Quy t h i tính m ng, s c kh e đ i v i ngư i có thành Công an thành binh và Xã h i đ nh tích xu t s c trong công tác phòng ch ng t i ph ph m. - S Tư pháp - UBND qu n - huy n S Lao đ ng- - S Tư pháp 57. Quy t Ban hành Quy đ nh qu n lý ngư i lang thang xin Thương binh và đ nh ăn còn trong đ tu i lao đ ng. Xã h i - UBND qu n - huy n - S Tư pháp Ban hành quy đ nh v ti p công dân, x lý đơn, 58. Quy t Thanh tra thành gi i quy t tranh ch p, khi u n i, t cáo trên đ a đ nh ph - Văn phòng Ti p công bàn thành ph . dân Ban hành quy đ nh v b trí, s d ng ngư i sau S Lao đ ng - 59. Quy t - L c lư ng Thanh niên cai nghi n vào làm vi c t i các cơ s ch a Thương binh và đ nh xung phong b nh. Xã h i
 17. Hình th c Cơ quan ch trì Stt N i dung văn b n Cơ quan ph i h p văn so n th o b n S a đ i, b sung Quy t đ nh s 246/2003/QĐ-UB ngày 06/11/2003 c a y ban nhân dân thành ph S Lao đ ng - - L c lư ng Thanh niên 60. Quy t xung phong v ban hành Quy ch t ch c qu n lý, d y ngh Thương binh và đ nh và gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n Xã h i - S Tư pháp ma túy trên đ a bàn thành ph . S Lao đ ng - - S Tư pháp 61. Quy t Ban hành Quy đ nh v vi c qu n lý các t ch c Thương binh và đ nh gi i thi u vi c làm trên đ a bàn thành ph . - UBND qu n - huy n Xã h i -S N iv 62. Quy t Quy đ nh v ch đ b i dư ng cho công tác hòa S Tài chính - S Tư pháp đ nh gi i cơ s . - UBND qu n - huy n V ph bi n, giáo d c pháp lu t cho t p th , cá nhân trư c khi xu t c nh sang Singapore và - S K ho ch và Đ u 63. tư Ch th vi c qu n lý các đ i lý, văn phòng đ i di n v S Tư pháp môi gi i hôn nhân, tuy n sinh du h c sang - S Ngo i v Singapore. Ban hành Quy đ nh v t ch c cư ng ch thi - UBND qu n - huy n 64. Quy t hành các quy t đ nh x ph t vi ph m hành S Tư pháp - Các s , ngành liên đ nh chính theo quy đ nh c a Ngh đ nh s 37/2005/NĐ-CP ngày 18/3/2005. quan - S Tư pháp L c lư ng Thanh niên xung phong - Công an TP 65. Quy t Ban hành quy đ nh x lý h c viên, ngư i sau cai đ nh nghi n vi ph m t i cơ s qu n lý. - S Lao đ ng - Thương binh và Xã h thành ph - Văn phòng HĐND và UBND thành ph 66. Quy t Ban ch đ o Ban hành Quy đ nh v ch đ h i h p. đ nh CCHC TP -S N iv - S Tư pháp -S N iv 67. Quy t Ban hành Quy ch t ch c và ho t đ ng c a l c Công an thành - S Tư pháp đ nh lư ng dân phòng. ph - UBND qu n - huy n
 18. Hình th c Cơ quan ch trì Stt N i dung văn b n Cơ quan ph i h p văn so n th o b n -S N iv - S KH và ĐT - S Tư pháp 68. Quy t Ban hành Quy ch qu n lý các t ch c ho t S khoa h c và đ nh đ ng khoa h c công ngh . Công ngh - C c thu thành ph - Liên hi p các H i kho h c k thu t - UBMTTQ Ban hành Quy đ nh v c p báo đ ng chi n đ u, 69. Quy t đi u đ ng l c lư ng, phương ti n t ch c ch Công an thành - B Ch huy quân s đ nh huy ch a cháy và c u h trên đ a bàn thành ph thành ph ph . - S K ho ch và Đ u tư V phân c p qu n lý c p phép m t s lo i hình 70. Quy t S Văn hóa và kinh doanh d ch v văn hóa trên đ a bàn thành đ nh Thông tin - S Tư pháp ph . - UBND qu n - huy n - S Lao đ ng - Ban hành Quy đ nh v vi c đ nh cư và qu n lý Thương binh và Xã h i 71. Quy t L c lư ng Thanh thành ph vi c đ nh cư c a ngư i sau cai nghi n t i C m đ nh niên xung phong Công nghi p Nh Xuân. - Công an thành ph Y B A N N H Â N D Â N T H À N H P
 19. H
Đồng bộ tài khoản