Quyết định số 125/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
33
lượt xem
3
download

Quyết định số 125/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 125/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Nông Quốc Tuấn, giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban dân tộc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 125/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 125/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ NHIỆM ÔNG NÔNG QUỐC TUẤN, GIỮ CHỨC PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Kết luận của Ban Bí thư tại văn bản số 3313-CV/BTCTW ngày 25 tháng 01 năm 2008; Xét tờ trình của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 104/TTr-BNV ngày 10 tháng 01 năm 2008, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông Nông Quốc Tuấn, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa VIII, giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và ông Nông Quốc Tuấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Như Điều 3, - Ban Bí thư (để báo cáo); - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; - Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Tấn Dũng - Trung ương Đoàn TNCS HCM; - VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ NN, TCCB; Website CP; - Lưu : VT, VPBCS (2), H.24
Đồng bộ tài khoản