Quyết định số 125/TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
63
lượt xem
2
download

Quyết định số 125/TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 125/TTg về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư đô thị Miếu Nổi, phường 3, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 125/TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 125/TTg Hà N i, ngày 05 tháng 3 năm 1996 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T D ÁN U TƯ XÂY D NG KHU DÂN CƯ Ô THN MI U N I, PHƯ NG 3, QU N BÌNH TH NH, THÀNH PH H CHÍ MINH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c i u l Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh 177/CP ngày 20 tháng 10 năm 1994 c a Chính ph ; Xét ngh c a B trư ng B Xây d ng t i công văn s 04-BXD/KH-DA ngày 20 tháng 01 năm 1996 và c a B K ho ch và u tư t i công văn s 672-BKH/VPT ngày 15 tháng 02 năm 1996, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t D án u tư xây d ng khu dân cư ô th Mi u N i, Phư ng 3, Qu n Bình Th nh, thành ph H Chí Minh v i n i dung ch y u sau ây: 1. Tên D án: u tư xây d ng khu dân cư ô th Mi u N i, phư ng 3, qu n Bình Th nh, thành ph H Chí Minh. 2. a i m: phía B c giáp dân khu dân cư h m 214 V n Ki p, phía Nam giáp r ch Th Nghè, phía tây giáp qu n Phú Nhu n, phía ông giáp khu dân cư theo ư ng inh Tiên Hoàng theo quy ho ch chi ti t ã ư c ki n trúc sư trư ng thành ph H Chí Minh phê duy t t i Quy t nh s 215/KTST-QH ngày 08 tháng 01 năm 1996. 3. T ng di n tích t s d ng: 8,0 ha. 4. Ch u tư: Công ty u tư và phát tri n ô th thu c T ng công ty xây d ng s 1 - B Xây d ng. 5. N i dung u tư bao g m: + Các cơ s h t ng k thu t: san n n, h th ng c p nư c, thoát nư c, c p i n, ư ng giao thông, tr ng cây xanh, khu x lý rác th i, h th ng thông tin liên l c, phòng cháy, ch a cháy. + Các công trình cơ s h t ng xã h i: nhà tr m u giáo, trư ng h c và các công trình ph c v l i ích công c ng.
  2. + Nhà cao t ng ph c v tái nh cư và di n tích gi i to kênh Nhiêu L c - Th Nghè. + Các công trình kinh doanh: nhà , siêu th , khách s n, văn phòng cho thuê. 5. T ng m c v n u tư d tính: T ng m c: 463.983 tri u ng (theo giá quý 3-1995) Trong ó: - Xây d ng cơ s h t ng k thu t: 29.573 tri u ng. - Xây d ng cơ s h t ng xã h i: 4.500 tri u ng. - Xây d ng nhà tái nh cư: 36.246 tri u ng. - Xây d ng các công trình kinh doanh: 262.462 tri u ng. - Ki n thi t cơ b n khác (bao g m c ti n gi i to , n bù, ti n s d ng t): 112.365 tri u ng. - D phòng: 18.837 tri u ng. 6. Phương th c u tư: 100% v n do ch u tư huy ng. 7. Ngu n v n: Ch y u là huy ng các i tư ng có nhu c u mua nhà, v n t có c a ch u tư và m t ph n v n vay. 8. Th i gian th c hi n d án: kho ng 10 năm. i u 2. Trong quá trình u tư xây d ng, ch u tư ph i làm y m i th t c c n thi t theo quy nh hi n hành c a nhà nư c và c a thành ph v quy n s d ng t, n bù gi i phóng m t b ng, gi y phép xây d ng và các nghĩa v khác c a doanh nghi p có ch c năng kinh doanh nhà theo quy ch hi n hành. - Trong quá trình u tư xây d ng, ch u tư ph i có bi n pháp qu n lý ch t ch , s d ng có hi u qu m i ngu n v n, tuân th các quy nh c a Ngh nh 177/CP và các thông tư hư ng d n Ngh nh này. i u 3. B trư ng B Xây d ng và Ch t ch U ban nhân dân thành ph H Chí Minh có trách nhi m ch o ch u tư th c hi n d án theo úng pháp lu t c a Nhà nư c. i u 4. Các B trư ng: Xây d ng, Tài chính, K ho ch và u tư, Ch t ch U ban nhân dân thành ph H Chí Minh, T ng c c trư ng T ng c c a chính, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  3. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản