Quyết định số 1259/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
46
lượt xem
5
download

Quyết định số 1259/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1259/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Sơn giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1259/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p - T do - H nh phúc ------- S : 1259/Q -TTg Hà N i, ngày 12 tháng 9 năm 2008 QUY T NNH V VI C B NHI M ÔNG NGUY N THANH SƠN GI CH C TH TRƯ NG B NGO I GIAO TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c K t lu n c a Ban Bí thư t i văn b n s 4686-CVNS/BTCTW ngày 11 tháng 9 năm 2008; Xét ngh c a B trư ng B Ngo i giao t i văn b n s 103/TTr/BCS -TCCB, ngày 20 tháng 5 năm 2008; c a B trư ng B N i v t i văn b n s 41/TTr-BNV, ngày 24 tháng 6 năm 2008 QUY T NNH: i u 1. B nhi m có th i h n ông Nguy n Thanh Sơn, Tr lý B trư ng B Ngo i giao, Quy n Ch nhi m y ban Nhà nư c v ngư i Vi t Nam nư c ngoài, gi ch c Th trư ng B Ngo i giao. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. B trư ng B N i v , B trư ng B Ngo i giao và ông Nguy n Thanh Sơn ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Ban Bí thư ( báo cáo); - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP; - Ban T ch c Trung ương; - VPCP: BTCN; các Phó Ch nhi m, V QHQT, TT T, VPBCS (2); Nguy n T n Dũng - Lưu: VT, TCCV.
Đồng bộ tài khoản