Quyết định số 1259QĐ/KHKT-PCVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
62
lượt xem
2
download

Quyết định số 1259QĐ/KHKT-PCVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1259QĐ/KHKT-PCVT về việc ban hành quy định việc kiểm tra chất lượng các loại phương tiện cơ giới đường bộ được sản xuất lắp ráp theo thiết kế và mang nhãn hiệu hàng hóa của nước ngoài do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1259QĐ/KHKT-PCVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1259Q /KHKT-PCVT Hà N i, ngày 04 tháng 6 năm 1996 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH VI C KI M TRA CH T LƯ NG CÁC LO I PHƯƠNG TI N CƠ GI I Ư NG B Ư C S N XU T L P RÁP THEO THI T K VÀ MANG NHÃN HI U HÀNG HOÁ C A NƯ C NGOÀI B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c m c 4 i u 26 Pháp l nh b o v công trình giao thông ư c công b theo l nh c a Ch t ch nư c s 38L/CTN, ngày 10-12-1994; - Căn c Ngh nh s 22/CP, ngày 22-8-1994 c a Chính ph , quy nh nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý Nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B Giao thông v n t i; Căn c m c 2 i u 5 Ngh nh s 36/CP, ngày 29-5-1995 c a Chính ph v mb o tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th và i u 15 c a i u l tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th ban hành kèm theo Ngh nh 36/CP ngày 29-5-1995 c a Chính ph ; Căn c m c 3, i u 3 và m c 4, i u 4 Ngh nh s 86/CP ngày 8-12-1995 c a Chính ph quy nh, phân công trách nhi m qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá; Xét ngh c a Ông V trư ng V Khoa h c k thu t và Ông V trư ng V Pháp ch - V n t i. QUY T NNH: i u 1: Nay ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy nh vi c ki m tra ch t lư ng các lo i phương ti n cơ gi i ư ng b ư c s n xu t, l p ráp theo thi t k và mang nhãn hi u hàng hoá c a nư c ngoài". i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Các quy t nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 3: Các Ông Chánh văn phòng B , V trư ng V Khoa h c k thu t, V trư ng V Pháp ch -V n t i, C c trư ng c c ư ng b Vi t Nam, C c trư ng c c ăng ki m Vi t Nam, Giám c S Giao thông v n t i, Giao thông công chính các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m hư ng d n, thi hành Quy t nh này. Bùi Ng c Khuê
  2. ( ã ký) QUY NNH VI C KI M TRA CH T LƯ NG CÁC LO I PHƯƠNG TI N CƠ GI I Ư NG B Ư C S N XU T, L P RÁP THEO THI T K VÀ MANG NHÃN HI U HÀNG HOÁ C A NƯ C NGOÀI (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1259Q /KHKT-PCVT,ngày 04 tháng 6 năm 1996) 1. QUY NNH CHUNG 1.1. Thu t ng dùng trong quy nh này ư c hi u như sau: 1.1.1. Phương ti n cơ gi i ư ng b g m có: - Các lo i ô tô ch ngư i; - Các lo i ô tô ch hàng hoá; - Các lo i ô tô chuyên dùng (ôtô c n cNu, ôtô c u thương, ôtô ch nh a ư ng nóng l ng, ôtô ch bê tông tươi...); - Sơ mi rơ moóc (n a rơ moóc) và rơ moóc; - Các lo i mô tô 2 bánh, 3 bánh, các lo i xe lam, xích lô máy. - Các lo i xe, máy thi công có nhu c u lưu hành trên ư ng giao thông công c ng. 1.1.2. S n xu t và l p ráp các lo i phương ti n cơ gi i ư ng b trong quy nh này là các nhi m v s n xu t và l p ráp theo các quy nh c a B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng, T ng c c Tiêu chuNn - o lư ng - Ch t lư ng Nhà nư c (như các lo i hình l p ráp SKD, CKD1, CKD2 và IKD). 1.1.3. Cơ s s n xu t là: Các cơ s s n xu t trong nư c bao g m c các liên doanh s n xu t và l p ráp các phương ti n cơ gi i ư ng b có v n u tư c a nư c ngoài. 1.2. i tư ng, ph m vi áp d ng c a quy nh 1.2.1. T t c các cơ s s n xu t ti n hành s n xu t và l p ráp các lo i phương ti n cơ gi i ư ng b theo thi t k và mang nhãn hi u hàng hoá c a nư c ngoài, u ph i ch u s ki m tra ch t lư ng s n phNm theo các i u kho n c a Quy nh này. 1.2.2. Các lo i phương ti n cơ gi i ư ng b ư c s n xu t ho c l p ráp trong nư c không theo thi t k và không mang nhãn hi u hàng hoá c a nư c ngoài không thu c ph m vi áp d ng c a quy nh này.
  3. 1.2.3. Quy nh này không áp d ng i v i phương ti n cơ gi i ư ng b dùng vào m c ích quân s c a B Qu c phòng và m c ích m b o an ninh và tr t t an toàn xã h i c a ngành công an. 2. QUY NNH V VI C ĂNG KÝ S N XU T, L P RÁP PHƯƠNG TI N CƠ GI I Ư NG B 2.1. Các cơ s s n xu t khi có nhu c u s n xu t ho c l p ráp cung ng ra th trư ng trong ho c ngoài nư c các lo i phương ti n cơ gi i ư ng b theo thi t k và mang nhãn hi u hàng hoá c a nư c ngoài ph i ti n hành ăng ký s n xu t ho c l p ráp các lo i phương ti n cơ gi i ư ng b t i C c ăng ki m Vi t Nam. 2.2. H sơ ăng ký xin s n xu t, l p ráp phương ti n cơ gi i ư ng b g m có: - Ki u dáng c a s n phNm; - B n v t ng th c a s n phNm; - Các tiêu chuNn thi t k và ch t o áp d ng trong quá trình l p ráp và s n xu t; - B n gi i thi u các ch tiêu kinh t , k thu t (bao g m c chi tiêu v an toàn k thu t và b o v môi trư ng) c a s n phNm; - Danh sách các nư c ã và ang s n xu t, s d ng s n phNm cùng lo i; - B n sao ăng ký ch t lư ng và nhãn hi u hàng hoá c a cơ quan có thNm quy n Nhà nư c (c a nư c ngoài) nơi s n phNm ã ư c c p ch ng ch ch t lư ng và ăng ký ch t lư ng hàng hoá; - Lo i hình l p ráp và s lư ng s n phNm xin ư c l p ráp d ki n cho các chu kỳ s n xu t; - Văn b n tho thu n ho c h p ng ti n hành s n xu t ho c l p ráp s n phNm gi a nhà s n xu t nư c ngoài v i cơ s xin ư c s n xu t ho c l p ráp s n phNm trong nư c, trong ó có ghi rõ trách nhi m và cam k t c a m i bên v vi c chuy n giao, ti p thu công ngh cũng như trong vi c th c hi n các bi n pháp nh m m b o ư c ch t lư ng hàng hoá c a s n phNm s n xu t, l p ráp trong nư c tương ương v i ch t lư ng s n phNm nguyên m u c a nhà s n xu t nư c ngoài. - Quy trình công ngh s n xu t và l p ráp; tiêu chuNn và quy trình ki m tra (bao g m c vi c gi i thi u các thi t b ki m tra ư c s d ng trong quá trình ki m tra) c a t ng công o n và cho toàn b s n phNm khi ư c hoàn thành nh m m b o ch t lư ng, c tính k thu t c a s n phNm tương ương v i s n phNm nguyên m u c a nhà s n xu t nư c ngoài. - B n ăng ký thuy t minh v phương pháp ánh s máy, s khung t s n phNm u tiên cho n các s n phNm ti p theo c a lo i s n phNm ăng ký s n xu t, l p ráp. 2.3. Quy nh v vi c cho phép s n xu t ho c l p ráp phương ti n cơ gi i ư ng b .
  4. Căn c vào h sơ xin ăng ký và i chi u v i các quy nh hi n hành c a các cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n liên quan n phương ti n cơ gi i ư ng b , C c ăng ki m Vi t Nam s trình B Giao thông v n t i quy t nh vi c cho phép s n xu t ho c l p ráp s n phNm xin ăng ký. Vi c thông báo c p phép ư c ti n hành không quá 15 ngày k t khi nh n ư c y h sơ ăng ký theo úng quy nh. 2.4. Cơ s s n xu t ph i n p l phí ăng ký theo quy nh c a B Tài chính. 3. QUY NNH V KI M TRA VÀ CH NG NH N CH T LƯ NG S N PH M 3.1. C c ăng ki m Vi t Nam có trách nhi m ph i h p v i các cơ quan h u quan xây d ng trình B Giao thông v n t i ban hành quy trình, quy ph m liên quan n vi c ki m tra và ch ng nh n ch t lư ng s n phNm. Th ng nh t qu n lý h th ng các bi u m u, các lo i gi y ch ng nh n ch t lư ng, các lo i phi u ki m tra ch t lư ng s n phNm ng th i hư ng d n vi c c p và s d ng các lo i ch ng ch này cho t ng s n phNm thu c ki u lo i ã ăng ký. 3.2. H sơ ngh ki m tra, c p gi y ch ng nh n s n phNm. Khi hoàn thành s n phNm u tiên c a lo i s n phNm ã ăng ký, cơ s s n xu t l p h sơ ngh ki m tra ư c ch ng nh n ch t lư ng s n phNm g i v C c ăng ki m Vi t Nam. H sơ bao g m: - Báo cáo v gi i pháp công ngh ã ư c th c hi n ph c v cho vi c hoàn thành và m b o ch t lư ng s n phNm; - K t qu ki m tra ch t lư ng s n phNm theo quy nh c a t ng công o n c a lo i hình s n xu t, l p ráp ã ăng ký và k t qu ki m tra ch t lư ng s n phNm cu i cùng c a cơ s s n xu t so v i s n phNm nguyên m u ã ư c s n xu t nư c ngoài. - Văn b n c a nhà s n xu t nư c ngoài công nh n ch t lư ng s n phNm tương ương v i s n phNm nguyên m u. 3.3. H i ng ki m tra ch t lư ng s n phNm 3.3.1. Thành ph n H i ng ki m tra ch t lư ng s n phNm c a B Giao thông v n t i bao g m các thành viên chính sau ây: Lãnh o C c ăng ki m Vi t Nam - Ch t ch H i ng. i di n C c ư ng b Vi t Nam - U viên H i ng. i di n V KHKT B GTVT - U viên H i ng.
  5. Khi c n thi t C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam báo cáo cho B Giao thông v n t i ra quy t nh b sung các thành viên khác c a H i ng. 3.3.2. H i ng ki m tra ch t lư ng s n phNm làm vi c theo nguyên t c dân ch , bàn b c i n th ng nh t. Trong trư ng h p có ý ki n khác nhau thì Ch t ch H i ng có ý ki n quy t nh. 3.3.3. H i ng ki m tra ch t lư ng s n phNm có trách nhi m sau ây: - Ki m tra, ánh giá các trang thi t b cơ s v t ch t k thu t và các gi i pháp công ngh ã ư c cơ s s n xu t th c hi n nh m hoàn thành và m b o ch t lư ng c a s n phNm. - Ki m tra, i chi u quy cách, tiêu chuNn ch t lư ng theo lo i hình s n xu t, l p ráp ã ăng ký v i các s n phNm ã ư c hoàn thành. - Ki m tra vi c th c hi n các quy trình công ngh và quy trình ki m tra ch t lư ng c a các cơ s s n xu t nh m m b o ch t lư ng cho s n phNm ã ăng ký. - Ki m tra, i chi u các ch ng t ki m tra ch t lư ng s n phNm c a cơ s s n xu t và các ch ng nh n, các tho thu n công nh n ch t lư ng c a nhà s n xu t nư c ngoài i v i s n phNm c a cơ s s n xu t trong nư c. - L p biên b n ki m tra ch t lư ng s n phNm. 3.3.4. Cơ s s n xu t có trách nhi m chuNn b y i u ki n thu n l i H i ng nghi m thu ch t lư ng làm vi c có k t qu . 3.3.5. H i ng ki m tra ch t lư ng s n phNm ch u trách nhi m v n i dung và ch t lư ng ki m tra c a mình. 3.4. C p ch ng nh n ch t lư ng s n phNm 3.4.1. C c ăng ki m Vi t Nam căn c vào k t lu n c a H i ng ki m tra ch t lư ng c p ch ng nh n ch t lư ng cho s n phNm u tiên thu c ki u lo i ã ăng ký. Gi y ch ng nh n này ư c c p riêng cho t ng ki u lo i s n phNm ã ăng ký làm th t c ăng ký ch t lư ng hàng hoá v i T ng c c Tiêu chuNn o lư ng ch t lư ng Nhà nư c, ng th i ư c sao l i c p cho t ng s n phNm cùng lo i như quy nh m c 3.4.5. dư i ây. 3.4.2. Sau khi ư c c p ch ng nh n ch t lư ng cho s n phNm u tiên, cơ s s n xu t ư c phép ti n hành s n xu t các s n phNm cùng lo i ti p theo như ã ăng ký. Tr trư ng h p C c ăng ki m Vi t Nam ki m tra phát hi n th y cơ s s n xu t không m b o ch t lư ng s n phNm ã ăng ký thì cơ s ph i ình ch s n xu t ti n hành ki m tra l i ch t lư ng s n phNm. 3.4.3. Cơ s s n xu t ph i n p l phí ch ng nh n ch t lư ng s n phNm theo quy nh c a B Tài chính.
  6. 3.4.4. Sau khi ư c c p Gi y ch ng nh n ch t lư ng cho s n phNm u tiên, cơ s s n xu t ư c phép t nghi m thu và l p phi u ki m tra ch t lư ng cho các s n phNm ti p theo và ph i ch u trách nhi m v ch t lư ng s n phNm c a mình. Phi u ki m tra ch t lư ng cho t ng s n phNm c a cơ s s n xu t ph i làm theo m u quy nh và ăng ký t i C c ăng ki m Vi t Nam. Trong ó ph i ghi rõ s máy, s khung c a t ng s n phNm phù h p v i b n ăng ký và thuy t minh v cách ánh s máy, s khung, ư c nêu t i m c 2.2. Phi u ki m tra ch t lư ng xu t xư ng c a cơ s s n xu t ư c dùng làm các th t c ăng ký phương ti n, ki m nh an toàn, c p phép lưu hành ho c làm th t c xu t khNu s n phNm khi c n thi t. 3.4.5. Cơ s s n xu t có trách nhi m giao cho khách hàng ho c ch phương ti n 2 b h sơ làm các th t c sau: - 1 b h sơ làm th t c ăng ký phương ti n; - 1 b h sơ dùng vào vi c ki m nh an toàn và c p phép lưu hành; M i b h sơ nói trên g m có: - B n sao Gi y ch ng nh n ch t lư ng cho s n phNm u tiên cùng lo i do C c ăng ki m Vi t Nam c p; - Phi u ki m tra ch t lư ng xu t xư ng c a cơ s s n xu t (như ã nêu t i m c 3.4.4.); - B n gi i thi u các ch tiêu kinh t và k thu t c a phương ti n; - Các tài li u k thu t có liên quan ph c v cho vi c khai thác, s a ch a và ki m nh an toàn k thu t. 4. I U KHO N THI HÀNH 4.1. C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam ch u trách nhi m ph i h p v i C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, V trư ng V Khoa h c k thu t c a B Giao thông v n t i hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n quy nh này. 4.2. C c ăng ki m Vi t Nam có trách nhi m lưu tr các h sơ có liên quan n vi c ăng ký, c p ch ng nh n ch t lư ng cho các lo i phương ti n cơ gi i ư ng b ư c s n xu t và l p ráp thu c ph m vi áp d ng c a quy nh này. Hàng quý C c ăng ki m Vi t Nam t ng h p tình hình báo cáo k t qu th c hi n v B Giao thông v n t i (qua V Khoa h c k thu t). 4.3. Nh ng s n phNm trư c ây ã ư c H i ng ki m nghi m k thu t liên B Giao thông v n t i - N i v cho phép s n xu t hàng lo t không trái v i quy nh này v n có giá tr hi n hành.
  7. 4.4. Quy nh này có hi u l c k t ngày ký ban hành. Nh ng quy nh trư c ây trái v i quy nh này u bãi b .
Đồng bộ tài khoản