Quyết định số 126/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
2
download

Quyết định số 126/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 126/2001/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng năm 2001 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 126/2001/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 126/2001/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2001 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V GIAO CH TIÊU K HO CH I U CH NH V N U TƯ XÂY D NG NĂM 2001. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Quy t nh s 146/Q -TTg ngày 22 tháng 12 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph v giao ch tiêu k ho ch và d toán ngân sách Nhà nư c năm 2001 ; Căn c Quy t nh s 168/Q -BKH ngày 25 tháng 12 năm 2000 c a B K ho ch và u tư v giao ch tiêu k ho ch Nhà nư c năm 2001 ; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i T trình s 3993/KH T-TH ngày 07 tháng 12 năm 2001 ; QUY T NNH i u 1.- Giao cho các S , cơ quan ngang S và y ban nhân dân các qu n-huy n ch tiêu k ho ch i u ch nh v n u tư xây d ng năm 2001, ngu n v n ngân sách t p trung theo bi u ính kèm như sau : 1.1- i u ch nh tăng v n cho 06 d án, v i s v n tăng thêm 42,03 t ng ; 1.2- B sung m i 06 d án, v i s v n 23,682 t ng. i u 2.- Sau khi nh n ư c ch tiêu k ho ch i u ch nh v n u tư xây d ng năm 2001, các S , cơ quan ngang S và y ban nhân dân các qu n-huy n ti n hành phân b , giao ch tiêu cho các ơn v tr c thu c theo úng ch tiêu k ho ch ư c giao, trư ng h p có yêu c u thay i, ph i trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. Th trư ng các ơn v ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph v nh ng trì tr ho c thi u trách nhi m trong vi c th c hi n ch tiêu ư c giao. i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chánh-V t giá, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Giám c các S , Th trư ng các cơ quan ngang S và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH
  2. Nơi nh n : PH - Như i u 3 - Thư ng tr c Thành y CH TNCH - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - Văn phòng Thành y - Ban Kinh t ngân sách H ND.TP - VPH -UB : CPVP, các T NCTH T TH (5b) - Lưu (TH) Lê Thanh H i
Đồng bộ tài khoản