intTypePromotion=3

Quyết định số 126/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
78
lượt xem
9
download

Quyết định số 126/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 126/2007/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về quản lý thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước của thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 126/2007/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p – T do – H nh phúc ***** ***** S : 126/2007/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2007 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V QU N LÝ TH C HI N CÁC D ÁN U TƯ S D NG V N NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C C A THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t u th u ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29 tháng 09 năm 2006 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 16/2005/N -CP v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 111/2006/N -CP ngày 29 tháng 09 năm 2006 c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng; Căn c Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng; Căn c Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13 tháng 06 năm 2007 c a Chính ph v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 93/2001/N -CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph v phân c p qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i T trình s 5587/SKH T-TTr ngày 11 tháng 09 năm 2007 và ý ki n th m nh c a S Tư pháp t i Công văn s 2806/STP-VB, ngày 24 tháng 09 năm 2007, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v qu n lý th c hi n các d án u tư s d ng v n ngân sách nhà nư c c a thành ph H Chí Minh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 (mư i) ngày, k t ngày ký. Bãi b Quy t nh s 109/2005/Q -UBND, ngày 20 tháng 06 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph ban hành Quy nh v công tác qu n lý các d án u tư trong nư c; Ch th s 29/2002/CT-UB, ngày 31 tháng 12 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph v vi c tăng cư ng qu n lý nhà nư c v u th u và các quy nh khác c a y ban nhân dân thành ph trái v i Quy t nh này. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Giám c S Xây d ng, Giám c S Giao thông - Công chính, Giám c S Công nghi p, Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Giám c S
 2. Bưu chính, Vi n thông, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám c S Quy ho ch - Ki n trúc, Giám c S Khoa h c và Công ngh , Giám c S N i v , Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n, T ng Giám c và Giám c các doanh nghi p Nhà nư c thu c thành ph , các ch u tư ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n : - Như i u 3 - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - oàn i bi u Qu c h i TP; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H ND thành ph ; - Thành viên UBND thành ph ; - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam TP; Lê Hoàng Quân - VP Thành y và các Ban Thành y; - Các Ban H i ng nhân dân thành ph ; - Ban Ch o C i cách hành chính; - BQL các Khu Ch xu t và Công nghi p; - BQL Khu ô th m i Th Thiêm; - BQL Khu Nam thành ph ; - BQL Khu ô th Tây B c; - BQL Khu Công ngh cao; - VPH -UB: các PVP; - Các Phòng Chuyên viên; - Lưu:VT, ( TMT-Th) H. QUY NNH V QU N LÝ TH C HI N CÁC D ÁN U TƯ S D NG V N NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C C A THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 126 /2007/Q -UBND, ngày 20 tháng 10 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh 1. Quy nh này quy nh v vi c qu n lý th c hi n i v i các d án u tư phát tri n không nh m m c ích kinh doanh (k c các d án xây d ng nhà ) s d ng v n ngân sách nhà nư c c a thành ph ho c s d ng h n h p nhi u ngu n v n khác nhau nhưng trong ó v n ngân sách nhà nư c c a thành ph có t l l n nh t và chi m t 30% t ng v n u tư tr lên. Ngân sách nhà nư c c a thành ph bao g m t các ngu n thu: thu , phí, l phí và các ngu n thu khác theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c. 2. Các d án u tư c a các doanh nghi p nhà nư c và các d án u tư s d ng v n ngân sách nhà nư c nh m m c ích kinh doanh: th c hi n theo Lu t u tư; các d án u tư s d ng v n ODA: th c hi n theo quy nh v qu n lý d án ODA. Các d án, k ho ch chi thư ng xuyên t ngu n v n ngân sách chi s nghi p (tr trư ng h p chi cho u tư phát tri n theo Thông tư s 27/2007/TT-BTC, ngày 03 tháng 04 năm
 3. 2007 c a B Tài chính hư ng d n v qu n lý, thanh toán v n u tư và v n s nghi p có tính ch t u tư thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c) không thu c ph m vi i u ch nh c a Quy nh này. i u 2. i tư ng áp d ng 1. T ch c, cá nhân ư c giao nhi m v t ch c, th c hi n các d án u tư s d ng v n ngân sách nhà nư c c a thành ph . 2. T ch c, cá nhân có ho t ng liên quan n công tác qu n lý th c hi n các d án u tư s d ng v n ngân sách nhà nư c c a thành ph . i u 3. Ch u tư c a các d án s d ng v n ngân sách nhà nư c c a thành ph Ch u tư là ngư i s h u v n ho c là ngư i ư c giao qu n lý và s d ng v n u tư xây d ng công trình. Vi c xác nh ch u tư, nhi m v , quy n h n c a ch u tư th c hi n theo Lu t Xây d ng, Ngh nh s 16/2005/N -CP, ngày 07 tháng 02 năm 2005, Ngh nh s 112/2006/N -CP, ngày 29 tháng 09 năm 2006 c a Chính ph , Thông tư s 02/2007/TT-BXD, ngày 14 tháng 02 năm 2007 c a B Xây d ng hư ng d n m t s n i dung v : l p, thNm nh, phê duy t d án u tư xây d ng công trình; gi y phép xây d ng và t ch c qu n lý d án u tư xây d ng công trình quy nh t i Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 và Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29 tháng 09 năm 2006 c a Chính ph và theo các Lu t, Ngh nh có liên quan. Chương 2: QUY HO CH, K HO CH U TƯ i u 4. Qu n lý u tư theo quy ho ch 1. D án u tư s d ng v n ngân sách nhà nư c c a thành ph ph i phù h p quy ho ch ngành ã ư c phê duy t, quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a thành ph , ph i tuân th các quy ho ch chi ti t xây d ng ô th , quy ho ch s d ng t và k ho ch s d ng t ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. 2. i v i d án nhóm A không có trong quy ho ch ngành ư c c p có thNm quy n phê duy t, giao S K ho ch và u tư là u m i xin ý ki n các B - Ngành Trung ương (trong th i h n t i a là 15 ngày) B qu n lý ngành xem xét, b sung quy ho ch theo thNm quy n ho c trình Th tư ng Chính ph ch p thu n b sung quy ho ch; sau ó S K ho ch và u tư trình y ban nhân dân thành ph xem xét quy t nh. 3. Các d án nhóm B, C thu c khu v c chưa có quy ho ch ngành, quy ho ch chi ti t xây d ng ô th ư c c p có thNm quy n phê duy t thì y ban nhân dân qu n - huy n căn c quy ho ch chung qu n - huy n có ý ki n v ch c năng s d ng t, cung c p các thông tin có liên quan n a i m xây d ng, quy ho ch, ki n trúc và quy mô dân s c a d án (n u là d án phát tri n nhà ). Trong trư ng h p c n thi t, y ban
 4. nhân dân qu n - huy n có văn b n h i ý ki n S Quy ho ch - Ki n trúc v quy ho ch, ki n trúc ho c S qu n lý ngành v quy ho ch phát tri n ngành ( i v i các d án có liên quan n quy ho ch ngành). y ban nhân dân qu n - huy n có trách nhi m cung c p các thông tin nêu trên trong th i gian không quá 07 (b y) ngày làm vi c; trong trư ng h p c n ph i h i ý ki n c a các S thì th i gian có th kéo dài thêm nhưng t i a không quá 15 (mư i lăm) ngày làm vi c, k t khi nh n ư c yêu c u b ng văn b n c a ch u tư. S Quy ho ch - Ki n trúc và S qu n lý ngành có trách nhi m cung c p thông tin v quy ho ch, ki n trúc và th a thu n v m t quy ho ch ngành trong th i gian không quá 07 (b y) ngày làm vi c, k t khi nh n ư c yêu c u b ng văn b n c a y ban nhân dân qu n - huy n. 4. i v i các d án s a ch a, nâng c p, nhưng không làm thay i ch c năng, không m r ng di n tích xây d ng, không tăng chi u cao, không vi ph m l gi i, không thu c di n ph i di d i do gây ô nhi m môi trư ng và phù h p v i quy ho ch thì không ph i th c hi n vi c th a thu n v quy ho ch, ki n trúc, nhưng ph i có ý ki n c a y ban nhân dân qu n - huy n v s phù h p v công năng s d ng công trình so v i ch c năng s d ng t theo quy ho ch chi ti t t l 1/2000 (ho c quy ho ch chung qu n - huy n) ã ư c c p có thNm quy n phê duy t, tr các d án do y ban nhân dân qu n - huy n quy t nh u tư và các d án mà y ban nhân dân qu n - huy n ã thông qua trư c khi ch u tư trình các s - ngành thNm nh d án. i u 5. K ho ch u tư 1. i v i các d án thu c thNm quy n quy t nh ch trương u tư c a y ban nhân dân thành ph , S K ho ch và u tư có trách nhi m t ng h p nhu c u c a các s - ngành, qu n - huy n và các ch u tư vào cu i tháng 10 hàng năm; th ng nh t v i S Tài chính báo cáo y ban nhân dân thành ph vào th i i m gi a tháng 11 v k ho ch u tư xây d ng và danh m c các d án s t ch c th c hi n trong năm sau (k c danh m c các d án chuNn b u tư) y ban nhân dân thành ph trình H i ng nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. i v i các d án c p bách c n b sung vào danh m c d án t ch c th c hi n, S K ho ch và u tư có trách nhi m t ng h p, báo cáo y ban nhân dân thành ph trình H i ng nhân dân thành ph xem xét, quy t nh trong kỳ h p gi a năm. 2. K ho ch u tư xây d ng ư c y ban nhân dân thành ph phân b theo kh năng cân i v n và ti n th c hi n c a t ng d án; ư c i u ch nh, b sung hàng quý thông qua công tác giám nh u tư. 3. i u ki n ghi k ho ch u tư: a) Các d án ư c ghi vào k ho ch chuNn b u tư ph i phù h p v i quy ho ch ư c duy t ho c ư c ngư i có thNm quy n ch p thu n ch trương u tư b ng văn b n. N i dung xu t ch p thu n ch trương u tư bao g m: tên d án, tên ch u tư, a i m th c hi n d án, s c n thi t ph i u tư, m c tiêu và quy mô u tư, khái toán t ng m c u tư (trong ó có ư c chi phí b i thư ng, gi i t a và tái nh cư), các
 5. ngu n v n d ki n huy ng th c hi n d án, ư c chi phí l p d án và th i gian tri n khai d án. b) Các d án ư c ghi k ho ch v n th c hi n d án ph i có quy t nh u tư trư c ngày 31 tháng 10 c a năm trư c năm k ho ch và ph i có thi t k , d toán, t ng d toán ư c phê duy t theo quy nh. Các d án có quy t nh u tư sau ngày 31 tháng 10 c a năm trư c ph i ư c y ban nhân dân thành ph , y ban nhân dân qu n - huy n ( i v i các d án s d ng v n phân c p) xem xét, quy t nh vi c ghi k ho ch v n th c hi n d án i v i t ng trư ng h p c th . Các d án ã có quy t nh u tư nhưng chưa có thi t k , d toán, t ng d toán ư c duy t thì ch ư c ghi k ho ch v n làm công tác chuNn b th c hi n d án. c) Nh ng d án nhóm A, B n u chưa có thi t k , d toán, t ng d toán ư c duy t, nhưng trong quy t nh u tư ã quy nh m c v n c a t ng h ng m c và ã có thi t k , d toán c a h ng m c thi công trong năm ư c phê duy t thì ư c ghi k ho ch th c hi n h ng m c ó. i v i các d án nhóm A, B có nhi u d án thành ph n (ti u d án) mà m i d án thành ph n có th v n hành c l p ã ư c xác nh m c v n u tư c a d án thành ph n ó trong quy t nh u tư thì t ng d án thành ph n này ư c th c hi n u tư như m t d án c l p. 4. Giám c các S , Th trư ng các cơ quan ngang S , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n và các ch u tư ph i ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph v s v n xu t giao k ho ch và nh ng trì tr ho c thi u trách nhi m trong vi c th c hi n ch tiêu ư c giao c a ngành, a phương mình ph trách. Chương 3; L P D ÁN, TH M NNH THI T K CƠ S ; TH M NNH D ÁN; L P VÀ TH M NNH THI T K , D TOÁN, T NG D TOÁN; GI Y PHÉP XÂY D NG i u 6. L p d án u tư 1. Căn c vào quy t nh giao k ho ch v n chuNn b u tư, ch u tư t phê duy t nhi m v kh o sát và d toán chi phí l p d án (bao g m chi phí kh o sát, o v hi n tr ng, l p thi t k cơ s ho c thi t k b n v thi công, l p d án u tư ho c báo cáo kinh t k thu t xây d ng công trình và m t s chi phí c n thi t khác). 2. Ch u tư ch u trách nhi m t ch c l p d án u tư ho c l a ch n tư v n l p d án u tư theo quy nh t i i u 5, i u 53 và i u 54 c a Ngh nh s 16/2005/N -CP, ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph ; i u 41 c a Lu t Xây d ng; M c 1 Chương II c a Lu t u th u. Th i gian l p d án ư c tính t khi có quy t nh giao k ho ch v n chuNn b u tư n khi ch u tư trình duy t d án. Th i gian l p d án nhóm C không quá 06 (sáu) tháng, nhóm B không quá 10 (mư i) tháng. Trong trư ng h p u th u l a ch n tư v n l p d án ho c ph i t ch c thi tuy n thi t k ki n trúc công trình, th i gian l p d án ư c kéo dài thêm nhưng không quá 03 (ba) tháng.
 6. Ch u tư ch u trách nhi m hoàn toàn v n i dung, ch t lư ng và th i gian l p d án theo quy nh nêu trên. Trư ng h p thuê tư v n l p d án, ch u tư ph i có trách nhi m quy nh rõ trong h p ng ký k t v i ơn v tư v n v n i dung, ch t lư ng và th i gian l p d án. Trư ng h p vi ph m, tùy theo tính ch t và m c sai ph m s b x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s . Ch u tư ph i có trách nhi m quy nh trong h p ng vi c th c hi n các bi n pháp ch tài i v i ơn v tư v n. Trư ng h p ơn v tư v n l p d án vi ph m v n i dung, ch t lư ng và th i gian l p d án thì s b áp d ng các bi n pháp ch tài theo các i u kho n ã quy nh trong h p ng và theo quy nh c a Ngh nh s 126/2004/N -CP, ngày 26 tháng 05 năm 2004 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong ho t ng xây d ng, qu n lý công trình h t ng ô th và qu n lý s d ng nhà và Ngh nh s 53/2007/N -CP, ngày 04 tháng 04 năm 2007 c a Chính ph quy nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c k ho ch và u tư. Trư ng h p d án b ình ch th c hi n do l i c a ơn v tư v n thì ngoài vi c th c hi n các bi n pháp ch tài nêu trên, ch u tư còn có trách nhi m thu h i toàn b kinh phí chuNn b u tư ã ư c t m ng cho ơn v tư v n hoàn tr l i cho ngân sách. Không ư c s d ng ti n ngân sách c p ho c ti n có ngu n g c ngân sách hoàn tr . 3. Căn c quy t nh giao k ho ch v n chuNn b u tư, quy t nh phê duy t nhi m v kh o sát và d toán chi phí nghiên c u l p d án, quy t nh phê duy t k ho ch u th u, quy t nh phê duy t k t qu l a ch n nhà th u tư v n l p d án (n u có), h p ng kinh t (n u có), Kho b c Nhà nư c thành ph t m ng và thanh toán v n chuNn b u tư cho ch u tư theo quy nh. i u 7. Th m nh thi t k cơ s 1. Các s - ngành, y ban nhân dân qu n - huy n ch u trách nhi m t ch c thNm nh thi t k cơ s các d án nhóm B, C theo phân công c a y ban nhân dân thành ph t i kho n 1 và kho n 2 i u 11 c a Quy nh này. Giao S Xây d ng có văn b n hư ng d n chi ti t v n i dung thNm nh thi t k cơ s theo hư ng c i cách hành chính. 2. i v i công trình theo quy nh ph i thNm duy t v phòng cháy ch a cháy, khi thNm nh thi t k cơ s , cơ quan thNm nh có trách nhi m thNm nh v phương án phòng cháy ch a cháy. Giao S Xây d ng ph i h p v i S C nh sát Phòng cháy và ch a cháy th ng nh t các n i dung c n thNm nh v phương án phòng cháy ch a cháy khi thNm nh thi t k cơ s . 3. i v i nh ng nơi chưa có quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 ư c phê duy t, cơ quan thNm nh thi t k cơ s có trách nhi m l y ý ki n b ng văn b n c a các s - ngành có liên quan v vi c u n i các công trình h t ng k thu t (n u c n). Các s - ngành liên quan có trách nhi m cung c p y thông tin trong th i gian không quá 07 (b y) ngày làm vi c k t khi nh n yêu c u và h sơ ính kèm c a cơ quan ch trì t ch c thNm nh thi t k cơ s . 4. Cơ quan thNm nh thi t k cơ s có trách nhi m k t lu n thi t k cơ s có i u ki n hay không i u ki n xem xét phê duy t cùng v i d án u tư xây d ng
 7. công trình. Trư ng h p không i u ki n xem xét phê duy t thi t k cơ s ho c c n ph i s a i, b sung, hoàn thi n, cơ quan thNm nh thi t k cơ s có trách nhi m thông báo b ng văn b n (ch m t l n) t t c các n i dung yêu c u ch u tư s a i, b sung hoàn thi n m b o thi t k cơ s i u ki n xem xét phê duy t, trong th i gian t i a không quá 5 (năm) ngày làm vi c i v i d án nhóm C, không quá 8 (tám) ngày làm vi c i v i d án nhóm A, B, k t khi nh n ư c h sơ trình thNm nh thi t k cơ s . Ch u tư có trách nhi m ch nh s a và b sung h sơ theo yêu c u c a cơ quan thNm nh thi t k cơ s trong th i gian không quá 20 (hai mươi) ngày làm vi c. Cơ quan thNm nh thi t k cơ s có trách nhi m g i k t qu thNm nh thi t k cơ s n cơ quan thNm nh d án, ng th i g i cho S Xây d ng m t b n. 5. Th i gian thNm nh thi t k cơ s ph i m b o úng quy nh (không quá 15 ngày làm vi c i v i d án nhóm B và 10 ngày làm vi c i v i d án nhóm C, k t ngày nh n h sơ h p l ). 6. i v i các công trình ch l p báo cáo kinh t k thu t xây d ng công trình, ch u tư có trách nhi m t ch c thNm nh thi t k b n v thi công, d toán xây d ng công trình trình ngư i quy t nh u tư phê duy t báo cáo kinh t k thu t. 7. Trư ng h p ch t lư ng h sơ ư c ngh thNm nh thi t k cơ s không cao, ph i i u ch nh nhi u hơn 2 (hai) l n nhưng v n không t yêu c u, cơ quan thNm nh thi t k cơ s ư c quy n ra văn b n không thNm nh nhưng v n thu l phí thNm nh thi t k cơ s . Cơ quan thNm nh thi t k cơ s có trách nhi m báo cáo ngư i có thNm quy n quy t nh u tư v hư ng x lý i v i các trư ng h p này. 8. Nghiêm c m các cơ quan thNm nh thi t k cơ s áp t thêm các th t c hành chính ngoài quy nh. i u 8. V công tác th m nh d án 1. T ch c thNm nh d án: a) Các t ch c, cá nhân ư c y ban nhân dân thành ph phân c p, y quy n quy t nh u tư ch u trách nhi m t ch c thNm nh i v i các d án ư c phân c p ho c y quy n quy t nh u tư. Trong quá trình thNm nh, tùy theo tính ch t ph c t p c a t ng d án, cơ quan thNm nh d án s có văn b n ho c t ch c h i ngh tư v n l y ý ki n c a các cơ quan chuyên môn nhưng v n m b o úng th i gian quy nh. S K ho ch và u tư có trách nhi m thNm nh, trình y ban nhân dân thành ph quy t nh u tư các d án nhóm A s d ng ngu n v n ngân sách nhà nư c c a thành ph thu c thNm quy n quy t nh u tư c a y ban nhân dân thành ph . b) i v i các d án do y ban nhân dân thành ph tr c ti p quy t nh u tư ho c y quy n cho Giám c S K ho ch và u tư quy t nh u tư, h sơ trình thNm nh d án bao g m d án và thi t k cơ s ã ư c cơ quan có thNm quy n thNm nh i u ki n phê duy t. i v i các d án ã y quy n cho Giám c các S ho c
 8. phân c p cho Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n quy t nh u tư, h sơ trình thNm nh d án có th ư c trình cùng lúc v i h sơ trình thNm nh thi t k cơ s . c) i v i các công trình ch l p Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình, các t ch c, cá nhân ư c phân c p, y quy n quy t nh u tư có trách nhi m t ch c thNm nh Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình và quy t nh u tư theo lĩnh v c ã ư c phân công. N i dung Báo cáo kinh t - k thu t c a công trình xây d ng bao g m s c n thi t ph i u tư, m c tiêu xây d ng công trình; a i m xây d ng; quy mô, công su t; c p công trình; ngu n kinh phí xây d ng công trình; th i h n xây d ng; hi u qu công trình; phòng ch ng cháy, n ; b n v thi t k thi công và d toán công trình. Ch u tư không ph i l p và phê duy t d toán, t ng d toán sau khi có quy t nh phê duy t Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình c a cơ quan có thNm quy n. d) i v i các d án u tư mua s m máy móc thi t b mà không có xây l p: S Tài chính ( i v i các d án do y ban nhân dân thành ph và các s -ngành quy t nh u tư), Phòng Tài chính - K ho ch c a các qu n-huy n ( i v i các d án do y ban nhân dân qu n - huy n quy t nh u tư) làm u m i thNm nh v giá máy móc, thi t b trư c khi ch u tư trình thNm nh d án. Th i gian S Tài chính, Phòng Tài chính - K ho ch c a các qu n - huy n thNm nh v giá máy móc, thi t b t i a không quá 7 (b y) ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l . Căn c d án u tư ư c duy t, ch u tư ch u trách nhi m l p và phê duy t d toán. i v i các trư ng h p mua s m máy móc, trang thi t b không có xây l p và ư c y ban nhân dân thành ph cho phép không ph i l p d án (ho c Báo cáo kinh t - k thu t), S Tài chính có trách nhi m hư ng d n ch u tư l p d toán, trình S Tài chính phê duy t. ) i v i các d án s d ng ngu n v n ngân sách thành ph ã ư c y ban nhân dân thành ph cho phép tách ph n gi i phóng m t b ng thành d án c l p th c hi n trư c: S Tài chính ch u trách nhi m t ch c thNm nh và phê duy t d án (phương án) gi i phóng m t b ng. e) Khi thNm nh d án, n u t ng m c u tư th c t vư t hơn so v i t ng v n u tư ã ư c y ban nhân dân thành ph ch p thu n trong k ho ch chuNn b u tư, nhưng giá tr xây l p và thi t b vư t không quá 15% so v i d ki n ban u, không làm thay i tính ch t nhóm c a d án và không làm nh hư ng n m c tiêu u tư c a d án thì cơ quan thNm nh ư c ti p nh n h sơ thNm nh thi t k cơ s , thNm nh d án và trình duy t theo quy nh. Trư ng h p giá tr xây l p và thi t b vư t quá 15% so v i d ki n ban u, cơ quan thNm nh d án ph i báo cáo y ban nhân dân thành ph xin l i ch trương u tư. g) S Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m thNm nh và phê duy t d toán chi phí l p Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng; thNm nh và phê duy t Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng i v i các d án ph i l p Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng. Giao S Tài nguyên và Môi trư ng công b công khai danh m c nh ng d án ph i l p Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng.
 9. i v i các d án không thu c i tư ng ph i l p Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng, ch u tư ph i th c hi n ăng ký B n cam k t b o v môi trư ng theo quy nh c a Lu t B o v môi trư ng và Ngh nh s 80/2006/N -CP, ngày 09 tháng 08 năm 2006 c a Chính ph v quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t B o v môi trư ng, trư c khi trình duy t d án. 2. Th i gian thNm nh d án và quy t nh u tư: a) Th i gian thNm nh d án nhóm A không quá 20 (hai mươi) ngày làm vi c, d án nhóm B không quá 10 (mư i) ngày làm vi c; th i gian quy t nh u tư d án nhóm A không quá 10 (mư i) ngày làm vi c, d án nhóm B không quá 05 (năm) ngày làm vi c; th i gian thNm nh và quy t nh u tư d án nhóm C không quá 10 (mư i) ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l . b) Trư ng h p chưa i u ki n xem xét thNm nh d án ho c c n ph i s a i, b sung hoàn thi n d án, cơ quan thNm nh d án có trách nhi m thông báo b ng văn b n (ch m t l n) t t c các n i dung yêu c u ch u tư s a i b sung, trong th i gian t i a không quá 5 (năm) ngày làm vi c k t khi nh n ư c h sơ d án. c) Trư ng h p d án ã ch nh s a nhi u hơn 2 (hai) l n nhưng v n không t yêu c u, cơ quan thNm nh d án ra văn b n không thNm nh nhưng v n thu l phí thNm nh. Cơ quan thNm nh d án có trách nhi m báo cáo ngư i có thNm quy n quy t nh u tư v hư ng x lý i v i các trư ng h p này. i u 9. V l p và phê duy t thi t k k thu t (thi t k b n v thi công), d toán, t ng d toán 1. Th i gian l a ch n tư v n l p thi t k k thu t (thi t k b n v thi công), d toán, t ng d toán. i v i trư ng h p ch nh th u, t i a không quá 01 (m t) tháng; i v i trư ng h p u th u, t i a không quá 03 (ba) tháng, k t khi có quy t nh u tư. 2. Th i gian th c hi n hoàn thành vi c l p, thNm nh và phê duy t thi t k k thu t (thi t k b n v thi công), d toán, t ng d toán không quá 12 (mư i hai) tháng i v i d án nhóm A, không quá 08 (tám) tháng i v i d án nhóm B, không quá 06 (sáu) tháng i v i d án nhóm C k t ngày ký h p ng tư v n. Riêng i v i trư ng h p ph i thi t k ba bư c, th i gian th c hi n hoàn thành các n i dung nêu trên ư c kéo dài thêm 03 (ba) tháng. 3. Ch u tư t t ch c thNm nh, phê duy t thi t k k thu t (thi t k b n v thi công), d toán, t ng d toán theo quy nh t i i u 16 Ngh nh s 16/2005/N -CP, ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph và g i các quy t nh phê duy t n cơ quan quy t nh u tư, cơ quan thNm nh thi t k cơ s và S K ho ch và u tư trong th i gian t i a không quá 07 (b y) ngày làm vi c k t ngày phê duy t. i u 10. V Gi y phép xây d ng (c p m i, i u ch nh, gia h n) Các n i dung v Gi y phép xây d ng th c hi n úng theo quy nh t i i u 17 Ngh nh s 16/2005/N -CP, ngày 07 tháng 02 năm 2005; kho n 9 i u 1 Ngh nh s
 10. 112/2006/N -CP, ngày 29 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph và theo Thông tư s 02/2007/TT-BXD ngày 14 tháng 02 năm 2007 c a B Xây d ng. Chương 4: V PHÂN C P, Y QUY N i u 11. V th m nh thi t k cơ s 1. S Giao thông - Công chính ch u trách nhi m t ch c thNm nh thi t k cơ s các d án nhóm B, C chuyên ngành giao thông công chính; S Công nghi p t ch c thNm nh thi t k cơ s các d án nhóm B, C thu c ph m vi qu n lý c a ngành công nghi p; S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t ch c thNm nh thi t k cơ s các d án nhóm B, C chuyên ngành th y l i, ê i u, nông-lâm-ngư-diêm nghi p; S Bưu chính, Vi n thông t ch c thNm nh thi t k cơ s các d án nhóm B, C chuyên ngành công ngh thông tin, bưu chính, vi n thông; S Tài nguyên và Môi trư ng t ch c thNm nh thi t k cơ s các d án nhóm B, C chuyên ngành tài nguyên, môi trư ng; S Xây d ng t ch c thNm nh thi t k cơ s các d án nhóm B, C u tư xây d ng công trình dân d ng, công nghi p v t li u xây d ng, công nghi p khác (tr các công trình công nghi p do S Công nghi p t ch c thNm nh) và các d án u tư xây d ng công trình khác do y ban nhân dân thành ph yêu c u. i v i d án bao g m nhi u lo i công trình khác nhau thì S ch trì t ch c thNm nh thi t k cơ s là m t trong các S nêu trên có ch c năng qu n lý công trình quy t nh tính ch t, m c tiêu c a d án. S ch trì t ch c thNm nh thi t k cơ s có trách nhi m l y ý ki n b ng văn b n c a các S qu n lý công trình chuyên ngành và cơ quan liên quan thNm nh thi t k cơ s . Th trư ng các s chuyên ngành và các cơ quan liên quan có trách nhi m cung c p y thông tin liên quan trong vòng 7 (b y) ngày làm vi c khi có yêu c u c a S ch trì t ch c thNm nh thi t k cơ s . 2. y ban nhân dân các qu n - huy n t ch c thNm nh thi t k cơ s i v i các d án nhóm C ã phân c p cho Ch t ch y ban nhân dân các qu n -huy n quy t nh u tư (tr chuyên ngành công ngh thông tin, bưu chính, vi n thông). 3. S Xây d ng có trách nhi m l p và t ch c th c hi n k ho ch ki m tra hàng năm vi c ch p hành các quy nh c a Nhà nư c trong công tác thNm nh thi t k cơ s (thi t k b n v thi công) c a các ơn v có liên quan nêu trên. i u 12. V quy t nh u tư 1. Ngoài thNm quy n quy t nh u tư các d án u tư s d ng ngu n v n ngân sách qu n - huy n, phân c p cho Ch t ch y ban nhân dân qu n -huy n quy t nh u tư các d án nhóm C s d ng ngu n v n ngân sách nhà nư c c a thành ph phân c p cho qu n - huy n qu n lý, các d án s d ng các ngu n thu ư c thành ph l i cho qu n - huy n chi u tư phát tri n và ngu n v n huy ng c a các thành ph n kinh t chi cho u tư, sau khi danh m c d án ã ư c H i ng nhân dân qu n - huy n thông qua. Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n ch u trách nhi m qu n lý xuyên su t toàn b quá trình u tư và xây d ng.
 11. Trong quá trình th c hi n, n u có phát sinh kh i lư ng làm t ng m c v n u tư c a d án vư t hơn nhóm C, y ban nhân dân qu n - huy n ph i báo cáo và ư c y ban nhân dân thành ph ch p thu n b ng văn b n m i ư c quy t nh i u ch nh d án u tư. i v i các d án có liên quan ho c g n k t v i các công trình h t ng k thu t do các s - ngành thành ph qu n lý, Ch t ch y ban nhân dân qu n -huy n ph i l y ý ki n c a các s - ngành trư c khi quy t nh u tư. Th trư ng các s - ngành có trách nhi m cung c p y thông tin liên quan trong vòng 7 (b y) ngày làm vi c khi có yêu c u c a y ban nhân dân qu n - huy n. 2. Phân c p cho Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n quy t nh u tư và t ch c th c hi n i v i các d án nhóm C do các ơn v tr c thu c các qu n - huy n làm ch u tư, s d ng ngu n v n ngân sách nhà nư c c a thành ph , sau khi các d án này ã ư c H i ng nhân dân thành ph thông qua ch trương u tư và ư c y ban nhân dân thành ph giao k ho ch v n chuNn b u tư. Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n ch u trách nhi m thNm nh thi t k cơ s , quy t nh u tư, thNm nh và phê duy t các n i dung liên quan n công tác u th u, t ch c tri n khai th c hi n d án cho n khi hoàn thành, nghi m thu bàn giao và quy t toán công trình (tr các d án thu c chuyên ngành công ngh thông tin, bưu chính, vi n thông). S K ho ch và u tư ch u trách nhi m xu t y ban nhân dân thành ph b trí v n cho d án theo ti n th c hi n. 3. Phân c p cho Giám c các S : S Giao thông - Công chính, S Công nghi p, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, S Bưu chính, Vi n thông, S Tài nguyên và Môi trư ng, S Xây d ng quy t nh u tư các d án nhóm B, C s d ng v n ngân sách nhà nư c c a thành ph do mình t ch c thNm nh thi t k cơ s ; phân c p cho Giám c S K ho ch và u tư quy t nh u tư các d án nhóm B, C s d ng ngu n v n ngân sách nhà nư c c a thành ph không thu c i tư ng ph i l p thi t k cơ s ho c thi t k b n v thi công và các d án u tư trên a bàn các t nh; tr các d án nhóm C ã phân c p cho Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n quy t nh u tư. Giám c các S nêu trên ph i t ch c th c hi n công tác thNm nh thi t k cơ s và thNm nh, quy t nh u tư các d án nhóm B, C theo hư ng c i cách hành chính (m t c a). 4. Các t ch c, cá nhân ư c y ban nhân dân thành ph phân c p quy t nh u tư nêu trên có trách nhi m g i m t b n quy t nh u tư v S K ho ch và u tư theo dõi và t ng h p báo cáo, trong th i gian t i a không quá 07 (b y) ngày làm vi c k t ngày phê duy t. i u 13. V công tác u th u 1. S K ho ch và u tư ch u trách nhi m thNm nh, trình y ban nhân dân thành ph phê duy t: a) K ho ch u th u c a các d án s d ng ngu n v n ngân sách nhà nư c c a thành ph do y ban nhân dân thành ph tr c ti p quy t nh u tư.
 12. b) H sơ m i th u, k t qu l a ch n nhà th u i v i gói th u do Th tư ng Chính ph y quy n cho Ch t ch y ban nhân dân thành ph phê duy t. c) H sơ m i th u, k t qu l a ch n nhà th u i v i gói th u d ch v tư v n có giá tr t 5t ng tr lên, gói th u mua s m hàng hóa, xây l p có giá tr t 50 t ng tr lên, thu c các d án nhóm A s d ng ngu n v n ngân sách nhà nư c c a thành ph . 2. Phân c p cho Giám c S K ho ch và u tư thNm nh và phê duy t h sơ m i th u (h sơ yêu c u), k t qu l a ch n nhà th u (k c trư ng h p áp d ng hình th c ch nh th u) i v i gói th u d ch v tư v n có giá tr dư i 5 t ng, gói th u mua s m hàng hóa, xây l p có giá tr dư i 50 t ng, thu c các d án nhóm A s d ng ngu n v n ngân sách nhà nư c c a thành ph , tr các gói th u thu c thNm quy n phê duy t c a ch u tư. 3. Phân c p cho Giám c các S : S K ho ch và u tư, S Giao thông - Công chính, S Công nghi p, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, S Tài nguyên và Môi trư ng, S Bưu chính, Vi n thông, S Xây d ng thNm nh, phê duy t k ho ch u th u, h sơ m i th u (h sơ yêu c u), k t qu l a ch n nhà th u (k c trư ng h p áp d ng hình th c ch nh th u) i v i gói th u thu c các d án nhóm B, C ã ư c y ban nhân dân thành ph phân c p cho các S quy t nh u tư; tr các gói th u thu c các d án ã phân c p cho Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n quy t nh u tư và các gói th u thu c thNm quy n phê duy t c a ch u tư. Giám c các S nêu trên ch u trách nhi m quy nh ơn v thNm nh k ho ch u th u, h sơ m i th u (h sơ yêu c u) và k t qu l a ch n nhà th u c a các gói th u do mình phê duy t; x lý các tình hu ng và gi i quy t các ki n ngh trong u th u; xem xét, quy t nh vi c i u ch nh h p ng theo quy nh c a Lu t u th u. 4. Phân c p cho Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n: Phê duy t k ho ch u th u, h sơ m i th u (h sơ yêu c u), k t qu l a ch n nhà th u c a các gói th u thu c d án ã ư c y ban nhân dân thành ph phân c p cho Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n quy t nh u tư. 5. Ch u tư ch u trách nhi m th c hi n các quy n và nghĩa v ư c quy nh t i i u 61 c a Lu t u th u. 6. Quy nh v th i gian trong u th u th c hi n theo i u 31 c a Lu t u th u. i u 14. Giám sát, ánh giá u tư 1. S K ho ch và u tư ch u trách nhi m th c hi n nhi m v giám sát ánh giá u tư i v i các d án do y ban nhân dân thành ph tr c ti p quy t nh u tư; hư ng d n các S , y ban nhân dân các qu n - huy n và các ch u tư th c hi n giám sát ánh giá u tư; t ng h p báo cáo y ban nhân dân thành ph theo nh kỳ vi c th c hi n công tác giám sát ánh giá t ng th u tư c a thành ph . 2. Các S , y ban nhân dân qu n - huy n và ch u tư có trách nhi m t ch c th c hi n công tác giám sát, ánh giá u tư i v i d án ư c phân c p, y quy n quy t
 13. nh u tư ho c ư c giao làm ch u tư; nh kỳ hàng quý báo cáo S K ho ch và u tư t ng h p trình y ban nhân dân thành ph . 3. V công tác giám sát u tư c a c ng ng: th c hi n theo các n i dung quy nh t i Thông tư liên t ch s 04/2006/TTLT-KH T-UBTƯMTTQVN-TC, ngày 04 tháng 12 năm 2006 c a B K ho ch và u tư - Thư ng tr c y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam và B Tài chính hư ng d n th c hi n Quy t nh s 80/2005/Q - TTg, ngày 18 tháng 04 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v ban hành Quy ch giám sát u tư c a c ng ng và Ch th s 34/2006/CT-UBND, ngày 27 tháng 10 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph v t ch c th c hi n công tác giám sát u tư c a c ng ng theo Quy t nh s 80/2005/Q -TTg, ngày 18 tháng 04 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph . i u 15. i u ch nh, ng ng, ình ch d án u tư 1. i u ch nh n i dung d án u tư (ho c báo cáo kinh t - k thu t): Khi i u ch nh d án (ho c báo cáo kinh t - k thu t) không làm thay i quy mô (công su t, di n tích xây d ng, các h ng m c công trình chính, công trình ph và các công trình khác), không làm thay i m c tiêu u tư và không vư t t ng m c u tư ã ư c phê duy t thì ch u tư ư c phép t quy t nh i u ch nh d án (ho c báo cáo kinh t - k thu t). Trư ng h p i u ch nh d án (ho c báo cáo kinh t - k thu t) làm thay i thi t k cơ s (ho c thi t k b n v thi công) v ki n trúc, quy ho ch, quy mô, m c tiêu u tư ban u ho c vư t t ng m c u tư ã ư c phê duy t thì ch u tư ph i trình ngư i quy t nh u tư xem xét, quy t nh. Nh ng n i dung thay i ph i ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n thNm nh l i. Ngư i quy t nh i u ch nh d án (ho c báo cáo kinh t - k thu t) ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v quy t nh c a mình. Các c p có thNm quy n không ư c phép i u ch nh d án u tư i v i các d án không th c hi n giám sát, ánh giá u tư theo quy nh. 2. Trong quá trình thi t k ( i v i công trình ph i l p d án u tư), n u t ng d toán sau khi thNm nh vư t t ng m c u tư ư c duy t thì ch u tư ph i xem xét i u ch nh l i thi t k , t ng d toán và báo cáo l i ngư i quy t nh u tư; n u i u ch nh l i thi t k mà t ng d toán v n vư t t ng m c u tư thì ph i trình phê duy t l i d án. Trư ng h p t ng d toán không vư t t ng m c u tư nhưng có s thay i v cơ c u v n so v i t ng m c u tư ư c duy t, ch u tư báo cáo ngư i quy t nh u tư ch p thu n b ng văn b n trư c khi phê duy t t ng d toán và t ch u trách nhi m v quy t nh c a mình. 3. D án u tư ư c i u ch nh khi có m t trong các trư ng h p sau ây: a) B nh hư ng b i thiên tai như ng t, bão, lũ, l t, sóng th n; ch h a ho c các s ki n b t kh kháng khác; b) Xu t hi n các y u t em l i hi u qu cao hơn cho d án; c) Khi quy ho ch xây d ng thay i tr c ti p nh hư ng n a i m, quy mô, tính ch t, m c tiêu c a d án.
 14. 4. D án b x lý h y b ho c ng ng trong các trư ng h p sau: a) D án s b h y b (ho c giao cho ch u tư khác th c hi n) n u sau 12 (mư i hai) tháng k t ngày quy t nh u tư, ch u tư không th c hi n tri n khai các bư c ti p theo mà không có ý ki n ch p thu n c a cơ quan quy t nh u tư. b) D án b ng ng n u ch u tư t thay i m c tiêu c a d án mà không ư c ngư i có thNm quy n cho phép b ng văn b n và ch ư c ti p t c tri n khai th c hi n sau khi làm rõ nguyên nhân, ánh giá l i hi u qu u tư trình ngư i có thNm quy n quy t nh u tư xem xét và cho phép th c hi n. c) M i thi t h i do d án th c hi n tri n khai ch m ho c b h y b ho c th c hi n sai so v i quy t nh u tư, ch u tư ph i làm rõ trách nhi m cá nhân, t p th có liên quan và báo cáo ngư i có thNm quy n x lý b i thư ng theo pháp lu t. i u 16. Quy t toán v n u tư 1. S Tài chính ch u trách nhi m thNm nh và trình y ban nhân dân thành ph phê duy t quy t toán v n u tư các d án do y ban nhân dân thành ph quy t nh u tư; thNm nh và phê duy t quy t toán v n u tư các d án nhóm B, C do các S quy t nh u tư. y ban nhân dân qu n - huy n thNm nh và phê duy t quy t toán v n u tư các d án nhóm C do mình quy t nh u tư theo phân c p c a y ban nhân dân thành ph . 2. Các d án t nhóm B tr lên, hoàn thành bàn giao ưa vào s d ng t ngày 01 tháng 01 năm 2006 ph i th c hi n ki m toán báo cáo quy t toán v n u tư trư c khi thNm tra, phê duy t quy t toán. Các d án còn l i ph i th c hi n ki m toán báo cáo quy t toán v n u tư theo yêu c u c a cơ quan thNm tra, phê duy t quy t toán. 3. Th i gian l p, thNm tra, phê duy t quy t toán v n u tư và trách nhi m c a các bên liên quan th c hi n theo Thông tư s 27/2007/TT-BTC, ngày 03 tháng 04 năm 2007 c a B Tài chính hư ng d n v qu n lý, thanh toán v n u tư và v n s nghi p có tính ch t u tư thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c, Thông tư s 33/2007/TT- BTC, ngày 09 tháng 04 năm 2007 c a B Tài chính hư ng d n quy t toán d án hoàn thành thu c ngu n v n Nhà nư c và Thông tư s 98/2007/TT-BTC, ngày 09 tháng 08 năm 2007 c a B Tài chính s a i, b sung m t s i m c a Thông tư s 33/2007/TT-BTC, ngày 09 tháng 04 năm 2007 c a B Tài chính hư ng d n quy t toán d án hoàn thành thu c ngu n v n Nhà nư c. i u 17. Qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng 1. N i dung qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng trên a bàn thành ph th c hi n úng theo Ngh nh s 209/2004/N -CP, ngày 16 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph và các quy nh hi n hành. 2. Phân công trách nhi m qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng: a) S Giao thông - Công chính, S Công nghi p, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, S Bưu chính, Vi n thông, S Tài nguyên và Môi trư ng, S Xây d ng ch u
 15. trách nhi m qu n 1ý Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng i v i các công trình do mình t ch c thNm nh thi t k cơ s ho c c p phép xây d ng. b) y ban nhân dân qu n - huy n có trách nhi m qu n lý nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng i v i các d án do y ban nhân dân qu n - huy n quy t nh u tư ho c c p gi y phép xây d ng. Phòng Qu n lý ô th là cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n - huy n có trách nhi m theo dõi vi c tuân th quy nh v qu n lý ch t lư ng công trình i v i công trình thu c d án u tư do y ban nhân dân qu n - huy n, phư ng - xã, th tr n quy t nh u tư và c p phép xây d ng. Phòng Qu n lý ô th có trách nhi m theo dõi, xu t ph i h p v i S Xây d ng, các cơ quan ơn v qu n lý nhà, ch s h u, ch qu n lý s d ng nhà ti n hành ki m tra, th ng kê tình tr ng nhà công s , nhà , các khu nhà t p th cũ, chung cư xu ng c p không m b o an toàn có gi i pháp kh c ph c; hư ng d n gi i quy t nh ng hư h ng công trình lân c n do vi c thi công xây d ng công trình m i gây ra và báo cáo k t qu v S Xây d ng. 3. Ch báo cáo công tác qu n lý nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng: Hàng năm, các S và y ban nhân dân qu n - huy n ư c giao trách nhi m qu n lý ch t lư ng công trình nêu trên ph i l p k ho ch ki m tra ch t lư ng công trình và t ch c th c hi n. K t qu ki m tra ch t lư ng công trình c a các S và y ban nhân dân qu n - huy n ph i báo cáo hàng quý và báo cáo t ng h p 6 tháng, c năm g i v S Xây d ng t ng h p, báo cáo y ban nhân dân thành ph ; th i gian g i báo cáo cho S Xây d ng, i v i báo cáo quý không quá ngày 25 tháng th 3 c a quý, không quá ngày 25 tháng 06 và ngày 25 tháng 12 i v i báo cáo t ng h p 6 tháng, c năm. 4. Trong th i h n 05 (năm) ngày làm vi c, k t khi có ph n ánh b ng văn b n c a cá nhân, t ch c ho c ph n ánh c a các cơ quan thông tin i chúng v ch t lư ng xây d ng c a công trình c th , các S và qu n - huy n nêu t i kho n 2 c a i u này ph i th c hi n vi c ki m tra hi n trư ng; sau khi ki m tra có các bi n pháp x lý (n u có vi ph m). K t qu ki m tra và x lý ph i báo cáo ngay cho y ban nhân dân thành ph , các cơ quan ch c năng theo quy nh và tr l i cho cá nhân, t ch c ph n ánh. 5. Vi c qu n lý v ti n , kh i lư ng thi công, an toàn lao ng, môi trư ng xây d ng th c hi n theo các i u 31, i u 32, i u 33 và i u 34 Ngh nh s 16/2005/N -CP, ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph và theo các quy nh c a các ngành có liên quan. 6. Các S nêu t i kho n 2 i u này ph i t ch c b ph n chuyên trách giúp Th trư ng cơ quan, ơn v th c hi n nhi m v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng. 7. Vi c c p Gi y ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng th c hi n theo Thông tư s 11/2005/TT-BXD, ngày 14 tháng 7 năm 2005 c a B Xây d ng. Chương 5: V X LÝ CHUY N TI P i u 18. V qu n lý d án
 16. Các Ban Qu n lý D án chuyên ngành tr c thu c y ban nhân dân thành ph , các Ban Qu n lý D án tr c thu c các s - ban - ngành và các Ban Qu n lý D án tr c thu c y ban nhân dân các qu n - huy n ti p t c làm ch u tư các d án ã ư c y ban nhân dân thành ph giao k ho ch v n th c hi n d án u tư trong năm 2007, cho n khi công trình hoàn thành ưa vào s d ng, nghi m thu, thanh quy t toán. i u 19. V x lý chuy n ti p vi c i u ch nh d án theo Ngh nh s 112/2006/N - CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph 1. i v i các d án ã ư c quy t nh u tư trư c ngày Ngh nh s 112/2006/N -CP, ngày 29 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph có hi u l c thi hành, cho phép áp d ng i u 13 c a Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph i u ch nh d án. 2. Khi i u ch nh d án, thNm quy n thNm nh và quy t nh i u ch nh d án th c hi n theo quy nh sau: a) i v i các d án do y ban nhân dân thành ph quy t nh u tư: các S chuyên ngành ch u trách nhi m thNm nh, trình y ban nhân dân thành ph quy t nh i u ch nh d án. b) i v i các d án nhóm C do các s - ban - ngành và y ban nhân dân qu n - huy n quy t nh u tư theo phân c p, y quy n c a y ban nhân dân thành ph : các s - ban - ngành và y ban nhân dân qu n - huy n th c hi n vi c thNm nh và quy t nh i u ch nh d án. Trư ng h p khi i u ch nh d án ã làm thay i nhóm d án t nhóm C lên nhóm B (căn c theo quy nh v phân lo i nhóm d án u tư xây d ng công trình ban hành kèm theo Ngh nh s 112/2006/N -CP, ngày 29 tháng 09 năm 2006 c a Chính ph ), các S chuyên ngành ch u trách nhi m thNm nh, trình y ban nhân dân thành ph quy t nh i u ch nh d án. i u 20. V phê duy t và i u ch nh thi t k k thu t (thi t k b n v thi công), d toán, t ng d toán i v i các d án ã ư c quy t nh u tư theo quy nh c a Ngh nh s 52/1999/N -CP Các ch u tư t t ch c thNm nh, phê duy t thi t k k thu t, thi t k b n v thi công, d toán, t ng d toán (k c kh i lư ng phát sinh) c a các công trình thu c các d án u tư xây d ng ã ư c quy t nh u tư ho c duy t i u ch nh trư c ngày Ngh nh s 16/2005/N -CP, ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph có hi u l c thi hành. Giao S Xây d ng t ch c hư ng d n ch u tư v vi c thNm nh, phê duy t thi t k d toán i v i các trư ng h p nêu trên. i u 21. V x lý chuy n ti p i v i Quy t nh s 109/2005/Q -UBND, ngày 20 tháng 6 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph ban hành Quy nh v công tác qu n lý các d án u tư trong nư c 1. i v i các d án nhóm B ã ư c các S chuyên ngành thNm nh thi t k cơ s nhưng chưa ư c S K ho ch và u tư thNm nh ho c ang trong quá trình thNm nh (chưa trình y ban nhân dân thành ph quy t nh u tư), ch u tư nh n l i
 17. h sơ d án trình các S chuyên ngành thNm nh và quy t nh u tư theo Quy nh này. 2. i v i các d án nhóm B, C thu c chuyên ngành tài nguyên, môi trư ng ã ư c S Xây d ng thNm nh thi t k cơ s , ang trong quá trình trình thNm nh d án, ch u tư nh n l i h sơ d án trình S Tài nguyên và Môi trư ng thNm nh và quy t nh u tư theo Quy nh này. 3. i v i các d án nhóm C s d ng ngu n v n ngân sách nhà nư c c a thành ph do các ơn v tr c thu c các qu n - huy n làm ch u tư, th c hi n chuy n ti p như sau: - Các d án ã ư c các S chuyên ngành thNm nh thi t k cơ s nhưng chưa có quy t nh u tư: phân c p cho Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n quy t nh u tư và t ch c th c hi n cho n khi nghi m thu, bàn giao và quy t toán công trình theo Quy nh này. - Các d án ã ư c các S chuyên ngành quy t nh u tư trư c ngày Quy t nh này có hi u l c thi hành: các S ã quy t nh u tư d án ti p t c phê duy t các n i dung liên quan n vi c i u ch nh d án, u th u; S Tài chính ch u trách nhi m thNm nh và phê duy t quy t toán. 4. i v i các gói th u c a các d án nhóm B s d ng ngu n v n ngân sách nhà nư c ã ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t h sơ m i th u, ang trong quá trình t ch c u th u: phân c p cho Giám c các S chuyên ngành thNm nh và phê duy t k t qu l a ch n nhà th u theo Quy nh này. Chương 6: I U KHO N THI HÀNH i u 22. Th trư ng các s - ban - ngành, Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n ph i th c hi n các nhi m v theo úng th i gian quy nh c a Quy nh này và ph i ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph n u x y ra tình tr ng th lý h sơ vư t quá th i gian quy nh. Khi h i ý ki n c a các cơ quan có liên quan, cơ quan h i ý ki n ph i nêu rõ chính ki n c a cơ quan mình. N u quá th i gian cho phép mà cơ quan ư c h i không tr l i, thì xem như ch p thu n v v n ư c h i ý ki n và ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v nh ng n i dung ư c h i ý ki n; cơ quan h i ý ki n th c hi n các bư c ti p theo mà không ph i ch văn b n c a cơ quan ư c h i ý ki n. i u 23. Ch u tư có trách nhi m ph i quy nh rõ trong h p ng vi c th c hi n các bi n pháp ch tài i v i ơn v tư v n u tư, ơn v thi công công trình úng theo Ngh nh s 126/2004/N -CP ngày 26 tháng 5 năm 2004 c a Chính ph và nh ng văn b n có liên quan quy nh v x ph t vi ph m hành chính trong ho t ng xây d ng, qu n lý công trình h t ng ô th và qu n lý s d ng nhà .
 18. i u 24. Giao cho S N i v ph i h p v i các s - ngành liên quan và y ban nhân dân các qu n - huy n nghiên c u chuy n i b máy, t ch c c a các Ban Qu n lý D án chuyên ngành, Ban Qu n lý D án khu v c theo quy nh hi n hành. Giao Giám c S N i v và Ban Thi ua - Khen thư ng thành ph nghiên c u trình y ban nhân dân thành ph v ch khen thư ng và x ph t i v i các t ch c, cá nhân trong vi c th c hi n Quy nh này. i u 25. Giao S K ho ch và u tư là cơ quan tham mưu cho y ban nhân dân thành ph tri n khai th c hi n Quy nh này, làm u m i t p h p các báo cáo, vư ng m c và xu t y ban nhân dân thành ph xem xét, gi i quy t./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Lê Hoàng Quân

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản