Quyết định số 126/2008/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
93
lượt xem
6
download

Quyết định số 126/2008/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 126/2008/QĐ-BNN về việc sửa đổi, bổ sung quy định mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y ban hành kèm theo Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 126/2008/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NÔNG THÔN Đ c l p – T do – H nh phúc ------- --------- S : 126/2008/QĐ-BNN Hà N i, ngày 30 tháng 12 năm 2008 QUY T Đ NH V VI C S A Đ I, B SUNG QUY Đ NH M U H SƠ KI M D CH Đ NG V T, S N PH M Đ NG V T; KI M TRA V SINH THÚ Y BAN HÀNH KÈM THEO QUY T Đ NH S 86/2005/QĐ- BNN NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM 2005 C A B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh đ nh s 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Pháp l nh Thú y năm 2004; Căn c Ngh đ nh s 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Pháp l nh Thú y; Theo đ ngh c a C c trư ng C c Thú y, V trư ng V Pháp ch , QUY T Đ NH Đi u 1. S a đ i, b sung Quy đ nh m u h sơ ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t; ki m tra v sinh thú y ban hành kèm theo Quy t đ nh s 86/2005/NĐ-BNN ngày 26/12/2005 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn như sau: 1. "Đi u 3. H sơ ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t và ki m tra v sinh thú y đư c b sung như sau: 12. B sung "Gi y ch ng nh n ki m d ch đ ng v t v n chuy n trong t nh (M u 12 a)"; 13. B sung "Gi y ch ng nh n ki m d ch s n ph m đ ng v t v n chuy n trong t nh (M u 13 a)"; 14. B sung "Gi y ch ng nh n ki m d ch đ ng v t v n chuy n ra ngoài t nh (M u 14a)"; 15. B sung "Gi y ch ng nh n ki m d ch s n ph m đ ng v t v n chuy n ra ngoài t nh (M u 15 a)". 2. Đi u 7. T ch c th c hi n (kho n 4) đư c s a đ i, b sung như sau: 4. Th m quy n c p gi y ch ng nh n ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t, ki m tra v sinh thú y: a) Tr m Thú y qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh (sau đây g i là Tr m Thú c p huy n) đư c y quy n cho ki m d ch viên đ ng v t th c hi n vi c ki m d ch và c p gi y ch ng nh n ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t v n chuy n ra kh i huy n trong ph m vi t nh theo đúng quy đ nh c a pháp lu t. b) Chi c c Thú y các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau đây g i là Chi c c Thú y c p t nh) đư c u quy n cho ki m d ch viên đ ng v t th c hi n vi c ki m d ch và c p gi y ch ng nh n ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t v n chuy n ra ngoài t nh theo đúng quy đ nh c a pháp lu t. Chi c c Thú y c p t nh đ nh kỳ và đ t xu t ki m tra đi u ki n v sinh thú y đ i v i các cơ s chăn nuôi, s n xu t kinh doanh con gi ng, cơ s gi t m đ ng v t, sơ ch s n ph m đ ng v t ph c v tiêu dùng trong nư c. c) Trong trư ng h p Tr m Thú y c p huy n, Chi c c Thú y c p t nh không y quy n cho ki m d ch viên đ ng v t th c hi n vi c ki m d ch và c p gi y ch ng nh n ki m d ch thì th c hi n vi c ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t và c p gi y ch ng nh n ki m d ch theo m u quy đ nh t i
  2. các kho n 12, 13, 14, 15 Đi u 3 c a Quy đ nh m u h sơ ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t; ki m tra v sinh thú y ban hành kèm theo Quy t đ nh s 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn". Đi u 2. Trách nhi m c a Chi c c trư ng Chi c c Thú y c p t nh và Tr m trư ng Tr m Thú y c p huy n: 1. U quy n cho cán b có đ năng l c chuyên môn, đ o đ c ngh nghi p th c hi n vi c ki m d ch và c p gi y ch ng nh n ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t v n chuy n trong nư c. 2. Thông báo cho các cơ quan, ban ngành liên quan danh sách cán b đư c y quy n th c hi n vi c ki m d ch và c p gi y ch ng nh n ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t. 3. Ch u trách nhi m v vi c y quy n và thư ng xuyên hư ng d n, ki m tra, giám sát vi c ki m d ch và c p gi y ch ng nh n ki m d ch đ i v i cán b đư c y quy n. Đi u 3. Giao C c trư ng C c Thú y th c hi n: 1. Hư ng d n v tiêu chu n, t ch c đào t o, t p hu n, c p th ki m d ch viên đ ng v t cho cán b đư c y quy n th c hi n vi c ki m d ch và c p gi y ch ng nh n ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t v n chuy n trong nư c. 2. Đ nh kỳ, đ t xu t ki m tra đ i v i Chi c c Thú y c p t nh, Tr m Thú y c p huy n, ki m d ch viên đư c y quy n trong vi c ki m d ch và c p gi y ch ng nh n ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t v n chuy n trong nư c. Đi u 4. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 5. Chánh văn phòng B , C c trư ng C c Thú y, Th trư ng các đơn v thu c B , Giám đ c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Chi c c Thú y các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Bùi Bá B ng FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Bieu mau
Đồng bộ tài khoản