Quyết định số 1263/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
30
lượt xem
3
download

Quyết định số 1263/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1263/QĐ-TTg về việc thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN 2008 - 2012 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1263/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ----------- S : 1263/Q -TTg Hà N i, ngày 16 tháng 9 năm 2008 QUY T NNH V VI C THÀNH L P BAN CH O QU C GIA V CƠ CH M T C A ASEAN GIAI O N 2008 - 2012 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Hi p nh và Ngh nh thư v xây d ng và th c hi n cơ ch m t c a ASEAN; Xét ngh c a B trư ng B Tài chính, QUY T NNH i u 1. Thành l p Ban ch o qu c gia v cơ ch m t c a ASEAN 2008 - 2012 (g i t t là Ban ch o) do B trư ng B Tài chính làm Trư ng Ban; các Phó trư ng Ban là Th trư ng các B : Tài chính, Công thương và Giao thông v n t i; thành viên là các ng chí lãnh o c a các cơ quan dư i ây: 1. B Tư pháp; 2. B Giao thông v n t i; 3. B Y t ; 4. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; 5. B Công an; 6. B Qu c phòng; 7. B Ngo i giao; 8. B Tài nguyên - Môi trư ng; 9. B Văn hóa, th thao và du l ch; 10. B Thông tin - Truy n thông; 11. Ngân hàng nhà nư c Vi t Nam; 12. Văn phòng Chính ph ;
  2. 13. T ng c c H i quan; 14. Phòng thương m i và công nghi p Vi t Nam. Cơ quan thư ng tr c c a Ban ch o t t i T ng c c H i quan. i u 2. Ban ch o có nhi m v giúp Chính ph ch o vi c tri n khai, th c hi n cơ ch m t c a ASEAN và cơ ch m t c a qu c gia theo Hi p nh và Ngh nh thư v xây d ng và th c hi n cơ ch m t c a ASEAN. Nhi m v c th c a Ban ch o như sau: 1. Ch o và i u ph i ho t ng c a các B , cơ quan, t ch c có liên quan n vi c xây d ng cơ ch m t c a qu c gia và cơ ch m t c a ASEAN. 2. Trình Chính ph s a i, b sung, bãi b ho c xây d ng m i h th ng văn b n quy ph m pháp lu t phù h p v i yêu c u tri n khai, v n hành cơ ch m t c a qu c gia và cơ ch m t c a ASEAN. 3. Phê duy t theo thNm quy n ho c trình Th tư ng Chính ph phê duy t k t qu xây d ng và th c hi n cơ ch m t c a qu c gia do cơ quan thư ng tr c c a Ban ch o và các cơ quan, t ch c liên quan trình. 4. Ch nh i di n c a Vi t Nam tham gia Ban ch o c a ASEAN và các Nhóm làm vi c c a ASEAN v cơ ch m t c a ASEAN. i u 3. Trư ng ban ch o ch u trách nhi m trư c Th tư ng Chính ph v công tác c a Ban ch o, c th như sau: 1. Phê duy t k ho ch hành ng giai o n 2008 - 2012 tri n khai th c hi n cơ ch m t c a qu c gia và cơ ch m t c a ASEAN. 2. Phê duy t cơ ch ph i h p liên ngành trong vi c t ch c xây d ng và tri n khai th c hi n cơ ch m t c a qu c gia và cơ ch m t c a ASEAN. 3. Ban hành quy ch làm vi c c a Ban ch o. 4. Quy t nh thành l p các nhóm chuyên môn c n thi t, g m chuyên gia c a các B , cơ quan, t ch c có liên quan giúp vi c cho Ban ch o. 5. Phân công nhi m v cho các Phó trư ng Ban và các thành viên c a Ban ch o. 6. Tuỳ tình hình c th , ki n ngh Th tư ng Chính ph xem xét, b sung thành ph n c a Ban ch o. i u 4. Các Phó trư ng Ban ch u trách nhi m trư c Trư ng Ban v nhi m v ư c phân công. Các thành viên v a ch u trách nhi m trư c Trư ng Ban v a là u m i ph i h p công vi c liên quan n lĩnh v c ph trách c a B , cơ quan mình.
  3. i u 5. Ban ch o ư c phép s d ng con d u và tài kho n c a B Tài chính. Kinh phí ho t ng c a Ban ch o do Ngân sách nhà nư c b o m theo quy nh c a Lu t Ngân sách. i u 6. Giúp vi c Ban ch o là cơ quan thư ng tr c t t i T ng c c H i quan và các nhóm công tác do Ban ch o thành l p. Tuỳ tình hình, nhi m v c th c a m i B , cơ quan, t ch c liên quan, Ban ch o s ngh hình thành các Ban i u hành vi c tri n khai t i t ng B , cơ quan t ch c c th . i u 7. Các B , cơ quan có tên nêu t i i u 1 khNn trương c cán b tham gia Ban Ch o và thông báo cho cơ quan Thư ng tr c bi t ngay sau khi Quy t nh này có hi u l c. i u 8. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Ban ch o nêu t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản