Quyết định số 1263/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
66
lượt xem
3
download

Quyết định số 1263/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1263/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng biên tập báo cáo tổng quan và các sản phẩm trung gian của các đề tài thuộc chương trình khoa học cấp nhà nước KX.09 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1263/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- -------------- Số: 1263/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP BÁO CÁO TỔNG QUAN VÀ CÁC SẢN PHẨM TRUNG GIAN CỦA CÁC ĐỀ TÀI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC CẤP NHÀ NƯỚC KX.09. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 614/QĐ-TTg ngày 09/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình khoa học cấp Nhà nước “Nghiên cứu phát huy điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và giá trị lịch sử - văn hóa 1000 năm Thăng Long – Hà Nội phục vụ phát triển toàn diện Thủ đô, mã số KX.09”; Căn cứ các Quyết định của Bộ Khoa học và Công nghệ: Quyết định số 1689/QĐ-BKHCN ngày 29/3/2003 về việc thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình khoa học cấp Nhà nước mã số KX.09; Quyết định số 1369/QĐ-BKHCN ngày 02/6/2005 về việc bổ sung thành viên Ban Chủ nhiệm và cử Chánh Văn phòng Chương trình khoa học cấp Nhà nước, mã số KX.09; Quyết định số 807/QĐ-BKHCN ngày 05/5/2008 về việc bổ sung thành viên Ban Chủ nhiệm Chương trình khoa học cấp Nhà nước mã số KX.09; Xét đề nghị của Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long tại tờ trình số 357/TTr- VPBCĐ ngày 13/3/2009, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Hội đồng Biên tập Báo cáo tổng quan và các sản phẩm trung gian của các Đề tài thuộc Chương trình KX.09 (gọi tắt là Hội đồng), gồm các thành viên có tên dưới đây: * Chủ tịch Hội đồng: 1. GS. TSKH Nguyễn Mại – Văn phòng Chính phủ; * Phó Chủ tịch Hội đồng: 2. PGS. TS Phan Khanh - Ủy viên Ban Chủ nhiệm Chương trình KX.09; 3. TS Nghiêm Xuân Đạt - Ủy viên Ban Chủ nhiệm Chương trình KX.09 * Ủy viên Hội đồng: 4. GS. TSKH Trần Vĩnh Diệu - Ủy viên Ban Chủ nhiệm Chương trình KX.09; 5. GS. TSKH Lương Xuân Quỳ - Ủy viên Ban Chủ nhiệm Chương trình KX.09; 6. GS. TSKH Nguyễn Lân - Ủy viên Ban Chủ nhiệm Chương trình KX.09; 7. TS. Vũ Văn Quân – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn;
  2. 8. Th.S Nguyễn Trọng Tuấn – Phó Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, Phó Văn phòng Chương trình KX.09; 9. Th.S Nguyễn Khắc Cánh – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Nhà Xuất bản Hà Nội; Hội đồng có Tổ thư ký giúp việc là thành viên Văn phòng Chương trình KX.09 và Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Nhà Xuất bản Hà Nội do Hội đồng biên tập đề xuất, Ủy ban nhân dân Thành phố ra Quyết định. Điều 2. Nhiệm vụ của Hội đồng: Thẩm định, biên tập nội dung Báo cáo tổng quan và các sản phẩm trung gian của các Đề tài thuộc Chương trình KX.09 trước khi in ấn, phát hành. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố, Ban Chủ nhiệm Chương trình KX.09 về tính chính xác, khoa học, trung thực các thông tin, tư liệu lịch sử trong các ấn phẩm. Nhiệm vụ của từng thành viên do Chủ tịch Hội đồng phân công. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Điều 3. Kinh phí hoạt động của Hội đồng và kinh phí xuất bản được trích từ nguồn kinh phí của UBND Thành phố Hà Nội chi cho các hoạt động của Chương trình KX.09 và kinh phí Tủ sách Thăng Long – Hà Nội của Nhà xuất bản Hà Nội. Giao Ban Chủ nhiệm Chương trình KX.09 xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí trình UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Ban Chủ nhiệm Chương trình KX.09, Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Nhà Xuất bản Hà Nội, Thủ trưởng các sở, ban ngành có liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH Nơi nhận: PHÓ CHỦ TỊCH - Như Điều 4; - Thường trực Thành ủy; - Thường trực HĐND TP; - Đ/c Chủ tịch UBND TP; - Đ/c PCT Ngô Thị Thanh Hằng; - Các Sở: TC, KH&ĐT, KH&CN, VHTT&DL; TT&TT; Ngô Thị Thanh Hằng - Đ/c PVP Đỗ Đình Hồng; - VHKG, TH; - Lưu VT, VHKG.
Đồng bộ tài khoản