Quyết định số 1265/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
79
lượt xem
4
download

Quyết định số 1265/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1265/QĐ-TTg Về việc phê chuẩn miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2004-2009 do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1265/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 1265/Q -TTg Hà N i, ngày 21 tháng 09 năm 2007 QUY T NNH V VI C PHÊ CHU N MI N NHI M THÀNH VIÊN Y BAN NHÂN DÂN T NH GIA LAI NHI M KỲ 2004-2009 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c i u 20 Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 107/2004/N -CP ngày 1 tháng 4 năm 2004 c a Chính ph ; Xét ngh c a y ban nhân dân t nh Gia Lai t i t trình s 2571/TTr-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2007 và ngh c a B trư ng B N i v t i t trình s 2658/TTr- BNV ngày 14 tháng 9 năm 2007, QUY T NNH: i u 1. Phê chuNn mi n nhi m ch c danh y viên y ban nhân dân t nh Gia Lai nhi m kỳ 2004-2009 i v i ông Rơ Ô Cheo, nguyên Ch huy trư ng B ch huy Quân s t nh, nh n nhi m v m i. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày ký. B trư ng B N i v , Ch t ch H i ng nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân t nh Gia Lai và ông Rơ Ô Cheo ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 2; - Th tư ng và các Phó Th tư ng CP; Nguy n T n Dũng - VPCP: BTCN; - Website CP; - Lưu: VT, V.III (5b),
Đồng bộ tài khoản