Quyết định số 1265/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
30
lượt xem
2
download

Quyết định số 1265/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1265/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 329/TTg ngày 19/5/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư Dự án xây dựng cầu Bính do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1265/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1265/Q -TTg Hà N i, ngày 25 tháng 09 năm 2001 QUY T NNH V VI C S A I, B SUNG M T S N I DUNG C A QUY T NNH S 329/TTG NGÀY 19/5/1997 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V VI C U TƯ D ÁN XÂY D NG C U BÍNH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992. Xét ngh c a y ban nhân dân thành ph H i Phòng (T trình s 64/TTr-UB ngày 18 tháng 7 năm 2001), ý ki n th m nh c a B K ho ch và u tư (Văn b n s 5872-BKH/VPT ngày 30 tháng 8 năm 2001). QUY T NNH: i u 1. Nay s a i, b sung m t s n i dung c a Quy t nh s 329/TTg ngày 19 tháng 5 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t u tư D án xây d ng c u Bính (thành ph H i Phòng) như sau: S a i, b sung t kho n 3 i u 1 n h t i u 1 như sau: "3. H ư ng d n và nút giao thông. - ư ng d n hai u c u: ư ng c p I ô th r ng 22,5m có d i phân cách r ng 1m, d c d c t i a 4%, t c thi t k = 80km/h. - ư ng d n phía b Nam (không tính nút giao thông) dài 584m. ư ng d n phía b B c dài 888m. - Nút giao thông phía b Nam 6 ng , t ch c giao b ng v i qu c l 5 cũ và tuy n ư ng chính vào n i thành theo phương án giao tách nút (có lưu ý t i giao khác m c sau này). - Tr m thu phí ư c t t i ư ng d n b B c và có c u t o theo ki u thu m , bán t ng (như tr m thu phí Quán Toan trên qu c l 5 m i). 4. T ng m c u tư c a D án là 8.020.000.000 Yên và 141.500.000.000 VN (tương ương 943.500.000.000 VN , theo t giá: 1 Yên = 100 VN ). 5. Ngu n v n:
  2. - V n vay c bi t b ng ng Yên c a Chính ph Nh t B n: 8.020.000.000 Yên. - V n trong nư c: 141.500.000.000 VN . 6. Cơ ch tài chính: Áp d ng cơ ch c p phát v n ngân sách nhà nư c cho D án. 7. Th i gian th c hi n D án: 1998 – 2004. Trong ó: - Giai o n 1998 – 2002: th c hi n vi c gi i phóng m t b ng, xây d ng ư ng d n và nút giao thông. - Giai o n 2002-2004: xây d ng c u và tr m thu phí. 8. Qu n lý th c hi n D án: - Ch u tư: y ban nhân dân thành ph H i Phòng. - i di n ch u tư: Ban Qu n lý d án c u Bính. Ch u tư ph i tri n khai th c hi n D án theo Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng hi n hành, Quy ch Qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c (ODA), t ch c u th u theo Quy ch u th u c a Vi t Nam và các cam k t c a Chính ph Vi t Nam i v i ngu n v n ODA c a Chính ph Nh t B n”. i u 2. Ch t ch y ban nhân dân thành ph H i Phòng, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph có liên quan và ch d án ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản