Quyết định số 12693/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
33
lượt xem
1
download

Quyết định số 12693/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 12693/2008/QĐ-UBND về ban hành quy chế làm việc của Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão quận Bình Tân do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 12693/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QU N BÌNH TÂN c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 12693/2008/Q -UBND Bình Tân, ngày 27 tháng 8 năm 2008 QUY T NNH V BAN HÀNH QUY CH LÀM VI C C A BAN CH HUY PHÒNG, CH NG L T, BÃO QU N BÌNH TÂN Y BAN NHÂN DÂN QU N BÌNH TÂN Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Pháp l nh Phòng, ch ng l t, bão ngày 08 tháng 3 năm 1993 và Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh Phòng, ch ng l t, bão ngày 24 tháng 8 năm 2000; Căn c Ngh nh s 08/2006/N -CP ngày 16 tháng 01 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t m t s i u c a Pháp l nh Phòng, ch ng l t, bão ã ư c s a i, b sung ngày 24 tháng 8 năm 2000; Căn c Ngh nh s 168/H BT ngày 19 tháng 5 năm 1990 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) quy nh v t ch c, nhi m v c a Ban Ch o Phòng, ch ng l t, bão Trung ương và Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão các c p và các ngành; Căn c Quy t nh s 63/2002/Q -TTg ngày 20 tháng 5 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v công tác phòng, ch ng l t, bão, gi m nh thiên tai; Căn c Quy t nh s 04/2008/Q -UBND ngày 16 tháng 01 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph ban hành Quy nh v công tác phòng, ch ng l t, bão, thiên tai và tìm ki m c u n n t i thành ph H Chí Minh; Căn c Quy t nh s 59/2008/Q -UBND ngày 04 tháng 7 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph ban hành Quy ch làm vi c c a Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão thành ph ; Xét T trình s 859/TTr-BCH.PCLB ngày 26 tháng 8 năm 2008 c a Thư ng tr c Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão qu n và Công văn s 170/TP ngày 25 tháng 8 năm 2008 c a Phòng Tư pháp qu n, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch làm vi c c a Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão qu n Bình Tân. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 07 (b y) ngày, k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n, Trư ng Phòng N i v qu n, Th trư ng các phòng, ban qu n lý nhà nư c, các ơn v s nghi p thu c qu n, các thành viên Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão qu n, Ch t ch y ban nhân dân 10 phư ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Huỳnh Văn Chính
  2. QUY CH LÀM VI C C A BAN CH HUY PHÒNG, CH NG L T, BÃO QU N BÌNH TÂN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 12693/2008/Q -UBND ngày 27 tháng 8 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n) Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Quy ch này quy nh nhi m v , quy n h n, ch làm vi c, m i quan h công tác c a các thành viên Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão qu n. i u 2. T ch c Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão qu n 1. Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão qu n ư c thành l p và ki n toàn theo quy t nh c a Ch t ch y ban nhân dân qu n. Thành viên Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão qu n m nh n nhi m v theo ch kiêm nhi m và ư c s d ng cán b , công ch c, b máy c a ơn v giúp vi c nh m hoàn thành nhi m v theo phân công c a Ch t ch y ban nhân dân qu n. a) Ban Ch huy Phòng, ch ng l t bão phư ng do Ch t ch y ban nhân dân phư ng là Trư ng ban. - Phòng Kinh t qu n là cơ quan thư ng tr c Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão qu n. a ch : s 521 Kinh Dương Vương, khu ph 6, phư ng An L c, qu n Bình Tân; + i n tho i: 8.750232; + Fax: 8.750279; + E-mail: kinhte.binhtan@tphcm.gov.vn. Phòng Tài nguyên và Môi trư ng qu n là cơ quan thư ng tr c công tác phòng và kh c ph c h u qu ng t trên a bàn qu n. a ch : s 521 Kinh Dương Vương, khu ph 6, phư ng An L c, qu n Bình Tân; + i n tho i: 8.759387 - 8.754016; + Fax: 8.754016; + E-mail: tainguyenmoitruong.binhtan@tphcm.gov.vn. - Ban Ch huy Quân s qu n là cơ quan thư ng tr c công tác tìm ki m c u n n trên a bàn qu n. a ch : s 291 Kinh Dương Vương, khu ph 6, phư ng An L c, qu n Bình Tân; + i n tho i: 8.750488 - 8.752968; + Fax: 8.750488; Khi x y ra l t, bão, ng t, sóng th n và các thiên tai khác, các phòng, ban, ơn v , t ch c, y ban nhân dân 10 phư ng báo cáo v thư ng tr c Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão qu n liên quan n lo i thiên tai x y ra.
  3. b) Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão qu n ư c s d ng con d u c a y ban nhân dân qu n th c hi n nhi m v ch o, i u hành công tác phòng, ch ng l t bão, thiên tai và tìm ki m c u n n trên a bàn qu n. c) Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão 10 phư ng xây d ng quy ch làm vi c do Ch t ch y ban nhân dân phư ng phê duy t nâng cao trách nhi m c a các thành viên, hi u qu qu n lý, ch o, i u hành, x lý trong công tác phòng, ch ng l t, bão, thiên tai và tìm ki m c u n n trên a bàn. Chương II NHI M V , QUY N H N C A BAN CH HUY PHÒNG, CH NG L T, BÃO QU N i u 3. Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão qu n có nhi m v 1. Giúp y ban nhân dân qu n ch o, t ch c th c hi n, ki m tra, hư ng d n các phòng, ban, y ban nhân dân 10 phư ng xây d ng phương án, k ho ch và t ch c th c hi n v công tác phòng, ch ng l t, bão, thiên tai; báo tin ng t; kh c ph c h u qu do thiên tai gây ra và tìm ki m, c u n n nh m phát tri n n nh kinh t - xã h i, b o v an toàn, tính m ng và tài s n c a nhân dân trên a bàn qu n. 2. ánh giá, rút kinh nghi m công tác phòng, ch ng, kh c ph c h u qu thiên tai, lũ, bão, tri u cư ng, ng t và công tác tìm ki m, c u n n hàng năm và các năm qua; trên cơ s ó rà soát l i nhi m v , phương án và k ho ch phòng, ch ng l t, bão, gi m nh thiên tai và tìm ki m c u n n c a qu n hàng năm, m b o sát v i th c t và di n bi n c a t ng lo i thiên tai. Th c hi n vi c xây d ng phương án, k ho ch và báo cáo cho y ban nhân dân thành ph , các S - ngành và Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão thành ph , y ban nhân dân qu n. 3. Xây d ng k ho ch trang b và ki m tra phương ti n, trang thi t b , v t tư… ph c v công tác phòng, ch ng l t, bão, gi m nh thiên tai và tìm ki m c u n n. Ch ng và k p th i ch o, i u ng các l c lư ng, phương ti n, v t tư chi vi n, ng c u i phó khi có tình hu ng t xu t do thiên tai h n ch thi t h i n m c th p nh t; kh c ph c h u qu , s m ph c h i s n xu t, cơ s v t ch t k thu t và n nh i s ng nhân dân. 4. T ch c t p hu n, di n t p cho các l c lư ng tr c ti p làm công tác phòng, ch ng l t, bão, thiên tai, c u h , c u n n. 5. L p và trình y ban nhân dân qu n giao ch tiêu thu - n p Qu Phòng, ch ng l t, bão hàng năm cho y ban nhân dân 10 phư ng theo Ngh nh s 50/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 c a Chính ph ; ng th i hư ng d n, ki m tra, ôn c vi c t ch c th c hi n. 6. Th c hi n ch báo cáo nh kỳ (sơ k t, t ng k t) và báo cáo t xu t v công tác phòng, ch ng l t, bão, thiên tai và tìm ki m c u n n theo quy nh. i u 4. Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão qu n có quy n h n 1. Huy ng l c lư ng, phương ti n, v t tư, kinh phí hi n có t i a bàn c u h ngư i, c u h công trình, nhà c a, tài s n b l t, bão, thiên tai uy hi p, gây hư h i. ng th i báo cáo ngay cho cơ quan c p trên chi vi n, h tr k p th i các tình hu ng khNn c p do thiên tai gây ra, nhanh chóng n nh i s ng nhân dân, ph c h i s n xu t - kinh doanh. 2. Phê duy t k ho ch, phương án phòng, ch ng l t, bão, thiên tai - tìm ki m c u n n h ng năm c a 10 phư ng. 3. Tham gia thNm nh các d án, án có liên quan n công tác phòng, ch ng l t, bão, thiên tai và tìm ki m c u n n trên a bàn qu n.
  4. 4. ư c s d ng các ngu n kinh phí c p cho ho t ng phòng, ch ng l t, bão, thiên tai - tìm ki m c u n n và kh c ph c h u qu thiên tai theo quy nh c a pháp lu t. Chương III NHI M V VÀ QUY N H N C A CÁC THÀNH VIÊN BAN CH HUY PHÒNG, CH NG L T, BÃO QU N i u 5. Trư ng ban 1. Trư ng ban là Phó Ch t ch thư ng tr c y ban nhân dân qu n. 2. Ph trách chung. 3. Tr c ti p ch o các tình hu ng khNn c p (bão, lũ, l t, ng t, thiên tai, tìm ki m c u n n). 4. Quy t nh duy t chi kinh phí t ngu n ngân sách qu n s d ng cho công tác phòng, ch ng l t, bão, thiên tai, tìm ki m c u n n theo quy nh. 5. Ch trì các cu c h p c a Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão qu n. i u 6. Các Phó Trư ng ban 1. Các Phó Trư ng ban ph i là lãnh o các phòng, ban ph trách theo lĩnh v c ngành và theo dõi, ki m tra, ôn c công tác phòng, ch ng l t, bão, gi m nh thiên tai, tìm ki m c u n n t i qu n ư c y ban nhân dân qu n phân công theo quy t nh ki n toàn Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão qu n. 2. Nhi m v , quy n h n c th c a Phó Trư ng ban theo các lĩnh v c: a) Phó Trư ng ban thư ng tr c ph trách công tác phòng, ch ng l t, bão là Trư ng Phòng Kinh t : - Ph i h p v i các cơ quan có liên quan và y ban nhân dân 10 phư ng tri n khai, ch o, i u hành và th c hi n nhi m v phòng, ch ng l t, bão, thiên tai - tìm ki m c u n n, kh c ph c h u qu thiên tai; thư ng xuyên báo cáo, thông tin tình hình ch o và k t qu th c hi n công tác phòng, ch ng l t, bão, gi m nh thi t h i và kh c ph c h u qu thiên tai, tìm ki m c u n n cho các thành viên Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão qu n. - Xây d ng phương án, k ho ch phòng, ch ng l t, bão, thiên tai, tìm ki m c u n n nh kỳ cho Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão qu n. T ng h p báo cáo c a y ban nhân dân qu n, Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão thành ph theo quy nh. - Ki n ngh các ơn v ch c năng v công tác phòng, ch ng ng p trong th i i m tri u cư ng gi m nguy cơ gây ng p úng. - xu t thư ng tr c y ban nhân dân qu n, Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão thành ph xem xét u tư, duy tu, s a ch a công trình phòng, ch ng l t, bão, thiên tai, t p hu n, di n t p và c p trang thi t b ph c v công tác phòng, ch ng l t, bão, thiên tai, tìm ki m c u n n. - T ch c ki m tra hi n tr ng công trình phòng, ch ng l t, bão, thiên tai trư c, trong và sau mùa mưa bão, các v trí s t l , các i m úng ng p… xu t bi n pháp phòng tránh, x lý, kh c ph c k p th i. - Ph i h p v i Phòng Tài chính - K ho ch qu n hư ng d n, ôn c, ki m tra vi c thu, n p, qu n lý, s d ng, quy t toán Qu Phòng, ch ng l t, bão.
  5. - Ph i h p v i Phòng Qu n lý ô th qu n, Phòng Tài chính - K ho ch qu n, Công an qu n, Ban Ch huy Quân s qu n hư ng d n, ôn c, ki m tra vi c u tư xây d ng các công trình, mua s m trang thi t b phòng, ch ng l t, bão, tìm ki m c u n n t ngu n ngân sách thành ph , qu n. - Ph i h p v i y ban nhân dân 10 phư ng và các phòng - ban liên quan t ch c và th c hi n vi c qu n lý, s d ng, s a ch a, duy tu nâng c p ê bao, b bao, kè, c ng, công trình th y l i do ngành và a phương qu n lý. b) Phó Trư ng ban thư ng tr c công tác tìm ki m c u n n là Ch huy phó - Ban Ch huy Quân s qu n: - Xây d ng k ho ch, phương án, chuNn b l c lư ng, v t tư, phương ti n; ch trì ph i h p v i thư ng tr c Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão qu n, Công an qu n, Trung tâm Phòng cháy và ch a cháy khu v c 11, Phòng Y t qu n, H i Ch th p qu n, các phòng - ban có liên quan và y ban nhân dân 10 phư ng xây d ng phương án và t ch c tri n khai th c hi n Quy t nh s 63/2000/Q -TTg ngày 07 tháng 6 năm 2000, Quy t nh s 46/2006/Q -TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph k p th i, có hi u qu . - S n sàng tham gia ng c u và x lý các tình hu ng khNn c p, kh c ph c h u qu l t, bão, thiên tai, m b o quân i là l c lư ng ch l c trong công tác này; ch o, ôn c, ki m tra, hư ng d n các Ban Ch huy Quân s phư ng; hu n luy n và th c hành di n t p cho l c lư ng xung kích, tìm ki m c u n n, c u h t i các phòng, ban qu n, y ban nhân dân 10 phư ng. - Tham mưu xu t trình y ban nhân dân qu n quy t nh vi c mua s m các phương ti n, v t tư, trang thi t b c n thi t ph c v có hi u qu công tác tìm ki m c u n n, c u h , thư ng xuyên ki m tra các ơn v v công tác qu n lý, bão trì, s d ng các phương ti n, trang thi t b ã ư c u tư. T ch c hu n luy n cho l c lư ng tr c ti p làm nhi m v tìm ki m c u n n s d ng thành th o các lo i phương ti n, trang thi t b ã ư c trang c p. - Duy trì nghiêm ch tr c 24/24 gi , s n sàng ng c u và ng phó hi u qu các tình hu ng l t, bão, thiên tai x y ra, nh t là trong mùa mưa, bão: kíp tr c úng thành ph n, m b o thNm quy n gi i quy t. ng th i, ph i h p v i Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão 10 phư ng, các cơ quan thông tin i chúng theo dõi, n m ch c tình hình th i ti t, áp th p nhi t i, l t, bão, thiên tai x y ra th c hi n phương án phù h p v huy ng l c lư ng, v t tư, phương ti n, trang thi t b phòng, ch ng, ng phó t hi u qu cao nh t. Có k ho ch ph i h p ch t ch v i l c lư ng Công an cùng các ban - ngành, oàn th a phương trong công tác tìm ki m c u n n nh m gi m thi t h i n m c th p nh t khi thiên tai x y ra. - Khi có tình hu ng s c thiên tai, th c hi n nghiêm ch báo cáo v tình hình thiên tai và k t qu t ch c th c hi n nhi m v tìm ki m c u n n cho y ban nhân dân qu n, thư ng tr c Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão qu n. c) Phó Trư ng ban thư ng tr c công tác phòng và kh c ph c h u qu ng t là Phó Trư ng Phòng Tài nguyên và Môi trư ng qu n: - Xây d ng k ho ch, phương án v phòng và kh c ph c h u qu ng t trên a bàn qu n. Theo dõi, c p nh t, x lý thông tin v báo tin ng t và phòng, ch ng ng t theo Quy ch ban hành kèm theo Quy t nh s 264/2006/Q -TTg ngày 16 tháng 11 năm 2006 và Quy t nh s 78/2007/Q -TTg ngày 29 tháng 5 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph . - Ch trì ph i h p v i Công an qu n, Phòng Qu n lý ô th qu n và y ban nhân dân 10 phư ng ki m tra, x lý các trư ng h p gây s t l b sông, ê bao và b bao, các tuy n kinh. - Ch trì ph i h p v i y ban nhân dân 10 phư ng, phòng, ban liên quan xây d ng phương án phòng, tránh, t ch c di n t p bao g m nh ng n i dung ch y u sau: phương án m b o thông tin liên l c, t ch c sơ tán dân, phương án tìm ki m c u n n, kh c ph c h u qu và v sinh môi trư ng.
  6. - T ch c tuyên truy n, ph bi n ki n th c, t p dư t phòng ng a, ng phó ng t và t ch c th c hi n vi c x lý môi trư ng do ng t, l t, bão, thiên tai gây ra. i u 7. Các thành viên Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão qu n là lãnh o các phòng, ban, ơn v , ư c thành l p t i Quy t nh s 6502/Q -UBND ngày 19 tháng 5 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n ph trách lĩnh v c ngành và theo dõi, ki m tra, ôn c công tác phòng, ch ng l t, bão, thiên tai t i 10 phư ng. 1. Công an qu n: - Ch trì l p k ho ch và phương án b o m an ninh, tr t t an toàn xã h i. Khi có l t, bão, thiên tai x y ra tri n khai ngay k ho ch b o v s n xu t, b o v các công trình, cơ s h t ng, b o v ê, kè, c ng, h th ng công trình c p thoát nư c. Không k ch, b n t i ph m, ph n t x u l i d ng l t, bão, thiên tai phá ho i, chi m o t tài s n c a Nhà nư c và nhân dân trư c, trong và sau khi l t, bão, thiên tai x y ra. - Xây d ng phương án u tư trang thi t b , v t tư, phương ti n phòng, ch ng l t, bão, thiên tai, c u h , c u n n trình Công an thành ph và y ban nhân dân qu n (theo phân c p) phê duy t ch trương phân kỳ th c hi n. Thư ng xuyên ki m tra và có k ho ch b o dư ng, s a ch a… các trang thi t b , phương ti n ph c v công tác tìm ki m c u n n nh m huy ng và s d ng có hi u qu trong quá trình tham gia gi i quy t các tình hu ng, s c thiên tai và chi vi n, h tr cho các ơn v , a phương khác khi có yêu c u. Ch o Công an 10 phư ng ch ng t ch c t p hu n s d ng phương ti n th y nâng cao k năng và hi u qu trong công tác phòng, ch ng l t, bão, thiên tai. Rà soát b sung, i u ch nh và t ch c th c t p, di n t p các phương án tìm ki m c u n n nh m ng phó có hi u qu khi x y ra tình hu ng x u…; t ch c các l p ào t o, hu n luy n chuyên môn, nghi p v nâng cao k năng cho l c lư ng tr c ti p làm nhi m v tìm ki m c u n n. - Ch p hành nghiêm túc ch tr c 24/24 gi trong mùa mưa bão, ng th i theo dõi ch t ch tình hình di n bi n c a l t, bão, thiên tai, có phương án c th v huy ng l c lư ng, v t tư, phương ti n phòng, ch ng l t, bão, thiên tai t hi u qu . Báo cáo, xu t v i Qu n y, y ban nhân dân qu n ho c lãnh o S Công an ch o, gi i quy t k p th i nh ng tình hu ng ph c t p, ch ng ph i h p ch t ch v i l c lư ng quân i, các phòng - ban qu n trong công tác phòng, ch ng l t, bão, thiên tai nh m h n ch th p nh t thi t h i x y ra. Th c hi n t t công tác tham mưu cho Qu n y, y ban nhân dân qu n ra các bi n pháp và ph i h p t ch c th c hi n các bi n pháp c nh báo. Tham gia sơ tán, di d i dân kh i nh ng nơi nguy hi m theo úng tinh th n ch o c a Qu n y, y ban nhân dân qu n, làm t t công tác v n ng, tuyên truy n ngư i dân hi u, ch p hành sơ tán, di d i, h n ch th p nh t các trư ng h p cư ng ch . - Ph i h p Phòng Y t qu n th c hi n vi c trưng c u giám nh m u ADN theo quy nh khi có các n n nhân vô danh, chưa ư c gia ình nh n d ng do bão, lũ, thiên tai gây ra trư c khi mai táng. - Th c hi n nghiêm túc ch báo cáo v S Công an, y ban nhân dân qu n và thư ng tr c Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão qu n tình hình, k t qu t ch c phòng, ch ng l t, bão, thiên tai và kh c ph c h u qu . 2. Phòng Qu n lý ô th qu n: - Ch trì ph i h p v i y ban nhân dân 10 phư ng hư ng d n, ki m tra, xu t hư ng x lý, gi i quy t các nhà, xư ng, công trình, chung cư xu ng c p, không b o m an toàn khi x y ra l t, bão, áp th p nhi t i, l c và ng t; hư ng d n và tư v n v thi t k i v i các công trình nhà dân cư xây d ng trong th i gian t i có kh năng ch u ư c các cơn mưa bão, áp th p nhi t i, gió, l c có cư ng nguy hi m. - Hư ng d n và ki m tra phòng - ban ch c năng và y ban nhân dân 10 phư ng vi c th c hi n các quy nh pháp lu t v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng i v i ê bao, b bao, công trình th y l i, công trình phòng, ch ng l t, bão, kè sông, kè ch ng s t l , h th ng tiêu thoát nư c, c a x .
  7. - Cùng Phòng Kinh t qu n, Phòng Tài chính - K ho ch qu n ch trì ph i h p v i phòng - ban liên quan và y ban nhân dân 10 phư ng xu t trình y ban nhân dân qu n ban hành ch , chính sách Ny nhanh ti n gia c , s a ch a, nâng c p, u tư xây d ng công trình phòng, ch ng l t, bão, th y l i, tiêu, thoát nư c, kè áp ng yêu c u c p bách c a công tác phòng, ch ng l t, bão, thiên tai trên a bàn qu n. 3. Phòng Tài chính - K ho ch qu n: - Ph i h p v i Phòng Kinh t qu n, Phòng Qu n lý ô th qu n t ng h p, thNm tra và trình y ban nhân dân qu n b trí d toán kinh phí hàng năm ph c v công tác phòng, ch ng l t, bão, thiên tai, tìm ki m c u n n cho các phòng - ban và y ban nhân dân 10 phư ng; h tr kinh phí cho y ban nhân dân 10 phư ng kh c ph c h u qu l t, bão, thiên tai, khôi ph c s n xu t. - Ph i h p v i Phòng Kinh t qu n hư ng d n các ơn v th c hi n công tác qu n lý và s d ng ngu n thu phí phòng, ch ng l t, bão theo quy nh. - Ph i h p v i Phòng Kinh t qu n, Phòng Qu n lý ô th qu n t ch c ki m tra, ôn c y ban nhân dân 10 phư ng trong vi c tri n khai th c hi n các công trình phòng, ch ng l t, bão theo k ho ch b trí v n u tư hàng năm. - Trình y ban nhân dân qu n ban hành chính sách tài chính cho thành viên, cán b , công ch c th c hi n công tác phòng, ch ng l t, bão, thiên tai và tìm ki m c u n n t i các phòng - ban, ngành, ơn v và 10 phư ng. - T ch c th c hi n công tác tuyên truy n, hư ng d n, gi i thích chính sách, quy nh v thu n p Qu Phòng, ch ng l t, bão; h tr i tư ng n p Qu Phòng, ch ng l t, bão th c hi n nghĩa v n p Qu theo úng quy nh c a pháp lu t. - Ph i h p v i Phòng Kinh t qu n trình Ch t ch y ban nhân dân qu n giao ch tiêu thu Qu Phòng, ch ng l t, bão i v i doanh nghi p; ph i h p v i Phòng Kinh t qu n tháo g các khó khăn, vư ng m c trong quá trình th c hi n quy t nh c a y ban nhân dân thành ph v thu n p Qu Phòng, ch ng l t, bão hàng năm. 4. Phòng Y t qu n: - Ch trì, ph i h p v i các phòng - ban liên quan và y ban nhân dân 10 phư ng tăng cư ng công tác truy n thông, giáo d c, c bi t chú ý hư ng d n th c hi n v sinh môi trư ng, phòng, ch ng d ch b nh và an toàn c ng ng trong mùa mưa bão; t ch c ki m tra, giám sát công tác v sinh an toàn th c phNm và cung c p nư c s ch t i các vùng tr ng i m. Căn c vào tình hình s c kh e, b nh t t t i c ng ng dân cư nh ng vùng có th x y ra l t, bão, thiên tai chuNn b cơ s thu c, hóa ch t ph c v công tác b o v , chăm sóc s c kh e nhân dân và x lý v sinh môi trư ng, phòng ng a d ch b nh. - Xây d ng phương án sơ tán, di d i cơ s y t khi x y ra l t, bão, thiên tai nhanh chóng tri n khai phương án c p c u, i u tr n n nhân trong m i tình hu ng. B o m cho các cơ s y t ho t ng an toàn tuy t i, không ngư i b nh, nhân viên y t b thi t m ng; hư h ng, th t thoát thu c, hóa ch t, máy móc, thi t b y t do mưa bão. Ph i h p ch t ch v i l c lư ng vũ trang a phương làm t t công tác k t h p quân - dân y trong phòng, ch ng và kh c ph c h u qu l t, bão, thiên tai. - B nh vi n Bình Tân, Tr m Y t 10 phư ng ph i chuNn b trư c và y cơ s thu c i u tr , chăm sóc s c kh e cho nhân dân trong vùng l t, bão, thiên tai, cơ s thu c, hóa ch t ch ng d ch; d tr lương th c, th c phNm cùng các phương ti n, v t tư b o m cho b nh vi n ho t ng ư c ít nh t 07 ngày t ngu n kinh phí a phương. - Tham gia và ph i h p v i y ban nhân dân 10 phư ng, Ban Ch huy Quân s qu n, Công an qu n, Trung tâm Phòng cháy và ch a cháy khu v c 11 và H i Ch th p qu n trong ho t ng tìm ki m c u n n, c u h khi x y ra l t, bão, thiên tai, d ch b nh; b o qu n và xác nh danh tính n n nhân b thi t m ng do l t, bão, thiên tai theo úng quy nh.
  8. 5. Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i qu n: - T ng h p tình hình thi t h i v dân sinh do l t, bão, thiên tai; xu t chính sách, bi n pháp h tr v tài chính, v t ch t cho các a phương b thiên tai s m kh c ph c h u qu , n nh i s ng nhân dân trình y ban nhân dân qu n, S Lao ng - Thương binh và Xã h i thành ph quy t nh. - T ch c th c hi n chính sách c u tr xã h i ( t xu t) i v i các i tư ng g p khó khăn do l t, bão, thiên tai theo Ngh nh s 67/2007/N -CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 c a Chính ph v chính sách tr giúp các i tư ng b o tr xã h i, Thông tư s 09/2007/TT-BL TBXH ngày 13 tháng 7 năm 2007 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n m t s i u c a Ngh nh s 67/2007/N - CP (ph i h p v i a phương, S Tài chính thành ph và y ban M t tr n T qu c thành ph ); hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n công tác c u tr các a phương. - Hư ng d n và ki m tra th c hi n các ch , chính sách v ti n lương, ti n công, ph c p, tr c p và các hình th c tr lương, tr công, các ch v t ch t khác cho ngư i lao ng thu c lĩnh v c phòng, ch ng l t, bão, thiên tai và tìm ki m c u n n. 6. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Th d c Th thao qu n: - Tăng cư ng th c hi n công tác truy n tin, thông báo chính xác, k p th i các thông tin d báo, c nh báo v th i ti t, l t, bão, thiên tai; các ch trương, m nh l nh, ch th v phòng, ch ng, ng phó và kh c ph c h u qu l t, bão, thiên tai c a Trung ương và thành ph ; các kinh nghi m i n hình trong công tác phòng, ch ng, ng phó và kh c ph c h u qu l t, bão, thiên tai. - Ph i h p v i các cơ quan chuyên môn xây d ng chương trình, k ho ch thư ng xuyên tuyên truy n, ph bi n cho nhân dân nh ng ki n th c cơ b n v phòng, tránh, ng phó v i l t, bão, thiên tai. 7. Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n: Ti p nh n, nghiên c u, xem xét các xu t, x lý các báo cáo, văn b n, ki n ngh c a các s - ngành thành ph và y ban nhân dân 10 phư ng trong th i gian s m nh t (theo quy nh); d th o văn b n, trình lãnh o y ban nhân dân qu n ký các quy t nh, ch th ho c văn b n ch o, gi i quy t; truy n t các ý ki n ch o c a lãnh o y ban nhân dân qu n trong lĩnh v c phòng, ch ng l t, bão, thiên tai và tìm ki m c u n n. 8. Phòng N i v qu n: Ph i h p v i thư ng tr c Ban Ch huy Phòng ch ng l t, bão qu n xu t trình Ch t ch y ban nhân dân qu n ki n toàn Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão qu n (thành ph n, s lư ng). 9. Trung tâm Phòng cháy và ch a cháy khu v c 11: Ph i h p v i Ban Ch huy Quân s qu n, các cơ quan, ơn v liên quan và y ban nhân dân 10 phư ng xây d ng phương án th c hi n có hi u qu công tác phòng, ch ng cháy, n , c u h , c u n n, c u s p khi l t, bão, thiên tai x y ra trên a bàn qu n. 10. ngh y ban M t tr n T qu c Vi t Nam qu n, các oàn th : a) Tham gia t ch c tuyên truy n, ph bi n ki n th c, kinh nghi m v phòng, ch ng l t, bão, gi m nh thiên tai, tìm ki m c u n n cho c ng ng dân cư; t ch c các i hình thanh niên tình nguy n, xung kích tham gia ng c u công trình, c u h , c u n n, kh c ph c h u qu l t, bão, thiên tai; t ch c v n ng, quyên góp và phân ph i ti n, hàng c u tr , giúp ng bào vùng b n n. b) Ph i h p v i các phòng - ban, y ban nhân dân 10 phư ng t ch c giám sát th c hi n pháp lu t phòng, ch ng l t, bão, thiên tai và tìm ki m c u n n trên a bàn qu n; th c hi n vi c giám sát u tư c a c ng ng theo Quy t nh s 80/2005/Q -TTg ngày 18 tháng 4 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph , Thông tư liên t ch s 04/2006/TTLT/KH& T-UBTƯMTTQVN-TC ngày 04 tháng 12 năm 2006
  9. c a B K ho ch và u tư, y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam và B Tài chính; Ch th s 34/2006/CT-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph . 11. Bưu i n qu n ph i h p Công ty i n tho i Tây thành ph : Ch trì xây d ng phương án m b o thông tin liên l c ph c v s ch o, i u hành, c nh báo, d báo c a các cơ quan ng, chính quy n và Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão qu n, 10 phư ng trong công tác phòng, ch ng l t, bão, thiên tai và tìm ki m c u n n, c bi t t i các khu v c tr ng i m d báo có nhi u kh năng b nh hư ng tr c ti p c a l t, bão, thiên tai. 12. i n l c Bình Phú ph i h p Truy n t i i n Mi n ông 2 - Tr m Phú Lâm: - L p danh sách các ơn v quan tr ng s d ng i n theo th t ưu tiên m b o cung c p i n (căn c vào t m quan tr ng v chính tr , xã h i, an ninh, qu c phòng) trình y ban nhân dân qu n phê duy t như cơ quan c a ng, cơ quan ch huy, c nh báo, d báo, thông tin liên l c, các tr m bơm ch ng ng p, p, c ng, ngăn tri u, tiêu thoát nư c… - Ph i h p v i các l c lư ng c u h , c u n n, y ban nhân dân qu n, 10 phư ng, các ơn v vũ trang… khNn trương kh c ph c h u qu l t, bão, thiên tai, cháy, n … h n ch thi t h i các trang thi t b i n, công trình i n l c và khNn trương kh c ph c s c m t i n, m b o cung c p i n n nh, liên t c. 13. y ban nhân dân 10 phư ng: - Ph i h p v i phòng - ban ch c năng qu n th c hi n các nhi m v công tác phòng, ch ng l t, bão như trên; nh ng v n vư t thNm quy n, y ban nhân dân 10 phư ng báo ngay b ng văn b n cho y ban nhân dân qu n ch o gi i quy t. - Các công trình th y l i, ch ng ng p úng, tiêu thoát nư c trên a bàn phư ng nào do y ban nhân dân phư ng ó t ch c th c hi n phương án b o v . Phương án b o v công trình t i phư ng do Ch t ch y ban nhân dân qu n ch o, hư ng d n l p và phê duy t. - y ban nhân dân 10 phư ng và ơn v b thi t h i do l c xoáy, l t, bão, tri u cư ng, thiên tai… có trách nhi m ánh giá, ki m tra, th ng kê (nhanh, y , chính xác) và có báo cáo k p th i b ng văn b n cho cơ quan c p trên. - y ban nhân dân 10 phư ng hư ng d n, ki m tra, ôn c các khu ph , t dân ph th c hi n công tác phòng, ch ng l t, bão và gi m nh thiên tai. Chương IV CH LÀM VI C, M I QUAN H PH I H P CÔNG TÁC i u 8. B máy giúp vi c và ch làm vi c c a Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão qu n 1. Giúp vi c cho Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão qu n là các cơ quan Thư ng tr c theo t ng lĩnh v c (g m Thư ng tr c Ban, Thư ng tr c Tìm ki m c u n n, Thư ng tr c Phòng và kh c ph c h u qu ng t). 2. Ch làm vi c c a Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão qu n ư c quy nh như sau: a) Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão qu n h p thư ng kỳ 02 l n trong năm. Trong trư ng h p khNn c p có th h p b t thư ng do Trư ng ban quy t nh tri u t p. b) Chương trình, n i dung và tài li u ph c v cho các kỳ h p do cơ quan Thư ng tr c Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão qu n ph i h p chuNn b .
  10. c) Gi a các kỳ h p, thư ng tr c Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão qu n tri n khai, ki m tra, ôn c và gi i quy t các công vi c liên quan n lĩnh v c phòng, ch ng l t, bão, kh c ph c h u qu thiên tai, tìm ki m c u n n. i u 9. Ch tr c ban 1. Các thành viên Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão qu n tr c ban và tri n khai công tác tr c ban 24/24 gi t i ơn v mình khi có bão, áp th p nhi t i, lũ và các thiên tai khác. Tr c ti p ki m tra hi n trư ng nơi x y ra s c , thiên tai ch o, ph i h p gi i quy t. Thành ph n tham gia tr c ban ư c hư ng ch ph c p, b i dư ng theo Thông tư liên t ch s 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2005 c a B N i v và B Tài chính hư ng d n th c hi n ch tr lương làm vi c vào ban êm, làm thêm gi i v i cán b , công ch c, viên ch c. 2. Thư ng tr c Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão qu n ban hành và hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n quy ch tr c ban nghiêm túc, úng quy nh. C th , t ngày 01 tháng 7 n h t ngày 31 tháng 12 hàng năm t ch c tr c ban vào các ngày ngh , ngày l ; khi có bão, áp th p nhi t i, lũ, x lũ, tri u cư ng, l c xoáy, s t l t, mưa to kéo dài và các thiên tai khác ph i t ch c tr c ban 24/24 gi . i u 10. M i quan h c a Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão qu n 1. i v i Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão thành ph : Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão qu n ch u s ch o v chuyên môn, chuyên ngành và có trách nhi m th c hi n ch thông tin, báo cáo theo quy nh. 2. i v i các S - ngành thành ph , các cơ quan óng trên a bàn thành ph : Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão qu n có trách nhi m ph i h p, h tr tri n khai th c hi n nhi m v ư c giao. 3. i v i y ban nhân dân qu n: Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão qu n ch u s ch o tr c ti p, toàn di n, có trách nhi m th c hi n ch thông tin, báo cáo k p th i và xu t, tham mưu nh ng v n liên quan n công tác phòng, ch ng l t, bão, thiên tai, tìm ki m c u n n, gi m nh và kh c ph c h u qu thi t h i do thiên tai gây ra. 4. i v i y ban nhân dân 10 phư ng: Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão qu n có trách nhi m ph i h p tri n khai, hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n nhi m v liên quan n công tác phòng, ch ng l t, bão, kh c ph c h u qu thiên tai, tìm ki m c u n n. Chương V T CH C TH C HI N i u 11. Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão qu n, Th trư ng các phòng, ban qu n lý nhà nư c, ơn v s nghi p thu c qu n và y ban nhân dân 10 phư ng có trách nhi m tri n khai và theo dõi vi c th c hi n Quy ch này, ng th i t ng h p nh ng v n c n i u ch nh, b sung ph i h p v i Phòng N i v trình Ch t ch y ban nhân dân qu n xem xét, quy t nh. Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão 10 phư ng căn c Quy ch này xây d ng quy ch làm vi c c a ơn v mình./.
Đồng bộ tài khoản