Quyết định số 127/1997/VGCP-CNTD.DV

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
46
lượt xem
1
download

Quyết định số 127/1997/VGCP-CNTD.DV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 127/1997/VGCP-CNTD.DV về cước, phí cảng biển do Ban Vật giá Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 127/1997/VGCP-CNTD.DV

 1. BAN V T GIÁ CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 127/1997/VGCP-CNTD.DV Hà N i, ngày 28 tháng 10 năm 1997 QUY T NNH V CƯ C, PHÍ C NG BI N TRƯ NG BAN V T GIÁ CHÍNH PH Căn c Ngh nh s 01/CP ngày 05/01/1993 c a Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a Ban V t giá Chính ph ; Căn c Ngh nh s 13/CP ngày 25/02/1994 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý ho t ng hàng h i t i c ng bi n và các khu v c hàng h i Vi t Nam; Căn c Thông tư liên b s 02/TTLB ngày 12/4/1993 c a Ban V t giá Chính ph - B Giao thông v n t i quy nh v qu n lý cư c phí c ng bi n; Theo ngh c a C c Hàng h i Vi t Nam; Sau khi trao i v i các ngành có liên quan. QUY T NNH: i u 1: Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Bi u cư c, phí c ng bi n. i u 2: Bi u cư c, phí c ng bi n t i i u 1 quy nh cho các i tư ng sau: - Tàu bi n c a các t ch c, cá nhân nư c ngoài, các doanh nghi p ho t ng theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam (k c trư ng h p tàu i thuê). - Tàu bi n c a các t ch c, cá nhân Vi t Nam (k c trư ng h p tàu i thuê, tàu thuê mua) v n chuy n hàng hoá xu t nh p khNu, ho c hàng hoá quá c nh. - Hàng hoá (tr hàng hoá s n xu t t i Vi t Nam v n chuy n gi a các c ng bi n Vi t Nam tiêu th n i a) c a ch hàng là: + Các t ch c, cá nhân nư c ngoài ho c các ơn v trong nư c làm nhi m v i lý, nh n u thác cho các ch hàng ó. + Các doanh nghi p ho t ng theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. - Các d ch v c a các ơn v ư c phép kinh doanh, khai thác và qu n lý c ng bi n ph c v các i tư ng trên.
 2. i u 3: Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày 01/01/1998 và thay th Quy t nh s 58/VGCP-CNTD.DV ngày 7/11/1994 c a Ban V t giá Chính ph . Các quy nh v cư c, phí và giá d ch v c ng bi n trái v i Quy t nh này u bãi b . Nguy n Ng c Tu n ( ã ký) BI U CƯ C, PHÍ C NG BI N (Ban hành kèm theo Quy t nh s 127/VGCP-CNTD.DV ngày 28 tháng 10 năm 1997 c a Ban V t giá Chính ph ) A. QUY NNH CHUNG I. I TƯ NG ÁP D NG: Bi u cư c, phí c ng bi n này ư c quy nh cho các i tư ng sau: 1. Tàu bi n c a các t ch c, cá nhân nư c ngoài, c a các doanh nghi p ho t ng theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam (k c trư ng h p tàu i thuê). 2. Tàu bi n c a các t ch c, cá nhân Vi t Nam (k c trư ng h p tàu i thuê, tàu thuê mua) v n chuy n hàng hoá xu t nh p khNu, ho c hàng hoá quá c nh. 3. Hàng hoá (tr hàng hoá s n xu t t i Vi t Nam v n chuy n gi a các c ng bi n Vi t Nam tiêu th n i a) c a ch hàng là: + Các t ch c, cá nhân nư c ngoài ho c các ơn v trong nư c làm nhi m v i lý, nh n u thác cho các ch hàng ó. + Các doanh nghi p ho t ng theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. 4. Các d ch v c a các ơn v ư c phép kinh doanh, khai thác và qu n lý c ng bi n ph c v các i tư ng nêu trên. II. ƠN VN TI N T TÍNH GIÁ DNCH V VÀ CƯ C, PHÍ: ơn giá cư c, phí c ng bi n ư c quy nh b ng ô là M (USD). Vi c thanh toán cư c, phí c ng bi n theo các quy nh hi n hành v qu n lý ngo i t c a Nhà nư c Vi t Nam. Trư ng h p ph i chuy n i t ô la M ra lo i ti n khác (k c ti n Vi t Nam) ư c tính theo t giá chính th c do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b t i th i i m thanh toán. III. TH I GIAN LÀM VI C: 1. Th i gian làm vi c bình thư ng trong ngày t 7 gi n 17 gi . 2. Tr phí tr ng t i, Phí b o m an toàn hàng h i, Giá t i c u b n, Cư c x p d , Giá lưu kho bãi; Các lo i cư c, phí và giá d ch v khác n u làm vi c trong th i gian:
 3. - T 5 gi n 7 gi và t 17 gi n 22 gi : Tăng 20% m c giá th i gian làm vi c bình thư ng. - T 22 gi n 5 gi sáng hôm sau: Tăng 40% m c giá th i gian làm vi c bình thư ng. - Ngày l , t t và ch nh t (k c các ngày ngh bù c a ngày L , T t và k c ngoài th i gian làm vi c bình thư ng c a nh ng ngày nói trên): Tăng 50% m c giá th i gian làm vi c bình thư ng. 3. Ngày l , t t bao g m: - Dương l ch: Ngày 01 tháng 1; Ngày 30 tháng 4; Ngày 01 tháng 5; Ngày 02 tháng 9. - Âm l ch: ngày cu i năm; Ngày 01, 02 và 03 t t âm l ch. N u ngày l , t t trùng vào ngày Ch nh t thì ngh vào ngày k ti p. IV. ƠN VN TÍNH VÀ CÁCH QUY TRÒN: ơn giá cư c, phí và giá d ch v c ng bi n ư c tính trên cơ s tr ng t i ăng ký dung tích toàn ph n (GRT), công su t máy (CV), th i gian (gi ), kh i lư ng hàng hoá (T ho c m3), kho ng cách (h i lý). 1. ơn v tính tr ng t i: 1.1. i v i tàu ch hàng (tr tàu ch d u): Là tr ng t i ăng ký dung tích toàn ph n GRT (GROSS REGISTERED TONNAGE - GRT) l n nh t ghi trong gi y ch ng nh n c a ăng ki m. 1.2. i v i tàu ch d u: Tr ng t i tính cư c, phí b ng 85% tr ng t i ăng ký dung tích toàn ph n GRT (GROSS REGISTERED TONNAGE - GRT) l n nh t ghi trong gi y ch ng nh n c a ăng ki m. 1.3. Tàu bi n không ghi tr ng t i GRT tính i như sau: - Tàu ch hàng: 1,5 t n tr ng t i ăng ký tính 1 GRT. - Tàu kéo, tàu Ny: 1 CV tính 0,5 GRT. - Sà lan: 1 t n tr ng t i ăng ký tính 1 GRT. Trư ng h p tàu bi n là oàn sà lan tàu kéo (ho c tàu Ny) tr ng t i tính cư c là t ng s GRT c a c oàn sà lan và tàu kéo (ho c tàu Ny). 1.4. i v i tàu ch khách: Tr ng t i tính cư c, phí b ng 50% tr ng t i ăng ký dung tích toàn ph n GRT GROSS REGISTERED TONNAGE - GRT) l n nh t ghi trong gi y ch ng nh n c a ăng ki m. 2. ơn v công su t máy: Là mã lưc (CV); Ph n l dư i 1 CV tính tròn 1 CV.
 4. 3. ơn v th i gian: - Ngày tính 24 gi ; Ph n l c a ngày t 12 gi tr xu ng tính 1/2 ngày, trên 12 gi tính 1 ngày. - Gi tính 60 phút; Ph n l t 30 phút tr xu ng tính 1/2 gi , trên 30 phút tính 1 gi . 4. ơn v kh i lư ng hàng hoá là t n ho c m3; Ph n l dư i 0,5 t n ho c 0,5 m3 không tính, t 0,5 t n ho c 0,5 m3 tr lên tính 1 t n ho c 1 m3. Trong m t v n ơn l , kh i lư ng t i thi u tính cư c là 1 t n ho c 1 m3. V i lo i hàng hoá m i t n chi m t 1,5 m3 tr lên thì c 1,5 m3 tính 1 t n. 5. Kh i lư ng tính cư c, phí và giá d ch v là kh i lư ng hàng hoá k c bao bì. 6. Kho ng cách tính cư c, phí là h i lý. Ph n l chưa m t h i lý tính là 1 h i lý. V. PHÂN CHIA CÁC KHU V C C NG: - Khu v c 1: Các c ng n m trong khu v c t vĩ tuy n 20 tr lên phía B c. - Khu v c 2: Các c ng n m trong khu v c t vĩ tuy n 11,5 n vĩ tuy n 20. - Khu v c 3: Các c ng n m trong khu v c t vĩ tuy n 11,5 tr vào phía Nam. VI. M T S KHÁI NI M TRONG QUY T NNH NÀY Ư C HI U NHƯ SAU: 6.1. "Kho bãi": Là kho bãi thu c vùng t C ng do C ng qu n lý và khai thác. 6.2. "Hàng hoá (k c Container) quá c nh": Là hàng hoá có nơi xu t phát (g c) và nơi nh n hàng ( ích) ngoài lãnh th Vi t Nam i th ng ho c ư c x p d qua c ng bi n Vi t Nam ho c nh p kho riêng phân ph i ti p. 6.3. "Hàng hoá (k c Container) nh p khNu": Là hàng hoá có nơi xu t phát (g c) nư c ngoài và có nơi nh n hàng ( ích) Vi t Nam. 6.4. "Hàng hoá (k c Container) xu t khNu": Là hàng hoá có nơi xu t phát (g c) Vi t Nam và có nơi nh n hàng ( ích) nư c ngoài. 6.5. "Hàng hoá nguy hi m, c h i": Là hàng hoá có tính ch t c h i và nguy hi m cho ngư i và môi trư ng theo nh ng quy nh c a T ch c hàng h i Qu c t (International Martitime Organization - IMO). 6.6. "Ngư i v n chuy n": Là ngư i dùng tàu bi n thu c s h u c a mình ho c thuê tàu thu c s h u c a ngư i khác th c hi n d ch v v n chuy n hàng hoá và hành khách. 6.7. "Tàu bi n": Là c u trúc n i, có ho c không có ng cơ, chuyên dùng ho t ng trên bi n và các vùng nư c liên quan n bi n.
 5. 6.8. "Ngư i ư c u thác": Là t ch c ho c cá nhân ư c ch hàng ho c ngư i v n chuy n u quy n th c hi n vi c b c d , giao nh n và b o qu n hàng hoá t i c ng. B. CÁC QUY NNH C TH I. CƯ C, PHÍ HÀNG H I: 1. Phí tr ng t i 1.1. Tàu bi n ho t ng trong khu v c hàng h i ho c vùng nư c t i các c ng bi n c a nư c CHXHCNVN u ph i tr phí tr ng t i. 1.2. Phí tr ng t i tính cho t ng lư t tàu bi n vào, ra trong khu v c hàng h i ho c vùng nư c c ng mà các C ng v qu n lý theo ơn giá sau: - Lư t vào: 0,1 USD/GRT. - Lư t ra: 0,1 USD/GRT. 1.3. Trư ng h p trong m t chuy n i, tàu bi n vào ra nhi u c ng bi n Vi t Nam. 1.3.1. C ng th nh t áp d ng ơn giá t i i m I/1.2. 1.3.2. T c ng th hai tr i (không cùng m t ơn v C ng v qu n lý) áp d ng ơn giá sau: + Lư t vào: 0,05 USD/GRT. + Lư t ra: 0,05 USD/GRT. (Các c ng th hai tr i trong cùng m t khu v c C ng qu n lý không thu). 1.4. Gi m 30% ơn giá t i i m I/1.2 cho các trư ng h p sau: 1.4.1. Tàu bi n vào ra l y nhiên li u, th c phNm, nư c ng t, thay i thuy n viên; Quá c nh mà không x p d hàng hoá, không nh n, tr khách. 1.4.2. Tàu bi n vào ra c ng có kh i lư ng hàng hoá x p ho c d t i c ng nh hơn 50% t ng tr ng t i c a tàu (DWT). 1.5. Gi m 50% ơn giá t i i m I/1.2 cho các trư ng h p sau: 1.5.1. Tàu bi n vào ra s a ch a và vào phá d . 1.5.2. Tàu bi n chuyên dùng ch ôtô và các thi t b t lăn bánh vào ra các c ng bi n Vi t Nam giao nh n hàng. 1.5.3. Tàu bi n vào ra c ng có kh i lư ng hàng hoá x p ho c d t i c ng nh hơn 30% t ng tr ng t i c a tàu (DWT).
 6. 1.6. Ngư i v n chuy n có tàu bi n vào ra c ng (cùng khu v c hàng h i thu c m t C ng v qu n lý) hơn 8 chuy n m i tháng (chuy n bao g m c lư t vào và lư t ra), t chuy n th 9 tr i trong tháng ó ư c gi m 50% phí tr ng t i. 1.7. Gi m 80% ơn giá ghi t i i m I/1.2 cho tàu ch d u t nư c ngoài n Vi t Nam làm v sinh (r a tàu) và gia c ngoài phao s 0 (không xu t - nh p khNu d u). 1.8. Mi n phí tr ng t i các trư ng h p sau: 1.8.1. Tàu bi n vào ra tránh bão, c p c u b nh nhân, nghiên c u khoa h c theo Hi p nh c a Nhà nư c, v i i u ki n tàu ch p hành úng l nh vào và r i b n c a C ng v . 1.8.2. Tàu con ch khách t tàu m neo t i khu v c hàng h i ư c phép vào b (ho c ngư c l i). 1.9. Phí tr ng t i tàu LASH: Tàu m tính b ng 50% các i m quy nh trên (không tính cho sà lan con); Sà lan con tính b ng 50% ơn giá ghi t i i m I/1.2 nhưng ch áp d ng trong trư ng h p r i tàu m n các c ng khác không thu c c ng tàu m t p k t (c ng mà sà lan con r i tàu m không thu). 1.10. Tàu bi n m i lư t vào ho c ra ng th i có nhi u m c gi m, thì ch ư c tính m t m c gi m cao nh t. 2. Phí b o m an toàn hàng h i 2.1. Tàu bi n m i lư t vào, ra c ng ho c i qua lu ng ph i tr phí b o m an toàn hàng h i theo ơn giá sau: (Tr m t s trư ng h p có quy nh riêng). ơn v tính: USD/GRT Lo i tàu bi n Khu v c 1 và 3 Khu v c 2 A 1 2 1. Tàu bi n (tr tàu LASH): - Lư t vào: 0,282 0,209 - Lư t ra: 0,282 0,209 2. Tàu LASH: a. Tàu m : - Lư t vào: 0,10 0,076 - Lư t ra: 0,10 0,076 b. Sà lan con:
 7. - Lư t vào: 0,15 0,095 - Lư t ra: 0,15 0,095 (Sà lan con ch thu khi r i tàu m i trên lu ng) 2.2. Trư ng h p trong m t chuy n i, tàu bi n vào ra nhi u c ng bi n Vi t Nam: 2.2.1. C ng th nh t áp d ng ơn giá t i i m I/2.1. 2.2.2. T c ng th hai tr i (không cùng m t ơn v C ng v qu n lý) áp d ng ơn giá b ng 50% ơn giá t i i m I/2.1. (Các c ng th hai tr i trong cùng m t khu v c C ng v qu n lý không thu). 2.3. Gi m 30% ơn giá t i i m I/2.1 cho các trư ng h p sau: 2.3.1. Tàu ch khách vào khu v c hàng h i Vi t Nam, ư c phép u t i các vùng neo u, s d ng phương ti n thu khác ưa ón khách vào tham quan du l ch t i các o (Các tàu con ch khách t tàu m vào b ho c ngư c l i không thu phí b o m an toàn hàng h i). 2.3.2. Tàu bi n vào ra c ng có kh i lư ng hàng hoá x p ho c d t i c ng nh hơn 50% t ng tr ng t i c a tàu (DWT). 2.4. Gi m 50% ơn giá t i i m I/2.1 cho các trư ng h p sau: 2.4.1. Tàu bi n vào ra c ng s a ch a và vào phá d . 2.4.2. Tàu bi n vào ra c ng c p c u b nh nhân (có c p c u c ng). 2.4.3. Tàu bi n chuyên dùng ch ôtô và các thi t b t lăn bánh vào ra các c ng bi n Vi t Nam giao nh n hàng. 2.4.4. Tàu bi n vào ra c ng có kh i lư ng hàng hoá x p ho c d t i c ng nh hơn 30% t ng tr ng t i c a tàu (DWT). 2.5. Ngư i v n chuy n có tàu bi n vào ra c ng (cùng khu v c hàng h i thu c m t C ng v qu n lý) hơn 8 chuy n m i tháng (chuy n bao g m c lư t vào và lư t ra), t chuy n th 9 tr i trong tháng ó ư c gi m 50% ơn giá t i i m I/2.1. 2.6. Gi m 70% ơn giá t i i m I/2.1 cho các tàu bi n n v trí hàng h i ư c phép (không vào ra c ng) nh n d u, nư c ng t, th c phNm, thay i thuy n viên, c p c u b nh nhân. 2.7. Gi m 80% ơn giá t i i m I/2.1 cho tàu ch d u t nư c ngoài n Vi t Nam làm v sinh (r a tàu) và gia c ngoài phao s 0 (không xu t nh p khNu d u). 2.8. tàu bi n quá c nh i c ng Phnonpenh (Campuchia) tăng 50% (b ng 1,5 l n) ơn giá t i i m I/2.1.
 8. 2.9. Tàu bi n m i lư t vào ho c ra ng th i có nhi u m c gi m thì ch ư c tính m t m c gi m cao nh t. 3. Giá hoa tiêu 3.1. Tàu bi n m i lư t vào ra c ng, di chuy n trong c ng có s d ng hoa tiêu ph i tr ti n theo ơn giá sau: 3.1.1. M c giá áp d ng chung cho các khu v c (Tr m t s tuy n có quy nh riêng): S C ly d n tàu ơn giá M c thu t i thi u TT (USD/GRT- h i lý) (USD/tàu/l n) 1 n 10 h i lý: 0,0032 100 2 n 30 h i lý: 0,003 120 3 n 60 h i lý: 0,00276 150 4 Trên 60 h i lý: 0,00232 170 3.1.2. Tàu bi n có tr ng t i dư i 200 GRT (k c tàu ánh b t cá) n u có yêu c u hoa tiêu thì thanh toán ti n hoa tiêu theo ơn giá sau: - Vào c ng: 30 USD/tàu. - Ra c ng: 30 USD/tàu. 3.1.3. Giá hoa tiêu áp d ng cho m t s tuy n: S ơn giá M c t i thi u TT Tuy n d n t u (USD/GRT - h i lý) (USD/tàu) Vào c ng Ra c ng Vào c ng Ra c ng A B 1 2 3 4 1 Tuy n t nh An qua 0,0035 0,0035 270 270 lu ng sông H u 2 T i c ng m Môn (Khánh 0,0045 0,0045 180 180 Hoà) 3 Lu ng Xuân H i, C a Lò 0,0045 0,0045 150 150 4 Khu v c Kiên Giang: - Khu v c Bình Tr , Hòn 0,0045 0,0045 180 180 Chông - Khu v c Phú Qu c 0,008 0,008 5 Tuy n t c a B n 0,0035 0,0035 120 120 c ng Năm Căn
 9. 3.1.4. M i l n di chuy n trong c ng: 0,017 USD/GRT. M c thu t i thi u m t l n di chuy n trong c ng là: 30 USD/t u. 3.2. Khi xin hoa tiêu ch tàu ph i báo cho hoa tiêu trư c 8 gi . Trong trư ng h p thay i gi ho c hu b vi c xin hoa tiêu ph i báo cho hoa tiêu bi t trư c 6 gi . Quá th i h n trên, ch tàu ph i tr ti n ch i. Th i gian ch i tính như sau: 3.2.1. Hoa tiêu chưa r i v trí xu t phát tính là 1 gi . 3.2.2. Hoa tiêu ã r i v trí xu t phát, th i gian ch i tính t lúc xu t phát n khi hoa tiêu tr v v trí ban u. 3.2.3. Hoa tiêu ch ch i t i a i m ón tàu bi n không quá 5 gi ; Quá th i gian trên, vi c xin hoa tiêu coi như ã hu b và ngư i xin hoa tiêu ph i tr ti n hoa tiêu theo i m I/3.1.1. 3.2.4. Hoa tiêu ã làm xong vi c d n ư ng, n u thuy n trư ng v n gi hoa tiêu l i s tính thêm ti n ch i theo s gi gi l i. 3.2.5. ơn giá ch i c a hoa tiêu là 10 USD/ngư i-gi (bao g m c phương ti n ưa ón hoa tiêu). 3.2.6. Trư ng h p Thuy n trư ng không gi hoa tiêu nhưng hoa tiêu v n ph i ăn trên tàu (như tàu d u thô, tàu quá c nh biên gi i) thì ơn giá ch i tính 3 USD/ngư i-gi . 3.3. Ch tàu ph i tr thêm ti n cho hoa tiêu trong các trư ng h p sau: 3.3.1. Tàu bi n th máy: Tăng 10% ơn giá t i i m I/3.1. 3.3.2. Tàu bi n không t v n hành ư c vì lý do s c k thu t: Tăng 50% ơn giá t i i m I/3.1. theo quãng ư ng th c t . 3.3.3. Tàu bi n xin hoa tiêu t xu t (ngoài quy nh t i i m III/2): Tăng 10% ơn giá t i i m I/3.1. 3.3.4. Tàu bi n không t i th ng c ng n mà xin neo l i d c ư ng, ch tàu ph i tr chi phí phương ti n phát sinh thêm trong vi c ưa ón hoa tiêu. 3.4. Trư ng h p tàu bi n ã n v trí ch hoa tiêu theo úng gi i di n ch tàu bi n ã yêu c u và ã ư c C ng v và Hoa tiêu ch p nh n mà hoa tiêu chưa t i, gây ch i cho tàu bi n, thì hoa tiêu ph i tr cho tàu bi n ti n ch i là 100 USD/gi theo s gi th c t ph i ch i. 4. Giá tàu h tr 4.1. Tàu bi n vào ra c ng ho c di chuy n trong c ng có s d ng tàu h tr ph i tr ti n h tr theo ơn giá sau: 4.1.1. Tàu h tr có công su t t 500 CV tr xu ng: 0,34 USD/CV-gi .
 10. 4.1.2. Tàu h tr có công su t t 501 CV n 1.000 CV: 500 CV u thu 170 USD/gi , t CV th 501 tr i m i CV thu thêm 0,26 USD/CV-gi . 4.1.3. Tàu h tr có công su t t 1.001 CV n 1.500 CV: 1000 CV u thu 300 USD/gi , t CV th 1.001 tr i m i CV thu thêm 0,15 USD/CV-gi . 4.1.4. Tàu h tr có công su t t 1.501 CV tr lên: 1.500 CV u thu 375 USD/gi , t CV th 1.501 tr i m i CV thu thêm 0,05 USD/CV-gi . 4.2. Th i gian tính giá tàu h tr : T khi tàu h tr r i v trí xu t phát trong khu v c c ng có tàu vào làm hàng n khi tr v v trí ban u ho c chuy n sang ho t ng khác. Th i gian t i thi u tính giá h tr là 1 gi /l n. 4.3. Trư ng h p tàu h tr ã t i v trí ón tàu bi n theo úng gi mà i di n ch tàu bi n ã yêu c u và ã ư c C ng v ch p nh n nhưng tàu bi n chưa t i, gây ch i cho tàu h tr , thì ch tàu bi n ph i tr b ng 50% ơn giá quy nh t i i m I/4.1 cho s gi th c t i u ng tàu h tr . 4.4. Trư ng h p tàu h tr ã t i v trí ón tàu bi n theo úng gi mà i di n ch tàu bi n ã yêu c u và ã ư c c ng v ch p nh n nhưng tàu bi n không t i ho c không ch y, tàu h tr ph i tr v v trí xu t phát ho c chuy n sang ho t ng khác thì ch tàu bi n ph i tr vào 50% ơn giá quy nh t i i m I/4.1 cho s gi th c t i u ng tàu h tr . 4.5. Căn c ơn giá quy nh t i i m I/4.1, Giám c các doanh nghi p quy nh ơn giá t ng lo i tàu lai hi n có. 4.6. Ch tàu bi n ph i tr thêm ti n h tr trong các trư ng h p sau: 4.6.1. H tr trong i u ki n gió c p 6,7: Tăng thêm 30% ơn giá quy nh t i i m I/4.1. 4.6.2. H tr trong i u ki n gió trên c p 7: Tăng thêm 100% ơn giá quy nh t i i m I/4.1. 4.6.3. H tr trong trư ng h p c u h : Theo m c giá tho thu n gi a ơn v làm nhi m v c u h và ơn v ư c c u h . 4.7. Tàu bi n có s d ng chân v t mũi ư c gi m 30% ơn giá t i i m I/4.1. 4.8. Trư ng h p tàu bi n không ho t ng ph i s d ng tàu h tr Ny ho c kéo thì áp d ng giá thuê phương ti n quy nh t i i m III/4.3.1. 4.9. Trư ng h p thay i gi ho c hu b vi c xin tàu h tr , i di n ch tàu ph i báo cho ch tàu h tr bi t trư c 2 gi . Quá quy nh trên ch tàu ph i tr ti n ch i theo quy nh trên. 5. Giá bu c c i dây
 11. 5.1. Tàu bi n c p c u ho c u t i phao, vũng, v nh ph i tr ti n bu c c i dây theo ơn giá sau: ơn v tính: USD/l n S Lo i tàu bi n M c giá TT T i phao T ic u A B 1 2 1 Dư i 500 GRT 30 10 2 T 501 n 1000 GRT 50 17 3 T 1001 n 4000 GRT 83 33 4 T 4001 n 10000 GRT 116 50 5 T 10001 n 15000 GRT 132 66 6 T 15001 GRT tr lên 149 83 Giá d ch v bu c c i dây tính cho m t l n bu c và c i; N u tính riêng bu c ho c c i thì tính 1/2 ơn giá trên. ơn giá trên ã bao g m chi phí phương ti n ph c v vi c bu c c i dây (n u có). 5.2. Trư ng h p các tàu nh ho c sà lan bu c vào tàu l n chuy n t i hàng hoá áp d ng m c ơn giá bu c c i dây t i c u. II. GIÁ T I C U B N: 1. Giá c u b n i v i phương ti n 1.1. Tàu bi n c p c u ho c bu c phao, vũng, v nh ph i tr ti n c u b n theo ơn giá sau: 1.1.1. t i c u: 0,0035 USD/GRT-gi . 1.1.2. t i phao: 0,0012 USD/GRT-gi . 1.1.3. Neo t i vũng, v nh: 0,0006 USD/GRT-gi . 1.2. Trư ng h p tàu bi n 2 ho c 3 nơi trong ph m vi m t c ng, ti n c u b n tính theo th i gian và ơn giá th c t tàu t ng khu v c, sau ó c ng l i. 1.3. Trư ng h p nh n ư c l nh r i c ng, tàu bi n v n chi m c u, phao ph i tr ti n c u b n theo ơn giá sau: 1.3.1. Chi m c u: 0,006 USD/GRT-gi . 1.3.2. Chi m phao: 0,0026 USD/GRT-gi .
 12. 1.4. Tàu có tr ng t i dư i 200 GRT, giá c u b n m t chuy n (bao g m c lư t vào và lư t ra) là 46 USD/tàu trong ph m vi 5 ngày; Ngày th sáu tr i, m i ngày thu thêm 11 USD/tàu. 1.5. Trư ng h p tàu bi n áp m n v i tàu bi n khác c u: Thu 50% ơn giá t i c u. 1.6. Mi n thu giá c u b n i v i tàu ch d u t nư c ngoài n Vi t Nam làm v sinh (r a tàu) và gia c ngoài phao s 0 (không xu t nh p khNu d u). 1.7. Trư ng h p không làm hàng ư c do th i ti t trên m t ngày (24 gi liên t c) ho c ph i như ng c u cho tàu khác theo l nh c a C ng thì ư c mi n ti n c u b n c a th i gian không làm hàng. 2. Giá c u b n i v i hàng hoá và hành khách 2.1. Giá c u b n i v i hàng hoá: Hàng hoá qua c u b n, phao, vũng, v nh ch hàng ho c ngư i ư c u thác ph i tr ti n theo ơn giá sau: 2.1.1 Làm hàng t i c u c ng: 0,30 USD/T n 2.1.2. Làm hàng t i phao, vũng, v nh: 0,15 USD/T n. 2.1.3. i v i hàng hoá là phương ti n v n t i, x p d và các phương ti n chuyên dùng: + Xe b o ôn, xe xích, g u ngo m, xe lăn dư ng, xe nâng hàng, c n cNu: 3 USD/chi c. + Ô tô t 15 ch ng i tr xu ng, xe t i có tr ng t i t 2,5 T n tr xu ng: 1 USD/chi c. + Các lo i ô tô khác ngoài các lo i ã quy nh trên: 2 USD/chi c. 2.1.4. Giá c u b n i v i hàng l ng (ga l ng, xăng, d u, nh a ư ng l ng...) làm hàng b ng phương pháp bơm rót t tàu bi n lên xe ho c lên b n là 1 USD/T n. 2.2. Giá c u b n i v i hàng khách: 2.2.1. M c giá áp d ng chung cho các khu v c: Hành khách qua c u b n ( i ho c n) ph i tr ti n theo ơn giá sau: - Lư t vào: 2 USD/ngư i - Lư t ra: 2 USD/ngư i Trư ng h p dùng ca nô ch khách t tàu l n vào t li n, ti n c u b n thu theo ơn giá trên i v i hành khách th c t qua c u b n.
 13. 2.2.2. Trư ng h p tàu bi n u t i khu v c neo u ư c phép, s d ng phương ti n v n t i thu khác ưa ón khách vào tham quan du l ch t i các o, giá c u b n i v i hành khách là 1,5 USD/ngư i (bao g m c lư t vào và lư t ra). 3. Giá óng m h m hàng Ch tàu bi n có yêu c u công nhân c ng óng, m h m hàng ph i tr ti n theo ơn giá sau: 3.1. S d ng c n cNu tàu: ơn v tính: USD/h m S ơn giá m t l n óng ho c m TT Lo i phương ti n Ch óng ho c K c nh c t xà ngang m h m hàng và tháo g vách h m A B 1 2 1 T 5000 GRT tr xu ng 6,5 13 2 T 5001 GRT n 10000 GRT 12,5 23 3 T 10001 GRT tr lên 18 36,5 3.2. S d ng c n cNu c ng: tăng 50% ơn giá t i i m II/3.1. 4. Giá quét d n h m hàng, quét r a m t boong 4.1. Quét d n h m hàng: 4.1.1. Ch tàu bi n có yêu c u công nhân c ng quét d n h m hàng, ph i tr ti n quét d n theo ơn giá sau: ơn v tính: USD/h m hàng S ơn giá quét m t h m hàng TT Lo i phương ti n H m sau khi d hàng H m sau khi d hàng hoá thông thư ng hoá c h i A B 1 2 1 T 5000 GRT tr xu ng 33 53 2 T 5001 GRT n 10000 GRT 41 83 3 T 10001 GRT tr lên 56 116 4.1.2. D ng c và nư c dùng cho vi c quét d n do ch tàu bi n c p.
 14. 4.1.3. Tàu bi n có nhi u t ng h m, m i t ng ư c tính là m t h m. 4.1.4. Khi quét d n, n u hàm c a tàu bi n còn hàng rơi vãi c n ph i thu gom thì ch tàu bi n ph i tr thêm ti n x p d hàng hoá rơi vãi ó. 4.2. Quét r a m t boong: Ch tàu bi n yêu c u công nhân c ng quét r a m t boong ph i tr ti n theo ơn giá sau: 4.2.2. Dùng nư c c a phương ti n: 0,17 USD/m2 4.2.2. Dùng nư c c a c ng: 0,20 USD/m2 M c thu t i thi u m t l n: 50 USD. 5. Giá rác 5.1. i v i tàu ch hàng: 5.1.1. Tàu bi n t i c u, phao, vũng, v nh ph i rác t i thi u m t l n trong hai ngày và tr ti n m t l n rác theo ơn giá sau ( ã bao g m chi phí phương ti n v n chuy n ph c v rác): - t i c u: 20 USD/tàu. - t i phao, vũng, v nh: 50 USD/tàu. 5.1.2. Tàu có tr ng t i nh hơn 200 GRT t i c u, phao, vũng, v nh ph i rác m t l n trong ba ngày và tr ti n m t l n rác theo ơn giá sau ( ã bao g m chi phí phương ti n v n chuy n ph c v rác): - t i c u: 4 USD/tàu. - t i phao, vũng, v nh: 8 USD/tàu. 5.1.3. Tàu bi n n v trí phao s 0 (ho c phao s 3 Vũng Tàu) ch hoa tiêu c p c u ho c ch hoa tiêu i biên gi i (và ngư c l i) dư i 48 gi thì không b t bu c ph i rác. 5.2. i v i tàu ch khách: Tàu ch khách t i c u, phao, vũng, v nh ph i rác t i thi u m t l n trong m t ngày và tr ti n m t l n rác theo ơn giá sau: 5.2.1. t i c u: - Cư c phí ph thông: 1 USD/ngư i. S ngư i trên tàu bao g m hành khách, thuy n viên, sĩ quan.
 15. - M c thu t i thi u m t l n rác: 100 USD/l n-tàu. - M c thu t i a m t l n rác: 700 USD/l n-tàu. 5.2.2. t i phao, vũng, v nh (ho c t i c u nhưng ph i dùng phương ti n thu m i th c hi n ư c vi c rác): Tăng 30% ơn giá t i i m II/5.2.1. 5.3. Trư ng h p theo yêu c u c a ch tàu ho c các cơ quan ki m d ch ph i hu ( t, chôn...) rác, m c giá do Giám c ơn v làm d ch v rác quy nh trên cơ s tho thu n v i ch tàu. 5.4. Nh ng tàu ch hàng ho c ch khách có s d ng thi t b x lý rác trư c khi th c hi n vi c rác ư c gi m 30% ơn giá quy nh t i i m V/1 và i m V/2 ph n II. 5.5. Các tàu ch khách có trang b thi t b t x lý rác, không c n th c hi n vi c rác mi n d ch v rác. 5.6. L n rác u tiên ư c th c hi n ngay sau khi tàu t i c u, phao, vùng, v nh. 6. Giá cung c p nư c ng t Vi c cung c p nư c ng t cho tàu bi n ch áp d ng khi ch tàu bi n yêu c u theo ơn giá sau: ( ã bao g m chi phí phương ti n ph c v cung c p nư c) 6.1. T i c u: 2,50 USD/m3 6.2. T i phao, vũng, v nh: 3,50USD/m3 7. Giá ki m m giao nh n hàng hoá 7.1. Trư ng h p hàng hoá giao nh n ph i qua ki m m thì ph i tr ti m ki m m theo ơn giá sau: 7.1.1. Hàng hoá, hàng r i, g ván sàn: 0,25 USD/t n 7.1.2. Kim khí, s t thép: 0,35 ,, 7.1.3. Hàng ông l nh: 0,5 ,, 7.1.4. Các lo i khác chưa nêu trên 0,5 ,, 7.1.5. Phương ti n v n t i: - Sà lan: 1,5 USD/chi c - Ô tô các lo i, xe xúc, xe g t, xe lu, u máy xe l a, toa xe các lo i: 4 USD/chi c
 16. 7.1.6. Container: 1 USD/chi c 7.1.7. Ki m m hàng hoá trong container ho c sà lan ư c tính theo ơn giá quy nh t i i m II/7.1.1 n i m II/7.1.4. 7.2. Ngư i có yêu c u th c hi n các công vi c giao nh n ki m m hàng hoá là ngư i ph i tr cư c phí ki m m. III. CƯ C TÁC NGHI P HÀNG HOÁ: 1. Cư c x p d hàng hoá 1.1. Cư c x p d hàng hoá (tr container): 1.1.1. B ng cư c x p d hàng hoá (tr container). ơn v tính: USD/t n Tác nghi p x p d H m t u- H m tàu, X pd Kho bãi S Toa xe, Sà lan- t i phao, c ng-Toa TT Ôtô, Sà Kho bãi vũng, xe, Ôtô Nhóm hàng lan ho c c ng ho c v nh ho c ngư c l i ngư c l i ngư c l i A B 1 2 3 4 1 Hàng r i, quăng các lo i: á 2.00 2,90 2,3 0,73 dăm, á c c; gang r i; xi măng r i, lương th c, phân bón, mu i, ư ng r i; g băm (ch t); th ch cao, lưu huỳnh r i, t, cát, than... 2 Hàng hoá óng trong bao v i, 2,75 3,66 3,08 0,90 bao t i, bao gi y, bao gai, bao nilon, bao cói; v chai ng trong pallet gi y carton và b c ngoài b ng nilon; á h c... 3 Hàng hoá óng trong hòm, 3,56 4,74 4,13 1,27 thùng; g tròn (g cây); tre; n a; trúc... 4 Máy móc, thi t b ; các lo i s t 3,86 5,14 4,52 1,32 thép bó, ki n, cu n, t m, thanh; kim lo i màu óng ki n, óng cu n 5 Hàng óng ki n như bông, ay, 4,06 5,41 4,78 1,47 gai, cói, gi y, v i, s i, h t nh a; may m c; d ng c gia ình; t p phNm; cao su; săm l p; g ch
 17. Tác nghi p x p d H m t u- H m tàu, X pd Kho bãi S Toa xe, Sà lan- t i phao, c ng-Toa TT Ôtô, Sà Kho bãi vũng, xe, Ôtô Nhóm hàng lan ho c c ng ho c v nh ho c ngư c l i ngư c l i ngư c l i A B 1 2 3 4 ch u l a, thi t b y t ,... 6 G x , g ván sàn; d ng c b ng 4,36 5,81 5,17 1,60 g , th công m ngh ... Hàng hoá óng s t, giành, thúng.... 7 Hàng hoá óng trong chai l , 4,60 6,13 5,49 1,69 bình, sành, s , thu tinh; hàng d v ; linh ki n i n t ; xe g n máy... 8 Hoa qu tươi; ng v t s ng; 4,85 6,46 5,81 1,79 hàng ông l nh. 9 Các lo i phương ti n g m: - Ô tô bánh l p (tr xe b o ôn): 40 USD/ 50 USD/ 45USD/ 30 USD chi c chi c chi c chi c - Xe chuyên dùng các lo i: Xe 55 USD/ 70 USD/ 55USD/ 35 USD b o ôn, xe xích, xe g u ngo m, chi c chi c chi c chi c xe lăn ư ng, xe nâng hàng, c n cNu... - Phương ti n t di ng (tr xe - 25 USD/ - - bánh xích) lên c u ho c vào kho chi c bãi c ng ( ã bao g m chi phí ngư i lái) 1.1.2. X p d o hàng trong cùng m t h m tàu, m c giá x p d tính b ng 50% ơn giá h m tàu - Toa xe, ô tô, sà lan (ho c ngư c l i). 1.1.3. X p d o hàng t h m này sang h m khác cùng m t tàu nhưng không qua c u c ng, m c giá x p d tính b ng 70% ơn giá h m tàu - Toa xe, ôtô, sà lan (ho c ngư c l i). Trư ng h p ph i qua c u c ng, m c giá x p d tính b ng 120% ơn giá H m tàu - Toa xe, ô tô, sà lan (ho c ngư c l i). 1.1.4. Hàng hoá (k c hàng bao) óng băng ho c óng t ng ph i ào x i, p phá r i m i x p d , giá x p d ư c c ng thêm 50% ơn giá H m tàu - Toa xe, ôtô, sà lan (ho c ngư c l i). 1.1.5. X p d hàng nguy hi m, c h i: tăng 50% ơn giá quy nh t i i m III/1.1.1.
 18. 1.1.6. Hàng hoá óng bao, ki n, thùng b v ph i thu gom, cư c x p d tăng 100% ơn giá cho s hàng th c t b v . 1.1.7. Hàng hoá quá c nh c a các nư c qua c ng bi n Vi t Nam cư c x p d gi m 15% ơn giá t i i m III/1.1.1. 1.1.8. Hàng hoá qua cân, ngoài cư c x p d ph i tr ti n cho s hàng th c t qua cân theo ơn giá sau ( ã bao g m các chi phí ph c v cho vi c cân hàng): + Qua cân th công, cân bàn: 1,0 USD/t n. + Qua cân máy: 0,4 USD/t n 1.1.9. Trư ng h p hàng hoá chuy n t kho bãi c ng xu ng tàu b ng băng t i c a ch hàng, lao ng v n hành c a c ng, giá cư c x p d do Giám c c ng quy nh trên cơ s tho thu n v i ch hàng. 1.1.10. Trư ng h p x p d hàng hoá t kho bãi c ng lên toa xe (ho c ngư c l i) mà ph i s d ng xe v n chuy n: Tăng 100% ơn giá Kho bãi c ng - Toa xe, ô tô. 1.1.11. Hàng quá n ng ho c quá dài (hàng siêu trư ng; siêu tr ng) tính t l tăng thêm so v i ơn giá quy nh t i i m III/1.1.1 như sau: TT Kh i lư ng hàng ho c chi u dài hàng M c tăng thêm 1 N ng t 10 t n n dư i 15 t n ho c dài t 10 30% n dư i 12 m 2 N ng t 15 t n n dư i 20 t n ho c dài t 12 50% n 15 m 3 N ng t 20 t n n dư i 25 t n ho c dài t 15 100% n 20 m 4 N ng t 25 t n n dư i 30 t n ho c dài trên 20 200% m 5 N ng t 30 t n tr lên Giám c C ng quy nh trên cơ s tho thu n v i khách hàng Trư ng h p hàng v a quá n ng, v a quá dài ch ư c tính m t t l tăng giá cao nh t Trư ng h p thi t b c ng không kh năng x p d các lo i hàng siêu trư ng, siêu tr ng mà ph i thuê ngoài thì Giám c c ng quy nh giá t ng trư ng h p c th trên cơ s tho thu n v i ch hàng, ch tàu. 1.1.12. ơn giá cư c x p d quy nh t i i m III/1.1.1 ư c áp d ng khi x p d t i tuy n c u tàu b ng c n cNu tàu (tr tác nghi p Kho bãi c ng - toa xe, ôtô ho c ngư c
 19. l i). Trư ng h p s d ng c n cNu c ng ư c c ng thêm 20% ơn giá h m tàu - Toa xe, ôtô, sà lan ho c ngư c l i (tr tác nghi p Kho bãi c ng - toa xe, ôtô ho c ngư c l i). 1.2. Cư c x p d container 1.2.1. Bi u cư c x p d container: a. Bi u cư c x p d container áp d ng cho Khu v c 1: ơn v tính: USD/Cont. S Tác nghi p x p d H m tàu-Toa xe, H m tàu, Sà lan- Kho bãi c ng- TT ôtô, sà lan ho c Kho bãi c ng Toa xe, ôtô, Lo i container ngư c l i ho c ngư c l i ho c ngư c l i A B 1 2 3 1 T 20 feet tr xu ng: - Có hàng 37 57 23 - Không hàng 24 37 15 2 Lo i 40 feet - Có hàng 55 85 35 - Không hàng 36 55 23 3 Lo i trên 40 feet - Có hàng 82 127 53 - Không hàng 53 83 34 b. Bi u cư c x p d container áp d ng cho Khu v c 2: ơn v tính: USD/Cont. S Tác nghi p x p d H m tàu-Toa xe, H m tàu, Sà lan- Kho bãi c ng- TT ôtô, sà lan ho c Kho bãi c ng Toa xe, ôtô, Lo i container ngư c l i ho c ngư c l i ho c ngư c l i A B 1 2 3 1 T 20 feet tr xu ng: - Có hàng 26 50 20 - Không hàng 16 30 12 2 Lo i 40 feet - Có hàng 40 76 31
 20. S Tác nghi p x p d H m tàu-Toa xe, H m tàu, Sà lan- Kho bãi c ng- TT ôtô, sà lan ho c Kho bãi c ng Toa xe, ôtô, Lo i container ngư c l i ho c ngư c l i ho c ngư c l i A B 1 2 3 - Không hàng 23 44 18 3 Lo i trên 40 feet - Có hàng 59 113 47 - Không hàng 35 66 28 c. Bi u cư c x p d container áp d ng cho Khu v c 3: ơn v tính: USD/Cont. S Tác nghi p x p d H m tàu-Toa xe, H m tàu, Sà lan- Kho bãi c ng- TT ôtô, sà lan ho c Kho bãi c ng Toa xe, ôtô, Lo i container ngư c l i ho c ngư c l i ho c ngư c l i A B 1 2 3 1 T 20 feet tr xu ng: - Có hàng 30 57 23 - Không hàng 20 37 15 2 Lo i 40 feet - Có hàng 45 85 35 - Không hàng 29 55 23 3 Lo i trên 40 feet - Có hàng 67 127 53 - Không hàng 44 83 34 1.2.2. X p d container t kho, bãi c ng lên toa xe (ho c ngư c l i) mà ph i s d ng xe v n chuy n: Tăng 100% ơn giá Kho bãi c ng - Toa xe, ôtô. 1.2.3. X p d o container trong cùng m t h m tính b ng 25% ơn giá h m tàu - Kho bãi c ng ho c ngư c l i. 1.2.4. X p d container t h m này sang h m khác (cùng m t tàu) tính b ng 55% ơn giá H m tàu - Kho bãi c ng ho c ngư c l i. 1.2.5. X p d container chuy n t i cùng m t tàu (b c t tàu ưa lên b và x p xu ng cùng tàu) tính b ng 100% ơn giá H m tàu - Kho bãi c ng ho c ngư c l i.
Đồng bộ tài khoản