Quyết định số 127/2001/QĐ-TTg

Chia sẻ: Mai Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
73
lượt xem
4
download

Quyết định số 127/2001/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 127/2001/QĐ-TTg về việc thành lập ban chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 127/2001/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 127/2001/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 127/2001/QĐ-TTG NGÀY 27 THÁNG 8 NĂM 2001 VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CHỐNG BUÔN LẬU, HÀNG GIẢ VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Để thực hiện tốt Chỉ thị số 853/1997/CT-TTg ngày 11 tháng 10 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh chống buôn lậu trong tình hình mới và Chỉ thị số 31/1999/CT- TTg ngày 27 tháng 10 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh chống sản xuất và buôn bán hàng giả; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương mại và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại do Bộ trưởng Bộ Thương mại làm Trưởng Ban. Các ủy viên gồm một Thứ trưởng của các Bộ: Công an, Thương mại, Quốc phòng, Tài chính, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, một Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, một Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Các thành viên của Ban làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Điều 2. Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại có nhiệm vụ và quyền hạn: 1. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và tổ chức phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại. 2. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; giải quyết các vụ việc phức tạp liên quan đến nhiều Bộ, ngành, địa phương trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.
  2. 3. Tổng hợp tình hình, đánh giá kết quả hoạt động chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại của các Bộ, ngành, địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các chủ trương, biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại. 4. Trong trường hợp cần thiết, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại thành lập các tổ công tác kiểm tra trực tiếp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của Ban. Điều 3. Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại có bộ phận thường trực đặt tại Bộ Thương mại (chủ yếu sử dụng bộ máy của Cục Quản lý thị trường) và một số cán bộ, công chức của các Bộ, ngành tham gia Ban cử ra, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng Ban thống nhất với các Uỷ viên để ban hành Quy chế hoạt động của Ban và bộ phận thường trực. Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại được sử dụng con dấu của Bộ Thương mại. Kinh phí hoạt động của Ban do Bộ Tài chính trực tiếp giải quyết theo đề nghị của Trưởng Ban. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Thủ trưởng các Bộ, ngành nói tại Điều 1 thông báo danh sách nhân sự được cử làm ủy viên cho Bộ Thương mại và báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng Ban và các Uỷ viên Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nguyễn Tấn Dũng (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản