Quyết định số 127/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
5
download

Quyết định số 127/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 127/2001/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng năm 2001 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 127/2001/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 127/2001/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2001 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V GIAO CH TIÊU K HO CH I U CH NH V N U TƯ XÂY D NG NĂM 2001. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Quy t nh s 146/Q -TTg ngày 22 tháng 12 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph v giao ch tiêu k ho ch và d toán ngân sách Nhà nư c năm 2001 ; Căn c Quy t nh s 168/Q -BKH ngày 25 tháng 12 năm 2000 c a B K ho ch và u tư v giao ch tiêu k ho ch Nhà nư c năm 2001 ; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i T trình s 4112/KK T-NNg ngày 17 tháng 12 năm 2001 ; QUY T NNH i u 1.- Giao y ban nhân dân huy n Nhà Bè và y ban nhân dân huy n Bình Chánh ch tiêu k ho ch i u ch nh v n u tư xây d ng năm 2001 (ngu n v n ngân sách thành ph phân c p cho y ban nhân dân qu n-huy n qu n lý) theo bi u ính kèm, v i t ng v n i u ch nh là 13,815 t ng ; trong ó : 1.1- Huy n Nhà Bè 9,796 t ng ; 1.2- Huy n Bình Chánh 4,019 t ng. i u 2.- Sau khi nh n ch tiêu k ho ch i u ch nh v n u tư xây d ng năm 2001, Ch t ch y ban nhân dân huy n Nhà Bè và Ch t ch y ban nhân dân huy n Bình Chánh ti n hành phân b giao ch tiêu cho các ơn v tr c thu c theo úng ch tiêu k ho ch ư c giao, trư ng h p có yêu c u thay i, ph i trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chánh-V t giá, Giám c Kho b c Nhà nư c, Ch t ch y ban nhân dân huy n Nhà Bè và Ch t ch y ban nhân dân huy n Bình Chánh ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 3 - Thư ng tr c Thành y CH TNCH - TT.H ND.TP, Ban VHXH, KTNS
  2. - y ban nhân dân thành ph - Văn phòng Thành y - VPH -UB : PVP/ T - T DA, T, TM, T TH (5b) - Lưu (TH) Lê Thanh H i
Đồng bộ tài khoản