Quyết định số 127/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
35
lượt xem
2
download

Quyết định số 127/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 127/2002/QĐ-UB về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2003 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 127/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 127/2002/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2002 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V VI C BAN HÀNH K HO CH TRI N KHAI CÔNG TÁC PH BI N, GIÁO D C PHÁP LU T NĂM 2003 TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Ngh quy t c a Qu c h i v chương trình xây d ng pháp lu t năm 2003 ; ti p t c y m nh công tác ph bi n giáo d c pháp lu t theo Ch th s 02/1998/CT-TTg ngày 07 tháng 01 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph cho nhân dân trên a bàn thành ph H Chí Minh ; Xét ngh c a H i ng ph i h p công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t thành ph ; QUY T NNH i u 1.- Nay ban hành kèm theo Quy t nh này K ho ch ph bi n, giáo d c pháp lu t năm 2003 trên a bàn thành ph H Chí Minh. i u 2.- Căn c vào k ho ch ph bi n, giáo d c pháp lu t năm 2003 trên a bàn thành ph H Chí Minh c a y ban nhân dân thành ph , y ban nhân dân các qu n- huy n, các s , ban, ngành, oàn th thành ph xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch ph bi n, giáo d c pháp lu t năm 2003 c a cơ quan ơn v mình. i u 3.- H i ng ph i h p công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t thành ph căn c vào k ho ch ph bi n, giáo d c pháp lu t năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph theo dõi, ôn c, ki m tra, giúp các qu n-huy n, s -ngành, oàn th thành ph trong vi c th c hi n các n i dung c a chương trình, k ho ch. Hàng quý t ng h p tình hình báo cáo y ban nhân dân thành ph . i u 4.- Quy t nh này có hi u l c k t ngày 01 tháng 01 năm 2003. i u 5.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n, Giám c các s , Th trư ng các ban, ngành, oàn th thành ph ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH
  2. Nơi nh n : PH - Như i u 5 - H i ng ph i h p công tác ph bi n giáo d c pháp lu t KT. CH TNCH Trung ương PHÓ CH TNCH - B Tư pháp - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph - y ban M t tr n T qu c và các oàn th TP - Các Báo, ài thành ph - VPH -UB : PVP/NC, VX, H - T NC Mai Qu c Bình - Lưu (NC/K) K HO CH PH BI N, GIÁO D C PHÁP LU T NĂM 2003 TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH. (Ban hành kèm theo Quy t nh s /2002/Q -UB ngày tháng 11 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph ) I.- M C ÍCH YÊU C U : 1. Nh m không ng ng nâng cao ki n th c pháp lu t ph thông cho các t ng l p nhân dân trên a bàn thành ph , trang b ki n th c pháp lu t chuyên ngành cho cán b công ch c, công nhân viên trong các cơ quan Nhà nư c, t ch c chính tr ; chính tr xã h i và các t ch c khác ; ngư i s d ng lao ng và ngư i lao ng trong các Doanh nghi p, t o ý th c làm theo pháp lu t. 2. Nâng cao trách nhi m c a t ng thành viên H i ng và hi u qu ho t ng c a H i ng ph i h p công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t các c p trong công tác tuyên truy n ph bi n, giáo d c pháp lu t. 3. Trên cơ s k ho ch c a y ban nhân dân thành ph , các cơ quan, ơn v tăng cư ng công tác ph i h p gi a các c p, các ngành b ng nhi u hình th c a d ng, phong phú m b o cho ho t ng ph bi n, giáo d c pháp lu t ư c duy trì thư ng xuyên, liên t c và t hi u qu cao. 4. Vi c t ch c tri n khai các văn b n quy ph m pháp lu t ph i ư c ti n hành ng b , có k ho ch, có ch o, ki m tra ch t ch , tránh phô trương hình th c lãng phí. Công tác tuyên truy n, ph bi n pháp lu t c n g n v i vi c th c hi n các nhi m v trong tâm c a thành ph , a phương, ơn v , ng th i g n v i vi c th c hi n quy ch dân ch cơ s , phong trào 3 gi m, hư ng v cơ s như t dân ph , khu ph , xóm, p, các cơ s s n xu t, trư ng h c và các cơ s thu c các cơ quan, t ch c khác; góp ph n vào vi c hoàn thành các nhi m v chính tr , kinh t -xã h i trong năm 2003. 5. Nâng cao ch t lư ng ho t ng ph bi n giáo d c pháp lu t và t o ra nhi u bi n pháp, nhi u phương th c ho t ng ph bi n, giáo d c pháp lu t trên các phương ti n thông tin i chúng như ài Truy n hình, ài Ti ng nói nhân dân thành ph , các báo,
  3. t p chí và các phương ti n truy n thông khác. m b o thư ng xuyên c p nh t các thông tin pháp lu t n v i các t ng l p nhân dân. 6. Thông qua công tác xét x c a Tòa án, công tác gi i quy t khi u n i, t cáo c a các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n, công tác tr giúp pháp lý, công tác hòa gi i cơ s và các ho t ng khác góp ph n a d ng hóa công tác tuyên truy n ph bi n pháp lu t cho nhân dân. II.- CÁC N I DUNG VĂN B N PHÁP LU T CH Y U C N PH BI N TRONG NĂM 2003 : Căn c vào Ngh quy t c a Qu c h i khóa XI v chương trình pháp lu t s ư c Qu c h i thông qua trong năm 2003 và các văn b n quy ph m pháp lu t ã ư c Nhà nư c ban hành trong th i gian g n ây, trong năm 2003 các qu n-huy n, s , ngành c n t p trung tuyên truy n ph bi n các văn b n quy ph m pháp lu t sau ây : 1. B Lu t Dân s 1995 : Ti p t c tuyên truy n ph bi n nh ng v n có liên quan nhi u n vi c b o v quy n và l i ích c a công dân như : H p ng dân s , nghĩa v dân s ; th a k ; quy n s d ng t ; quy n s h u trí tu . 2. Lu t Hôn nhân và Gia ình 2000 : C n t p trung ph bi n nh ng v n cơ b n như : Các nguyên t c cơ b n c a Lu t Hôn nhân và Gia ình, v n k t hôn, c p dư ng, quan h gi a v và ch ng, quan h gi a cha m và con, con nuôi, ly hôn... Trong quá trình ph bi n c n k t h p gi i thi u các văn b n quy ph m pháp lu t quy nh chi ti t vi c th c hi n Lu t Hôn nhân và Gia ình, ng th i th c hi n t t cu c v n ng k t hôn úng pháp lu t, cu c v n ng ch ng b o hành trong gia ình, bài tr các h t c l c h u trong hôn nhân,.v.v.... 3. B lu t Hình s 1999 : Tăng cư ng ph bi n “ph n các t i ph m”, c bi t chú tr ng n các chương như chương XII “Các t i xâm ph m tính m ng, s c kh e, nhân phNm, danh d c a con ngư i”, chương XVIII “Các t i ph m v ma túy”, chương XIX “Các t i xâm ph m an toàn công c ng, tr t t công c ng”. Trong ph bi n B lu t Hình s c n hư ng nhân dân th c hi n t t chương trình m c tiêu 3 gi m do thành ph phát ng. 4. B lu t Lao ng : T p trung tuyên truy n sâu r ng B lu t Lao ng 1995 và Lu t s a i b sung m t s i u c a B lu t lao ng năm 2001 cho các doanh nghi p, nh t là các quy nh v quy n và nghĩa v c a ngư i s d ng lao ng, ngư i lao ng ; quy nh v th i gi làm vi c, ngh ngơi ; quy nh v h p ng lao ng ; b o hi m ; an toàn lao ng, v sinh lao ng ; gi i quy t tranh ch p lao ng. Trong quá trình ph bi n B lu t Lao ng c n k t h p tuyên truy n các Ngh nh hư ng d n B Lu t lao ng. 5. Lu t khi u n i, t cáo :
  4. C n nêu rõ quy n và nghĩa v c a ngư i khi u n i, t cáo, trình t th t c thNm quy n gi i quy t khi u n i, t cáo. Phân bi t vi c khi u n i t cáo c a công dân nói chung và khi u n i c a Cán b Công ch c nói riêng. Trong quá trình tuyên truy n Lu t khi u n i, t cáo c n k t h p v i công tác thanh tra ki m tra, công tác ti p dân, công tác hòa gi i cơ s , tr giúp pháp lý... tránh vi c khi u n i tràn lan, khi u n i t p th ,.v.v… 6. Lu t t ai : Trên cơ s tuyên truy n Lu t t ai năm 1993, Lu t s a i b sung m t s i u c a Lu t t ai năm 1998, Lu t s a i b sung m t s i u c a Lu t t ai năm 1999. Trong quá trình ph bi n các quy nh v t ai c n k t h p ph bi n m t s quy nh c a y ban nhân dân thành ph liên quan n t ai như Ch th 08 v ch n ch nh và tăng cư ng qu n lý Nhà nư c v nhà t và Ch th 18 Ny nhanh ti n c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà, quy n s d ng t và tăng cư ng qu n lý v nhà, t trên a bàn thành ph H Chí Minh. 7. Lu t Giao thông ư ng b : T p trung tuyên truy n ph bi n nh ng v n như quy t c giao thông ư ng b , phương ti n giao thông ư ng b , ngư i i u khi n phương ti n tham gia giao thông ư ng b , v n t i ư ng b ...t ó t o ý th c t giác tuân th các quy nh c a Lu t giao thông ư ng b và n p s ng văn minh ô th . 8. Lu t phòng cháy và Ch a cháy : C n t p trung ph bi n các nguyên t c phòng cháy, ch a cháy ; nâng cao ý th c trách nhi m c a ngư i ng u cơ s , th trư ng các ơn v trong vi c phòng cháy ch a cháy, ng th i có trách nhi m th c hi n các bi n pháp phòng cháy ch a cháy ã ư c quy nh trong lu t. Trong tuyên truy n c n k t h p công tác t ch c l c lư ng phòng cháy ch a cháy t i ch , k t h p công tác ki m tra thư ng xuyên các bi n pháp phòng cháy ch a cháy, bi n pháp c u h h n ch th p nh t s c cháy và các thi t h i do cháy gây ra. 9. Pháp l nh x lý vi ph m hành chính năm 2002 : ây là m t nhi m v tr ng tâm c a năm 2003 theo Ch th 20/2002/CT-TTg ngày 1/10/2002 c a Th tư ng Chính ph . Trong tuyên truy n Pháp l nh X lý vi ph m hành chính 2002 c n t p trung tuyên truy n v các nguyên t c x ph t, x lý hành chính, nguyên t c cá th hóa trách nhi m hành chính c a cá nhân...Các quy nh v hình th c bi n pháp x ph t ; Các quy nh v th t c x ph t, x lý hành chính và làm rõ các thNm quy n x ph t c a các cơ quan có thNm quy n... Khi tuyên truy n Pháp l nh x lý vi ph m hành chính năm 2002 c n so sánh v i các quy nh th y ư c nh ng v n i m i c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002. Trong quá trình th c hi n Pháp l nh c n k t h p v i k ho ch c i ti n th t c hành chính a phương 10. Lu t phòng ch ng ma túy :
  5. Trong quá trình tuyên truy n Lu t Phòng ch ng ma túy c n k t h p t t v i vi c ph bi n các quy nh cai nghi n t i các Trung tâm cai nghi n b t bu c và cai nghi n t i c ng ng ư c quy nh c th t i các Ngh nh c a Chính ph như Ngh nh 56 ; Ngh nh 34... ng viên ư c các i tư ng nghi n ma túy i cai nghi n t nguy n. Ngoài nh ng văn b n quy ph m pháp lu t ã nêu trên, căn c vào các văn b n quy ph m pháp lu t s ư c Qu c h i khóa XI thông qua trong các kỳ h p t i tuyên truy n, ng th i căn c vào tính ch t nhi m v c a cơ quan ơn v a phương có các k ho ch tuyên truy n các văn b n quy ph m pháp lu t riêng l theo nhu c u c a các cơ quan ơn v a phương. III.- M T S BI N PHÁP CH Y U T CH C TH C HI N K HO CH TUYÊN TRUY N PH BI N, GIÁO D C PHÁP LU T TRONG NĂM 2002 : 1. Công tác t ch c, ch o: a) Ti p t c c ng c và nâng cao năng l c ho t ng c a H i ng ph i h p công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t c p thành ph và c p qu n-huy n, s -ngành. Ti p t c hoàn thi n vi c thành l p H i ng ph i h p c p xã, phư ng, th tr n và trong các Doanh nghi p t o thành h th ng H i ng ph i h p t c p Trung ương n c p cơ s . Duy trì các ch h p hàng quý, hàng năm c a H i ng ph i h p các c p ; tăng cư ng công tác ôn c, ki m tra, báo cáo, rút kinh nghi m trong công tác tuyên truy n, ph bi n giáo d c pháp lu t công tác này ngày càng i vào chi u sâu, có tr ng tâm, ch ng hình th c, dàn tr i. b) H i ng ph i h p các c p c n tranh th s lãnh o c a các c p y ng cùng c p và có k ho ch ph i h p ch t ch gi a các cơ quan, ban ngành, oàn th cơ quan ơn v , a phương mình, b o m ho t ng tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t ư c ti n hành thư ng xuyên liên t c. c) Tăng cư ng c ng c , nâng cao ch t lư ng ho t ng c a i ngũ báo cáo viên pháp lu t c p thành ph và c p qu n-huy n ; ti p t c xây d ng và c ng c i ngũ tuyên truy n viên pháp lu t cơ s ; th c hi n t t quy ch t ch c và ho t ng c a tuyên truy n viên cơ s . d) Xây d ng, c ng c v l c lư ng và không ng ng nâng cao ch t lư ng i v i công tác hòa gi i cơ s , th c hi n nh kỳ hàng tháng t p hu n v nghi p v và trang b các ki n th c pháp lu t ph thông cho h nâng cao ch t lư ng hòa gi i cơ s và công tác gi i quy t khi u n i trong nhân dân. Ti p t c có nhi u hình th c ng viên khuy n khích, sơ k t, t ng k t, rút kinh nghi m v t ch c và ho t ng c a hòa gi i cơ s , nhân i n hình trong ho t ng này. ) Các ho t ng ph bi n, giáo d c pháp lu t c n hư ng v cơ s , hư ng v ngư i dân, ngư i lao ng trong các doanh nghi p. Ho t ng ph bi n giáo d c pháp lu t ph i tr c ti p ph c v cho vi c hoàn thành các nhi m v kinh t , văn hóa, xã h i c a a phương, góp ph n th c hi n quy ch dân ch và các phong trào thi ua cơ quan ơn v , a phương.
  6. 2. M t s bi n pháp cơ b n trong t ch c tri n khai : a) Tăng cư ng bi n pháp tuyên truy n mi ng b ng vi c l p k ho ch chi ti t, m i các i tư ng và ch n các chuyên pháp lu t phù h p, t ch c nhi u bu i tuyên truy n cho cán b công ch c, các t ng l p nhân dân, ngư i lao ng trong các doanh nghi p. b) Biên so n các lo i cương tuyên truy n (cho báo cáo viên pháp lu t), tài li u h i áp pháp lu t, biên t p các lo i sách cNm nang pháp lu t liên quan n các v n thi t y u trong i s ng nhân dân (cho tuyên truy n viên, hòa gi i viên, b sung t sách pháp lu t), biên so n các lo i t g p tuyên truy n g i n các t dân ph , h gia ình. c) T ch c nhi u hình th c thi tìm hi u pháp lu t v i nhi u chuyên pháp lu t khác nhau cho các i tư ng nhân dân trên a bàn dân cư, h i viên c a các t ch c, oàn th ho c cán b công ch c và ngư i lao ng trong các cơ quan, doanh nghi p. - Ti p t c t ch c các cu c thi “Công dân và Pháp lu t” c p thành ph cho i tư ng các s -ngành và các trư ng trung h c ph thông cho h c sinh. - T ch c cu c thi Tìm hi u Lu t phòng ch ng ma túy và các Ngh nh hư ng d n cho các t ng l p nhân dân ph c v cho phong trào 3 gi m c a thành ph . d) Tăng cư ng ho t ng hòa gi i các phư ng-xã, khu ph , t dân ph , xóm, p ; gi i quy t v cơ b n các khi u ki n, các tranh ch p nh trong nhân dân. ) Ti p t c b sung, c p nh t và nâng cao hi u qu khai thác, s d ng t sách pháp lu t, th c hi n vi c luân chuy n sách v các khu ph văn hóa, p văn hóa, khai thác tri t và có hi u qu t sách pháp lu t các xã phư ng. Khuy n khích các cơ quan Nhà nư c, các Doanh nghi p, trư ng h c xây d ng t sách pháp lu t, t o i u ki n cho cán b -công ch c, ngư i lao ng, h c sinh, sinh viên, h c viên có i u ki n nâng cao hi u bi t pháp lu t. e) Tăng cư ng công tác tr giúp pháp lý lưu ng c a trung tâm tr giúp pháp lý Nhà nư c và c a các c ng tác viên tr giúp pháp lý. Có s ph i h p ch t ch gi a trung tâm tr giúp pháp lý và H i lu t gia qu n-huy n, oàn Lu t sư thành ph t ch c ư c nhi u i m tr giúp pháp lý ph c v cho nhu c u tìm hi u pháp lu t c a ngư i dân. g) Tăng cư ng công tác xét x lưu ng c a ngành Tòa án, nh t là các v án liên quan n ma túy, vi ph m tr t t an toàn xã h i... thông qua các phiên toà lưu ng giáo d c ý th c tuân th pháp lu t cho nhân dân. h) Tăng cư ng Ny m nh công tác tuyên truy n pháp lu t, thông tin pháp lu t trên các phương ti n báo chí, t tin, ài phát thanh, ài truy n thanh và các ho t ng thông tin c ng khác. i) Ti p t c vi c ký k t liên t ch gi a các ngành tăng cư ng công tác ph bi n giáo d c pháp lu t cho thành viên c a các t ch c này.
  7. k) Các cơ quan : y ban Phòng ch ng HIV/AIDS thành ph , Ban an toàn giao thông thành ph , Ban ch o phòng ch ng t i ph m thành ph c n bi n pháp ph i h p ch t ch v i H i ng ph i h p thành ph tri n khai tuyên truy n các quy nh c a pháp lu t có liên quan. l) T ch c các hình th c thu băng cassette v các chuyên pháp lu t ph bi n trong các h th ng loa truy n thanh và t i các cu c h p nhân dân. IV.- T CH C TH C HI N : 1. Trên cơ s k ho ch này, H i ng ph i h p công tác ph bi n giáo d c pháp lu t qu n-huy n, s -ngành c n xây d ng k ho ch năm, quý, tháng cho cơ quan ơn v mình t ch c th c hi n t t công tác tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t trong năm 2003. Tăng cư ng công tác ch o, giám sát, ki m tra, ánh giá các ho t ng ph bi n, giáo d c pháp lu t các cơ quan ơn v mình. 2. Giao cho S Tư pháp thành ph ti p t c ph i h p v i ài Truy n hình thành ph H Chí Minh và các s -ngành t ch c hình th c thi Công dân và Pháp lu t cho i tư ng là Cán b Công ch c, ngư i lao ng trong các cơ quan hành chính s nghi p và các lo i hình doanh nghi p. T ch c thi Công dân và Pháp lu t cho các qu n- huy n, s -ngành theo yêu c u c a các qu n-huy n, s -ngành ó. 3. Giao cho Ban an toàn giao thông thành ph ph i h p v i S Tư pháp S Giáo d c- ào t o, ài Truy n hình thành ph t ch c các cu c thi Công dân và Pháp lu t cho i tư ng là h c sinh trung h c ph thông. 4. Giao cho Thư ng tr c Ban ch o phòng ch ng ma túy (Công an thành ph ph i h p v i các cơ quan ơn v có liên quan t ch c cu c thi tìm hi u Lu t Phòng ch ng ma túy trong năm 2003. 5. Các s , ban, ngành, các oàn th thành ph căn c vào k ho ch ph bi n, giáo d c năm 2003 tăng cư ng công tác ph i h p liên ngành nâng cao ch t lư ng và hi u qu c a công tác tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t. 6. S Tài chánh-V t giá thành ph căn c vào chương trình k ho ch c a y ban nhân dân thành ph “chi tuyên truy n, giáo d c pháp lu t” trên cơ s ch tài chính ư c quy nh t i “ti u m c 11, m c 111”. M c l c ngân sách Nhà nư c ban hành kèm theo Quy t nh s 280/Q /NSNN ngày 15/4/1997 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách. 7. Trong quá trình th c hi n k ho ch, các thông tin, báo cáo, ki n ngh , xu t, ngh liên h Thư ng tr c H i ng ph i h p công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t thành ph (s 143 Pasteur, qu n 3, thành ph H Chí Minh)./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản