Quyết định số 127/2008/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
59
lượt xem
3
download

Quyết định số 127/2008/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 127/2008/QĐ-BTC về việc ban hành quy chế giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 127/2008/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : 127/2008/QĐ-BTC Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2008 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH QUY CH GIÁM SÁT GIAO D CH CH NG KHOÁN TRÊN TH TRƯ NG CH NG KHOÁN B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t Ch ng khoán s 70/2006/QH11 đư c Qu c H i thông qua ngày 29/06/2006; Căn c Ngh đ nh s 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Quy t đ nh s 63/2007/QĐ-TTg ngày 10/05/2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c Quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a U ban Ch ng khoán Nhà nư c thu c B Tài chính; Theo đ ngh c a Ch t ch U ban Ch ng khoán Nhà nư c, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy ch Giám sát Giao d ch Ch ng khoán trên th trư ng ch ng khoán. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 3. Ch t ch U ban Ch ng khoán Nhà nư c, Chánh văn phòng B , Th trư ng các đơn v liên quan thu c B Tài chính, T ng Giám đ c S Giao d ch Ch ng khoán Tp.HCM, Giám đ c Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán Hà N i, Giám đ c Trung tâm Lưu ký Ch ng khoán và các t ch c, cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng TƯ và các ban c a Đ ng; - Các B , cơ quan ngang B ; cơ quan thu c Chính ph ; - Toà án Nhân dân t i cao; Tr n Xuân Hà - Vi n Ki m soát Nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UBND, HĐND các t nh, thành ph tr c thu c TƯ; - Công báo, Website Chính ph ; - C c Ki m tra văn b n - B Tư pháp; - S Giao d ch Ch ng khoán, Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán, Trung tâm Lưu ký Ch ng khoán; - Các đơn v thu c B Tài chính, Website B Tài chính; - Lưu: VT, UBCKNN. QUY CH GIÁM SÁT GIAO D CH CH NG KHOÁN TRÊN TH TRƯ NG CH NG KHOÁN (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 127/2008/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Tài chính) Chương I
  2. QUY Đ NH CHUNG Ph m vi đi u ch nh Quy ch này quy đ nh nguyên t c và n i dung cơ b n liên quan đ n ho t đ ng giám sát giao d ch ch ng khoán đ i v i các th trư ng giao d ch ch ng khoán t p trung, th trư ng giao d ch ch ng khoán công ty đ i chúng chưa niêm y t, nh m đ m b o ngăn ng a và ch n ch nh các vi ph m pháp lu t, duy trì s công b ng, công khai c a th trư ng ch ng khoán, b o v quy n và l i ích h p pháp c a các nhà đ u tư. Đ i tư ng đi u ch nh Quy ch này áp d ng đ i v i các ch th giám sát và đ i tư ng giám sát dư i đây: 1. Ch th giám sát: a) U ban Ch ng khoán Nhà nư c; b) S Giao d ch Ch ng khoán, Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán; 2. Đ i tư ng giám sát là các t ch c, cá nhân tham gia vào quá trình giao d ch, cung c p các d ch v liên quan đ n giao d ch ch ng khoán, bao g m: a) Công ty đ i chúng; T ch c niêm y t; T ch c đăng ký giao d ch; b) Công ty ch ng khoán; Thành viên lưu ký ch ng khoán; c) Công ty qu n lý qu đ u tư ch ng khoán, qu đ u tư ch ng khoán, công ty đ u tư ch ng khoán; d) S Giao d ch Ch ng khoán, Trung tâm Giao d ch ch ng khoán, Trung tâm Lưu ký Ch ng khoán khi tham gia cung c p các d ch v liên quan đ n giao d ch ch ng khoán; đ) Các đ i tư ng liên quan (ngân hàng giám sát, ngân hàng thương m i cung c p d ch v m tài kho n ti n g i đ u tư ch ng khoán); e) Các t ch c và cá nhân tham gia giao d ch, cung c p d ch v giao d ch ch ng khoán. M c đích, yêu c u c a giám sát giao d ch ch ng khoán U ban Ch ng khoán Nhà nư c, S Giao d ch Ch ng khoán, Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán giám sát ho t đ ng giao d ch ch ng khoán nh m ngăn ch n, phát hi n và x lý nh ng hành vi gian l n, l a đ o, giao d ch n i b , thao túng th trư ng và các hành vi vi ph m các quy đ nh pháp lu t v ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán liên quan đ n ho t đ ng giao d ch ch ng khoán. T ch c b máy giám sát 1. U ban Ch ng khoán Nhà nư c giám sát ho t đ ng giao d ch ch ng khoán, cung c p các d ch v liên quan đ n giao d ch ch ng khoán trên toàn b th trư ng ch ng khoán đ i v i các đ i tư ng nêu t i Kho n 2 Đi u 2 Quy ch này; x lý các hành vi vi ph m theo đúng quy đ nh c a pháp lu t. 2. S Giao d ch Ch ng khoán, Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán giám sát ho t đ ng giao d ch, cung c p các d ch v liên quan đ n giao d ch ch ng khoán trong ph m vi th trư ng giao d ch ch ng khoán do S Giao d ch Ch ng khoán, Trung tâm Giao d ch ch ng khoán t ch c theo quy đ nh c a pháp lu t; ch u trách nhi m xác đ nh rõ d u hi u vi ph m pháp lu t đ i v i các giao d ch b t thư ng, x lý hành vi vi ph m theo th m quy n, báo cáo U ban Ch ng khoán Nhà nư c đ ti p t c x lý các d u hi u vi ph m, hành vi vi ph m vư t th m quy n. 3. U ban Ch ng khoán Nhà nư c và S Giao d ch Ch ng khoán, Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán có trách nhi m t ch c b máy giám sát giao d ch ch ng khoán trong ph m vi quy n h n, ch c năng theo quy đ nh c a pháp lu t; đư c ban hành các quy đ nh, quy trình đ th c hi n công tác giám sát có hi u qu trên cơ s báo cáo, trao đ i, cung c p thông tin k p th i, đ y đ , chính xác; ch đ ng ph i h p, h n ch ch ng chéo gi a các ch th giám sát. Gi i thích t ng Trong Quy ch này, các t ng sau đây đư c hi u như sau:
  3. 1. Giao d ch ch ng khoán là vi c mua, bán, chuy n như ng quy n s d ng ho c quy n s h u ch ng khoán. 2. T ch c đăng ký giao d ch ch ng khoán là công ty đ i chúng có ch ng khoán đăng ký giao d ch t i S Giao d ch Ch ng khoán, Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán. 3. Ch ng khoán đăng ký giao d ch là c phi u và trái phi u chuy n đ i c a các công ty đ i chúng chưa niêm y t đư c ch p thu n đăng ký giao d ch t i S Giao d ch Ch ng khoán, Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán. Chương II HO T Đ NG GIÁM SÁT GIAO D CH CH NG KHOÁN C A S GIAO D CH CH NG KHOÁN, TRUNG TÂM GIAO D CH CH NG KHOÁN Trách nhi m và quy n h n giám sát giao d ch ch ng khoán c a S Giao d ch Ch ng khoán, Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán 1. Trách nhi m: a) T ch c b máy giám sát phù h p v i ch c năng, nhi m v đư c giao; ban hành các quy ch , quy đ nh, quy trình giám sát đ đ m b o th c hi n công tác giám sát m t cách có hi u qu ; b) Ban hành H th ng tiêu chí giám sát giao d ch ch ng khoán b t thư ng trên S Giao d ch Ch ng khoán, Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán theo quy đ nh t i Đi u 8 Quy ch này sau khi đư c U ban ch ng khoán Nhà nư c ch p thu n; c) Giám sát di n bi n các giao d ch hàng ngày, nhi u ngày, đ nh kỳ; phân tích, đánh giá nh m k p th i ngăn ng a các hành vi gian l n ho c l a đ o trong giao d ch ch ng khoán, hành vi thao túng th trư ng, giao d ch n i b và các hành vi vi ph m quy đ nh v giao d ch ch ng khoán theo quy đ nh t i Đi u 7, Đi u 9 Quy ch này; d) Giám sát vi c công b thông tin và ch đ báo cáo theo quy đ nh hi n hành liên quan đ n giao d ch ch ng khoán c a công ty ch ng khoán, t ch c niêm y t ch ng khoán, t ch c đăng ký giao d ch ch ng khoán, công ty qu n lý qu đ u tư ch ng khoán, qu đ u tư ch ng khoán đ i chúng, công ty đ u tư ch ng khoán, nhà đ u tư; đ) Có trách nhi m l p và g i U ban Ch ng khoán Nhà nư c báo cáo đ nh kỳ, báo cáo b t thư ng và báo cáo theo yêu c u v giám sát giao d ch ch ng khoán và tuân th các quy đ nh pháp lu t v giao d ch ch ng khoán c a các đ i tư ng giám sát theo quy đ nh t i Đi u 11, Đi u 12 và Đi u 13 Quy ch này; e) Xây d ng H th ng cơ s d li u ph c v công tác giám sát, bao g m các n i dung quy đ nh t i Đi u 14 Quy ch này; g) Báo cáo đ nh kỳ ho c b t thư ng theo yêu c u c a B Tài chính. 2. Quy n h n: a) Ki m tra theo u quy n c a U ban Ch ng khoán Nhà nư c, x lý theo th m quy n đ i v i thành viên giao d ch vi ph m quy đ nh v giao d ch ch ng khoán, ki n ngh U ban Ch ng khoán Nhà nư c x lý các hành vi giao d ch ch ng khoán vi ph m quy đ nh c a pháp lu t; b) Đư c yêu c u thành viên giao d ch cung c p thông tin, tài li u liên quan đ n giao d ch ch ng khoán ph c v vi c giám sát. N i dung giám sát giao d ch ch ng khoán c a S Giao d ch Ch ng khoán, Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán 1. S Giao d ch Ch ng khoán, Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán th c hi n giám sát nh m ngăn ng a, phát hi n các giao d ch và hành vi vi ph m pháp lu t v giao d ch ch ng khoán, bao g m: a) Các hành vi gian l n ho c l a đ o trong giao d ch ch ng khoán; b) Các giao d ch n i b ;
  4. c) Các giao d ch thao túng th trư ng; d) Các hành vi vi ph m khác theo quy đ nh c a pháp lu t v x lý vi ph m hành chính trong lĩnh v c ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán và các quy đ nh khác c a pháp lu t liên quan. 2. Giám sát công b thông tin liên quan đ n giao d ch ch ng khoán đư c niêm y t, đăng ký giao d ch t i S Giao d ch Ch ng khoán, Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán c a các t ch c niêm y t ch ng khoán, t ch c đăng ký giao d ch ch ng khoán, công ty ch ng khoán, công ty qu n lý qu đ u tư ch ng khoán, qu đ u tư ch ng khoán đ i chúng, công ty đ u tư ch ng khoán và nhà đ u tư theo đúng quy đ nh hi n hành. 3. Giám sát vi c tuân th ch đ báo cáo, các quy đ nh v niêm y t ch ng khoán, đăng ký giao d ch ch ng khoán đ i v i t ch c niêm y t ch ng khoán, t ch c đăng ký giao d ch ch ng khoán. Tiêu chí giám sát giao d ch ch ng khoán 1. S Giao d ch Ch ng khoán, Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán xây d ng và ban hành h th ng tiêu chí giám sát giao d ch ch ng khoán b t thư ng trên S Giao d ch ch ng khoán, Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán đ làm cơ s ti n hành giám sát giao d ch hàng ngày và nhi u ngày. 2. N i dung và các tham s c th trong h th ng tiêu chí giám sát giao d ch ch ng khoán ph i đư c quy đ nh phù h p v i tình hình giao d ch trên th trư ng ch ng khoán và đ m b o giám sát giao d ch ch ng khoán có hi u qu . Phương th c giám sát giao d ch ch ng khoán c a S Giao d ch Ch ng khoán, Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán 1. Giám sát tr c tuy n các giao d ch hàng ngày c a các ch ng khoán niêm y t, đăng ký giao d ch ch ng khoán đ phát hi n các giao d ch b t thư ng. 2. Giám sát giao d ch ch ng khoán nhi u ngày d a trên: a) Cơ s d li u giao d ch ch ng khoán; b) Các báo cáo, ph n ánh thông tin c a các công ty ch ng khoán, công ty đ i chúng, các t ch c, cá nhân tham gia th trư ng ch ng khoán; các b n công b thông tin c a các nhà đ u tư theo quy đ nh c a pháp lu t ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán; c) Các ngu n tin trên các phương ti n thông tin đ i chúng; d) Các ngu n thông tin khác. 3. Th c hi n ki m tra theo u quy n c a U ban Ch ng khoán Nhà nư c đ i v i các thành viên giao d ch theo quy đ nh t i Đi u 10 Quy ch này. Ph i h p v i U ban Ch ng khoán Nhà nư c và các ch th giám sát khác ki m tra đ nh kỳ ho c b t thư ng đ i v i các đ i tư ng giám sát thu c ph m vi qu n lý c a S Giao d ch Ch ng khoán, Trung tâm Giao d ch ch ng khoán. Ki m tra ho t đ ng giao d ch ch ng khoán đ i v i các thành viên giao d ch theo u quy n c a U ban Ch ng khoán Nhà nư c 1. Các n i dung ki m tra: a) Ki m tra đ nh kỳ - Ki m tra vi c tuân th các quy đ nh v quy trình giao d ch, quy ch giao d ch, quy đ nh v đăng ký giao d ch, quy ch thành viên do S Giao d ch Ch ng khoán, Trung tâm Giao d ch ch ng khoán ban hành; - Ki m tra vi c tuân th các quy đ nh v niêm y t và công b thông tin c a các t ch c niêm y t, t ch c đăng ký giao d ch ch ng khoán khi th c hi n giao d ch ch ng khoán. b) Ki m tra b t thư ng: vi c ki m tra ti n hành trên cơ s d u hi u các giao d ch b t thư ng thông qua vi c giám sát giao d ch hàng ngày, nhi u ngày theo u quy n ho c theo ch đ o c a y ban Ch ng khoán Nhà nư c.
  5. 2. Khi phát hi n các giao d ch b t thư ng, S Giao d ch Ch ng khoán, Trung tâm Giao d ch ch ng khoán th c hi n ki m tra theo u quy n b ng văn b n c a U ban Ch ng khoán Nhà nư c như sau: - Yêu c u thành viên giao d ch, các đ i tư ng liên quan cung c p gi i trình các thông tin liên quan đ n giao d ch đó; - Ki m tra t i tr s c a thành viên giao d ch, t ch c liên quan đ n giao d ch ch ng khoán (khi c n thi t). 3. Khi ti n hành ki m tra t i tr s chính, chi nhánh và các đ a đi m đăng ký ho t đ ng giao d ch ch ng khoán c a thành viên giao d ch theo quy đ nh c a pháp lu t, căn c vào u quy n c a U ban Ch ng khoán Nhà nư c, S Giao d ch Ch ng khoán, Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán ph i ra quy t đ nh ki m tra kèm theo đ cương ki m tra; ph i g i văn b n v k t qu ki m tra cho đ i tư ng b ki m tra trong vòng 05 ngày làm vi c k t khi k t thúc ki m tra. 4. Căn c k t qu ki m tra theo các quy đ nh t i Kho n 1, 2 và 3 Đi u này, S Giao d ch Ch ng khoán, Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán có trách nhi m: a) X lý theo quy đ nh t i các quy ch do S Giao d ch Ch ng khoán, Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán ban hành trong trư ng h p phát hi n vi ph m các quy đ nh liên quan đ n giao d ch ch ng khoán c a thành viên giao d ch; b) Báo cáo U ban Ch ng khoán Nhà nư c v n i dung ki m tra, k t lu n ki m tra và x lý trong vòng 05 ngày làm vi c k t khi ra k t lu n ki m tra và x lý; c) Ki n ngh U ban Ch ng khoán Nhà nư c x lý các hành vi vi ph m đ i v i thành viên giao d ch trong trư ng h p vư t th m quy n c a S Giao d ch Ch ng khoán, Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán. Báo cáo giám sát giao d ch đ nh kỳ 1. S Giao d ch Ch ng khoán, Trung tâm Giao d ch ch ng khoán có trách nhi m g i các báo cáo đ nh kỳ sau cho y ban Ch ng khoán Nhà nư c: a) Báo cáo ngày: S l nh giao d ch, K t qu kh p l nh giao d ch trong ngày theo n i dung quy đ nh t i M u 01 Ph l c I kèm theo Quy ch này ph i đư c g i v U ban Ch ng khoán Nhà nư c trư c 14h00 ngày giao d ch; b) Báo cáo giám sát giao d ch tu n: theo n i dung quy đ nh t i M u 02 Ph l c I kèm theo Quy ch này và ph i đư c g i v U ban Ch ng khoán Nhà nư c trong vòng 02 ngày làm vi c đ u tiên c a tu n ti p theo. c) Báo cáo giám sát giao d ch tháng: theo n i dung quy đ nh t i M u 03 Ph l c I kèm theo Quy ch này và ph i đư c g i v U ban Ch ng khoán Nhà nư c trong vòng 10 ngày làm vi c đ u tiên c a tháng ti p theo. d) Báo cáo giám sát giao d ch năm: theo n i dung quy đ nh t i M u 04 Ph l c I kèm theo Quy ch này và ph i đư c g i v U ban Ch ng khoán Nhà nư c trong vòng 20 ngày làm vi c đ u tiên c a năm k ti p. 2. Các báo cáo quy đ nh t i Kho n 1 Đi u này đư c l p dư i hình th c văn b n và file đi n t . Riêng báo cáo quy đ nh t i đi m a Kho n 1 Đi u này ch c n g i dư i d ng file đi n t . S Giao d ch Ch ng khoán, Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán có trách nhi m lưu gi thông tin đã báo cáo theo quy đ nh c a pháp lu t. Báo cáo giám sát giao d ch b t thư ng S Giao d ch Ch ng khoán, Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán có trách nhi m g i y ban Ch ng khoán Nhà nư c các báo cáo b t thư ng theo quy đ nh sau: 1. Các trư ng h p ph i báo cáo b t thư ng bao g m: a) Khi phát hi n các s ki n quy đ nh t i Kho n 1 Đi u 7 Quy ch này; b) Khi nh n đư c báo cáo b t thư ng liên quan đ n giao d ch ch ng khoán c a t ch c niêm y t, t ch c đăng ký giao d ch ch ng khoán, công ty ch ng khoán, công ty qu n lý qu đ u tư ch ng khoán, qu đ u tư đ i chúng, công ty đ u tư ch ng khoán theo quy đ nh t i Thông tư s 38/2007/TT-BTC ngày
  6. 18/4/2007 c a B trư ng B Tài chính hư ng d n v vi c công b thông tin trên th trư ng ch ng khoán (Thông tư s 38/2007/TT-BTC); c) Khi th c hi n ki m tra và k t thúc ki m tra theo quy đ nh t i Kho n 3 Đi u 10 Quy ch này. 2. Báo cáo g i cho U ban Ch ng khoán Nhà nư c v các s ki n nêu t i Kho n 1 Đi u này dư i hình th c văn b n và file d li u đi n t trong vòng hai mươi b n (24) gi k t khi S Giao d ch Ch ng khoán, Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán phát hi n s vi c ho c nh n đư c các báo cáo b t thư ng liên quan đ n giao d ch ch ng khoán. Báo cáo giám sát giao d ch theo yêu c u 1. S Giao d ch Ch ng khoán, Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán có trách nhi m g i báo cáo khi nh n đư c yêu c u b ng văn b n c a y ban Ch ng khoán Nhà nư c. 2. Báo cáo g i cho U ban Ch ng khoán Nhà nư c nêu t i Kho n 1 Đi u này ph i đư c th hi n dư i hình th c văn b n và file d li u đi n t theo n i dung và th i h n U ban Ch ng khoán Nhà nư c yêu c u. H th ng cơ s d li u ph c v giám sát giao d ch ch ng khoán 1. S Giao d ch Ch ng khoán, Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán có trách nhi m và ch đ ng xây d ng h th ng cơ s d li u ph c v công tác giám sát giao d ch ch ng khoán. H th ng cơ s d li u t i thi u ph i g m các n i dung sau: a) Các d li u v k t qu giao d ch ch ng khoán; b) Danh sách và thông tin v các đ i tư ng giám sát thu c ph m vi qu n lý vi ph m quy đ nh c a pháp lu t v ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán và quy đ nh c a S Giao d ch Ch ng khoán, Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán; c) Các báo cáo và thông tin đã công b qua h th ng công b thông tin c a S Giao d ch Ch ng khoán, Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán; d) D li u liên quan đ n tài kho n giao d ch ch ng khoán c a nhà đ u tư. 2. H th ng cơ s d li u ph c v giám sát giao d ch ch ng khoán ph i đư c xây d ng m t cách khoa h c đ có th khai thác m t cách có hi u qu khi th c hi n công tác giám sát, ph i đư c lưu gi dư i hình th c d li u file đi n t và văn b n theo quy đ nh c a pháp lu t và các quy đ nh c a quy ch này. Chương III GIÁM SÁT GIAO D CH CH NG KHOÁN C A U BAN CH NG KHOÁN NHÀ NƯ C Trách nhi m và quy n h n giám sát giao d ch ch ng khoán c a y ban Ch ng khoán Nhà nư c 1. Trách nhi m: a) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan, đơn v liên quan xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t v giám sát giao d ch ch ng khoán trình c p có th m quy n phê duy t; b) Ban hành quy đ nh v giám sát giao d ch ch ng khoán bao g m n i dung, phương th c và quy trình giám sát c a y ban Ch ng khoán Nhà nư c; c) Xây d ng và th c hi n k ho ch giám sát giao d ch ch ng khoán hàng năm; d) Thông qua các báo cáo giám sát giao d ch ch ng khoán c a S Giao d ch Ch ng khoán, Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán và di n bi n giao d ch ch ng khoán hàng ngày trên S Giao d ch Ch ng khoán, Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán k p th i phát hi n, phân tích, đánh giá và ti n hành ki m tra, x lý khi c n thi t đ i v i các đ i tư ng liên quan đ n các giao d ch ch ng khoán b t thư ng; đ) K p th i có các c nh báo phù h p v i quy đ nh c a pháp lu t nh m ngăn ng a các hành vi vi ph m pháp lu t trong giao d ch ch ng khoán c a các đ i tư ng giám sát;
  7. e) Đ nh kỳ t ng h p báo cáo B Tài chính v ho t đ ng giám sát giao d ch ch ng khoán c a U ban Ch ng khoán Nhà nư c, S Giao d ch Ch ng khoán, Trung tâm Giao d ch ch ng khoán. Th c hi n báo cáo giám sát giao d ch ch ng khoán b t thư ng và theo yêu c u c a B Tài chính. 2. Quy n h n: Đư c yêu c u các đ i tư ng giám sát cung c p thông tin, tài li u liên quan đ n giao d ch ch ng khoán ph c v vi c giám sát. N i dung giám sát c a y ban Ch ng khoán Nhà nư c 1. Giám sát ho t đ ng c a S Giao d ch Ch ng khoán, Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán trong vi c th c hi n giám sát giao d ch ch ng khoán theo quy đ nh t i Chương II Quy ch này. 2. Giám sát vi c ban hành, th c hi n quy đ nh, quy trình đ t l nh, chuy n l nh giao d ch ch ng khoán cho khách hàng c a công ty ch ng khoán, vi c th c hi n ch đ ki m soát n i b , th c hi n đ o đ c ngh nghi p c a các công ty ch ng khoán liên quan đ n ho t đ ng giao d ch ch ng khoán. 3. Giám sát công b thông tin liên quan đ n giao d ch ch ng khoán c a các t ch c niêm y t, t ch c đăng ký giao d ch, công ty đ i chúng, công ty ch ng khoán, nhà đ u tư theo đúng quy đ nh c a pháp lu t. 4. Giám sát vi c cung c p d ch v liên quan đ n giao d ch ch ng khoán c a các đ i tư ng quy đ nh t i Kho n 2 Đi u 2 Quy ch này (ngo i tr công ty đ i chúng). Phương th c giám sát giao d ch ch ng khoán c a y ban Ch ng khoán Nhà nư c 1. Giám sát giao d ch ch ng khoán thông qua h th ng máy tính giám sát giao d ch k t n i v i S Giao d ch Ch ng khoán, Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán nh m phát hi n giao d ch b t thư ng. 2. Giám sát giao d ch ch ng khoán d a trên thông tin t các ngu n: a) Báo cáo giám sát giao d ch ch ng khoán c a S Giao d ch Ch ng khoán, Trung tâm Giao d ch ch ng khoán; b) Báo cáo c a các công ty ch ng khoán; c) Báo cáo c a các công ty đ i chúng; d) Báo cáo, ph n ánh c a các t ch c, cá nhân tham gia giao d ch trên th trư ng ch ng khoán; đ) Các ngu n tin trên các phương ti n thông tin đ i chúng, tin đ n; e) Các ngu n thông tin khác. 3. Ki m tra đ nh kỳ theo k ho ch giám sát giao d ch ch ng khoán hàng năm; ki m tra b t thư ng đ i v i các đ i tư ng giám sát thông qua vi c phát hi n các giao d ch b t thư ng, theo báo cáo c a S Giao d ch Ch ng khoán, Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán và c a các t ch c, cá nhân tham gia giao d ch và cung c p các d ch v giao d ch ch ng khoán trên th trư ng ch ng khoán. Chương IV NGHĨA V C A CÁC Đ I TƯ NG GIÁM SÁT Nghĩa v v cung c p thông tin và gi i trình theo yêu c u 1. Cung c p k p th i, đ y đ , chính xác các thông tin, tài li u, d li u đi n t liên quan đ n n i dung giám sát giao d ch ch ng khoán theo yêu c u c a U ban Ch ng khoán Nhà nư c, S Giao d ch Ch ng khoán, Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán; 2. Gi i trình theo yêu c u c a U ban Ch ng khoán Nhà nư c, S Giao d ch Ch ng khoán, Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán đ i v i các s vi c liên quan đ n giao d ch ch ng khoán theo quy đ nh c a pháp lu t. Nghĩa v báo cáo c a công ty đ i chúng, t ch c niêm y t, công ty ch ng khoán, công ty qu n lý qu , qu đ u tư, công ty đ u tư ch ng khoán 1. Công ty đ i chúng g i báo cáo đ nh kỳ, b t thư ng và theo yêu c u c a y ban Ch ng khoán Nhà nư c theo quy đ nh t i Thông tư 38/2007/TT-BTC.
  8. 2. T ch c niêm y t g i báo cáo đ nh kỳ, b t thư ng và theo yêu c u c a y ban Ch ng khoán Nhà nư c, S Giao d ch Ch ng khoán, Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán theo quy đ nh t i Thông tư 38/2007/TT-BTC. 3. Công ty ch ng khoán, công ty qu n lý qu đ u tư ch ng khoán g i báo cáo đ nh kỳ, b t thư ng và theo yêu c u c a y ban Ch ng khoán Nhà nư c, S Giao d ch Ch ng khoán, Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán theo quy đ nh t i Thông tư 38/2007/TT- BTC; c p nh t danh sách khách hàng m tài kho n t i công ty ch ng khoán, danh sách ngư i hành ngh làm vi c t i công ty ch ng khoán, công ty qu n lý qu đ u tư ch ng khoán và ngư i có liên quan. 4. Công ty qu n lý qu đ u tư ch ng khoán g i báo cáo v qu đ u tư ch ng khoán đ i chúng đ nh kỳ, b t thư ng và theo yêu c u c a y ban Ch ng khoán Nhà nư c, S Giao d ch Ch ng khoán, Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán theo quy đ nh t i Thông tư 38/2007/TT-BTC. 5. Công ty đ u tư ch ng khoán g i báo cáo đ nh kỳ, b t thư ng và theo yêu c u c a y ban Ch ng khoán Nhà nư c, S Giao d ch Ch ng khoán, Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán theo quy đ nh t i Thông tư 38/2007/TT- BTC. Nghĩa v báo cáo c a S Giao d ch Ch ng khoán, Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán S Giao d ch Ch ng khoán, Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán có trách nhi m g i y ban Ch ng khoán Nhà nư c báo cáo đ nh kỳ, b t thư ng và theo yêu c u c a y ban Ch ng khoán Nhà nư c theo quy đ nh t i Đi u 11, 12 và 13 Quy ch này. Nghĩa v c a Trung tâm Lưu ký Ch ng khoán 1. Trung tâm Lưu ký Ch ng khoán có trách nhi m th ng kê, t ng h p, hàng tháng g i báo cáo lên U ban Ch ng khoán Nhà nư c đ ph c v công tác giám sát đ i v i các n i dung sau: Các n i dung quy đ nh t i Ph l c s 05, 07, 08 và 11 ban hành kèm theo Quy t đ nh s 87/2007/QĐ- BTC ngày 22/10/2007 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành Quy ch Đăng ký, lưu ký, bù tr và thanh toán ch ng khoán; Báo cáo tình hình s a l i sau giao d ch; Tình hình c p mã s giao d ch cho nhà đ u tư nư c ngoài (theo Bi u 01 Ph l c II kèm theo Quy ch này); cung c p h sơ đăng ký mã s đ i v i các qu đ u tư, công ty qu n lý qu , ngân hàng đ u tư nư c ngoài; Tình hình c p mã ch ng khoán; đ) Đ i di n u quy n c a nhà đ u tư nư c ngoài, nhà đ u tư trong nư c, qu đ u tư ch ng khoán; th ng kê danh sách t ch c, cá nhân đ u tư có cùng đ i di n u quy n (theo Bi u 02 Ph l c II kèm theo Quy ch này); e) Th ng kê giao d ch ch ng khoán không qua sàn (cho, bi u, t ng, th a k ...); g) Th ng kê danh sách nhà đ u tư cùng lúc m nhi u tài kho n (theo Bi u 04 Ph l c II kèm theo Quy ch này); h) Danh sách c đông l n c a các công ty đ i chúng. 2. Trung tâm lưu ký ch ng khoán có trách nhi m g i y ban Ch ng khoán Nhà nư c các báo cáo b t thư ng khi phát hi n các d u hi u b t thư ng liên quan đ n vi c chuy n như ng, c m c , thay đ i s h u ch ng khoán, các vi ph m c a thành viên lưu ký. 3. Các báo cáo khác theo yêu c u c a U ban Ch ng khoán Nhà nư c. 4. Th i h n và trách nhi m c a Trung tâm Lưu ký Ch ng khoán trong vi c l p và g i báo cáo: Các báo cáo nêu trên đư c l p dư i hình th c file đi n t và văn b n. Các báo cáo nêu t i đi m a, b, c, d, đ Kho n 1 Đi u này đư c l p hàng tháng và g i v U ban Ch ng khoán Nhà nư c trong vòng 10 ngày làm vi c đ u tiên c a tháng ti p theo. Các báo cáo nêu t i Đi m e, Đi m g Kho n 1 Đi u này đư c l p theo quý và g i v U ban Ch ng khoán Nhà nư c trong vòng 20 ngày đ u tiên c a quý ti p theo. Báo
  9. cáo nêu t i Kho n 3 Đi u này đư c g i trong vòng hai mươi b n (24) gi k t khi nh n đư c yêu c u ho c theo th i h n do U ban Ch ng khoán Nhà nư c quy đ nh.Trung tâm Lưu ký Ch ng khoán có trách nhi m lưu gi thông tin đã báo cáo theo quy đ nh c a pháp lu t. 5. Trư ng h p c n thi t, Trung tâm Lưu ký Ch ng khoán th c hi n báo cáo đ nh kỳ ho c b t thư ng theo yêu c u c a B Tài chính. Nghĩa v c a các t ch c và cá nhân tham gia giao d ch ch ng khoán, cung c p d ch v giao d ch ch ng khoán 1. T ch c, cá nhân có nghĩa v báo cáo U ban Ch ng khoán Nhà nư c theo quy đ nh c a pháp lu t v ch ng khoán trong các trư ng h p dư i đây: a) Giao d ch ch ng khoán c a t ch c, cá nhân là c đông l n theo quy đ nh t i Đi u 29 Lu t Ch ng khoán. b) Giao d ch ch ng khoán c a t ch c, cá nhân ho c ngư i có liên quan có ý đ nh n m gi t i hai mươi lăm ph n trăm (25%) v n c ph n ho c đang n m gi t hai mươi lăm ph n trăm (25%) tr lên v n c ph n c a m t t ch c niêm y t theo quy đ nh t i Đi u 32 Lu t Ch ng khoán và Thông tư 38/2007/TT- BTC. c) Giao d ch c phi u c a thành viên H i đ ng qu n tr , Ban ki m soát, T ng Giám đ c (Giám đ c), Phó T ng Giám đ c (Phó Giám đ c), K toán trư ng và nh ng ngư i có liên quan theo quy đ nh Thông tư 38/2007/TT-BTC. d) Các ngân hàng thương m i cung c p d ch v m tài kho n ti n đ u tư ch ng khoán cho nhà đ u tư có trách nhi m cung c p thông tin v s dư tài kho n ti n c a khách hàng theo yêu c u c a y ban Ch ng khoán Nhà nư c và các cơ quan có th m quy n theo quy đ nh c a pháp lu t. đ) Các ngân hàng giám sát có trách nhi m cung c p s li u liên quan đ n ho t đ ng đ u tư, giao d ch ch ng khoán c a qu đ u tư mà ngân hàng th c hi n giám sát theo yêu c u c a U ban Ch ng khoán Nhà nư c và các cơ quan có th m quy n theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. Thành viên lưu ký có trách nhi m g i báo cáo theo yêu c u c a Trung tâm Lưu ký Ch ng khoán liên quan đ n s dư ch ng khoán c a nhà đ u tư m tài kho n lưu ký t i thành viên lưu ký. Chương V T CH C TH C HI N Đi u kho n thi hành 1. y ban Ch ng khoán Nhà nư c hư ng d n c th các n i dung th c hi n giám sát giao d ch ch ng khoán phù h p v i quy đ nh c a Quy ch này và theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. S Giao d ch Ch ng khoán, Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán quy đ nh chi ti t quy ch , quy trình giám sát giao d ch ch ng khoán t i S Giao d ch Ch ng khoán, Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán. 3. Đ nh kỳ 6 tháng, hàng năm ho c theo yêu c u, U ban Ch ng khoán Nhà nư c báo cáo B Tài chính v k t qu th c hi n công tác giám sát giao d ch theo quy đ nh t i Quy ch này. 4. Vi c s a đ i, b sung Quy ch này do B trư ng B Tài chính quy t đ nh. FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Phu luc 01 Phu luc 02
Đồng bộ tài khoản