Quyết định số 127-LĐTBVXH/QĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
55
lượt xem
1
download

Quyết định số 127-LĐTBVXH/QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 127-LĐTBVXH/QĐ ngày 13-4-1988 về việc ban hành bản danh mục số 1 các chức danh đầy đủ viên chức ngành du lịch do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 127-LĐTBVXH/QĐ

  1. B LAO NG, THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH VÀ XÃ H I NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 127-L TBXH/Q Hà N i, ngày 13 tháng 4 năm 1988 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH B N DANH M C S 1 CÁC CH C DANH Y VIÊN CH C NGÀNH DU LNCH B TRƯ NG B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I Căn c Quy t nh s 36-CP ngày 2-2-1980 c a H i ng Chính ph và Ch th s 277-TTg ngày 1-10-1980 c a Th tư ng Chính ph v vi c nghiên c u xây d ng danh m c và tiêu chu n nghi p v các ch c v viên ch c Nhà nư c; Căn c Quy t nh s 117-H BT ngày 15-7-1982 c a H i ng B trư ng v vi c ban hành b n danh m c s 1 các ch c v viên ch c Nhà nư c; Căn c i m 2 Ch th s 124-H BT ngày 7-11-1983 c a H i ng B trư ng v vi c u nhi m B trư ng B Lao ng (nay là B Lao ng - Thương binh và xã h i) ban hành ch c danh y cho các ngành; Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Du l ch và k t lu n c a cu c h p thư ng tr c Ti u ban xây d ng danh m c và tiêu chu n nghi p v viên ch c Nhà nư c ngày 18 tháng 3 năm 1988, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành b n danh m c s 1 ch c danh y các ch c v viên ch c thu c ngành Du l ch Vi t Nam bao g m 40 ch c danh. Trong ó: Nhóm 9: Viên ch c lãnh o qu n lý g m 13 ch c danh. Nhóm 8: Viên ch c lãnh o qu n lý g m 21 ch c danh. Nhóm 7: Viên ch c chuyên môn g m 3 ch c danh. Nhóm 5: Viên ch c chuyên môn g m 3 ch c danh. (Có b n danh m c ính kèm). i u 2. Căn c b n danh m c này, T ng c c Du l ch ti n hành xây d ng tiêu chuNn nghi p v theo i m 3 c a Ch th s 124-H BT ngày 7-11-1983 c a H i ng B trư ng và t ch c hư ng d n th c hi n h th ng ch c danh viên ch c này trong toàn ngành nh m em l i hi u qu thi t th c, làm cho b máy g n, nh , tăng cư ng hi u l c qu n lý trên m i m t công tác c a ngành.
  2. i u 3. Các tiêu chuNn nghi p v c a các ch c danh y theo Quy t nh này do T ng c c trư ng T ng c c Du l ch ra quy t nh ban hành (sau khi ã tho thu n v i B Lao ng - Thương binh và xã h i), hư ng d n ng d ng th nghi m và ti p t c hoàn thi n. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày ký, các văn b n trư c ây trái v i Quy t nh này u b bãi b . i u 5. T ng c c trư ng T ng c c Du l ch và các B có liên quan, U ban Nhân dân các t nh, thành ph , c khu tr c thu c Trung ương và cơ s có s d ng các ch c danh viên ch c Ngành Du l ch có trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Kỳ C m ( ã ký) B N DANH M C S 1 CH C DANH Y VIÊN CH C NHÀ NƯ C NGÀNH DU LNCH I. N I DUNG B N DANH M C S 1 NGÀNH DU LNCH Căn c Quy t nh s 117-H BT ngày 15-7-1982 c a H i ng B trư ng và các quy nh trong b n danh m c s 1 (ch c danh g c) ã ban hành. B n danh m c s 1 ch c danh y các viên ch c ngành Du l ch ư c ban hành theo Quy t nh s 127-L TBXH/Q ngày 13-4-1988 bao g m 40 ch c danh. C th như sau: Nhóm 9: g m 13 ch c danh. Nhóm 8: g m 21 ch c danh. Nhóm 7: g m 3 ch c danh. Nhóm 5: g m 3 ch c danh. II. QUY NNH S D NG D a theo quy nh v ph m vi s d ng i v i m i ch c danh ghi trong b n danh m c s 1 các ch c danh y viên ch c ngành Du l ch, T ng c c Du l ch ti n hành xây d ng tiêu chuNn nghi p v và hư ng d n cho các ơn v áp d ng. M i ch c danh y ư c s d ng trong th c t ph i có n i dung lao ng rõ, úng v i lu n ch ng khoa h c ã nghiên c u khi hình thành các ch c danh ó. Khi có trư ng h p thay i n i dung lao ng cơ quan ch qu n ph i báo cáo v i T ng c c Du l ch và ư c s th ng nh t c a B Lao ng (nay là B Lao ng - Thương và xã h i) theo i u 2 c a Quy t nh s 117-H BT ngày 15-7-1982 c a H i ng B trư ng v s s a i ho c ngo i l .
  3. III. B N DANH M C S 1 CH C DANH Y CÁC CH C V VIÊN CH C NGÀNH DU LNCH S Nhóm Ch c danh Mã s Ch c danh y Ph m vi ng TT g c d ng 1 2 3 4 5 6 1 9 T ng c c 9120 T ng c c trư ng T ng c c trư ng Du l ch 2 9 9121 Phó T ng c c trư ng T ng c c Du l ch 3 T ng 9130 T ng Giám c T ng Công Giám c ty Du l ch i ngo i(Vi t Nam TOURISM) 4 9131 Phó T ng giám c T ng Công ty Du l ch i ngo i (Vi t Nam TOURISM) 5 Giám c 9080 Giám c Công ty Du l ch Côngty tr c thu c T ng c c Du l ch và U ban Nhân dân các t nh, thành ph 6 9080 Giám c Công ty thi t b Tr c thu c T ng v t tư du l ch c c Du l ch 7 9080 Giám c Công ty v n - NT- chuy n khách du l ch 8 9080 Giám c Công ty s a ch a - NT- và xây d ng ngành Du l ch 9 9080 Giám c Công ty tuyên - NT- truy n qu ng cáo v du l ch 10 9080 Giám c khách s n du l ch Tam o và các khách s n h ch toán kinh t c l p 11 9090 Hi u trư ng trư ng nghi p Hà N i - Vũng v du l ch tàu 12 T ng biên 9110 T ng biên t p t p chí Du l ch Tr c thu c T ng t p c c Du l ch 13 Vi n 9190 Vi n trư ng Vi n nghiên c u - NT- trư ng phát tri n du l ch 14 9 Chánh 8010 Chánh Văn phòng Cơ quan T ng Văn
  4. phòng c c 15 Giám c 8080 Giám c trung tâm i u Thu c Vi t Nam hành hư ng d n du l ch TOURISM và các Công ty Du l ch t nh, thành ph 16 8080 Giám c Xí nghi p v n Thu c các Công chuy n khách du l ch thành ty Du l ch t nh, ph 17 8080 Giám c khách s n du l ch - NT- 18 Trư ng Trư ng ban thanh tra T ng c c Du l ch ban 19 Trư ng 8220 Trư ng c a hàng ăn u ng Thu c các Công c a hàng (Restaurant) ty du l ch 20 8220 Trư ng c a hàng lưu ni m - NT- 21 8 8220 ón ti p vi n trư ng Các khách s n du l ch 22 8220 Qu n c bu ng - NT- 23 8220 B p trư ng - NT- 24 8220 Trư ng gian hàng ăn u ng - NT- (Mai-tred-Hotel) 25 Trư ng 8130 Trư ng phòng nghi p v Du Công ty du l ch phòng l ch t nh, thành ph 26 V trư ng 8390 V trư ng V K ho ch Cơ quan T ng c c 27 8390 V trư ng V Tài chính- K - NT- toán 28 8390 V trư ng V Xây d ng cơ - NT- b n 29 8390 V trư ng V T ch c cán - NT- b - Lao ng ti n lương 30 7 Kinh t Kinh t viên du l ch c p I T ng c c Du l ch viên 31 Kinh t viên du l ch c p II - NT- 32 Kinh t viên du l ch c p III - NT - 33 5 Hư ng Hư ng d n viên du l ch c p I - NT- d n viên
  5. 34 Hư ng d n viên du l ch c p - NT- II 35 Hư ng d n viên du l ch c p - NT- III 36 8 Qu n c 8140 Qu n c phân xư ng s n (ch c xu t bánh k o danh ng d ng các ngành khác) 37 8220 Trư ng c a hàng may o 38 8140 Qu n c phân xư ng s a Thu c Công ty ch a cơ i n, l nh du l ch t nh, thành ph 39 8140 Qu n c phân xư ng s n - NT- xu t ph 40 Giám c 8080 Giám c xí nghi p s a ch a - NT- và xây d ng
Đồng bộ tài khoản