Quyết định số 127/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định số 127/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 127/QĐ-UB về việc “Xác định lại chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Thanh tra giao thông công chính” do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 127/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 127/Q -UB Hà N i, ngày 13 tháng 10 năm 2003 QUY T Đ NH “XÁC NNH L I CH C NĂNG, NHI M V , T CH C B MÁY C A BAN THANH TRA GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH” U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND; Căn c Lu t Giao thông ư ng b ; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i ngày 28/12/2000; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02/7/2002; Căn c Pháp l nh B o v các công trình giao thông ngày 02/12/1994; Căn c Ngh nh s 84/CP ngày 5/12/1996 c a Chính ph qui nh T ch c và ho t ng c a Thanh tra chuyên ngành Giao thông v n t i; Xét ngh c a Trư ng Ban T ch c chính quy n Thành ph , Giám c S Giao thông công chính Thành ph , QUY T NNH i u 1: Xác nh l i ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a Ban Thanh tra Giao thông công chính thu c S Giao thông Công chính Thành ph như sau: Ban Thanh tra Giao thông công chính ch u s ch o tr c ti p c a Giám c S Giao thông công chính Thành ph , có tư cách pháp nhân ư c s d ng con d u riêng và m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c theo quy nh hi n hành. A. CH C NĂNG: Ban Thanh tra giao thông công chính, th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c trong vi c b o v các công trình giao thông – ô th và tr t t an toàn giao thông v n t i trên a bàn Thành ph Hà N i, theo úng quy nh c a pháp lu t và quy nh c a UBND Thành ph Hà N i. B. NHI M V : 1. Ch trì và ph i h p v i các c p, các ngành tuyên truy n, ph bi n, hư ng d n t ch c, cá nhân th c hi n các quy nh v b o v các công trình giao thông – ô th và tr t t an toàn giao thông v n t i.
  2. 2. Thanh tra, ki m tra và x lý vi ph m hành chính theo thNm quy n và ngh c p trên x lý vi ph m theo quy nh c a pháp lu t trong các lĩnh v c: 2.1. ào t o, sát h ch, c p, i, thu h i gi y phép lái xe cơ gi i ư ng b ; gi y phép lái tàu, thuy n cơ gi i ư ng th y n i a. 2.2. C p gi y phép s d ng các phương ti n giao thông ư ng b , ư ng th y n i a trên a bàn Thành ph . 2.3. C p phép và th c hi n gi y phép s d ng hè ư ng và các công trình thu c lĩnh v c giao thông ư ng b , ư ng th y n i a trên a bàn thành ph Hà N i 2.4. Th c hi n các quy nh th l v n t i hàng hóa, hành khách trên các phương ti n v n t i ư ng b , ư ng th y n i a. 2.5. B o v các công trình k thu t h t ng ô th bao g m: h th ng c p nư c, h th ng thoát nư c, h th ng chi u sáng công c ng, hè, ư ng ph , công viên, cây xanh, b n tàu, b n xe, i m , nhà ch . 2.6. Ki m tra và x lý hành vi vi ph m các quy nh m b o v sinh môi trư ng ô th s ch p; T p trung vào ph th i xây d ng. 2.7. Ph i h p và h tr chính quy n a phương, các ơn v trong ngành x lý các hành vi vi ph m l n chi m các công trình giao thông – ô th b o m công tác qu n lý chuyên ngành, công tác xây d ng và b o trì h th ng k t c u h t ng ô th và an toàn giao thông v n t i. 2.8. T ch c ph i h p v i công an các c p, hư ng d n phân lu ng giao thông cho các phương ti n giao thông vào Thành ph theo quy nh hi n hành và yêu c u t xu t c a UBND Thành ph và S Giao thông công chính Thành ph . 2.9. Ph i h p v i Công an và các ơn v ch c năng m b o tr t t an toàn giao thông, Ch u tư d án thi công các công trình giao thông – ô th và các công trình khác theo hình th c ký k t h p ng trách nhi m. 2.10. Gi i quy t khi u n i, t cáo i v i các vi ph m v b o v các công trình giao thông – ô th và m b o an toàn giao thông v n t i theo thNm quy n. C. QUY N H N: 1. Ban Thanh tra Giao thông công chính th c hi n các quyên fh n ư c ghi t i Lu t Giao thông dư ng b ; Pháp l nh b o v các công trình giao thông; Pháp l nh x lý vi ph m hành chính; các Ngh nh c a Chính ph , các qui nh c a B ch qu n, c a UBND Thành ph Hà N i và c a S Giao thông Công chính v công tác b o v các công trình giao thông – ô th và m b o tr t t an toàn giao thông - v n t i hi n hành. 2. UBND Thành ph Hà N i cho phép Ban Thanh tra giao thông công chính ư c áp d ng i u 38 Pháp l nh x lý vi ph m hành chính v thNm quy n x lý vi ph m hành chính c a Thanh tra chuyên ngành c p S .
  3. i u 2: T ch c B máy c a Ban: 1. Lãnh o Ban có: Trư ng ban, các phó Trư ng ban 2. Các Phòng ch c năng: Có Trư ng phòng, các Phó trư ng phòng, cán b , công ch c, Thanh tra viên, nhân viên chuyên môn nghi p v , lao ông h p ng và ư c t ch c các Phòng như sau: - Phòng T ch c hành chính - Phòng Tham mưu t ng h p - Phòng Tài v 3. Các i Thanh tra giao thông chuyên ngành và các i Thanh tra giao thông công chính Quan , Huy n có: i trư ng, các i phó, T trư ng các t công tác, Thanh tra viên, nhân viên k thu t nghi p v , lao ng h p ng và ư c t ch c các i như sau: a, Các i thanh tra chuyên ngành có: - i Thanh tra c p nư c, thoát nư c và môi trư ng ô th - i Thanh tra giao thông ư ng th y n i a - i Thanh tra giao thông c u, ư ng b - i Thanh tra giao thông v n t i ư ng b - i qu n lý kho, tr m. b, M i quân, huy n ư c thành l p m t i Thanh tra giao thông công chính. 4. Giao Giám c S Giao thông công chính Thành ph th c hi n: - Căn c vào ch c năng, nhi m v , quy n h n, ch tiêu biên ch ư c giao hàng năm c a Ban Thanh tra giao thông công chính quy t nh thành l p các Phòng, các i theo quy nh hi n hành. - S a i b sung vào Quy ch hi n có theo n i dung Quy t nh này và theo úng các quy nh c a Nhà nư c, c a Ngành, c a UBND Thành ph b o m h at ng Thanh tra có hi u l c. i u 3: Ch chính sách i v i Ban Thanh tra giao thông công chính: 1. Giao S Giao thông công chính Thành ph th c hi n công tác qu n lý cán b , công ch c, lao ng h p ng c a Ban Thanh tra giao thông công chính theo Pháp l nh cán b công ch c; Các Ngh nh c a Chính ph hi n hành và Quy ch qu n lý cán b , công ch c, biên ch , ti n lương, ti n công i v i các ơn v thu c Thành ph Hà N i c a UBND Thành ph .
  4. 2. Cán b , công ch c, Thanh tra viên, nhân viên h p ng thu c Ban Thanh tra giao thông công chính ư c hư ng: - Ph c p lưu ng (h s 0,6) theo Thông tư 19/TT-L TBXH ngày 02/6/1993 c a B Lao ng – Thơng binh và Xã h i, hư ng d n th c hi n ché ph c p lưu ng. - Tham gia công tác m b o an toàn giao thông mang tính ph i h p liên ngành và t ch c gi i t a cư ng ch vi ph m ư c hư ng các ch ph c p theo hư ng d n c a B Tài chính, B Giao thông v n t i và quy nh c a UBND Thành ph . i u 4: Trang b cơ s v t ch t cho Ban và các i Thanh tra giao thông chuyên ngành, i Thanh tra giao thông công chính Qu n, Huy n: 1. Trang b cho cá nhân: - Cán b , Thanh tra viên, nhân viên h p ng ư c trang b phương ti n ho t ng cá nhân, trang ph c, s c ph c, phù hi u riêng theo quy nh c a Ngành. 2. Giao các S : Giao thông công chính, Tài chính - V t giá, K ho ch và u tư Thành ph : - Hư ng d n Ban Thanh tra giao thông công chính xây d ng k ho ch năm, k ho ch trung h n, dài h n nh m b o m các nhu c u v : Tr s làm vi c, trang thi t b văn phòng, xe ô tô, xe máy, xe chuyên d ng; phương ti n thông tin và các cơ s v t ch t khác. Báo cáo các cơ quan ch c năng thNm nh; trình UBND Thành ph phê duy t theo quy nh chung cho các ơn v hành chính, s nghi p. 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký 4. Quy t nh này thay th Quy t nh s 2934/Q -UB ngày 02/8/1997 c a UBND Thành ph v Quy nh t ch c và ho t ng c a Ban thanh tra giao thông công chính i u 5: Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Trư ng Ban T ch c chính quy n Thành ph , Giám c S Giao thông công chính Thành ph , Trư ng Ban Thanh tra giao thông công chính, Th trư ng các S , Ban, Ngành Ch t ch UBND các qu n, huy n, xã, phư ng, th tr n thi hành quy t nh này./. T/M. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T. CH TNCH PHÓ CH TNCH Hoàng Ân
Đồng bộ tài khoản