Quyết định số 128/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định số 128/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 128/2001/QĐ-UB ngày 23-10-2001 của UBNDTP Hồ chí minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện kinh tế thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hàn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 128/2001/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 128/2001/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2001 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A VI N KINH T THÀNH PH . Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Quy t nh s 4310/Q -UB-NCVX ngày 20 tháng 12 năm 1994 c a y ban nhân dân thành ph , ban hành quy nh v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a S , cơ quan ngang S thu c y ban nhân dân thành ph H Chí Minh ; Căn c các Quy t nh s 137/Q -UB ngày 03 tháng 8 năm 1988 v thành l p Vi n Kinh t thành ph và Quy t nh s 18/2001/Q -UB ngày 05 tháng 3 năm 2001 c a y ban nhân dân thành ph v h p nh t Ban Kinh t Thành y vào Vi n Kinh t thành ph ; Xét ngh c a Vi n trư ng Vi n Kinh t thành ph t i T trình s 121/VKT-TC ngày 25 tháng 6 năm 2001 và c a Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph t i T trình s 68/TCCQ ngày 16 tháng 7 năm 2001 ; QUY T NNH i u 1.- Nay ban hành kèm theo Quy t nh này b n Quy ch t ch c và ho t ng c a Vi n Kinh t thành ph H Chí Minh. i u 2.- Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày ký. i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph , Giám c các s -ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n và Vi n trư ng Vi n Kinh t thành ph có trách nhi m thi hành quy t nh này./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Nơi nh n : . CH TNCH - Như i u 3 - Văn phòng Chính ph - Ban TCCB Chính ph - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H ND.TP - y ban nhân dân thành ph
  2. - Ban T ch c Thành y - y ban MTTQ và các oàn th TP Lê Thanh H i - Công an thành ph (PC.13) - Vi n Ki m sát nhând ân TP - Ban T ch c Chính quy n TP - VPH -UB : các PVP, các T NCTH - Lưu (VX) QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A VI N KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 128 /2001/Q -UB ngày 24 tháng 12 năm 2001 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1.- Vi n Kinh t thành ph H Chí Minh (sau ây g i t t là Vi n) là cơ quan nghiên c u khoa h c tr c thu c y ban nhân dân thành ph ; có ch c năng nghiên c u, tham mưu và tư v n cho Thành y, y ban nhân dân thành ph v các v n phát tri n và qu n lý kinh t -xã h i trên a bàn thành ph . Vi n có tư cách pháp nhân, ư c c p kinh phí nghiên c u khoa h c và kinh phí ho t ng, có con d u riêng, ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c và Ngân hàng theo quy nh c a Nhà nư c. Tên giao d ch ti ng Anh là : Institute for Economic Reseach - Hochiminh city, vi t t t là IER. Tr s c a Vi n t t i s 28, ư ng Lê Quý ôn, phư ng 7, qu n 3. i n tho i s : (84.8) 9.321346 ; 9.321349. S fax: (84.8) 9.321370. i u 2.- Vi n ch u s qu n lý và ch o tr c ti p c a y ban nhân dân thành ph ; ư c Thành y, y ban nhân dân thành ph giao nhi m v nghiên c u khoa h c thông qua k ho ch h ng năm và các nhi m v khác phù h p v i ch c năng, nhi m v c a Vi n, ư c quy nh t i i u 5 c a Quy ch này. i u 3.- Vi n trư ng Vi n Kinh t thành ph (sau ây g i t t là Vi n trư ng) là ngư i ch u trách nhi m trư c Thành y và y ban nhân dân thành ph v toàn b ho t ng c a Vi n theo Quy ch này. i u 4.- T ch c ng C ng s n Vi t Nam t i Vi n ho t ng theo i u l ng và các quy nh c a ng phù h p v i Hi n pháp, pháp lu t c a Nhà nư c C ng Hòa Xã H i Ch Nghĩa Vi t Nam.
  3. T ch c Công oàn t i Vi n ư c t ch c và ho t ng theo Lu t Công oàn. Các t ch c chính tr - xã h i và t ch c xã h i - ngh nghi p khác ư c t ch c và ho t ng theo i u l c a các t ch c này và pháp lu t liên quan hi n hành c a Nhà nư c. Chương 2 NHI M V , QUY N H N VÀ M I QUAN H CÔNG TÁC i u 5.- Nhi m v và quy n h n c a Vi n : 1. Nghiên c u khoa h c : 1.1- Nghiên c u xây d ng nh hư ng, chi n lư c, k ho ch phát tri n kinh t -xã h i thành ph năm năm và dài h n, quy ho ch t ng th kinh t -xã h i thành ph trong m i quan h v i khu v c và c nư c ; d báo xu hư ng phát tri n ; nghiên c u ngu n nhân l c và các nhân t phát tri n khác ; tham gia xây d ng k ho ch phát tri n kinh t -xã h i h ng năm và quy ho ch phát tri n ngành trên a bàn thành ph . 1.2- Nghiên c u nh ng chính sách và công c qu n lý kinh t vĩ mô xu t phát t th c ti n c a thành ph và khu v c làm cơ s cho vi c xu t các gi i pháp, bi n pháp nh m ph c v yêu c u phát tri n c a thành ph ; ng th i tham gia óng góp v i Trung ương trong vi c ho ch nh chính sách qu n lý và phát tri n kinh t . 1.3- Nghiên c u i m i cơ ch qu n lý kinh t , qu n lý hành chính Nhà nư c trong lĩnh v c kinh t , qu n lý và phát tri n ô th ; nghiên c u xu t các nh ch m i v n hành theo m c tiêu phát tri n. 1.4- Ch trì nghiên c u ho c tham gia nghiên c u, thNm nh các chương trình, án, d án kinh t -xã h i theo s phân công c a Thành y, y ban nhân dân thành ph . 1.5- Nghiên c u so n th o ho c tham gia so n th o các văn ki n ph c v ih i ng b thành ph , H i ngh Ban ch p hành, Ban Thư ng v Thành y theo s phân công c a Thành y. 1.6- Nghiên c u v qu n tr và phát tri n doanh nghi p nh m tham mưu cho y ban nhân dân thành ph trong vi c qu n lý Nhà nư c i v i các lo i hình doanh nghi p trên a bàn và tư v n cho các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t . 2. Giúp Thành y, y ban nhân dân thành ph theo dõi tình hình kinh t -xã h i và ki m tra, sơ k t, t ng k t vi c tri n khai th c hi n các Ngh quy t c a ng trong lĩnh v c kinh t : 2.1- Phân tích và c p nh t tình hình phát tri n kinh t -xã h i nh kỳ h ng quý, sáu tháng và năm trên a bàn thành ph nh m ph c v công tác lãnh o, ch o c a Thành y, y ban nhân dân thành ph . 2.2- Ki m tra, ánh giá tình hình th c hi n các Ngh quy t c a ng trong lĩnh v c kinh t ; tham gia v i các s -ngành sơ k t, t ng k t vi c tri n khai Ngh quy t, phát
  4. hi n các v n kinh t -xã h i n y sinh và xu t các gi i pháp, bi n pháp Ny m nh vi c th c hi n Ngh quy t c a ng. 3. T ch c h th ng thông tin : 3.1- Xây d ng h th ng thông tin kinh t -xã h i trong nư c và ngoài nư c áp ng nghiên c u ph c v yêu c u c a Thành y, y ban nhân dân thành ph , trên cơ s ư c cung c p s li u, tài li u, thông tin t các s -ngành và qu n-huy n trên a bàn thành ph , khai thác m ng thông tin c a thành ph và do Vi n t ch c thu th p, i u tra t các ngu n khác, x lý, lưu tr , qu n lý và khai thác cơ s d li u thông tin. 3.2- n hành tài li u v k t qu nghiên c u, tài li u tham kh o ph c v lãnh o thành ph , áp ng công tác nghiên c u khoa h c và yêu c u c a các t ch c kinh t . 4. Tư v n cho các ơn v kinh t theo yêu c u : 4.1- Th c hi n tư v n kinh t theo yêu c u c a các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t trong vi c xây d ng các d án u tư, d án ti p th , nghiên c u th trư ng, qu n tr doanh nghi p. 4.2- Th c hi n d ch v cung c p thông tin cho các ơn v kinh t trong nư c và ngoài nư c, theo yêu c u và úng v i quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 5. T ch c b i dư ng cán b qu n lý kinh t và tham gia ào t o cán b sau ih c: 5.1- T ch c b i dư ng ki n th c v kinh t và qu n tr kinh doanh cho i ngũ cán b qu n lý kinh t , qu n lý doanh nghi p trên a bàn thành ph . 5.2- Tham gia ào t o cán b qu n lý kinh t sau i h c theo quy ch ào t o c a Nhà nư c. 6. H p tác nghiên c u, thông tin, tư v n và ào t o : H p tác v i các cơ quan, t ch c trong nư c và ngoài nư c trong vi c nghiên c u, trao i cán b khoa h c, ào t o và thông tin kinh t theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 7. B o qu n tài li u, s li u, k t qu nghiên c u khoa h c : Vi n có trách nhi m s d ng, b o qu n các tài li u, s li u, k t qu nghiên c u ã ho c ang th c hi n c a Vi n ho c c a các cơ quan khác cung c p theo úng quy nh c a Nhà nư c v ch b o m t. 8. ư c t o ngu n thu cho nghiên c u khoa h c (k c ngu n thu ngo i t ), ư c nh n tài tr v nghiên c u khoa h c và ào t o cán b c a các cơ quan, t ch c trong nư c và ngoài nư c theo quy nh c a Nhà nư c ; ư c quy n qu n lý, s d ng các ngu n thu khác theo ch tài chính c a Nhà nư c. i u 6.- Các m i quan h công tác c a Vi n :
  5. 1. i v i Thành y : 1.1- Vi n ch u s lãnh o, ch o c a Thành y v phương hư ng nghiên c u khoa h c và th c hi n nh ng nhi m v khác theo s phân công c a Thành y. 1.2- K t qu nghiên c u khoa h c c a Vi n ư c g i n Thư ng tr c Thành y báo cáo và Văn phòng Thành y, các Ban ng c a Thành y có liên quan n n i dung nghiên c u tham kh o, s d ng. 1.3- Vi n trư ng, các Phó Vi n trư ng và nghiên c u viên c a Vi n ư c d nh ng h i ngh v kinh t c a Ban Ch p hành ng b thành ph và Ban Thư ng v Thành y, ư c cung c p tài li u liên quan theo quy ch làm vi c c a Thành y. 2. iv iH i ng nhân dân thành ph : Vi n có nhi m v tham gia nghiên c u nh m c th hóa Ngh quy t c a H i ng nhân dân thành ph và các công tác nghiên c u khác theo s phân công c a Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph . 3. i v i y ban nhân dân thành ph : Vi n ch u s ch o tr c ti p c a y ban nhân dân thành ph v các m t công tác, t ch c, biên ch ; th c hi n k ho ch nghiên c u do thành ph giao và nh ng công vi c khác theo yêu c u c a y ban nhân dân thành ph . Vi n có trách nhi m báo cáo các m t ho t ng thư ng kỳ v i y ban nhân dân thành ph theo quy nh. 4. i v i các cơ quan qu n lý Nhà nư c thu c y ban nhân dân thành ph và các cơ quan ng thu c Thành y : 4.1- Vi n có quan h ph i h p v i t t c các cơ quan chuyên môn, các cơ quan qu n lý Nhà nư c và qu n lý t ng h p thu c y ban nhân dân thành ph nh m th c hi n ch c năng, nhi m v c a Vi n theo yêu c u c a Thành y, y ban nhân dân thành ph . 4.2- Vi n ư c phép yêu c u các s -ngành và các cơ quan, ơn v tr c thu c s - ngành) ; y ban nhân dân các qu n-huy n cung c p thông tin (s li u, tài li u) v kinh t - xã h i cho Vi n ; c cán b nghiên c u tham d các h i th o, h i ngh trong lĩnh v c kinh t -xã h i do các s -ngành t ch c, Vi n có i u ki n tr c ti p n m b t thông tin nh m th c hi n ch c năng, nhi m v do Thành y, y ban nhân dân thành ph giao. 4.3- Vi n có trách nhi m gi m i quan h thư ng xuyên v i Văn phòng Thành y, các Ban ng c a Thành y, các C p y qu n-huy n và tương ương th c hi n ho c tham gia th c hi n nhi m v do Thành y phân công và th c hi n ch c năng, nhi m v c a Vi n theo Quy ch này. 4.4- Vi n ch u s qu n lý, hư ng d n và giám sát c a các cơ quan qu n lý Nhà nư c chuyên ngành thu c y ban nhân dân thành ph trong các lĩnh v c như K ho ch- u tư, Tài chính-V t giá, Nghiên c u khoa h c, T ch c cán b ,... phù h p v i các quy nh c a pháp lu t.
  6. 5. i v i cơ quan c a Trung ương và các t nh, thành ph khác : 5.1- Vi n có nhi m v ph i h p, h p tác v i các cơ quan nghiên c u khoa h c và ào t o c a Trung ương ; các cơ quan ch c năng và t ch c khoa h c c a các t nh, thành, xây d ng k ho ch nghiên c u khoa h c và ph i h p th c hi n nh ng chương trình, tài nghiên c u mang tính qu c gia ho c vùng. 5.2- Vi n ư c quan h v i các cơ quan Trung ương, các t ch c kinh t -xã h i trên a bàn thành ph , thu th p thông tin ph c v cho nghiên c u, xây d ng quy ho ch kinh t -xã h i thành ph và ánh giá tình hình th c hi n quy ho ch ó ; ho c th c hi n nhi m v theo yêu c u c a Trung ương, c a Thành y và y ban nhân dân thành ph . Chương 3 T CH C B MÁY VÀ QU N LÝ HO T NG i u 7.- Vi n do Vi n trư ng ph trách chung, có m t s Phó Vi n trư ng giúp vi c theo s phân công c a Vi n trư ng. Vi n trư ng do Ch t ch y ban nhân dân thành ph b nhi m. Phó Vi n trư ng do Ch t ch y ban nhân dân thành ph b nhi m theo ngh c a Vi n trư ng. Các ch c danh khác c a Vi n do Vi n trư ng b nhi m và mi n nhi m, theo s phân c p qu n lý cán b c a Thành y và y ban nhân dân thành ph . Các Phó Vi n trư ng là ngư i giúp Vi n trư ng, ư c Vi n trư ng phân công ch o m t s m t công tác và ch u trách nhi m trư c Vi n trư ng v nhi m v ư c phân công. Các Trư ng phòng và Trư ng các ơn v tr c thu c, d a trên cơ s ch c năng, nhi m v ư c Vi n trư ng giao c th hóa trách nhi m, quy n h n cho phù h p. i u 8.- Trách nhi m và quy n h n c a Vi n trư ng : 1. T ch c ho t ng c a Vi n theo Quy ch này và các ho t ng khác theo s phân công, giao nhi m v c a Thành y, H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph . 2. Tham gia ho c c ngư i tham gia v i các cơ quan ch c năng c a Nhà nư c và c a ng th c hi n nhi m v theo s phân công c a Thành y, H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph . 3. ư c cung c p thông tin n i b và ư c tham kh o, s d ng tài li u, s li u v kinh t -xã h i các cơ quan Nhà nư c, cơ quan c a Thành y, theo nguyên t c và ch lưu tr , b o m t hi n hành. 4. ư c m i các nhà khoa h c, chuyên gia qu n lý kinh t -xã h i trong nư c và ngoài nư c tham gia nh ng chương trình ho t ng nghiên c u khoa h c và ào t o c a Vi n theo quy nh c a Nhà nư c.
  7. 5. xu t vi c c cán b i nghiên c u, h c t p, trao i khoa h c trong nư c và nư c ngoài, theo các quy nh hi n hành. 6. Ký k t h p ng v nghiên c u, tư v n, ào t o, b i dư ng cán b , trao i thông tin v i các cơ quan khoa h c, giáo d c và ào t o, ơn v kinh t trong nư c và ngoài nư c theo quy nh c a Nhà nư c. 7. Quy t nh các kho n chi tiêu nh m b o m ho t ng c a Vi n theo quy nh v ch tài chính và k toán th ng kê c a Nhà nư c. 8. Quy t nh thành l p, sáp nh p, gi i th các ơn v tr c thu c Vi n ; i u ng, b t, b nhi m, mi n nhi m nhân s theo s phân c p qu n lý cán b c a Thành y, y ban nhân dân thành ph . i u 9.- Biên ch và t ch c b máy c a Vi n : 1. Biên ch c a Vi n ư c y ban nhân dân thành ph giao, phù h p v i ch c năng, nhi m v c a Vi n. Ngoài s cán b trong biên ch theo ch tiêu ư c giao, Vi n ư c quy n ký h p ng thu nh n lao ng theo yêu c u c a công tác nghiên c u và kh năng kinh phí c a Vi n, dư i hình th c c ng tác viên khoa h c ho c h p ng có th i h n, h p ng v vi c theo quy nh c a pháp lu t v lao ng. 2. Căn c vào ch c năng, nhi m v và biên ch c a Vi n, Vi n trư ng quy t nh thành l p, phân công và quy nh ch c năng, nhi m v các ơn v tr c thu c c a Vi n và báo cáo Ban T ch c Chính quy n thành ph theo dõi. Chương 4 TÀI CHÍNH VÀ KINH PHÍ HO T NG i u 10.- Vi n ư c ngân sách Nhà nư c c p kinh phí hành chính và ho t ng khoa h c, qu n lý theo ch tài chính hi n hành i v i ơn v s nghi p nghiên c u khoa h c. 1. Ngu n thu tài chính c a Vi n g m có : 1.1- Ngân sách Nhà nư c c p hàng năm theo k ho ch n nh th c hi n các tài nghiên c u do c p trên giao, có tính n yêu c u xây d ng và phát tri n v lâu dài ; 1.2- Các kho n thu t h p ng nghiên c u và tư v n kinh t v i các cơ quan, t ch c trong nư c và ngoài nư c ; 1.3- Các kho n thu t các ơn v s nghi p có thu : - Các kho n tài tr c a các cơ quan, t ch c trong nư c và ngoài nư c theo úng quy nh c a Nhà nư c ; - Các kho n thu khác.
  8. 2. Các kho n chi c a Vi n bao g m : 2.1- Chi cho qu n lý hành chính theo ch quy nh i v i cơ quan hành chính s nghi p ; 2.2- Chi cho qu lương c a cán b -công nhân-viên ch c và lao ng theo h p ng ; 2.3- Chi cho ho t ng khoa h c ; 2.4- Các kho n chi khác. i u 11.- Vi n trư ng ư c y nhi m cho Phó Vi n trư ng ký k t các h p ng nghiên c u, dư i hình th c khoán theo công trình v i các t ch c và cá nhân th c hi n tài nghiên c u khoa h c và nh ng công vi c khác theo ch c năng, nhi m v c a Vi n, phù h p v i ch tài chính c a Nhà nư c i v i ho t ng nghiên c u khoa h c. Chương 5 I U KHO N THI HÀNH i u 12.- Vi n trư ng căn c vào n i dung c a Quy ch này, ban hành quy ch t ch c và ho t ng c th c a các ơn v tr c thu c ; t ch c ho t ng c a H i ng khoa h c ; quy nh c th v ch làm vi c, ch qu n lý theo t ng lãnh v c, phân công nhi m v cho t ng cán b nhân viên thu c ph m vi cơ c u t ch c c a Vi n. i u 13.- Vi c b sung, s a i Quy ch này do Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh, trên cơ s ngh c a Vi n trư ng và Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph . i u 14.- Th trư ng các s -ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n- huy n theo ch c năng nhi m v c a ngành và a phương mình, ph i h p v i Vi n Kinh t th c hi n t t Quy ch này./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản