Quyết định số 128/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
55
lượt xem
1
download

Quyết định số 128/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 128/2004/QĐ-UB về việc: Ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết Khu vực đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội tỷ lệ 1/2000 và 1/500 do Ủy ban Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 128/2004/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** Sô : 128/2004/Q -UB Hà N i, ngày 11 tháng 08 năm 2004 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH V VI C: BAN HÀNH I U L QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T KHU V C U GIÁ QUY N S D NG T T I XÃ TRÂU QUỲ, HUY N GIA LÂM, HÀ N I T L 1/2000 VÀ 1/500 U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 322/BXD- T ngày 28/12/1993 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành quy nh l p các án quy ho ch xây d ng ô th ; Căn c Quy t nh s 127/2004/Q -UB ngày tháng năm 2004 c a U ban nhân dân Thành ph v vi c phê duy t Quy ho ch chi ti t Khu v c u giá quy n s d ng t t i xã Trâu Quỳ, huy n Gia Lâm, Hà N i t l 1/2000 và 1/500; Xét ngh c a S Quy ho ch Ki n trúc, QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này " i u l qu n lý xây d ng theo Quy ho ch chi ti t Khu v c u giá quy n s d ng t t i xã Trâu Quỳ, huy n Gia Lâm, Hà N i, t l 1/2000 và 1/500". i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Giám c các S : Quy ho ch Ki n trúc, K ho ch và u tư, Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t, Xây d ng, Giao thông công chính; Ch t ch UBND huy n Gia Lâm, Ch t ch UBND xã Trâu Quỳ; Giám c, Th trư ng các S , Ban, Ngành, các t ch c, cơ quan và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T/M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH
 2. Nguy n Qu c Tri u I UL QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T KHU V C U GIÁ QUY N S D NG T T I XÃ TRÂU QUỲ, HUY N GIA LÂM, HÀ N I T L 1/2000 VÀ 1/500 (Ban hành theo Quy t nh s 128/2004/Q -UB ngày 11 tháng 8 năm 2004 c a UBND Thành ph Hà N i) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1: i u l này hư ng d n vi c qu n lý xây d ng, s d ng các công trình theo úng án Quy ho ch chi ti t Khu v c u giá quy n s d ng t t i xã Trâu Quỳ, huy n Gia Lâm, Hà N i t l 1/2000 và 1/500 ã ư c phê duy t theo Quy t nh s 127/2004/Q - UB, ngày 11 tháng 8 năm 2004 c a UBND thành ph Hà N i. i u 2: Ngoài nh ng quy nh trong i u l này, vi c qu n lý xây d ng trong Khu v c u giá quy n s d ng t t i xã Trâu Quỳ - huy n Gia Lâm còn ph i tuân th các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. i u 3: Vi c i u ch nh, b sung ho c thay i i u l ph i ư c U ban nhân dân Thành ph xem xét, quy t nh. i u 4: Ch t ch UBND huy n Gia Lâm, Giám c S Quy ho ch Ki n trúc và Giám c S Xây d ng ch u trách nhi m trư c Ch t ch UBND Thành ph v vi c qu n lý xây d ng t i Khu v c u giá quy n s d ng t t i xã Trâu Quỳ - huy n Gia Lâm theo úng quy ho ch ư c duy t và quy nh c a pháp lu t. Chương 2: QUY NNH C TH i u 5: Ranh gi i và ph m vi l p quy ho ch: * a i m: xã Trâu Quỳ, huy n Gia Lâm, Hà N i. * V trí, gi i h n và quy mô khu t quy ho ch chi ti t t l 1/2000: ư c xác nh trong khu t ơn v 2 (ký hi u TQ2) thu c khu ô th Trâu Quỳ (khu A2) trong quy ho ch chi ti t huy n Gia Lâm t l 1/5000 ã ư c U ban nhân dân Thành ph phê duy t bao g m c qu t ã xây d ng và qu t tr ng; nh m kh p n i ng b h th ng h t ng k thu t, h t ng xã h i cho c khu v c .
 3. + Phía B c giáp tuy n ư ng s t Hà N i – H i Phòng hi n có và ru ng canh tác. + Phía Nam giáp khu v c dân cư làng xóm hi n có c a xã Trâu Quỳ. + Phía Tây giáp khu v c d ki n xây d ng công viên cây xanh sinh thái và h i u hoà. + Phía ông giáp khu t d ki n xây d ng nhà máy nư c Trâu Quỳ và khu v c công viên cây xanh, h i u hoà. - T ng di n tích t quy ho ch chi ti t t l 1/2000: 530.355m2. - Quy mô dân s theo quy ho ch: 9.574 ngư i. * V trí, gi i h n và quy mô khu t quy ho ch chi ti t t l 1/500 : Là ph n qu t tr ng chưa khai thác trong ph m vi quy ho ch chi ti t t l 1/2000. + Phía B c giáp ư ng quy ho ch hi n có và ru ng canh tác. + Phía Nam giáp khu v c dân cư làng xóm hi n có c a xã Trâu Quỳ. + Phía Tây giáp khu v c dân cư xã Trâu Quỳ và các khu t p th Vi n nghiên c u Nông nghi p, trư ng i h c Nông nghi p 1. + Phía ông giáp khu v c công viên cây xanh, h i u hoà. - T ng di n tích t quy ho ch chi ti t t l 1/500: 313.695 m2. - Quy mô dân s theo quy ho ch: 4210 ngư i. i u 6: T ng di n tích t quy ho ch chi ti t t l 1/2000: 530.355m2 Bao g m: - t ư ng Khu v c (có m t c t ngang 30m): 28.840m2. - t ư ng nhánh (có m t c t ngang 13,5m – 21,5m): 101.155m2. - t công trình công c ng : 36.050 m2 - t xây d ng trư ng h c ph thông: 24.520 m2 - t xây d ng nhà tr , m u giáo: 18.565 m2 - t cây xanh, vư n hoa, TDTT: 45.975 m2 - t xây d ng nhà : 275.250m2. Trong ó: + t xây d ng nhà cao t ng : 39.750 m2
 4. + t xây d ng nhà th p t ng: 235.500m2 Toàn b di n tích t trong ph m vi khu v c quy ho ch chi ti t t l 1/2000 ư c chia thành các ch c năng như sau: 1 - t làm ư ng khu v c: bao g m các tuy n ư ng có m t c t ngang 30m, có di n tích kho ng 28.840m2. (28.840) 2 - t làm ư ng nhánh: bao g m các tuy n ư ng có m t c t ngang t 13,5m n 22m, có di n tích kho ng 101.155m2. (67.380m2) 3 - t xây d ng công trình công c ng: có t ng di n tích kho ng 36.050m2, bao g m 03 ô t có ký hi u t CC1 n CC3. 4- t xây d ng nhà : có t ng di n tích kho ng 275.250m2. Trong ó: a - t xây d ng nhà th p t ng có t ng di n tích kho ng 235.500m2 bao g m 14 ô có ký hi u t TT1 n TT14. + t xây d ng nhà u giá quy n s d ng t có t ng di n tích kho ng 88.575m2, bao g m 07 ô có ký hi u TT4, TT5, TT8,TT10,TT11,TT14. + t dân cư làng xóm hi n có c i t o tr nh trang theo quy ho ch có t ng di n tích kho ng 146.925m2 bao g m 07 ô có ký hi u TT1, TT2, TT3, TT6, TT7, TT9, TT12. b - t xây d ng nhà cao t ng u giá quy n s d ng t có t ng di n tích kho ng 39.750m2, bao g m 03 ô có ký hi u t CT1 n CT3. 5 - t xây d ng trư ng h c ph thông: bao g m trư ng ti u h c có ký hi u TH1 và trư ng THCS có ký hi u TH2 có t ng di n tích kho ng 24.520m2. 6 - t xây d ng nhà tr , m u giáo: có t ng di n tích kho ng 18.565m2, bao g m 02 ô có ký hi u NT1 và NT2. 7 - t cây xanh, công viên Th d c th thao k t h p bãi xe: có t ng di n tích kho ng 45.975m2, bao g m 05 ô có ký hi u t CX1 n CX5. Ghi chú: Ph n ghi trong ngo c ơn là di n tích t ư ng khu v c và ư ng nhánh n m trong khu v c quy ho ch chi ti t t l 1/500. i u 7: 1 - t xây d ng nhà trong ph m vi quy ho ch chi ti t t l 1/2000 có t ng di n tích 275.250 m2 g m 17 ô t, các ch tiêu cho t ng ô t ư c quy nh c th như sau: DI N H CH C NĂNG TÍCH D.TÍCH M T T.C S DI N S GHI CHÚ STT KÝ HI U TÍCH T S XÂY SÀN XD B.Q NGƯ I D NG D NG SD T (m2) (m2) (m2) (%) (L n) (T ng) (Ngư i)
 5. Nhà 1 TT1 th p 22095 11045 33135 50 1.5 3 828 t ng Nhà C i t o ch nh trang 2 TT2 th p 10930 5480 16440 50.1 1.5 3 411 theo quy ho ch t ng Nhà 3 TT3 th p 10005 5000 15000 50 1.5 3 375 t ng TT4 Nhà 4 th p 5575 1600 4800 28.7 0.86 3 96 (TT1) t ng TT5 Nhà 5 th p 19295 5940 17820 30.8 0.92 3 356 (TT2+TT3) t ng Nhà 6 TT6 th p 38115 18100 54300 47.5 1.42 3 1358 t ng C i t o ch nh trang theo quy ho ch Nhà 7 TT7 th p 28745 13240 39720 46.1 1.38 3 993 t ng TT8 Nhà 8 th p 5535 2930 8790 52.9 1.59 3 209 (TT4) t ng Nhà 9 TT9 th p 20455 10630 31890 52 1.56 3 797 C i t o ch nh trang t ng theo quy ho ch TT10 Nhà 10 th p 7110 3760 11280 52.9 1.59 3 269 (TT5) t ng TT11 Nhà 11 th p 22585 6840 20520 30.3 0.91 3 410 (TT6) t ng Nhà 12 TT12 th p 16580 8080 24240 48.7 1.46 3 606 C i t o ch nh trang t ng theo quy ho ch TT13 Nhà 13 th p 5570 2950 8850 53 1.59 3 211 (TT7) t ng TT14 Nhà 14 th p 22905 6840 20520 29.9 0.9 3 410 (TT8+TT9) t ng CT1 Nhà T ng 1 dành di n tích 15 cao 17575 7280 41055 41.4 2.34 5.6 1011 2635m2 cho m c ích (CT1) t ng công c ng CT2 Nhà T ng 1 dành di n tích 16 cao 15120 6290 37470 41.6 2.48 6 941 1730m2 cho m c ích (CT2) t ng công c ng CT3 Nhà T ng 1 dành di n tích 17 cao 7055 2725 13870 38.6 1.97 5.1 293 2725m2 cho m c ích (CT3) t ng công c ng
 6. Ghi chú: Ph n ghi trong ngo c ơn t i c t ký hi u là ký hi u các ô t n m trong khu t nghiên c u quy ho ch chi ti t t l 1/500. 2 - t xây d ng nhà trong ph m vi quy ho ch chi ti t t l 1/500 u giá quy n s d ng t có t ng di n tích 128.375 m2 g m 12 ô t Các ch tiêu cho t ng lô u giá quy n s d ng t ư c quy nh c th như sau: M. DI N D.TÍCH TC DI N H S KÝ CH C NĂNG TÍCH XÂY BÌNH S NGƯ I STT TÍCH SÀN XÂY SD GHI CHÚ HI U S D NG T T D NG QUÂN D NG (m2) (m2) (m2) (%) (L n) (T ng) (Ngư i) 5575 1 TT1 Nhà bi t th 1600 4800 28.7 0.86 3 96 (560) 10015 2 TT2 Nhà bi t th 3060 9180 30.6 0.92 3 184 (1735) 9280 3 TT3 Nhà bi t th 2880 8640 31 0.93 3 173 (1725) 5535 Nhà th p t ng, 4 TT4 2930 8910 52.9 1.61 3 212 nhà vư n (260) 7175 Nhà th p t ng, 5 TT5 3760 11280 52.4 1.57 3 269 nhà vư n (320) 22585 6 TT6 Nhà bi t th 6840 20520 30.3 0.91 3 410 (3645) 5570 Nhà th p t ng, 7 TT7 2950 8850 53 1.59 3 211 nhà vư n (315) 11450 8 TT8 Nhà bi t th 3420 10260 29.9 0.9 3 205 (1990) 11450 9 TT9 Nhà bi t th 3420 10260 29.9 0.9 3 205 (1990) Nhà cao t ng T ng 1 dành 17575 di n tích 10 CT1 7195 41055 40.9 2.34 5.7 1011 2635m2 cho (Dành 1150m2 t m c ích (865) làm bãi xe). công c ng . Nhà cao t ng T ng 1 dành di n tích 11 CT2 15120 6290 37470 41.6 2.48 6 941 1730m2 cho (Dành 350m2 t m c ích làm bãi xe). công c ng Nhà cao t ng T ng 1 dành 7045 di n tích 12 CT3 2725 13870 38.7 1.97 5.1 293 2725m2 cho (Dành 1340 m2 m c ích (835) t làm bãi xe). công c ng
 7. * Ghi chú : ph n ghi trong ngo c ơn (…) t i c t di n tích t là di n tích t dành làm ư ng n i b . * Các yêu c u v quy ho ch ki n trúc và h t ng k thu t : + Khi thi t k công trình ph i tuân th các ch tiêu kinh t k thu t ã kh ng ch v ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t. + Các công trình nhà cao t ng, t ng 1 ư c s d ng làm d ch v công c ng k t h p ch xe, ph c v cho b n thân công trình. + Hình th c ki n trúc các công trình ư c nghiên c u v i ki u dáng p, hi n i, m u s c hài hoà, phù h p v i ch c năng s d ng. T ch c cây xanh, sân vư n và ư ng n i b k t h p v i vi c b trí nơi xe, c p i n, c p nư c... m b o yêu c u s d ng c a dân cư khu v c. i u 8: t xây d ng công trình công c ng trong ph m vi quy ho ch chi ti t t l 1/2000 có t ng di n tích 36.050m2, g m 03 ô t, các ch tiêu ư c quy nh c th như sau: CH C NĂNG D.TÍCH M T T.C D.TÍCH DI N H S S KÝ XÂY STT T TÍCH SÀN SD NGƯ I GHI CHÚ HI U D NG XD B.Q S D NG T (m2) (m2) (m2) (%) (L n) (T ng) (Ngư i) Công trình công 1 CC1 26985 9820 48000 36.4 1.78 4.9 c ng Công trình công 2 CC2 725 295 590 40.7 0.81 2 c ng Công trình công 3 CC3 8340 3320 8300 39.8 1 2.5 c ng * Các yêu c u v quy ho ch ki n trúc và h t ng k thu t: Khi thi t k xây d ng các công trình ph i m b o các ch tiêu kinh t k thu t ã ư c kh ng ch v ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t... Chi u cao công trình có th cao hơn quy nh, nhưng s ư c xem xét theo phương án thi t k c th ư c c p có thNm quy n phê duy t. Hình th c ki n trúc công trình ph i p, m b o hài hoà v i các công trình lân c n, óng góp b m t ki n trúc cho khu dân cư. i u 9: t xây d ng trư ng h c ph thông và nhà tr , m u giáo trong ph m vi quy ho ch chi ti t t l 1/2000 có t ng di n tích 43.085m2, g m 04 ô t. Bao g m: + t xây d ng trư ng h c ph thông: g m trư ng ti u h c (ký hi u TH1) và trư ng Trung h c cơ s (ký hi u TH2) có t ng di n tích kho ng 24.520m2. + t xây d ng nhà tr , m u giáo: có t ng di n tích kho ng 18.565m2, bao g m 02 ô có ký hi u NT1 và NT2. - Các ch tiêu ư c quy nh c th như sau:
 8. CH C D.TÍCH M T T.C NĂNG D.TÍCH DI N H S S KÝ T TÍCH SÀN SD NGƯ I STT XÂY XD GHI CHÚ HI U B.Q S D NG D NG T (m2) (m2) (m2) (%) (L n) (T ng) (Ngư i) Nhà tr , m u I NT 18565 giáo Nhà tr , m u 1 NT1 8230 1930 2925 23.5 0.36 1.5 giáo Nhà th p 2 NT2 10335 1965 3180 19 0.31 1.6 t ng Trư ng h c II TH 24520 ph thông Trư ng ti u 3 TH1 12260 2115 5030 17.3 0.41 2.4 h c Trư ng Trung 4 TH2 12260 2115 5030 17.3 0.41 2.4 h c Cơ s Ghi chú: Các ô t NT1,NT2, TH1,TH2 n m trong khu t nghiên c u quy ho ch chi ti t t l 1/500. * Các yêu c u v quy ho ch ki n trúc và h t ng k thu t: + Khi thi t k công trình c th c n tôn tr ng các ch tiêu kinh t k thu t kh ng ch v ch gi i xây d ng, m t xây d ng, t ng cao bình quân và h s s d ng t. + V b trí các công trình c n ph i ư c tuân th theo các quy nh trong Tiêu chuNn thi t k và Quy chuNn Xây d ng Vi t Nam ã ban hành như: hư ng công trình, di n tích cho m t l p h c, màu s c công trình ph i trang nhã, sinh ng phù h p v i l a tu i h c sinh. i u 10: t cây xanh, vư n hoa, Th d c th thao trong ph m vi quy ho ch chi ti t t l 1/2000 có t ng di n tích 45.975m2, g m 05 ô t, các ch tiêu ư c quy nh c th như sau: M T H D.TÍCH DI N CH C NĂNG T.C D.TÍCH KÝ S S NGƯ I STT T XÂY TÍCH GHI CHÚ HI U S D NG B.Q D NG SÀN T XD SD (m2) (m2) (m2) (%) (L n) (T ng) (Ngư i) t cây xanh, vư n hoa 1 CX1 3820 ( k t h p bãi xe) t cây xanh, 2 CX2 Th d c th 25375 thao t cây xanh, vư n hoa 3 CX3 6880 ( k t h p bãi xe)
 9. t cây xanh, vư n hoa 4 CX4 4360 ( k t h p bãi xe) t cây xanh, vư n hoa 5 CX5 5540 ( k t h p bãi xe) Ghi chú: Các ô t CX1,CX2,CX3,CX4,CX5 n m trong khu t quy ho ch chi ti t t l 1/500. i u 11: Các công trình u m i và h th ng h t ng k thu t : - Cao n n kh ng ch ư c xác nh t i các tim ư ng và các i m giao nhau c a m ng ư ng trong khu v c. - H th ng thoát nư c mưa là h th ng riêng hoàn toàn gi a thoát nư c mưa và thoát nư c bNn. - H th ng c p nư c ư c xác nh như sau : + i v i nhà và các công trình th p t ng (dư i 5 t ng) ư c c p nư c tr c ti p t các tuy n phân ph i chính. + i v i nhà cao t ng trên 5 t ng ư c c p nư c thông qua tr m bơm và b ch a. + i v i các công trình cao t ng khác ư c c p nư c thông qua tr m bơm và b ch a c c b i v i t ng công trình và s ư c tính toán riêng tuỳ thu c vào d án u tư xây d ng các công trình ó. - B trí các h ng c u h a t i các ngã ba, ngã tư ư ng giao thông thu n ti n cho vi c l y nư c khi có cháy. Các h ng c u ho ư c u n i v i ư ng ng c p nư c có ư ng kính D³110mm và bán kính ph c v gi a các h ng c u ho kho ng 150m. - Ngu n i n c p l y t các tr m bi n th d ki n xây d ng và b trí trong khu t. - Ngu n trung th c p cho các tr m h th s d ng c p i n áp 22 KV. - M ng lư i cáp ng m trung th 22 KV ư c thi t k theo phương pháp m ch vòng v n hành h . - H th ng thoát nư c bNn i v i khu v c xây m i là h th ng c ng riêng hoàn toàn gi a nư c mưa và nư c th i, ư c x lý sơ b trư c khi ch y vào h th ng c a Thành ph và i v i khu v c dân cư làng xóm hi n có là h th ng thoát chung. - i v i các công trình nhà cao t ng c n xây d ng h th ng rác t t ng t ng xu ng b rác cho t ng ơn nguyên.
 10. - i v i khu v c xây d ng nhà th p t ng có th gi i quy t rác theo 2 phương th c: + t các thùng rác nh d c hai bên các tuy n ư ng, kho ng cách gi a các thùng rác kho ng 50m/1thùng thu n ti n cho vi c rác. + Xe ch rác thu gom theo gi c nh, các h dân tr c ti p rác vào xe. - i v i các công trình công c ng, rác ư c thu gom, v n chuy n thông qua h p ng tr c ti p v i doanh nghi p có ch c năng th c hi n công tác v sinh môi trư ng ô th c a Thành ph . - i v i các y u t môi trư ng khác ph i ư c x lý m b o v sinh môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t v b o v môi trư ng. i u 12: H th ng giao thông - Tuy n ư ng 30m khu v c n m phía Nam và phía ông ô t, có m t c t ngang r ng 30m g m 1 lòng ư ng xe ch y r ng 15m, hè m i bên r ng 7,5m. - M ng lư i ư ng nhánh bên trong khu t b trí m b o s liên h gi a các công trình, gi a các nhóm nhà bên trong khu d án m t cách thu n l i, ng th i cũng t o m i liên h v i h th ng ư ng khu v c và thành ph xung quanh. Các tuy n ư ng nhánh có m t c t ngang t 13,5 m n 22m. - Trong khu v c có m t s d án xây d ng có liên quan như d án Nhà máy nư c Trâu Quỳ, khu công viên cây xanh sinh thái và h i u hoà...vì v y trong quá trình l p d án xây d ng c n liên h ph i h p tránh ch ng chéo - i m xe : + Yêu c u i v i các công trình công c ng, các khu nhà chung cư cao t ng và các khu nhà vư n, bi t th , khi thi t k xây d ng ph i m b o nhu c u xe cho b n thân các công trình này, ch tiêu t dành cho nhu c u này ư c tính vào t xây d ng công trình. + i v i nhu c u xe công c ng t nơi khác n v i th i gian ng n (dư i 6 gi ) thì t dành xây d ng các bãi này ư c tính là t xe công c ng (t p trung), có di n tích 2.840m2. Chương 3 I U KHO N THI HÀNH i u 13: i u l này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 14: M i vi ph m các i u kho n c a i u l này tuỳ theo hình th c và m c vi ph m s b x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t.
 11. i u 15: Các cơ quan có trách nhi m qu n lý xây d ng căn c án Quy ho ch chi ti t và i u l này, t ch c ki m tra và hư ng d n th c hi n xây d ng theo quy ho ch và quy nh c a pháp lu t. i u 16: án quy ho ch chi ti t Khu v c u giá quy n s d ng t t i xã Trâu Quỳ,huy n Gia Lâm, Hà N i - t l 1/2000 và 1/500 và b n i u l này ư c lưu tr t i các cơ quan sau ây các t ch c, cơ quan và nhân dân ư c bi t và th c hi n: - UBND thành ph Hà N i. - S Xây d ng . - S Quy ho ch Ki n trúc. - S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t. - UBND huy n Gia Lâm.
Đồng bộ tài khoản