Quyết định số 128-HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
27
lượt xem
2
download

Quyết định số 128-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 128-HĐBT về việc phân vạch địa giới một số xã, thị trấn thuộc tỉnh Nghệ Tĩnh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 128-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 128-H BT Hà N i, ngày 09 tháng 11 năm 1983 QUY T NNH C AH I NG B TRƯ NG S 128-H BT NGÀY 9-11-1983 V VI C PHÂN V CH NA GI I M T S XÃ, THN TR N THU C T NH NGH TĨNH H I NG B TRƯ NG Căn c i u 107 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ngày 18 tháng 12 năm 1980; Căn c i u 16 c a Lu t t ch c H i ng b trư ng ngày 4 tháng 7 năm 1981; Theo ngh c a U ban nhân dân t nh Ngh Tĩnh, QUY T NNH i u 1.-Phân v ch a gi i m t s xã và th tr n c a các huy n Yên Thành, Th ch Hà, Quỳ H p thu c t nh Ngh Tĩnh như sau: 1. Huy n Yên Thành: Chia xã c Thành thành hai xã l y tên là xã c Thành, xã Tân Thành. - a gi i c a xã c Thành phía ông giáp xã Di n oài và xã Di n Yên thu c huy n Di n Châu, phía tây giáp xã Th Thành và xã Mã Thành, phía nam giáp xã ô Thành, phía b c giáp xã Tân Thành. - a gi i c a xã Tân Thành phía ông giáp xã c Thành, phía tây giáp xã Mã Thành, phía nam giáp xã c Thành, phía b c giáp xã Quỳnh Tam thu c huy n Quỳnh Lưu và xã Di n Lâm thu c huy n Di n Châu. 2. Huy n Th ch Hà: Chia xã Th ch Hương Thành hai xã l y tên là xã Th ch Hương và xã Nam Hương. - a gi i c a xã Th ch Hương phía ông giáp xã Th ch Lâm, phía tây giáp xã Th ch Xuân, phía nam giáp xã Th ch Di n và xã Nam Hương, phía b c giáp xã Th ch Tân. - a gi i c a xã Nam Hương phía ông giáp xã Th ch Di n, phía tây giáp xã Th ch Xuân, phía nam giáp xã Phúc Tr ch thu c huy n Hương Khê, phía b c giáp xã Th ch Hương. 3. Huy n Quỳ H p: Tách 600 hécta t c a xã Châu Quang thành l p th tr n Quỳ H p.
  2. a gi i c a th tr n Quỳ H p phía ông giáp xã Th H p, phía tây và phía b c giáp xã Châu Quang, phía nam giáp xã Châu ình. i u 2. - U ban nhân dân t nh Ngh Tĩnh ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Nguy n H u Th ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản