Quyết định số 128/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
64
lượt xem
3
download

Quyết định số 128/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 128/QĐ-TTg về chỉ tiêu giảm số thiệt hại về người do tai nạn giao thông năm 2007 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 128/QĐ-TTg

  1. TH TƯÓNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S :128/Q -TTg Hà N i, ngày 29 tháng 01 năm 2007 QUY T NNH V CH TIÊU GI M S THI T H I V NGƯ I DO TAI N N GIAO THÔNG NĂM 2007 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này ch tiêu gi m s thi t h i v ngư i do tai n n giao thông năm 2007 so v i năm 2006. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. i u 3. Giao B trư ng B Giao thông v n t i ch u trách nhi m tri n khai và ki m tra, ôn c vi c th c hi n Quy t nh này. i u 4. B trư ng các B , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n Sinh Hùng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - H c vi n Hành chính qu c gia; - VPCP: BTCN, các PCN, Website CP, Ban i u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: VT, NC (5b). CH TIÊU GI M S THI T H I V NGƯ IDO TAI N N GIAO THÔNG NĂM 2007 SO V I NĂM 2006 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 128/Q -TTg ngày 29 tháng 01 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph )
  2. Ch tiêu gi m s ngư i ch t do TNGT năm 2007 Các t nh có s ngư i ch t S ngư i Các t nh có s ngư i ch t Ch tiêu gi m s ngư i TNGT năm ch t do So sánh v i TNGT năm 2006 tăng so ch t TNGT năm 2007 so TT NA PHƯƠNG 2006 không TNGT năm năm 2005 v i năm 2005 v i năm 2006 tăng so v i 2006 năm 2005 Gi m s Gi m bù Gi m thêm Gi m 10% so ngư i T l % năm 2006 5% v i năm 2006 ch t 1 I N BIÊN 20 -9 -2 -2 -10.0% 2 TUYÊN QUANG 58 -3 -6 -6 -10.0% 3 THÁI BÌNH 71 0 -7 -7 -10.0% 4 KONTUM 85 -9 -9 -9 -10.0% 5 VĨNH PHÚC 105 -7 -11 -11 -10.0% 6 NAM NNH 114 -8 -11 -11 -10.0% 7 NINH BÌNH 123 -9 -12 -12 -10.0% 8 NINH THU N 123 0 -12 -12 -10.0% 9 À N NG 130 -11 -13 -13 -10.0% 10 TT-HU 133 -9 -13 -13 -10.0% 11 QU NG NGÃI 168 -4 -17 -17 -10.0% 12 B C GIANG 208 -20 -21 -21 -10.0% 13 KHÁNH HÒA 230 -3 -23 -23 -10.0% 14 THANH HÓA 244 -8 -24 -24 -10.0% 15 BÌNH THU N 269 -31 -27 -27 -10.0% 16 HÀ N I 500 -32 -50 -50 -10.0% BÀ RNA-VŨNG 17 242 2 -2 -12 TÀU -14 -5.8% 18 NGH AN 357 8 -8 -18 -26 -7.2% 19 B C LIÊU 78 2 -2 -4 -6 -7.6% 20 TP. HCM 1019 28 -28 -51 -79 -7.7% 21 HƯNG YÊN 143 4 -4 -7 -11 -7.8% 22 NG NAI 732 42 -42 -37 -79 -10.7% 23 TÂY NINH 306 19 -19 -15 -34 -11.2% 24 B C NINH 151 10 -10 -8 -18 -11.6% 25 H I PHÒNG 181 13 -13 -9 -22 -12.2% 26 QU NG BÌNH 220 16 -16 -11 -27 -12.3% 27 TI N GIANG 260 19 -19 -13 -32 -12.3% 28 KIÊN GIANG 135 10 -10 -7 -17 -12.4% 29 LÂM NG 216 17 -17 -11 -28 -12.9%
  3. 30 PHÚ YÊN 186 16 -16 -9 -25 -13.6% 31 BÌNH PHƯ C 229 20 -20 -11 -31 -13.7% 32 BÌNH DƯƠNG 413 38 -38 -21 -59 -14.2% 33 HÀ TÂY 437 45 -45 -22 -67 -15.3% 34 B N TRE 186 20 -20 -9 -29 -15.8% 35 HÒA BÌNH 136 15 -15 -7 -22 -16.0% 36 HÀ NAM 133 15 -15 -7 -22 -16.3% 37 ĂKLĂK 316 39 -39 -16 -55 -17.3% 38 LONG AN 263 36 -36 -13 -49 -18.7% 39 THÁI NGUYÊN 181 25 -25 -9 -34 -18.8% 40 LÀO CAI 79 11 -11 -4 -15 -18.9% 41 BÌNH NNH 352 50 -50 -18 -68 -19.2% 42 H I DƯƠNG 269 42 -42 -13 -55 -20.6% 43 YÊN BÁI 73 12 -12 -4 -16 -21.4% 44 NG THÁP 158 26 -26 -8 -34 -21.5% 45 TRÀ VINH 114 19 -19 -6 -25 -21.7% 46 SÓC TRĂNG 155 27 -27 -8 -35 -22.4% 47 L NG SƠN 154 27 -27 -8 -35 -22.5% 48 QU NG NINH 251 46 -46 -13 -59 -23.3% 49 LAI CHÂU 47 9 -9 -2 -11 -24.1% 50 HÀ TĨNH 232 45 -45 -12 -57 -24.4% 51 HÀ GIANG 55 11 -11 -3 -14 -25.0% 52 B CK N 39 8 -8 -2 -10 -25.5% 53 QU NG NAM 296 63 -63 -15 -78 -26.3% 54 CÀ MAU 83 19 -19 -4 -23 -27.9% 55 C N THƠ 188 44 -44 -9 -53 -28.4% 56 AN GIANG 188 44 -44 -9 -53 -28.4% 57 ĂK NÔNG 110 26 -26 -6 -32 -28.6% 58 GIA LAI 292 73 -73 -15 -88 -30.0% 59 CAO B NG 63 18 -18 -3 -21 -33.6% 60 QU NG TRN 178 55 -55 -9 -64 -35.9% 61 PHÚ TH 164 54 -54 -8 -62 -37.9% 62 H U GIANG 77 28 -28 -4 -32 -41.4% 63 VĨNH LONG 163 64 -64 -8 -72 -44.3% 64 SƠN LA 109 47 -47 -5 -52 -48.1%
Đồng bộ tài khoản