Quyết định Số: 128/QĐ-TTg

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
3
download

Quyết định Số: 128/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THAY ĐỔI THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 128/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA PHỦ VIỆT NAM --------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------- Số: 128/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THAY ĐỔI THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cử Ông Phạm Quý Tiêu, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải làm thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch thay Ông Lê Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Các Bộ trưởng: Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch và Ông Phạm Quý Tiêu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Thủ tướng CP, các PTTg, - Tổng cục Du lịch; - Các đ/c thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước Nguyễn Thiện Nhân về Du lịch;
  2. - VPCP: BTCN, các PCN, Vụ TKBT, Cổng TTĐT; - Lưu: VT, KTTH (3). 2
Đồng bộ tài khoản