Quyết định số 1286/2009/QĐ-BTNMT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
2
download

Quyết định số 1286/2009/QĐ-BTNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1286/2009/QĐ-BTNMT về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 119/NĐ-CP của Chính phủ gắn với sơ kết Chỉ thị số 36/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1286/2009/QĐ-BTNMT

  1. B TÀI NGUYÊN VÀ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T MÔI TRƯ NG NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 1286/2009/Q -BTNMT Hà N i, ngày 08 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH V VI C THÀNH L P BAN CH O T NG K T 5 NĂM TH C HI N NGHN NNH S 119/N -CP C A CHÍNH PH G N V I SƠ K T CH THN S 36/2005/CT-TTG C A TH TƯ NG CHÍNH PH B TRƯ NG B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG Căn c Ngh nh s 25/2008/N -CP ngày 04 tháng 03 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài nguyên và Môi trư ng; Căn c Ngh nh s 119/2004/N -CP ngày 11 tháng 05 năm 2004 c a Chính ph v công tác qu c phòng c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và các a phương; Căn c Ch th s 36/2005/CT-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v ti p t c ch o xây d ng cơ s v ng m nh toàn di n áp ng yêu c u nhi m v qu c phòng – an ninh trong tình hình m i; Căn c Hư ng d n s 21/HD-TM ngày 05 tháng 01 năm 2009 c a B Qu c phòng v vi c hư ng d n t c c t ng k t 5 năm th c hi n Ngh nh 119/2004/N -CP c a Chính ph g n v i Ch th s 36/2005/CT-CP c a Th tư ng Chính ph : Theo ngh c a Ch huy trư ng Ban Ch huy quân s B , QUY T NNH i u 1. Thành l p Ban Ch o t ng k t 5 năm th c hi n Ngh nh s 119/N -CP c a Chính ph g n v i sơ k t Ch th s 36/2005/CT-TTg c a Th tư ng Chính ph , g m các ng chí có tên sau: 1. /c Nguy n Văn c, Th trư ng Thư ng tr c, Ch huy trư ng Ban CHQS – Trư ng Ban; 2. /c Tr n Quý Kiên, Chánh Văn phòng B , Phó Ch huy trư ng Ban CHQS B - Phó trư ng Ban; 3. /c Nguy n Thành Minh, V trư ng V K ho ch, Phó Ch huy trư ng Ban CHQS B - Phó trư ng Ban; 4. /c Nguy n Văn Quy n, Phó V trư ng V T ch c cán b , Chính tr viên Ban CHQS B - Phó trư ng Ban; 5. /c H Thu Giang, V trư ng V Tài chính - y viên;
  2. 6. /c Lê Văn H p, V trư ng V Thi ua khen thư ng - y viên; 7. /c Tr n Văn Dũng – Phó trư ng phòng Qu n tr Văn phòng B , y viên Thư ng tr c Ban CHQS B - y viên; i u 2. Ban Ch o t ng k t 5 năm th c hi n Ngh nh s 119/N -CP c a Chính ph g n v i sơ k t Ch th s 36/2005/CT-TTg c a Th tư ng Chính ph có nhi m v : Xây d ng k ho ch, hư ng d n, chri o các ơn v tr c thu c B t ng k t, t ng h p k t qu , t ch c h i ngh t ng k t c a B m b o ch t lư ng, hi u qu , ti t ki m úng th i gian quy nh. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày ký và h t hi u l c khi Ban Ch o hoàn thành nhi m v t ng k t Ngh nh s 119/N -CP và Ch th s 36/2005/CT-TTg. Ban Ch huy quân s B , Chánh văn phòng B , Trư ng các ơn v tr c thu c B và các ng chí có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - B Qu c phòng; - Các Th trư ng; - Như i u 3; - Lưu: VT, VP (BCHQS) Ph m Khôi Nguyên
Đồng bộ tài khoản