Quyết định số 129/2002/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
29
lượt xem
2
download

Quyết định số 129/2002/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 129/2002/QĐ-BTC về việc bổ sung mức thu phí, lệ phí hàng hải do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 129/2002/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 129/2002/Q -BTC Hà N i, ngày 08 tháng 10 năm 2002 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 129 /2002/Q -BTC NGÀY 8 THÁNG 10 NĂM 2002 V VI C B SUNG M C THU PHÍ, L PHÍ HÀNG H I B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Pháp l nh Phí và l phí và các văn b n hư ng d n thi hành pháp l nh phí và l phí; khuy n khích tàu thu nư c ngoài ưa khách n du l ch Vi t Nam và gi m b t khó khăn cho tàu thu neo u t i vùng v nh không ho t ng sinh l i; Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Thu , QUY T NNH: i u 1: 1. Áp d ng m c phí, l phí hàng h i ưu ãi i v i các tàu ch khách du l ch n Vi t Nam có t ng dung tích (GT) t 200GT tr xu ng theo nh tuy n n nh c p c ng Vi t Nam v i t n su t t i thi u 10 chuy n/tháng/c ng như sau: ơn v tính USD/chuy n (lư t ra, vào) TT Lo i phí, l phí M c thu 1 Phí tr ng t i 7 2 Phí b o m hàng h i 13 3 L phí th t c 20 T ng c ng 40 2. Áp d ng m c thu phí neo u t i vũng, v nh i v i các tàu bi n v n t i qu c t neo ch không làm hàng th i gian t m t (01) tháng tr lên b ng 50% m c thu phí neo u quy nh t i i m a1, m c III, ph n B, Bi u Ph l c s 1 ban hành kèm theo Quy t nh s 48/2001/Q -BTC ngày 28/5/2001 c a B trư ng B Tài chính. i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Các quy nh khác v phí, l phí hàng h i không c p t i Quy t nh này v n th c hi n theo Quy t nh s
  2. 48/2001/Q /BTC ngày 28/5/2001 và các văn b n hư ng d n hi n hành v phí, l phí hàng h i c a B trư ng B Tài chính. i u 3: T ch c, cá nhân thu c i tư ng ph i n p phí, l phí, cơ quan c ng v và các cơ quan liên quan có trách nhi m thi hành Quy t nh này. Trương Chí Trung ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản