Quyết định số 129/2008/QĐ-BTC

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
168
lượt xem
45
download

Quyết định số 129/2008/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 129/2008/QĐ-BTC về việc ban hành 06 tiêu chuẩn thẩm định giá (đợt 3) do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 129/2008/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : 129/2008/QĐ-BTC Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2008 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH 06 TIÊU CHU N TH M Đ NH GIÁ (Đ T 3) B TRƯ NG B TÀI CHÍNH - Căn c Pháp l nh Giá s 40/2002/PL-UBTVQH 10 ngày 26 tháng 4 năm 2002; - Căn c Ngh đ nh s 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 c a Chính ph Quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Pháp l nh Giá; - Căn c Ngh đ nh s 75/2008/NĐ-CP ngày 9 tháng 6 năm 2008 c a Chính ph v vi c s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Pháp l nh Giá; - Căn c Ngh đ nh s 101/2005/NĐ-CP ngày 3 tháng 8 năm 2005 c a Chính ph v th m đ nh giá; - Căn c Ngh đ nh s 118/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Theo đ ngh c a C c trư ng C c Qu n lý giá, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành sáu (06) Tiêu chu n th m đ nh giá Vi t Nam (đ t 3) có s hi u và tên g i như sau: Tiêu chu n s 07: TĐGVN 07 - Phương pháp so sánh, Tiêu chu n s 08: TĐGVN 08 - Phương pháp chi phí, Tiêu chu n s 09: TĐGVN 09 - Phương pháp thu nh p, Tiêu chu n s 10: TĐGVN 10 - Phương pháp th ng dư, Tiêu chu n s 11: TĐGVN 11 - Phương pháp l i nhu n, Tiêu chu n s 12: TĐGVN 12 - Phân lo i tài s n. Đi u 2. Tiêu chu n th m đ nh giá Vi t Nam đư c ban hành theo quy t đ nh này áp d ng đ i v i ho t đ ng th m đ nh giá trên lãnh th Vi t Nam. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày đăng Công báo. Chánh Văn phòng B Tài chính, C c trư ng C c Qu n lý giá, Th trư ng các đơn v thu c B Tài chính, Ch t ch H i th m đ nh giá Vi t Nam, T ng giám đ c, Giám đ c các doanh nghi p, t ch c th m đ nh giá và th m đ nh viên v giá ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Th tư ng, Phó TTg Chính ph ; - Văn phòng TW Đ ng và các ban c a Đ ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; Tr n Văn Hi u - Tòa án Nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát Nhân dân t i cao; - Ki m toán nhà nư c; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Cơ quan TW c a các đoàn th ; - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - S Tài chính các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Công Báo; - Website Chính ph ; - Website B Tài chính;
  2. - H i Th m đ nh giá Vi t Nam (VVA); - Các doanh nghi p, t ch c th m đ nh giá; - Các đơn v thu c B Tài chính; - Lưu: VT, C c QLG. FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N TDGVN 07 TDGVN 08 TDGVN 09 TDGVN 10 TDGVN 11 TDGVN 12
Đồng bộ tài khoản