Quyết định số 1290/QĐ-BNV

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
28
lượt xem
3
download

Quyết định số 1290/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1290/QĐ-BNV về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Pháp chế do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1290/QĐ-BNV

  1. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T --------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 1290/Q -BNV Hà N i, ngày 07 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ T CH C C A V PHÁP CH B TRƯ NG B N IV Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 48/2008/N -CP ngày 17/4/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Căn c Ngh nh s 122/2004/N -CP ngày 18/5/2004 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c pháp ch các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và doanh nghi p nhà nư c; Xét ngh c a V trư ng V Pháp ch và V trư ng V T ch c Cán b , QUY T NNH: i u 1. V trí và ch c năng V Pháp ch là t ch c c a B N i v có ch c năng tham mưu giúp B trư ng v công tác pháp ch trong ph m vi qu n lý nhà nư c c a B . i u 2. Nhi m v và quy n h n 1. Công tác xây d ng pháp lu t: a) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan, ơn v tr c thu c B d ki n Chương trình xây d ng pháp lu t hàng năm và 5 năm c a B trình B trư ng xem xét, quy t nh; ôn c, t ch c vi c th c hi n chương trình sau khi ã ư c phê duy t; b) Trình B trư ng ban hành các quy nh c th th c hi n công tác pháp ch c a B ; hư ng d n chuyên môn nghi p v cho t ch c và cán b , công ch c làm công tác pháp ch trong ngành t ch c nhà nư c; c) Ph i h p v i V T ch c cán b thNm tra các d th o Quy t nh c a B trư ng v thành l p Ban So n th o, T Biên t p d án xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t mà B ư c giao do các cơ quan, ơn v tr c thu c B trình B trư ng;
  2. d) Ch trì ho c tham gia so n th o văn b n quy ph m pháp lu t theo s phân công c a B trư ng; ) Ph i h p v i các cơ quan, ơn v tr c thu c B ư c B trư ng giao ch trì so n th o Lu t, Pháp l nh và d th o văn b n quy ph m pháp lu t c a Chính ph , Th tư ng Chính ph trong vi c chuNn b h sơ B trư ng ngh t ch c, cơ quan có liên quan góp ý ki n và ngh B Tư pháp thNm nh, trình Chính ph , Th tư ng Chính ph ; e) ThNm nh v m t pháp lý các d th o văn b n quy ph m pháp lu t thu c thNm quy n ban hành c a B trư ng do các cơ quan, ơn v tr c thu c B so n th o trư c khi trình B trư ng quy t nh; g) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan, ơn v tr c thu c B chuNn b ý ki n tham gia c aB i v i d th o văn b n quy ph m pháp lu t do B , cơ quan ngang B , cơ quan khác g i l y ý ki n; h) Giúp B trư ng sơ k t, t ng k t vi c th c hi n công tác xây d ng pháp lu t trong B . 2. Công tác rà soát, h th ng hóa văn b n quy ph m pháp lu t: a) Trình B trư ng k ho ch rà soát, h th ng hóa văn b n quy ph m pháp lu t liên quan n lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B ; b) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan, ơn v tr c thu c B t ch c vi c rà soát, h th ng hóa văn b n quy ph m pháp lu t theo k ho ch ã ư c phê duy t; trình B trư ng phương án x lý k t qu rà soát. 3. Công tác ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t: a) Trình B trư ng k ho ch ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan n lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B hàng năm; b) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan, ơn v tr c thu c B tri n khai th c hi n k ho ch ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t ã ư c phê duy t; báo cáo B trư ng k t qu ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t, ng g i B trư ng B Tư pháp theo quy nh; c) Làm u m i ph i h p v i ơn v ch c năng c a B Tư pháp trong vi c ki m tra các văn b n quy ph m pháp lu t liên quan n lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B N i v ; d) Ph i h p v i các cơ quan, ơn v tr c thu c B trình B trư ng v phương án x lý theo thNm quy n ho c ki n ngh c p có thNm quy n x lý các văn b n có liên quan n lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B do các B , cơ quan ngang B , H i ng nhân dân, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và cơ quan nhà nư c khác ban hành trái quy nh c a pháp lu t. 4. Công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t và ki m tra vi c th c hi n pháp lu t:
  3. a) Trình B trư ng k ho ch ph bi n, giáo d c pháp lu t hàng năm, dài h n c a B và ch trì, ph i h p v i các ơn v có liên quan t ch c th c hi n vi c ph bi n, giáo d c pháp lu t theo k ho ch ã ư c phê duy t; b) Ph i h p v i các cơ quan ơn v tr c thu c B ki m tra vi c th c hi n pháp lu t t i B ; theo dõi, ôn c vi c th c hi n pháp lu t; t ng k t th c ti n thi hành pháp lu t trong ngành t ch c nhà nư c; c) Tham gia ý ki n v vi c x lý vi ph m pháp lu t trong ngành t ch c nhà nư c. 5. V qu n lý con d u a) Tham mưu giúp B trư ng th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v con d u; b) Ph i h p v i các cơ quan liên quan hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v qu n lý và s d ng con d u c a các cơ quan nhà nư c và gi i quy t các ki n ngh có liên quan. 6. Áp d ng các quy trình ISO và công ngh thông tin trong công tác chuyên môn, nghi p v ; ph i h p v i Trung tâm thông tin c a B ng d ng công ngh thông tin vào vi c qu n lý, khai thác, s d ng các cơ s d li u liên quan t i lĩnh v c pháp ch ph c v qu n lý, lãnh o, ch o c a B . 7. Ch trì ho c tham gia nghiên c u các tài khoa h c, các án liên quan n pháp lu t. 8. Các nhi m v khác: a) L p d trù kinh phí th c hi n các nhi m v quy nh t i i m a kho n 1 và các kho n 2, 3, 4 và 7 c a i u này; b) Th c hi n nhi m v khác do B trư ng giao và các quy nh ư c pháp lu t b sung. i u 3. T ch c và ch làm vi c 1. V có V trư ng, m t s Phó V trư ng và các công ch c. 2. V trư ng ch u trách nhi m trư c B trư ng v t ch c và th c hi n các nhi m v ư c quy nh t i i u 2 cùa Quy t nh này và có các nhi m v , quy n h n c th sau: a) T ch c, ch o th c hi n nhi m v c a V và ch u trách nhi m trư c B trư ng v m i m t công tác c a V ; b) Phân công nhi m v , theo dõi, ôn c, ki m tra vi c th c hi n nhi m v c a các Phó V trư ng và công ch c trong V ; c) T ch c th c hi n quy ch làm vi c và các quy nh c a B ;
  4. d) ư c ký th a l nh B trư ng tr l i, gi i áp m t s v n có liên quan n công tác pháp ch c a B theo phân công c a B trư ng; ) ư c ký văn b n tham gia ý ki n ho c ngh các cơ quan, ơn v tr c thu c B cung c p thông tin có liên quan n công tác pháp ch c a B ; e) Quy t nh các n i dung báo cáo, sơ k t, t ng k t công tác c a V ; xu t, ki n ngh v i B trư ng các gi i pháp th c hi n nhi m v c a V ; g) Qu n lý công ch c và tài s n c a V ư c giao theo phân c p c a B . 3. Phó V trư ng th c hi n nhi m v chuyên môn do V trư ng phân công và giúp V trư ng ph trách v m t ho c m t s m t công tác theo phân công c a V trư ng; ch u trách nhi m trư c V trư ng v nhi m v ư c phân công. 4. Công ch c th c hi n các nhi m v chuyên môn do V trư ng phân công và ch u trách nhi m trư c V trư ng v nhi m v ư c phân công. 5. V làm vi c theo ch chuyên viên k t h p v i ch th trư ng. Trong trư ng h p lãnh o B giao nhi m v t xu t tr c ti p cho Phó V trư ng, chuyên viên ho c làm vi c tr c ti p v i Phó V trư ng, chuyên viên thì Phó V trư ng, chuyên viên có trách nhi m thi hành ý ki n c a lãnh o B , sau ó k p th i báo cáo v i V trư ng. i u 4. Hi u l c và trách nhi m thi hành 1. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. 2. Quy t nh này thay th Quy t nh s 701/Q -BNV ngày 28/4/2006 c a B trư ng B N i v quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c c a V Pháp ch . 3. Chánh Văn phòng B , V trư ng V Pháp ch , V trư ng V T ch c cán b , Th trư ng các cơ quan, ơn v tr c thu c B và cán b , công ch c V Pháp ch ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - B trư ng, các Th trư ng; - Các ơn v thu c B ; - Lưu VT, TCCB, PC. Tr n Văn Tu n
Đồng bộ tài khoản