Quyết định số 1290/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
48
lượt xem
4
download

Quyết định số 1290/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1290/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục quốc gia kêu gọi đầu tư nước ngoài thời kỳ 2006 - 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1290/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ******* ******* S : 1290/QĐ-TTg Hà N i, ngày 26 tháng 9 năm 2007 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH DANH M C QU C GIA KÊU G I Đ U TƯ NƯ C NGOÀI TH I KỲ 2006 - 2010 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ch th s 15/2007/CT-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v m t s gi i pháp ch y u nh m thúc đ y đ u tư nư c ngoài vào Vi t Nam; Xét đ ngh c a B trư ng B K ho ch và Đ u tư, QUY T Đ NH : Đi u 1. Ban hành Danh m c d án qu c gia g i v n đ u tư nư c ngoài th i kỳ 2006 - 2010 kèm theo Quy t đ nh này (sau đây g i chung là Danh m c). Danh m c có th đư c đi u ch nh theo t ng giai đo n c th phù h p v i yêu c u c a quá trình phát tri n. Đi u 2. Nh ng d án trong Danh m c là nh ng d án quan tr ng đã đư c s ch p thu n v ch trương đ u tư. Các B , ngành, đ a phương có trách nhi m ph i h p, h tr các nhà đ u tư nư c ngoài trong vi c chu n b thành l p d án và trong quá trình tri n khai d án. Tùy theo quy mô, tính ch t c a t ng d án, Th tư ng Chính ph có th quy t đ nh thành l p các nhóm công tác bao g m đ i di n có th m quy n c a các B , ngành và đ a phương liên quan đ gi i quy t k p th i, hi u qu nh ng v n đ c th c a d án. Đi u 3. Căn c Danh m c này, các B , ngành, đ a phương liên quan, ph i h p v i B K ho ch và Đ u tư xây d ng tài li u gi i thi u d án làm cơ s cho vi c v n đ ng đ u tư. Đi u 4. B K ho ch và Đ u tư làm đ u m i, t ng h p tình hình c p Gi y ch ng nh n đ u tư cho các d án trong Danh m c; ch trì, ph i h p v i B Tài chính và các B , ngành, đ a phương liên quan nghiên c u đ xu t cơ ch chính sách ưu đãi, h tr đ u tư đ i v i các d án đ c thù trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t đ nh. Đi u 5. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo và thay th Danh m c d án qu c gia g i v n đ u tư tr c ti p nư c ngoài th i kỳ 2001 - 2005 ban hành kèm theo Quy t đ nh s 62/2002/QĐ-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph . Đi u 6. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ban Qu n lý các Khu Công nghi p, Khu Kinh t và Khu Công ngh cao ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: Ban Bí thư Trung ương Đ ng; Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP Văn phòng Trung ương và các Ban c a Đ ng; Văn phòng Ch t ch nư c; Nguy n T n Dũng H i đ ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; Văn phòng Qu c h i; Toà án nhân dân t i cao; Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; Ki m toán Nhà nư c; UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; Các t p đoàn, t ng công ty 91; VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph ,
 2. 2 các V , C c, đơn v tr c thu c, Công báo; Lưu: Văn thư, QHQT (5b). A.
 3. DANH M C D án qu c gia kêu g i đ u tư nư c ngoài giai đo n 2006 - 2010 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s : 1290/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph ) ____________ I. NGÀNH CÔNG NGHI P - XÂY D NG. 1. Lĩnh v c xây d ng cơ s h t ng. ST Tên D án Đ a đi m Thông s k thu t Hình th c Đ a ch liên h T đ u tư 1 Đư ng cao t c vành đai 3 Hà N i. Chi u dài: 20,2 km; đư ng cao t c 6 làn xe, BOT V KHĐT B Giao thông v n t i, Hà N i: đo n N i Bài - Mai đư ng n i đô 4 làn xe, v n đ u tư d ki n: 540 đi n tho i: 84-4-9420197/8, fax: D ch. tri u USD. 84-4-9423291. 2 Đư ng cao t c Ninh Bình - Ninh Bình, Thanh Chi u dài: 215 km; 4 - 6 làn xe, v n đ u tư d BOT V KHĐT B Giao thông v n t i, Thanh Hoá - Vinh. Hoá, Ngh An. ki n: 960 tri u USD. đi n tho i: 84-4-9420197/8, fax: 84-4-9423291. 3 Đư ng cao t c Thành ph Thành ph H Chí Chi u dài 40 km, 4 - 6 làn xe, v n đ u tư d ki n: BOT S K ho ch và Đ u tư thành ph H Chí Minh - Th D u M t. Minh, Bình 125 tri u USD. H Chí Minh, Dương. đi n tho i 84-8-8272192, fax: 84-8-8295008. 4 Đư ng cao t c Trung Ti n Giang, Đ ng Chi u dài: 82 km, 4 - 6 làn xe, giai đo n I: 4 làn xe, BOT V KHĐT B Giao thông v n t i, Lương - M Thu n - C n Tháp, Vĩnh Long, t ng v n đ u tư d ki n: 1,006 t USD, giai đo n I: đi n tho i: 84-4-9420197/8, fax: Thơ. C n Thơ. 745 tri u USD. 84-4-9423291. 5 Đư ng cao t c D u Giây - Đ ng Nai, Lâm Chi u dài: 189 km; 4 làn xe (ti n cao t c: 4 làn, BOT V KHĐT B Giao thông v n t i, Đà L t. Đ ng. v n đ u tư d ki n: 500 tri u USD). đi n tho i: 84-4-9420197/8, fax: 84-4-9423291. 6 Đư ng cao t c N i BàI - H Hà N i, B c Ninh, - N i Bài - H Long: 110 km, 4 làn xe, v n đ u tư BOT V KHĐT B Giao thông v n t i, Long - Móng Cái. Qu ng Ninh. d ki n: 655 tri u USD; đi n tho i: 84-4-9420197/8, fax:
 4. 4 ST Tên D án Đ a đi m Thông s k thu t Hình th c Đ a ch liên h T đ u tư - H Long - Móng Cái: 180 km, 4 làn xe, v n đ u 84-4-9423291. tư d ki n: 1.000 tri u USD. 7 Đư ng cao t c Biên Hoà - Đ ng Nai, Bà R a Dài 68 km, quy mô 4 - 6 làn xe (giai đo n 1: 4 làn BOT V KHĐT B Giao thông v n t i, Vũng T u. - Vũng T u. xe), t ng v n đ u tư: 325 tri u USD (giai đo n I: đi n tho i: 84-4-9420197/8, fax: 256 tri u USD). 84-4-9423291. 8 Đư ng cao t c Qu ng Tr - Qu ng Tr , Hu , Dài 178 km, 4 làn xe, v n đ u tư d ki n: 750 tri u BOT V KHĐT B Giao thông v n t i, Hu - Đà N ng. Đà N ng. USD. đi n tho i: 84-4-9420197/8, fax: 84-4-9423291. 9 Đư ng cao t c Hà N i - Hà N i, B c Ninh, 118 km, 4 làn xe, v n đ u tư d ki n: 555 tri u BOT V KHĐT B Giao thông v n t i, L ng Sơn. L ng Sơn. USD. đi n tho i: 84-4-9420197/8, fax: 84-4-9423291. 10 Đư ng cao t c Đà N ng - Đà N ng, Qu ng Dài 140 km, 4 làn xe, v n đ u tư d ki n: 755 tri u BOT V KHĐT B Giao thông v n t i, Qu ng Ngãi. Nam, Qu ng USD. đi n tho i: 84-4-9420197/8, fax: Ngãi. 84-4-9423291. 11 Đư ng cao t c D u Giây - Khánh Hoà, Bình Dài 350 km, 4 làn xe. V n đ u tư d ki n: 200 BOT V KHĐT B Giao thông v n t i, Bình Thu n - Nha Trang. Thu n, Lâm tri u USD. đi n tho i: 84-4-9420197/8, fax: Đ ng. 84-4-9423291. 12 Đư ng cao t c B n L c - Thành ph H Chí Dài 58 km, 8 làn xe (giai đo n I: 4 làn xe, v n đ u BOT V KHĐT B Giao thông v n t i, Long Thành. Minh, Đ ng Nai. tư d ki n: 1.200 tri u USD). đi n tho i: 84-4-9420197/8, fax: 84-4-9423291. 13 Nâng c p Qu c l 18A Qu ng Ninh. Đư ng c p III, chi u dài: 122 km, v n đ u tư d BOT V KHĐT B Giao thông v n t i, tuy n Mông Dương - Móng ki n: 200 tri u USD. đi n tho i: 84-4-9420197/8, fax: Cái. 84-4-9423291. 14 Đư ng tr c kinh t Đan Hà Tây. Chi u dài: 24 km, m t c t: 42 m, đư ng tiêu chu n BOT, BT, S K ho ch và Đ u tư t nh Hà Phư ng - Phúc Th - Sơn c p I đ ng b ng (TCVN), v n đ u tư d ki n: 70 BTO. Tây, đi n tho i: 84-34-524445, fax: Tây. tri u USD. 84-34-824608. 15 Đư ng Đ Xá - Quan Sơn. Hà Tây. Chi u dài: 30 km, m t c t: 42 m, tiêu chu n đư ng BOT, BT, S K ho ch và Đ u tư t nh Hà c p I đ ng b ng (TCVN), v n đ u tư d ki n: 100 BTO Tây, đi n tho i: 84-34-524445, fax: tri u USD. 84-34-824608.
 5. 5 ST Tên D án Đ a đi m Thông s k thu t Hình th c Đ a ch liên h T đ u tư 16 Đư ng vành đai 3 thành Thành ph H Chí Dài 91 km, 6 làn xe, v n đ u tư d ki n: 1.550 BOT V KHĐT B Giao thông v n t i, ph H Chí Minh. Minh. tri u USD. đi n tho i: 84-4-9420197/8, fax: 84-4-9423291. 17 Nâng c p Qu c l 6 đo n Hà Tây, Hoà Dài 20 km, 4 làn xe, v n đ u tư d ki n: 45 tri u BOT V KHĐT B Giao thông v n t i, đi n Ba La - Xuân Mai. Bình. USD. tho i: 84-4-9420197/8, fax: 84-4-9423291. 18 Nâng c p Qu c l 20 đo n Lâm Đ ng. Dài 250 km, 2 làn xe, v n đ u tư d ki n: 26 tri u BOT V KHĐT B Giao thông v n t i, D u Giây - Liên Khương. USD. đi n tho i: 84-4-9420197/8, fax: 84-4-9423291. 19 M r ng Qu c l 51. Đ ng Nai, Bà R a, 6 làn xe, v n đ u tư d ki n: 38 tri u USD. BOT V KHĐT B Giao thông v n t i, Vũng T u. đi n tho i: 84-4-9420197/8, fax: 84-4-9423291. 20 Nâng c p Qu c l 14 đo n Bình Phư c. Dài 34 km, 4 làn xe, v n đ u tư d ki n: 32 tri u BOT V KHĐT B Giao thông v n t i, Đ ng Xoài - Chơn Thành. USD. đi n tho i: 84-4-9420197/8, fax: 84-4-9423291. 21 Nâng c p Qu c l 21 đo n Hà Nam, Nam Đư ng c p III, dài 35 km, v n đ u tư d ki n: 38 BOT V KHĐT B Giao thông v n t i, Ph Lý - Nam Đ nh. Đ nh. tri u USD. đi n tho i: 84-4-9420197/8, fax: 84-4-9423291. 22 Nâng c p Qu c l 14 đo n Gia Lai, Kon Tum. Chi u dài 30 km, 4 làn xe. V n đ u tư d ki n: 58 BOT V KHĐT B Giao thông v n t i, Gia Lai - Kon Tum. tri u USD. đi n tho i: 84-4-9420197/8, fax: 84-4-9423291. 23 Nâng c p Qu c l 1 đo n Qu ng Bình, Dài 10 km, 4 làn xe, v n đ u tư d ki n: 19 tri u BOT V KHĐT B Giao thông v n t i, th xã Đông Hà - Th xã Qu ng Tr . USD. đi n tho i: 84-4-9420197/8, fax: Qu ng Tr . 84-4-9423291. 24 Tuy n tránh Qu c l 1 Th Qu ng Ngãi. Dài 15 km, 4 làn xe., v n đ u tư d ki n: 29 tri u BOT V KHĐT B Giao thông v n t i, tr n La Hà, th tr n Đ c USD. đi n tho i: 84-4-9420197/8, fax: Ph . 84-4-9423291. 25 Xây d ng m i tuy n đư ng Thanh Hoá. Chi u dài: 100 km; v n đ u tư d ki n: 335 tri u BOT S K ho ch và Đ u tư t nh Thanh ven bi n. USD. Hoá,
 6. 6 ST Tên D án Đ a đi m Thông s k thu t Hình th c Đ a ch liên h T đ u tư đi n tho i: 84-37-855485, fax: 84-37-851451. 26 Đư ng s t kh r ng Lào Lào Cai, Hà N i, Chi u dài 398 km, kh đư ng 1,435 m. V n đ u tư BOT V KHĐT B Giao thông v n t i, Cai - Hà N i - H i Phòng. H i Phòng. d ki n: 530 tri u USD. Có th th c hi n trư c đi n tho i: 84-4-9420197/8, fax: đo n Hà N i - H i Phòng. 84-4-9423291. 27 Khôi ph c và nâng c p Ninh Thu n, Lâm Chi u dài: 84 km; v n đ u tư d ki n: 320 tri u BOT S K ho ch và Đ u tư t nh Lâm tuy n đư ng s t Đà L t - Đ ng. USD. Đ ng, đi n tho i: 84-63-830306, Tháp Chàm. fax: 84-63-834806. 28 Tuy n đư ng s t B o Lâm Bình Thu n, Lâm Chi u dài: 100 km; v n đ u tư d ki n: 500 tri u BOT S K ho ch và Đ u tư t nh Lâm - Phan Thi t. Đ ng. USD. Đ ng, đi n tho i: 84-63-830306, fax: 84-63-834806. 29 Tuy n đư ng s t Yên Viên Hà N i. Chi u dài: 28,8 km, k t h p tuy n n i đô và BOT V KHĐT B Giao thông v n t i, - Ng c H i. đư ng s t qu c gia. V n đ u tư d ki n: 1.618 đi n tho i: 84-4-9420197/8, fax: tri u USD (giai đo n I: 1.130 tri u USD). 84-4-9423291. 30 Đư ng s t Biên Hoà - Vũng Thành ph H Chí Xây m i 78 km đư ng s t qu c gia. V n đ u tư BOT V KHĐT B Giao thông v n t i, T u. Minh, Bà R a - d ki n: 400 tri u USD. đi n tho i: 84-4-9420197/8, fax: Vũng T u. 84-4-9423291. 31 Đư ng s t Tr ng Bom - Đ ng Nai, Thành Dài 49 km, trong đó: Đo n Tr ng Bom - Biên Hoà: BOT V KHĐT B Giao thông v n t i, Hoà Hưng. ph H Chí Minh. đư ng đơn; Biên Hoà - Hoà Hưng: đư ng đôi, đi n tho i: 84-4-9420197/8, fax: trong đó đo n Bình Tri u - Hoà Hưng đi trên cao. 84-4-9423291. V n đ u tư d ki n: 550 tri u USD. 32 Đư ng s t cao t c Lào Cai Lào Cai, Hà N i, Dài 398 km, kh đư ng: 1,435 m. V n đ u tư d BOT V KHĐT B Giao thông v n t i, - Hà N i - H i Phòng. H i Phòng. ki n: 530 tri u USD. đi n tho i: 84-4-9420197/8, fax: 84-4-9423291. 33 Đư ng s t Sài Gòn - L c Thành ph H Chí Xây m i 131 km đư ng qu c gia. V n đ u tư d BOT V KHĐT B Giao thông v n t i, Ninh. Minh, Bình ki n: 300 tri u USD. đi n tho i: 84-4-9420197/8, fax: Dương, Bình 84-4-9423291. Phư c. 34 Đư ng s t Yên Viên - Ng c Hà N i. Dài 28,8 km đư ng s t đôi và đư ng l ng, k t h p BOT V KHĐT B Giao thông v n t i,
 7. 7 ST Tên D án Đ a đi m Thông s k thu t Hình th c Đ a ch liên h T đ u tư H i. tuy n n i đô và đư ng s t qu c gia. V n đ u tư đi n tho i: 84-4-9420197/8, fax: d ki n: 1.618 tri u USD (giai đo n I: 1.130 tri u 84-4-9423291. USD). 35 Đư ng s t đô th Hà N i - Hà N i, Hà Tây. Xây d ng m i 13,1 km đư ng s t đô th . V n đ u BOT V KHĐT B Giao thông v n t i, Hà Đông. tư d ki n: 370 tri u USD. đi n tho i: 84-4-9420197/8, fax: 84-4-9423291. 36 Đư ng s t đô th Hà N i - Hà N i. Xây d ng m i 27 km đư ng s t đô th . V n đ u tư BOT V KHĐT B Giao thông v n t i, Sân bay N i Bài. d ki n: 370 tri u USD. đi n tho i: 84-4-9420197/8, fax: 84-4-9423291. 37 Đư ng s t đô th Hà N i - Hà N i. Xây d ng m i 33,5 km đư ng s t đô th . V n đ u BOT V KHĐT B Giao thông v n t i, Láng Hoà L c. tư d ki n: 938,1 tri u USD. đi n tho i: 84-4-9420197/8, fax: 84-4-9423291. 38 Tuy n đư ng s t ph c v Các t nh Tây Đang l a ch n phương án đư ng kh r ng 1,435. BOT V KHĐT B Giao thông v n t i, khai thác và s n xu t Albumin Nguyên. V n đ u tư d ki n: 100 tri u USD, đi n tho i: 84-4-9420197/8, fax: - nhôm t i Tây Nguyên. 84-4-9423291. 39 Đư ng s t Sài Gòn - M Thành ph H Chí Xây m i 87 km đư ng đôi. V n đ u tư d ki n: BOT V KHĐT B Giao thông v n t i, Tho. Minh, Long An, 447 tri u USD. đi n tho i: 84-4-9420197/8, fax: Ti n Giang. 84-4-9423291. 40 H m đư ng s t H i Vân. Hu , Đà N ng. Xây m i 8 - 10 km đư ng h m. V n đ u tư d BOT V KHĐT B Giao thông v n t i, ki n: 200 tri u USD. đi n tho i: 84-4-9420197/8, fax: 84-4-9423291. 41 Xây d ng C ng hàng Qu ng Nam. Sân bay c p 4F, công su t 4 tri u t n hàng/năm. BOT, liên V KHĐT B Giao thông v n t i, không qu c t Chu Lai T ng v n đ u tư d ki n: 1.000 tri u USD, giai đo n doanh đi n tho i: 84-4-9420197/8, fax: (trung tâm trung chuy n I: 500 tri u USD. 84-4-9423291. hàng). 42 C i t o và nâng c p Sân Cam Ranh, Sân bay đ t tiêu chu n 4E (theo tiêu chu n c a Liên doanh V KHĐT B Giao thông v n t i, Bay Cam Ranh. Khánh Hoà. ICAO); đ n năm 1015: ti p nh n đư c máy bay đi n tho i: 84-4-9420197/8, fax: Boeing 737, v n chuy n 1,5 tri u lư t khách/năm; 84-4-9423291. đ n năm 2025: ti p nh n đư c máy bay Boeing 777 - 200; v n chuy n 2,65 tri u lư t khách/năm. V n đ u tư d ki n: giai đo n I (2015): 90 tri u
 8. 8 ST Tên D án Đ a đi m Thông s k thu t Hình th c Đ a ch liên h T đ u tư USD; giai đo n II (2015): 100 tri u USD. Di n tích đ t:751 ha. 43 C ng hàng không qu c t Đ ng Nai. Công su t: 8 - 10 tri u khách/năm, t ng v n đ u BOT V KHĐT B Giao thông v n t i, Long Thành. tư d ki n: 5.000 tri u USD (giai đo n I). đi n tho i: 84-4-9420197/8, fax: 84-4-9423291. 44 C i t o và nâng c p Sân H i Phòng. V n đ u tư d ki n: 35 tri u USD. Liên doanh V KHĐT B Giao thông v n t i, bay Cát Bi. đi n tho i: 84-4-9420197/8, fax: 84-4-9423291. 45 Sân bay Qu c t Vân Đ n. Qu ng Ninh. Sân bay tiêu chu n qu c t , đư ng băng 3,5 km; giai Liên doanh V KHĐT B Giao thông v n t i, đi n đo n I: 3 tri u lư t khách/năm. V n đ u tư d ki n: tho i: 84-4-9420197/8, 210 tri u USD. fax: 84-4-9423291. 46 Xây d ng và kinh doanh Phú Qu c, Kiên Sân bay đ t tiêu chu n khai thác máy bay Boeing Liên doanh V KHĐT B Giao thông v n t i, Sân bay Dương Tơ, Phú Giang. 777; v n chuy n 2 tri u lư t khách/năm và 15.000 đi n tho i: 84-4-9420197/8, fax: Qu c. t n hàng hoá/năm. V n đ u tư d ki n: 156 tri u 84-4-9423291. USD, giai đo n I: 56 tri u USD. 47 Xây d ng và kinh doanh KKT Nhơn H i, Di n tích: 18,6 ha, công su t: 1,3 - 2,0 tri u t n/năm, Liên doanh Ban Qu n lý Khu Kinh t Nhơn H i, Khu c ng t ng h p Nhơn Bình Đ nh. ph c v t u đ n 30.000 t n và t u container. V n đ u đi n tho i: 84-56-820958, fax: H i. tư d ki n: 50 tri u USD. 84-56-820965. 48 Xây d ng và kinh doanh KKT Dung Qu t, Công su t: 12 tri u t n/năm, đ sâu 13,5 - 15 mét, Liên doanh, Ban Qu n lý Khu Kinh t Dung C ng container. Qu ng Ngãi. đáp ng cho t u 30.000 - 50.000 DWT. 100% v n Qu t, đi n tho i: 84-55-711788, fax: NN. 84-55-825828. 49 Xây d ng C ng Liên Chi u. Đà N ng. V n đ u tư d ki n: 300 tri u USD. S K ho ch và Đ u tư thành ph Đà N ng, đi n tho i: 84-511.822759, fax: 84-511-822217. 50 Khu H u c n C ng Sơn Sơn Trà, Đà Di n tích: 56,6 ha. BOT, 100% S K ho ch và Đ u tư thành ph Trà. N ng. v n NN Đà N ng, đi n tho i: 84-511.822759,
 9. 9 ST Tên D án Đ a đi m Thông s k thu t Hình th c Đ a ch liên h T đ u tư fax: 84-511-822217. 51 Xây d ng, kinh doanh C ng Khu KT Chu Lai, Ti p nh n t u 20.000 t n; công su t: 2 tri u Liên doanh Ban Qu n lý Khu kinh t m Chu Lai, Kỳ Hà k t h p v i xây d ng Qu ng Nam. t n/năm; di n tích đ t s d ng: 1.600 ha; v n đ u đi n tho i: 84-510-820223, fax: và kinh doanh khu Thương tư d ki n: 800 tri u USD. 84-510-820221. m i t do thu c Khu KT m Chu Lai. 52 C ng d ch v d u khí Sao Bà R a - Vũng V n đ u tư d ki n: 1 t USD. Liên doanh T p đoàn D u khí Vi t Nam, đi n Mai - B n Đình. T u. tho i: 84-4-8252526, fax: 84-4-8249126. 53 Xây d ng và kinh doanh Tĩnh Gia, Thanh Công su t: 1,2 - 2,0 tri u t n/năm, ph c v t u Liên doanh, S K ho ch và Đ u tư t nh Thanh C ng thương m i Khu Kinh Hoá. tr ng t i trên 10.000 t n và t u container. V n đ u 100% v n Hoá, đi n tho i: 84-37-855485, fax: t Nghi Sơn. tư d ki n: 100 tri u USD. NN 84-37-851451. 54 C ng Đà N ng (giai đo n Thành ph Đà 2 b n li n b , 1 b n t u khách, n o vét lu ng, thi t BOT V KHĐT B Giao thông v n t i, II). N ng. b b c x p, xây d ng tuy n đư ng xu ng H i An. đi n tho i: 84-4-9420197/8, fax: V n đ u tư d ki n: 110 tri u USD. 84-4-9423291. 55 C ng t ng h p L ch Huy n Thành ph H i Ph c v t u 30.000 - 50.000 t n, công su t 30 BOT V KHĐT B Giao thông v n t i, (c ng c a ngõ phía B c). Phòng. tri u t n/năm. V n đ u tư d ki n: 2.000 tri u đi n tho i: 84-4-9420197/8, fax: USD (giai đo n I: 1.300 tri u USD). 84-4-9423291. 56 C ng trung chuy n qu c t Khánh Hoà. Ph c v t u container 200.000 t n, công su t 17 BOT V KHĐT B Giao thông v n t i, Vân Phong. tri u TEU/năm. V n đ u tư d ki n: 2.000 tri u đi n tho i: 84-4-9420197/8, fax: USD (giai đo n kh i đ ng: 200 tri u USD). 84-4-9423291. 57 Lu ng cho t u bi n t i tr ng C n Thơ. Làm m i 40 km lu ng cho t u bi n 10.000 - BOT V KHĐT B Giao thông v n t i, l n vào Sông H u. 20.000 t n ra vào. V n đ u tư d ki n: 200 tri u đi n tho i: 84-4-9420197/8, fax: USD. 84-4-9423291. 58 C i t o giao thông th y Hà N i. Ch nh tr , n o vét lu ng, phát tri n c ng, thi t b BOT V KHĐT B Giao thông v n t i, Sông H ng khu v c Hà N i. qu n lý, c i t o tĩnh không c u Đu ng. V n đ u tư đi n tho i: 84-4-9420197/8, fax: d ki n: 346 tri u USD (giai đo n I: 167 tri u 84-4-9423291. USD). 59 C u Đình Vũ. H i Phòng. V n đ u tư d ki n: 97 tri u USD, d ki n kh i BOT V KHĐT B Giao thông v n t i, đi n tho i: 84-4-9420197/8, fax:
 10. 10 ST Tên D án Đ a đi m Thông s k thu t Hình th c Đ a ch liên h T đ u tư công năm 2008. 84-4-9423291. 60 C u Vân Tiên. Vân Đ n, Qu ng Chi u dài toàn c u: 1.341 mét; c u treo dây văng, Các hình S K ho ch và Đ u tư t nh Qu ng Ninh. kh c u B = 18 mét. th c đ u Ninh, đi n tho i: 84-33-835693, tư. fax: 84-33-838071. 61 Xây d ng c u Vĩnh Th nh. Hà Tây, Vĩnh Dài 3,88 km, r ng 24 m. V n đ u tư d ki n: 59 BOT V KHĐT B Giao thông v n t i, Phúc. tri u USD. đi n tho i: 84-4-9420197/8, fax: 84-4-9423291. 62 Xây d ng và kinh doanh h KKT Nhơn H i, T ng di n tích: 545 ha; v n đ u tư d ki n: 70 Liên doanh, Ban Qu n lý Khu kinh t Nhơn H i, t ng Khu phi thu quan Bình Đ nh. tri u USD. 100% v n đi n tho i: 84-56-820958, fax: Nhơn H i. NN 84-56-820965. 63 Xây d ng và kinh doanh cơ Đà N ng. Di n tích: 500 ha. BOT, 100% S K ho ch và Đ u tư thành ph s h t ng Khu công v n NN Đà N ng, đi n tho i: nghi p Hoà Khương. 84-511.822759, fax: 84-511-822217. 64 Khu công nghi p s ch, Khu Khu KT m Chu Di n tích: 300 - 350 ha; v n đ u tư d ki n: 250 - Liên doanh, Ban Qu n lý Khu kinh t m Chu công ngh cao. Lai, Qu ng Nam. 300 tri u USD. 100% v n Lai, đi n tho i: 84-510-820223, fax: NN. 84-510-820221. 65 Xây d ng h t ng và kinh Nghi Xuân, Hà Di n tích: 305 ha; v n đ u tư d ki n: 35 tri u Liên doanh, S K ho ch và Đ u tư t nh Hà doanh Khu công nghi p Gia Tĩnh. USD. 100% v n Tĩnh, đi n tho i: 84-39-881267, fax: Lách. NN 84-39-858993. 66 Xây d ng h t ng và kinh Can L c, Hà Tĩnh. Di n tích: 500 ha; v n đ u tư d ki n: 30 tri u Liên doanh, S K ho ch và Đ u tư t nh Hà Tĩnh, doanh Khu công nghi p USD. 100% v n đi n tho i: 84-39-881267, fax: Nam H ng Lĩnh - Ha Vàng. NN 84-39-858993. 67 Đ u tư xây d ng và kinh Cam Ranh, Di n tích: 233 ha; v n đ u tư d ki n: 20 - 25 tri u 100% v n S K ho ch và Đ u tư t nh Khánh doanh cơ s h t ng Khu Khánh Hoà. USD. NN. Hoà, đi n tho i: 84-58-824243, fax: Công nghi p Nam Cam 84-58-812943. Ranh. 68 Đ u tư xây d ng và kinh Cam Ranh, Di n tích: 140 ha; v n đ u tư d ki n: 12 - 15 tri u 100% v n S K ho ch và Đ u tư t nh Khánh doanh cơ s h t ng Khu Khánh Hoà. USD. NN. Hoà, đi n tho i: 84-58-824243, fax:
 11. 11 ST Tên D án Đ a đi m Thông s k thu t Hình th c Đ a ch liên h T đ u tư Công nghi p B c Cam Ranh. 84-58-812943. 69 Xây d ng h t ng Khu Kinh Tĩnh Gia, Thanh T ng di n tích quy ho ch: 1.400 ha. V n đ u tư Liên doanh, S K ho ch và Đ u tư t nh Thanh t Nghi Sơn. Hoá. d ki n: 100 tri u USD. BOT Hoá, đi n tho i: 84-37-855485, fax: 84-37-851451. 70 Xây d ng và kinh doanh h KKT Vũng Áng. C ng nư c sâu Sơn Dương: t u tr ng t i 150.000 Liên doanh, Ban Qu n lý Khu kinh t Vũng Áng, t ng khu phi thu quan, - 200.000 t n có th c p c ng. 100% v n đi n tho i: 84-39-881237, fax: c ng bi n Vũng Áng và NN 84-39-882992. C ng nư c sâu Sơn Dương. 2. Lĩnh v c khai khoáng và luy n kim. STT Tên D án Đ a đi m Thông s k thu t Hình th c Ghi chú đ u tư 71 Nhà máy thép h p kim. H i Phòng, KKT Công su t 100.000 t n/năm, v n đ u tư d ki n Liên doanh, S K ho ch và Đ u tư thành ph Dung Qu t, các 170 tri u USD. 100% v n H i Phòng, đi n tho i: đ a phương khác. NN 84-31-842119, fax: 84-31-842021. 72 Thăm dò, khai thác than Đ ng b ng B c V n đ u tư d ki n: 200 - 500 tri u USD (giai Liên doanh T p đoàn Than-Khoáng s n, đi n đ ng b ng B c B . B . đo n I). tho i: 84-4-8515035, fax: 84-4-8510724. 3. Lĩnh v c cơ khí ch t o.
 12. 12 STT Tên D án Đ a đi m Thông s k thu t Hình th c Ghi chú đ u tư 73 S n xu t đ ng cơ ô tô Các t nh, thành Công su t 30.000 đ ng cơ 100 – 400 HP/năm và Liên doanh, T ng công ty máy đ ng l c và máy cung c p trong nư c và ph . ph tùng. 100% v n nông nghi p, đi n tho i: xu t kh u. NN 84-4-9346053, fax: 84-4-8260695. 74 S n xu t máy kéo 4 bánh, Hà Tây, Ngh An, Máy kéo 4 bánh công su t 20 - 50 mã l c. Công Liên doanh T ng công ty máy đ ng l c và máy máy cày nh đa công C n Thơ. su t t i thi u: 5.000 máy/năm. nông nghi p, đi n tho i: d ng. 84-4-9346053, fax: 84-4-8260695. 75 S n xu t, l p ráp thi t b , Hà N i, Đà N ng, Công su t: 370 xe máy/năm. 100% v n S K ho ch và Đ u tư t nh Qu ng xe máy thi công xây d ng. Qu ng Nam. NN Nam, đi n tho i: 84-510-810866, fax: 84-510-810396. 76 Ch t o thi t b , l p ráp Các KCN, KKT Chu V n đ u tư d ki n: 70 tri u USD. Liên doanh, S K ho ch và Đ u tư t nh Qu ng máy móc quan tr c, x lý Lai, Qu ng Nam. 100% v n Nam, đi n tho i: 84-510-810866, fax: ch t th i, nư c th i và khí NN. 84-510-810396. th i. 77 Ch t o thi t b , linh ki n cho KKT Chu Lai, V n đ u tư d ki n: 500 tri u USD. 100% v n S K ho ch và Đ u tư t nh Qu ng ngành Công nghi p hàng Qu ng Nam. NN Nam, đi n tho i: 84-510-810866, fax: không và s a ch a, b o trì 84-510-810396. máy bay dân d ng. 78 T h p s a ch a công KKT Vũng Áng, S a ch a các thi t b đi n, cơ khí. V n đ u tư d Liên doanh, Ban Qu n lý Khu kinh t Vũng Áng, nghi p n ng (đi n, cơ Hà Tĩnh. ki n: 200 tri u USD. 100% v n đi n tho i: 84-39-881237, fax: khí,…). NN 84-39-882992. 79 Nhà máy đóng m i t u Ninh Hoà, Khánh Xây d ng nhà máy đóng m i t u bi n c l n đ n Liên doanh, S K ho ch và Đ u tư t nh Khánh bi n. Hoà. 400.000 DWT, công su t: 10 chi c/năm. Di n tích 100% v n Hoà, đi n tho i: 84-58-824243, fax: đ t s d ng: 330 ha, v n đ u tư d ki n: 500 tri u NN. 84-58-812943. USD. 80 Nhà máy đóng t u v n t i H i Phòng. Quy mô v n đ u tư và công su t do ch đ u tư Liên doanh, S K ho ch và Đ u tư thành ph H i c l n; t u du l ch sông, quy t đ nh theo nhu c u th trư ng. 100% v n Phòng, đi n tho i: 84-31-842119, fax: bi n. NN 84-31-842021. 81 Nhà máy đóng m i và s a KKT Vũng Áng, Đóng m i và s a ch a t u bi n đ n 100.000 t n. Liên doanh, Ban Qu n lý Khu kinh t Vũng Áng, ch a t u bi n Vũng Áng. Hà Tĩnh. 100% v n đi n tho i: 84-39-881237, fax: NN 84-39-882992.
 13. 13 STT Tên D án Đ a đi m Thông s k thu t Hình th c Ghi chú đ u tư 82 Nhà máy đóng m i t u Nhơn H i, Bình Đóng m i t u bi n tr ng t i l n. V n đ u tư d Liên doanh, BQL Khu kinh t Nhơn H i, đi n bi n. Đ nh. ki n: 45 - 50 tri u USD. 100% v n tho i: 84-56-820958, NN fax: 84-56-820965. 4. Lĩnh v c công nghi p đi n l c. STT Tên D án Đ a đi m Thông s k thu t Hình th c Ghi chú đ u tư 83 Nhà máy đi n tua-bin khí C n Thơ. Công su t 750 MW. Th i gian v n hành: 2012 - BOT, BOO B Công thương, h n h p ô Môn 2. 2013. đi n tho i: 84-42202411, fax: 84-4-2202525. 84 Nhà máy đi n tua-bin h n Mi n Nam. Công su t: 3 x 750 MW. D ki n th i gian v n BOO/BOT B Công thương, h p Mi n Nam. hành: 2014 - 2015. đi n tho i: 84-4-2202411, fax: 84-4-2202525. 85 Nhà máy đi n than Nghi Thanh Hoá. Công su t 2 x 600 MW. Th i gian v n hành: 2012 BOT B Công thương, Sơn II. - 2013. đi n tho i: 84-42202411, fax: 84-4-2202525. 86 Nhà máy nhi t đi n than Kiên Giang. Công su t: 2x600 MW. D ki n th i gian v n BOT/BOO B Công thương, Kiên Giang I. hành: 2013 - 2014. đi n tho i: 84-4-2202411, fax: 84-4-2202525. 87 Nhà máy đi n đ t than Bình Thu n. Công su t 4x600 MW. D ki n th i gian v n hành: BOT/BOO B Công thương, Sơn M . 2011 - 2015. đi n tho i: 84-4-2202411, fax: 84-4-2202525. 88 Nhà máy đi n than Kiên Kiên Giang. Công su t: 2x600 MW. D ki n th i gian v n BOT/BOO B Công thương, đi n tho i: Giang II. hành: 2015 - 2016. 84-4-2202411, fax: 84-4-2202525. 89 Nhà máy s n xu t bi n H i Phòng, Công su t trên 110 KV. Liên doanh, S K ho ch và Đ u tư thành ph Qu ng Ninh, các 100% v n
 14. 14 STT Tên D án Đ a đi m Thông s k thu t Hình th c Ghi chú đ u tư th đi n truy n t i. đ a phương có NN H i Phòng, đi u ki n. đi n tho i: 84-31-842119, fax: 84-31-842021. 5. Lĩnh v c công nghi p l c hoá d u, công nghi p hoá ch t. STT Tên D án Đ a đi m Thông s k thu t Hình th c Ghi chú đ u tư 90 Khu liên h p l c hoá d u Thanh Hoá. Công su t 7 - 9 tri u t n/năm, v n đ u tư d ki n Liên doanh, T p đoàn D u khí Vi t Nam, đi n Nghi Sơn. 5 t USD. 100% v n tho i: 84-4-8252526, fax: NN 84-4-8249126. 91 Nhà máy l c d u Long Sơn, Bà R a Công su t: 10 - 12 tri u t n d u thô/năm, v n đ u Liên doanh, T p đoàn D u khí Vi t Nam, đi n s 3. - Vũng T u. tư d ki n: 5 - 6 t USD. 100% v n tho i: 84-4-8252526, fax: NN 84-4-8249126. 92 Các d án tìm ki m, thăm V nh B c B : Lô H p đ ng T p đoàn D u khí Vi t Nam, dò d u khí. 110, 113, 114; chia s n đi n tho i: 84-4-8252526, fax: Mi n Trung: Lô ph m, h p 84-4-8249126. 115, 121, 123, đ ng d u khí. 125, 126, 127. Vùng bi n Nam Côn Sơn: Lô 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; Vùng bi n Tây Nam: Các Lô 41 - 45. 93 T h p hoá d u phía Bà R a - Vũng S n xu t Ethylen, Polyetylene, Liên doanh T p đoàn D u khí Vi t Nam, Nam. T u. Causticsoda-Chlorine-EDC/VCM Complex. đi n tho i: 84-4-8252526, fax: Nguyên li u: 1,5 tri u t n condensate/năm; có 84-4-8249126. xem xét s d ng nguyên li u khí. V n đ u tư d
 15. 15 STT Tên D án Đ a đi m Thông s k thu t Hình th c Ghi chú đ u tư ki n: 2 t USD. 94 Đư ng ng d n khí Lô B - ô Môn, C n Thơ. Công su t: 6 - 7 t mét kh i/năm, v n đ u tư d Liên doanh T p đoàn D u khí Vi t Nam, đi n ô Môn. ki n: 810 tri u USD. tho i: 84-4-8252526, fax: 84-4-8249126. 95 T h p Công nghi p hoá Cam Ranh. Xây d ng T h p CN Hoá d u (bao g m nhà máy nhi t Liên doanh, S K ho ch và Đ u tư t nh d u. đi n) đ s n xu t Etylen, Etylen glycol, EDC, Butadien, 100% v n Khánh Hoà, đi n tho i: Aromatic, xút, t Naphta nh p kh u. Di n tích đ t s d ng: NN 84-58-824243, 300 ha, v n đ u tư d ki n: 1,2 t USD. fax: 84-58-812943. 96 Nhà máy s n xu t Poly Thanh Hoá. Công su t: 320.000 t n/năm, v n đ u tư d ki n: Liên doanh, T ng công ty Hoá ch t Vi t Nam, Terephthalat Acrilic 270 tri u USD. 100% v n đi n tho i: 84-4-9331503, (PTA). NN. fax: 84-4-8252995. 97 Nhà máy s n xu t Liner Dung Qu t, Công su t: 30.000 t n/năm, v n đ u tư d ki n: Liên doanh, T ng công ty Hoá ch t Vi t Nam, Alkyl Benzen (LAB). Qu ng Ngãi. 45 tri u USD. 100% v n đi n tho i: 84-4-9331503, NN. fax: 84-4-8252995. 98 Nhà máy s n xu t s i Mi n Nam. Công su t: 300.000 t n/năm, v n đ u tư d ki n: Liên doanh, T ng công ty Hoá ch t Vi t Nam, t ng h p (Synthetic 300 tri u USD. 100% v n đi n tho i: 84-4-9331503, Fiber) (PET). NN. fax: 84-4-8252995. 99 Nhà máy s n xu t Mi n Trung. Công su t: 200.000 t n xút quy 100% NaOH/năm; Liên doanh, T ng công ty Hoá ch t Vi t Nam, Caustic 180.000 t n Chlorine/năm; 150.000 t n VCM/năm; 100% v n đi n tho i: 84-4-9331503, Soda-Chlorine-EDC/VMC 15.000 t n MgO/năm, v n đ u tư d ki n: 220 tri u USD. NN. fax: 84-4-8252995. -MgO. 100 Nhà máy s n xu t Olefin Mi n Trung, Mi n Công su t: 600.000 t n/năm, v n đ u tư d ki n: Liên doanh, T ng công ty Hoá ch t Vi t Nam, và ch t d o PE. Nam. 1.178 tri u USD. 100% v n đi n tho i: 84-4-9331503, NN. fax: 84-4-8252995. 101 Nhà máy s n xu t soda. Mi n Trung. Công su t: 200.000 t n/năm, v n đ u tư d ki n: Liên doanh, T ng công ty Hoá ch t Vi t Nam, 85 tri u USD. 100% v n đi n tho i: 84-4-9331503, NN fax: 84-4-8252995.
 16. 16 STT Tên D án Đ a đi m Thông s k thu t Hình th c Ghi chú đ u tư 102 Nhà máy s n xu t Carbon Mi n Trung, KKT Công su t: 50.000 t n/năm, v n đ u tư: 40 tri u Liên doanh. T ng công ty Hoá ch t Vi t Nam, Black. Dung Qu t, USD. đi n tho i: 84-4-9331503, Qu ng Ngãi. fax: 84-4-8252995. 103 Nhà máy s n xu t s i KKT Dung Qu t, Công su t: 100.000 t n/năm, v n đ u tư d ki n: Liên doanh, T ng công ty Hoá ch t Vi t Nam, Poly Styren. Qu ng Ngãi. 100 tri u USD. 100% v n đi n tho i: 84-4-9331503, NN. fax: 84-4-8252995. 104 Nhà máy ch bi n Hà Tĩnh, KKT Công su t: 30.000 t n/năm, v n đ u tư d ki n: Liên doanh Ban Qu n lý Khu kinh t Vũng Pigmen Ilmenhit. Vũng Áng. 300 tri u USD. Áng, đi n tho i: 84-39-881237, fax: 84-39-882992. 6. Lĩnh v c công nghi p v t li u xây d ng. STT Tên D án Đ a đi m Thông s k thu t Hình th c Ghi chú đ u tư 105 Nhà máy xi măng Th nh Qu ng Nam. Công su t 1,4 - 1,8 tri u t n/năm. Công ngh lò Liên doanh, S K ho ch và Đ u tư t nh M . quay, v n đ u tư d ki n: 250 - 300 tri u USD. 100% v n Qu ng Nam, NN. đi n tho i: 84-510-810866, fax: 84-510-810396. 106 Xây d ng Nhà máy xi Thanh Hoá. Công su t 1,4 - 2,0 tri u t n/năm, v n đ u tư d Liên doanh, S K ho ch và Đ u tư t nh măng Ng c L c (tây ki n: 225 tri u USD. 100% v n Thanh Hoá, Thanh Hoá). NN. đi n tho i: 84-37-855485, fax: 84-37-851451. 107 Nhà máy xi măng Sông Qu ng Bình. Công su t: 1,2 tri u t n/năm, v n đ u tư d ki n: Liên doanh, S K ho ch và Đ u tư t nh Gianh (giai đo n II). 200 tri u USD. 100% v n Qu ng Bình, NN. đi n tho i: 84-52-824635, fax: 84-52-821520. 7. Lĩnh v c công ngh cao và k thu t cao, m i.
 17. 17 STT Tên D án Đ a đi m Thông s k thu t Hình th c Ghi chú đ u tư 108 Các d án thu c lĩnh v c Hà N i, Hà Tây. Các d án đư c th m đnh thu c lĩnh v c công ngh Các hình Ban QL Khu CN cao Hoà L c, đi n tho i: công ngh cao, k thu t cao, k thu t cao m i, các cơ s đào t o ngu n nhân l c th c đ u tư. 84-4-2511478, fax: 84-4-2511529. m i trong Khu công ngh ch t lư ng cao. cao Hoà L c. 109 Các d án thu c lĩnh v c Thành ph H Chí Các d án đư c th m đ nh thu c lĩnh v c công Các hình Ban QL các Khu Công nghi p, công ngh cao, k thu t m i Minh. ngh cao, k thu t cao m i, các cơ s đào t o th c đ u tư. Khu ch xu t thành ph H Chí trong Khu công ngh cao ngu n nhân l c ch t lư ng cao. Minh, Thành ph H Chí Minh. đi n tho i: 84-8-8290405, fax: 84-8-8294271. II. NGÀNH NÔNG, LÂM NGHI P VÀ TH Y S N. 1. Ngành Nông, Lâm nghi p và Chăn nuôi. STT Tên D án Đ a đi m Thông s k thu t Hình th c Ghi chú đ u tư 110 D án tr ng r ng và ch Hoà Bình. Di n tích: 100.000 ha, v n đ u tư d ki n: 90 tri u Liên doanh, S K ho ch và Đ u tư tnh Hoà Bình, bi n g . USD. 100% v n đi n tho i: 84-18-851457, fax: NN 84-18-853152. 111 Tr ng r ng nguyên li u, B c Giang, Hà Tĩnh, Cung c p s n ph m cho th trư ng trong nư c và Liên doanh, V HTQT B Nông nghi p và Phát xây d ng nhà máy s n Qu ng Bình, các đa xu t kh u. V n đ u tư do nhà đ u tư quy t đ nh 100% v n tri n nông thôn, xu t ván dăm, ván MDF, phương có đi u ki n. theo nhu c u th c t . NN. đi n tho i: 84-4-7330674, nhà máy gi y, đ g xu t kh u. fax: 84-4-7330752. 112 Xây d ng các nhà máy Các t nh có đi u Nâng cao ch t lư ng và giá tr kinh t gia tăng c a Liên doanh, V HTQT B Nông nghi p và Phát ch bi n cà phê, h t tiêu, ki n. chè, cà phê, h t đi u ph c v xu t kh u. 100% v n tri n nông thôn,
 18. 18 STT Tên D án Đ a đi m Thông s k thu t Hình th c Ghi chú đ u tư h t đi u, chè xu t kh u. NN. đi n tho i: 84-4-7330674, fax: 84-4-7330752. 113 Các d án xây d ng khu Các t nh có đi u Nghiên c u lai t o và s n xu t các lo i gi ng cây, Liên doanh, V HTQT B Nông nghi p và Phát s n xu t gi ng cây, con ch t ki n. gi ng con có giá tr kinh t cao; nâng cao k thu t 100% v n tri n nông thôn, lư ng cao; nuôi tr ng trên nuôi tr ng cây, con và ch bi n các s n ph m nư c ngoài. đi n tho i: 84-4-7330674, fax: quy mô l n và ch bi n nông nghi p. 84-4-7330752. nâng cao giá tr kinh t các s n ph m nông nghi p công ngh tiên ti n. 114 Xây d ng Trung tâm Đà N ng. Xây d ng Trung tâm nghiên c u và phát tri n Liên doanh, V HTQT B Nông nghi p và Phát nghiên c u và phát tri n công ngh sinh h c. 100% v n tri n nông thôn, công ngh sinh h c. nư c ngoài. đi n tho i: 84-4-7330674, fax: 84-4-7330752. 2. Ngành th y s n. STT Tên D án Đ a đi m Thông s k thu t Hình th c Ghi chú đ u tư 115 Các d án s n xu t gi ng, Đà N ng. S n xu t gi ng th y s n giá tr kinh t cao b ng k 100% v n S K ho ch và Đ u tư thành ph th c ăn chăn nuôi th y thu t và công ngh tiên ti n. NN Đà N ng, s n công ngh cao. đi n tho i: 84-511.822759, fax: 84-511-822217. III. NGÀNH DU L CH - D CH V . 1. Ngành Bưu chính - Vi n thông.
 19. 19 STT Tên D án Đ a đi m Thông s k thu t Hình th c Ghi chú đ u tư 116 Các d án phát tri n công Các t nh, thành Nghiên c u phát tri n và ng d ng công ngh Liên doanh, T p đoàn Bưu chính - Vi n thông, ngh thông tin. ph . ph n m m và công ngh thông tin. 100% v n đi n tho i: 84-4-5776521, NN. fax: 84-4-5776685. 117 Các d án phát tri n Các t nh, thành Hình th c T p đoàn Bưu chính - Vi n thông, m ng di đ ng 3G. ph . đ u tư theo đi n tho i: 84-4-5776521, pháp lu t Vi t Nam và fax: 84-4-5776685. cam k t WTO. 2. Lĩnh v c Y t , Giáo d c - Đào t o. STT Tên D án Đ a đi m Thông s k thu t Hình th c Ghi chú đ u tư 118 B nh vi n đa khoa qu c Đà N ng. Di n tích đ t: 2 - 3 ha; v n đ u tư d ki n: 50 tri u USD. 100% v n S K ho ch và Đ u tư thành ph t . NN Đà N ng, đi n tho i: 84-511-822759, fax: 84-511-822217. 119 B nh vi n qu c t chuyên Đà N ng. Di n tích đ t: 2 ha, v n đ u tư d ki n: 20 - 30 100% v n S K ho ch và Đ u tư thành ph khoa tim m ch. tri u USD. NN Đà N ng, đi n tho i: 84-511.822759, fax: 84-511-822217. 120 B nh vi n qu c t . Đi n Ng c, Di n tích: 20 - 40 ha, 300 giư ng, v n đ u tư d Liên doanh, S K ho ch và Đ u tư t nh Qu ng Nam. ki n: 50 - 60 tri u USD. 100% v n Qu ng Nam, đi n tho i: NN 84-510-810866, fax: 84-510-810396. 121 B nh vi n qu c t . H i Phòng. 200 giư ng b nh đ t tiêu chu n qu c t . Liên doanh S K ho ch và Đ u tư thành ph H i Phòng, đi n tho i:
 20. 20 STT Tên D án Đ a đi m Thông s k thu t Hình th c Ghi chú đ u tư 84-31-842119, fax: 84-31-842021. 122 B nh vi n qu c t H Qu ng Ninh. 150 giư ng tiêu chu n qu c t . Các hình S K ho ch và Đ u tư t nh Long. th c đ u tư. Qu ng Ninh, đi n tho i: 84-33-835693, fax: 84-33-838071. 123 Trung tâm nghiên c u phát Qu ng Nam. Các lo i dư c li u quý như: Qu , tr m hương, Liên doanh, S K ho ch và Đ u tư t nh tri n, s n xu t các lo i dư c sâm, y n sào, ba kích, ; v n đ u tư d ki n: 50 100% v n Qu ng Nam, đi n tho i: ph m quý t ngu n nguyên tri u USD. NN. 84-510-810866, fax: li u s n có c a đ a phương. 84-510-810396. 124 Xây d ng các b nh vi n Các thành ph Các b nh vi n đ t trình đ tiên ti n trên th gi i. Liên doanh, V HTQT B Y t , đi n tho i: chuyên khoa ung bư u, l n. 100% v n 84-4-2732273, fax: 84-4-8462195. nhi, n i ti t, tim m ch; NN b nh vi n k thu t tiên ti n trong c p c u, đi u tr b nh n ng, b nh khó ch a. 125 Các nhà máy s n xu t dư c Các đ a phương. S n xu t dư c ph m, nguyên li u dư c ph m đ t Liên doanh, V HTQT B Y t , đi n tho i: ph m, nguyên li u dư c tiêu chu n GMP. 100% v n 84-4-2732273, fax: 84-4-8462195. ph m theo tiêu chu n GMP. NN. 126 S n xu t thi t b đi n t Y Hà N i. Liên doanh, S K ho ch và Đ u tư thành ph t quan tr ng trong nư c 100% v n Hà N i, đi n tho i: 84-4-8260257, chưa s n xu t đư c. NN fax: 84-4-8251733. 127 Xây d ng Trư ng đ i h c H Long, Đà V n đ u tư d ki n: 40 - 50 tri u USD. Liên doanh T p đoàn Than - Khoáng s n, qu c t . N ng. đi n tho i: 84-4-8515035, fax: 84-4-8510724. 128 Thành l p các trư ng Đ i Thành ph H Chí Ưu tiên các cơ s đào t o đ i h c đào t o các Liên doanh, V K ho ch - Tài chính, B Giáo h c qu c t . Minh, Hu , Hà Tây, ngành công ngh , k thu t. 100% v n d c và Đào t o, đi n tho i: Hà N i. NN. 84-4-8694885, fax: 84-4-8680801. 129 Trư ng Đ i h c qu c t Hà N i. Ưu tiên các cơ s đào t o đ i h c đào t o các Liên doanh, S K ho ch và Đ u tư thành ph Hà N i. ngành công ngh , k thu t. 100% v n NN Hà N i, đi n tho i: 84-4-8260257, (phù h p v i
Đồng bộ tài khoản