Quyết định số 1291/2005/QĐ-CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
3
download

Quyết định số 1291/2005/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1291/2005/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1291/2005/QĐ-CTN

  1. CH TNCH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1291/2005/Q -CTN Hà N i, ngày 04 tháng 11 năm 2005 QUY T NNH V VI C CHO NH P QU C TNCH VI T NAM CH T CH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c i u 103 và i u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 15 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i Khóa X, kỳ h p th 10; Căn c và Lu t Qu c t ch Vi t Nam năm 1998; Xét ngh c a Chính ph t i T trình s 106/CP-XDPL ngày 13/9/2005, QUY T NNH: i u 1. Cho nh p qu c t ch Vi t Nam i v i 3 ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo. i u 2. Quy t nh có hi u l c k t ngày ký. Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tư pháp, Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c và các ông (bà) có tên trong Danh sách nói t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Tr n c Lương DANH SÁCH NGƯ I NƯ C NGOÀI VÀ NGƯ I KHÔNG QU C TNCH Ư C NH P QU C TNCH VI T NAM (Kèm theo Quy t nh s 1291/2005/Q -CTN ngày 14 tháng 11 năm 2005 c a Ch t ch nư c)
  2. 1. Hoac Yieu Quoc, sinh ngày 28/6/1960 t i Campuchia; g i tính: nam. Hi n trú t i: S 32/45/15 (220/1B/49/15) ÔNG ÍCH KHIÊM, PHƯ NG 14, QU N 11, THÀNH PH H CHÍ MINH. Có tên g i Vi t Nam là: Ho c Yiêu Qu c. 2. Phù Tú Nghiêm, sinh ngày 08/3/1246 t i Campuchia; gi i tính: n . Hi n trú t i: S 1, L U 2, Ư NG CÔNG TRƯ NG AN ÔNG, PHƯ NG 9, QU N 5, THÀNH PH H CHÍ MINH. Có tên g i Vi t Nam là: Phù Tú Nghiêm. 3. Nguy n Pierre, sinh ngày 23/01/1931 t i thành ph H Chí Minh; gi i tính: nam. Hi n trú t i: S 11 NGUY N THÁI H C, PHƯ NG C U ÔNG LÃNH, QU N 1, THÀNH PH H CHÍ MINNH. Có tên g i Vi t Nam là: Nguy n De./.
Đồng bộ tài khoản