Quyết định số 1295/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
22
lượt xem
2
download

Quyết định số 1295/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1295/QĐ-TTg về việc xuất hóa chất chlorine dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Thừa Thiên Huế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1295/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ---------- NAM c l p – T do – H nh phúc ---------------- S : 1295/Q -TTg Hà N i, ngày 19 tháng 08 năm 2009 QUY T NNH V VI C XU T HÓA CH T CHLORINE D TR QU C GIA H TR T NH TH A THIÊN HU TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a y ban nhân dân t nh Th a Thiên Hu t i văn b n s 3463/UBND- NN ngày 29 tháng 7 năm 2009, ý ki n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t i văn b n s 2393/BNN-KH ngày 11 tháng 8 năm 2009, B Tài chính t i văn b n s 11413/BTC-DTQG ngày 13 tháng 8 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xu t c p không thu ti n 20 t n (hai mươi t n) hóa ch t Chlorine thu c hàng d tr qu c gia do B ang b o qu n h tr t nh Th a Thiên Hu phòng ch ng d ch b nh th y s n. Vi c xu t c p, qu n lý, s d ng s hóa ch t nêu trên th c hi n theo quy nh hi n hành. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Các B trư ng: Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Tài chính, K ho ch và u tư; Ch t ch y ban nhân dân t nh Th a Thiên Hu ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Th tư ng, các PTTg: Nguy n Sinh Hùng, Hoàng Trung H i; - VPCP: BTCN, các PCN: Ph m Văn Phư ng, Văn Tr ng Lý, C ng TT T, các V : KTN, P; - Lưu: VT, KTTH (3). Nguy n Sinh Hùng
Đồng bộ tài khoản