Quyết định số 1297/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
109
lượt xem
5
download

Quyết định số 1297/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1297/QĐ-TTg về việc giao kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ bổ sung năm 2009 cho các bộ và địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1297/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T --------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 1297/Q -TTg Hà N i, ngày 20 tháng 08 năm 2009 QUY T NNH V VI C GIAO K HO CH V N TRÁI PHI U CHÍNH PH B SUNG NĂM 2009 CHO CÁC B VÀ NA PHƯƠNG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh quy t s 32/2009/QH12 c a Qu c h i v i u ch nh m c tiêu t ng quát, m t s ch tiêu kinh t , ngân sách nhà nư c, phát hành b sung trái phi u Chính ph năm 2009 và mi n, gi m thu thu nh p cá nhân; Xét ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư t i công văn s 5758/BKH-TH ngày 3 tháng 8 năm 2009 v k ho ch v n trái phi u Chính ph b sung năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Giao K ho ch v n trái phi u Chính ph b sung năm 2009 cho các B , t nh và thành ph tr c thu c Trung ương là 20.000 t ng, b trí cho các ngành và lĩnh v c như sau: 1. Ngành giao thông v n t i: 8.600 t ng. 2. Ngành th y l i: 4.400 t ng 3. Các d án b nh vi n a khoa tuy n huy n và các b nh vi n tuy n t nh theo Ngh quy t s 18/2008/QH12 c a Qu c h i: 2.000 t ng 4. Các d án thu c Chương trình kiên c hóa trư ng, l p h c và nhà công v cho giáo viên: 1.500 t ng. 5. Các d án ký túc xá sinh viên: 3.500 t ng (có quy t nh riêng). i u 2. Giao B trư ng B K ho ch và u tư thông báo k ho ch v n trái phi u Chính ph b sung k ho ch năm 2009 c a các B , t nh và thành ph tr c thu c Trung ương căn c các Ph l c kèm theo công văn s 5758/BKH-TH c a B K ho ch và u tư nêu trên (bao g m các Ph l c s : 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8), c th như sau: 1. i v i các d án giao thông, th y l i, y t : giao cho các B , a phương t ng s v n và danh m c d án s d ng v n trái phi u Chính ph (không ghi k ho ch v n c th t ng d án, riêng i v i các d án b nh vi n tuy n t nh, giao danh m c và m c v n u tư cho t ng d án).
  2. Căn c tình hình tri n khai c th c a t ng d án, các B , t nh và thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m phân b v n trái phi u Chính ph cho t ng d án trong danh m c ã ư c giao. 2. i v i các d án thu c chương trình kiên c hóa trư ng l p h c và nhà công v cho giáo viên: giao t ng s v n cho t ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Giao B Giáo d c và ào t o hư ng d n các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ăng ký phân b v n cho t ng d án theo úng Quy t nh s 20/2008/Q -TTg ngày 01 tháng 02 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph . 3. i v i các d án xây d ng ký túc xá sinh viên, Th tư ng Chính ph có Quy t nh riêng. i u 3. Các B , a phương phân b k ho ch năm 2009 v n trái phi u Chính ph b sung ư c giao cho t ng d án theo úng nguyên t c quy nh t i Quy t nh s 171/2006/Q -TTg ngày 24 tháng 7 năm 2006 và Quy t nh s 350/Q -TTg ngày 16 tháng 3 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph và các quy nh t i Quy t nh này. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Các B trư ng: K ho ch và u tư, Tài chính, Giao thông v n t i, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Qu c phòng, Y t , Giáo d c và ào t o, Xây d ng, Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 4; - TTg, các Phó TTg; - Văn phòng Qu c h i; - UBTC-NS c a Qu c h i; - VPCP: BTCN, các PCN, các V : KTN, KGVX, NC, P, Nguy n T n Dũng TH, C ng TT T; - Lưu: Văn thư, KTTH (5b).
Đồng bộ tài khoản