Quyết định số 13/1999/QĐ/BNN-CS

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
29
lượt xem
1
download

Quyết định số 13/1999/QĐ/BNN-CS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 13/1999/QĐ/BNN-CS về việc ban hành quy định sửa đổi về tín dụng và tiết kiệm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 13/1999/QĐ/BNN-CS

 1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 13/1999/Q /BNN-CS Hà N i, ngày 16 tháng 01 năm 1999 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH S A I V TÍN D NG VÀ TI T KI M B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 73-CP ngày 01/11/1995 c a Th tư ng Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn(NN&PTNT) Căn c Quy t nh thành l p Ban Chương trình phát tri n nông thôn Mi n núi Vi t Nam -Thu i n , ngày 12 tháng 2 năm 1996 Xét ngh c a V trư ng V Chính sách Nông nghi p và phát tri n nông thôn, Giám c D án tăng cư ng kh năng tư v n c p B và Giám c i u hành Văn phòng Ban chương trình. QUY T NNH: i u 1. Nay Ban hành " Quy nh s a i v tín d ng và ti t ki m áp d ng cho Chương trình phát tri n nông thôn Mi n núi Vi t Nam - Thu i n 1996 - 2000. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký, m i văn b n c a các d án trư c ây trái v i Quy nh này u h t hi u l c thi hành . i u 3. Giám c các D án Phát tri n nông thôn mi n núi t nh Lào Cai,Yên Bái, Hà Giang,Tuyên Quang, Phú Th , D án tăng cư ng kh năng tư v n c p B , Giám c i u hành chương trình ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG TRƯ NG BAN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRI N NÔNG THÔN MI N NÚI VI T NAM – TH Y I N Nguy n Quang Hà
 2. QUY NNH (S A I) V TÍN D NG VÀ TI T KI M (Ban hành kèm theo Quy t nh s 13/1999/Q -BNN-CS ngày 16 tháng 1 năm 1999 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn.) Ph n 1: CÁC QUY NNH CHUNG i u 1. M c ích ho t ng tín d ng và ti t ki m Các ho t ng cung c p d ch v tín d ng và ti t ki m, ào t o, h i th o thu c n i dung d ch v tài chính nông thôn c a Chương trình Phát tri n Nông thôn Mi n núi Vi t Nam - Th y i n (sau ây vi t t t là: Chương trình) nh m: 1. Xây d ng và phát tri n các mô hình nhóm tín d ng và ti t ki m b n v ng và có kh năng nhân r ng, ph c v phát tri n nông nghi p, nông thôn, mi n núi. 2. Cung c p các d ch v tín d ng và ti t ki m nhanh chóng, k p th i và thu n ti n cho các h gia ình, phát tri n s n xu t kinh doanh. 3. Tăng cư ng kh năng qu n lý có hi u qu ngu n v n tín d ng c a Chương trình cho các c p qu n lý. 4. Xây d ng và phát tri n các nhóm tín d ng và ti t ki m c a Chương trình tr thành các nh ch tài chính nông thôn sau khi Chương trình k t thúc, góp ph n phát tri n kinh t xã h i. i u 2. Ph m vi áp d ng Quy nh này áp d ng cho t t c các ho t ng thu c n i dung d ch v c a Ban Chương trình, Văn phòng Ban Chương trình, D án B , các D án t nh, các Ban qu n lý d án huy n, Ban qu n lý d án xã và các nhóm tín d ng và ti t ki m. Các chương trình h p tác v i t ch c tài chính/tín d ng/ngân hàng thì s ư c th c hi n theo các th a thu n riêng gi a Chương trình v i t ch c ó. Ph n 2: T CH C VÀ QU N LÝ i u 3. Cơ c u t ch c Vi c h tr phát tri n cho các ho t ng c a n i dung d ch v tài chính nông thôn s ư c ti n hành thông qua Văn phòng Ban chương trình, D án B và 5 d án t nh: Phú Th , Tuyên Quang, Yên Bái, Hà Giang và Lào Cai. các d án t nh, tùy tình hình c th c a mình có th t ch c thành: a) 4 c p: t nh, huy n, xã và nhóm tín d ng và ti t ki m; ho c, b) 3 c p: t nh, huy n(ho c xã) và nhóm tín d ng và ti t ki m; ho c, c) 2 c p t nh và nhóm tín d ng và ti t ki m.
 3. Cơ c u t ch c c a n i dung d ch v tài chính nông thôn 3 c p ư c th hi n Ph l c I Quy nh này(*). i u 4. Trư ng Ban Chương trình Thay m t B NN&PTNT ký ban hành các chính sách v tín d ng và ti t ki m c a Chương trình; ký k t các th a thu n, i u ư c h p tác v i các cơ quan, t ch c khác. i u 5. Giám c i u hành Chương trình T ch c, i u ph i các ho t ng c a H th ng thông tin qu n lý và giám sát MILS c a n i dung d ch v tài chính nông thôn. i u 6. Giám c D án B Giám c d án tăng cư ng kh năng tư v n B -Phó v trư ng V chính sách nông nghi p và Phát tri n nông thôn có các ch c năng và quy n h n sau: 1. D th o các chính sách và quy nh v d ch v tài chính nông thôn trình B NN&PTNT ban hành; 2. Theo dõi th c hi n các chính sách, quy nh ã ban hành; xu t các ch nh lý và s a i c n thi t; 3. Xúc ti n các d án h p tác v i các t ch c tài chính nhà nư c và các cơ quan t ch c khác; 4. Xây d ng các chương trình ào t o cho n i dung d ch v tài chính nông thôn; 5. Ph i h p v i các d án t nh t ch c ào t o cho cán b d án t nh và tri n khai th c hi n các d án h p tác v i t ch c tài chính nhà nư c. 6. T ch c ào t o và thi c p ch ng ch cho Ban qu n lý nhóm lo i II. i u 7. Giám c D án t nh Giám c D án t nh có các ch c năng và quy n h n sau: 1. Qu n lý và b o toàn ngu n v n ư c giao; 2. Gi i ngân và thu h i v n cho vay; 3. Hư ng d n Ban qu n lý d án huy n, xã và Ban qu n lý nhóm tín d ng và ti t ki m th c hi n Quy nh này; 4. Có th y quy n cho Trư ng ban qu n lý d án huy n qu n lý m t ph n hay toàn b ngu n v n tín d ng c a d án, thNm nh và phê duy t cho vay, thu h i v n cho vay i v i ph n v n tín d ng ư c giao. 5. Phê chuNn vi c ánh giá và phân lo i nhóm tín d ng và ti t ki m c a c p huy n g i lên, c a chi nhánh ngân hàng và các t ch c h p tác v i Chương trình có tr s trên a bàn g i sang.
 4. 6. Qu n lý, ki m tra và giám sát t ng h p các ho t ng tín d ng ti t ki m c a Chương trình trong a bàn t nh. 7. Báo cáo hàng quý cho Văn phòng Ban Chương trình theo h th ng MILS; 8. T ch c các ho t ng ào t o thu c n i dung d ch v tài chính nông thôn cho cán b Ban qu n lý d án t nh, huy n, xã và Ban qu n lý nhóm tín d ng và ti t ki m. i u 8. Trư ng Ban qu n lý d án huy n Trư ng Ban qu n lý d án huy n th c hi n các nhi m v ư c giám c d án t nh y quy n m t ph n hay toàn b công vi c như quy nh t i i u 7.4 c a Quy nh này, ngoài ra còn có các nhi m v sau: 1. Tham gia th c hi n và hư ng d n Ban qu n lý d án c p xã và nhóm TD&TK th c hi n quy nh này. 2. Qu n lý, ki m tra và giám sát t ng h p các ho t ng tín d ng và ti t ki m c a Chương trình trên a bàn; 3. L p báo cáo MILS g i d án t nh theo ch báo cáo MILS ã quy nh; 4. X p lo i các nhóm tín d ng và ti t ki m trong a bàn, trình giám c d án t nh chính th c phê duy t. i u 9. Trư ng Ban qu n lý d án xã nh ng xã có nhi u nhóm tín d ng và ti t ki m thì Trư ng Ban qu n lý d án huy n y quy n cho Trư ng Ban qu n lý d án xã i u ph i ho t ng c a các nhóm tín d ng và ti t ki m trong a bàn xã. Trong m i trư ng h p Trư ng ban qu n lý d án huy n không ư c y quy n i u hành các công vi c chuyên môn qu n lý tín d ng và ti t ki m c a các nhóm tín d ng và ti t ki m cho Trư ng ban qu n lý d án xã. i u 10. Trư ng Ban qu n lý Nhóm tín d ng và ti t ki m Trư ng nhóm tín d ng và ti t ki m do i h i thành viên b u ra và có các ch c năng và quy n h n sau: 1. i di n cho Nhóm trong các quan h giao d ch v i Ban qu n lý d án xã/ huy n/t nh. 2. ChuNn b chương trình, tri u t p và ch t a các cu c h p Nhóm tín d ng và ti t ki m; 3. Tri n khai th c hi n các Quy nh c a Chương trình v tín d ng và ti t ki m và Quy ư c c a nhóm. 4. L p báo cáo hàng tháng và g i lên cho Ban qu n lý d án xã/ huy n/t nh. 5. Trư ng Ban qu n lý nhóm còn có các ch c năng và quy n h n khác do Quy ư c nhóm quy nh. i u 11. Quan h v i các cơ quan, t ch c khác
 5. 1. Quan h v i UBND xã UBND xã có vai trò qu n lý nhà nư c i v i các ho t ng c a nhóm tín d ng và ti t ki m t i a phương như giám sát các ho t ng c a các nhóm tín d ng và ti t ki m, xác nh n nh ng ơn xin vay v n m b o r ng ngư i vay là ngư i cư trú h p pháp trong xã và có tư cách pháp lý; UBND xã không tham gia tr c ti p i u hành công vi c chuyên môn c a các nhóm tín d ng và ti t ki m. Các nhóm tín d ng và ti t ki m ph i ăng ký ho t ng v i UBND xã. Quy ư c nhóm và danh sách thành viên nhóm ph i ư c UBND xã ch ng th c. 2. Quan h v i các t ch c qu n chúng, oàn th xã h i và ngh nghi p Các d án c n Ny m nh các m i quan h v i các t ch c qu n chúng, oàn th xã h i và ngh nghi p nh m m b o ngu n v n tín d ng c a Chương trình ư c s d ng có hi u qu ; m b o s tham gia c a ph n , c a các gia ình có ph n làm ch h và ng bào các dân t c thi u s . 3. Quan h v i các cơ quan, t ch c tài chính nhà nư c Các d án h p tác gi a Chương trình v i các cơ quan, t ch c tài chính nhà nư c ư c th c hi n theo th a thu n ký k t gi a Chương trình và cơ quan, t ch c ó. Ph n 3: NHÓM TÍN D NG VÀ TI T KI M i u 12. Cơ c u t ch c Nhóm tín d ng và ti t ki m 1. Khái ni m Nhóm tín d ng và ti t ki m. Nhóm tín d ng và ti t ki m là m t t ch c c a các h gia ình cư trú và hành ngh h p pháp trong xã, t nguy n tham gia vào nhóm th c hành ti t ki m, vay v n Chương trình, phát tri n s n xu t kinh doanh d ch v nh m c i thi n i s ng và xóa ói gi m nghèo. M i Nhóm tín d ng và ti t ki m có Quy ư c ư c UBND xã ch ng th c, các ho t ng c a Nhóm ư c quy nh c th trong Quy ư c . 2. i h i thành viên Nhóm tín d ng và ti t ki m Cơ quan quy n l c cao nh t c a Nhóm tín d ng và ti t ki m là i h i thành viên. i h i thành viên ư c ti n hành hàng năm sau m i năm ho t ng ho c ư c tri u t p b t thư ng theo yêu c u c a ít nh t 2/3 thành viên trong Nhóm. Trong i h i nh ng công vi c sau ư c ti n hành: thông qua Quy ư c c a nhóm, b u ra Ban qu n lý nhóm, ch nh s a Quy ư c, b u l i Ban qu n lý nhóm, quy t toán tài chính Nhóm, quy t nh k t n p thành viên m i, gi i quy t cho thành viên ra kh i Nhóm, gi i quy t nh ng công vi c khác theo quy nh trong Quy ư c c a Nhóm. Ngh quy t c a Nhóm tín d ng và ti t ki m ư c thông qua theo nguyên t c a s : có ít nh t 2/3 t ng s thành viên Nhóm ng ý. 3. Ban qu n lý nhóm Ban qu n lý nhóm do i h i thành viên b u ra g m các ch c danh: Trư ng nhóm, k toán và th qu . Ban qu n lý nhóm có các ch c năng và nhi m v sau:
 6. a) Giúp các thành viên làm ơn xin vay v n và xây d ng k ho ch s n xu t kinh doanh; b) Giám sát vi c s d ng v n vay c a các thành viên; c) Nh n và thNm nh các ơn xin vay v n; d) L p danh sách ngư i vay và l p h p ng tín d ng v i D án và/ho c v i thành viên; e) Tham gia v i Ban qu n lý d án t nh/huy n gi i ngân t i tay ngư i vay; f) Thu h i lãi cho vay và h tr D án thu h i v n cho vay; g) Thu và qu n lý ti n ti t ki m c a các thành viên Nhóm tín d ng và ti t ki m; h) Qu n lý có hi u qu các v n và qu c a Nhóm; i) B trí và ghi chép thành văn b n các cu c h p nhóm; j) Xây d ng và n p báo cáo hàng tháng cho Ban qu n lý d án xã/huy n/t nh; k) Thay m t cho Nhóm liên l c v i UBND xã và Ban qu n lý d án xã/huy n/t nh. Ban qu n lý nhóm còn có các quy n h n và nghĩa v khác do Quy ư c nhóm quy nh. 4. i u ki n tr thành thành viên Nhóm tín d ng và ti t ki m. Công dân t mư i tám tu i tr lên, có y năng l c hành vi dân s , là i di n c a các h gia ình cư trú và hành ngh h p pháp trên a bàn, t nguy n gia nh p Nhóm tín d ng và ti t ki m. Thành viên nhóm ph i tuân th các nghĩa v sau: Nghĩa v c a thành viên: a) S d ng v n vay úng m c ích; b) óng góp y ti t ki m b t bu c cho nhóm; c) Th c hi n s h p tác theo nguyên t c bình ng, cùng có l i, giúp l n nhau và b o m l i ích chung c a nhóm; d) B i thư ng thi t h i cho nhóm do l i c a mình gây ra; e) Các thành viên nhóm u ch u trách nhi m liên i như nhau i v i các kho n v n vay t Chương trình; f) Các nghĩa v khác do Quy ư c nhóm tín d ng và ti t ki m quy nh.
 7. Thành viên Nhóm có các quy n sau: Quy n c a thành viên: a) Bình ng ti p c n ngu n v n tín d ng t Chương trình; b) ư c tham gia các khoá t p hu n, ào t o c a Chương trình; c) Tham gia quy t nh các v n có liên quan n ho t ng c a nhóm, th c hi n ki m tra ho t ng c a nhóm; d) B u ho c ng c vào Ban qu n lý nhóm; e) Quy n h n khác do Quy ư c nhóm tín d ng và ti t ki m quy nh. 5. T tín d ng và ti t ki m Nh ng Nhóm tín d ng và ti t ki m có nhi u thành viên tham gia có th t ch c thành các T tín d ng và ti t ki m tr c thu c Nhóm. Quy ư c Nhóm c n quy nh m i T tín d ng và ti t ki m t b u ra m t T trư ng i di n cho T trong m t s giao d ch gi a thành viên và Ban qu n lý Nhóm theo quy ư c Nhóm quy nh. Trư ng nhóm có th y nhi m cho T trư ng T tín d ng và ti t ki m v nh n ti n ti t ki m, thu ti n lãi cho vay b ng ngu n v n c a Nhóm và ngu n v n c a Chương trình t thành viên và mang n p lên cho Ban qu n lý nhóm. Trong m i trư ng h p Trư ng nhóm không ư c y quy n cho T trư ng vi c thu ti n vay tín d ng c a Chương trình và các nghi p v chi như: chi cho vay, chi tr ti n ti t ki m, ti n lãi ti t ki m ho c ký thay Trư ng nhóm vào các kh ư c vay v n c a thành viên. Tuỳ tình hình c th , Quy ư c nhóm có th quy nh thêm các ch c năng nhi m v khác cho m i T tín d ng và ti t ki m liên quan n các v n : a) H tr các thành viên xây d ng phương án s n xu t kinh doanh và làm các th t c vay v n. b) Bình xét, thNm nh ơn xin vay c a các thành viên. c) Giúp nhau s d ng v n vay có hi u qu cao; d) Giúp các thành viên khi r i ro. e) Thu và n p ti n ti t ki m, thu ti n lãi cho vay; f) N u m t thành viên không tr ư c ti n vay thì c t ph i tr thay kho n ti n vay ó. i u 13. Quy ư c Nhóm tín d ng và ti t ki m.
 8. M i nhóm ph i xây d ng Quy ư c (h p ng h p tác) c a nhóm, Quy ư c này quy nh rõ các nghĩa v và quy n c a thành viên nhóm, Ban qu n lý nhóm, trách nhi m dân s c a nhóm. N i dung Quy ư c ph i bao g m nh ng v n ch y u sau: 1. Tài s n c a Nhóm Tài s n c a nhóm g m các ngu n: óng góp c a thành viên, các kho n ư c bi u t ng và tích lu c a nhóm qua các ho t ng tín d ng và ti t ki m. i v i Nhóm tín d ng và ti t ki m lo i I như quy nh t i i u 15 c a Quy nh này, tài s n c a Nhóm không bao g m ph n lãi cho vay b ng ngu n v n c a Chương trình l i tăng Qu nhóm. i v i Nhóm tín d ng và ti t ki m lo i II và III như quy nh t i i u 15 c a Quy nh này, tài s n c a Nhóm bao g m ph n lãi cho vay b ng ngu n v n c a Chương trình l i tăng Qu nhóm. 2. i di n c a Nhóm i di n c a Nhóm trong các giao d ch dân s là Trư ng nhóm. Trư ng nhóm có th y quy n cho các thành viên trong Nhóm th c hi n m t s công vi c nh t nh c n thi t cho nhóm theo quy nh trong Quy ư c nhóm. 3. Trách nhi m dân s c a Nhóm a) Nhóm ph i ch u trách nhi m dân s v vi c th c hi n nghĩa v dân s do ngư i i di n c a Nhóm xác l p và th c hi n nhân danh Nhóm; b) Ch u trách nhi m v i các kho n n c a chung Nhóm và các trách nhi m dân s khác b ng tài s n chung c a Nhóm, n u tài s n chung c a Nhóm không th c hi n nghĩa v chung c a c nhóm thì các thành viên ph i cùng ch u trách nhi m chung. 4. K t n p thành viên m i Nhóm k t n p thành viên m i khi ư c ít nh t 2/3 thành viên trong nhóm ng ý. Ngư i mu n tham gia nhóm ph i vi t ơn xin tham gia và ph i ch p nh n Quy ư c c a nhóm và các quy nh c a Chương trình. 5. Thành viên ra kh i Nhóm a) Thành viên có quy n xin ra kh i Nhóm tín d ng và ti t ki m khi hoàn thành các nghĩa v v i Nhóm, v i Chương trình. b) Thành viên b b t bu c ra kh i nhóm n u vi ph m các cam k t khi tham gia vào Nhóm, các quy nh c a Chương trình và Quy ư c c a Nhóm. c) Thành viên ra kh i nhóm ph i thanh toán các nghĩa v c a mình v i Nhóm, v i Chương trình; d) Thành viên có quy n yêu c u nh n l i kho n thành viên ã óng góp sau khi th c hi n các nghĩa v liên i; 6. Ch m d t ho t ng c a Nhóm
 9. Nhóm ch m d t ho t ng trong các trư ng h p sau: a) H t th i h n ghi trong Quy ư c ho t ng; b) Các thành viên th a thu n ch m d t ho t ng vì không có l i cho m i thành viên. Khi ch m d t ho t ng, Nhóm ph i thanh toán các kho n n c a nhóm v i Chương trình, v i các t ch c khác; n u tài s n chung c a c nhóm không tr n thì ph i l y tài s n riêng c a các thành viên tr . Nhóm ph i báo cáo trư c v i D án và UBND xã nơi ch ng th c Quy ư c c a nhóm tín d ng và ti t ki m v quy t nh ch m d t ho t ng c a Nhóm. i u 14. Tài chính c a Nhóm tín d ng và ti t ki m. 1. Nhóm tín d ng và ti t ki m có các kho n thu và chi sau: Các kho n thu bao g m: a) Thu t lãi ti n g i; b) Thu lãi cho vay; c) Các kho n thu khác. Các kho n chi bao g m a) Tr lãi ti n g i ti t ki m c a thành viên; b) N p lãi cho D án; c) Tr thù lao cho Ban qu n lý nhóm; d) Chi phí hành chính; e) Chi trích l p Qu nhóm, f) Chi trích l p Qu r i ro c a Nhóm. 2. Các lo i ngu n v n và s d ng v n c a Nhóm: Các lo i ngu n v n a) Ngu n v n vay t Chương trình; b) Ngu n v n huy ng ti t ki m, óng góp c ph n c a các thành viên; c) Ngu n v n t lãi Chương trình trích l i tăng Qu nhóm theo quy nh t i i u 20.a c a Quy nh này; d) Ngu n v n Qu r i ro; e) L i nhu n chưa chia.
 10. S d ng v n c a nhóm a) Dư n cho vay; b) Ti n m t t i qu ; c) Ti n g i t i ngân hàng, kho b c hay Ban qu n lý d án c p trên. H ch toán các kho n thu, chi; ngu n v n và s d ng v n, qu và s d ng qu c a nhóm ph i tuân theo ch k toán th ng nh t c a Chương trình. i u 15. X p lo i Nhóm tín d ng và ti t ki m. Hàng năm các d án t nh ph i ti n hành x p lo i các nhóm tín d ng và ti t ki m theo các tiêu chuNn như sau: Nhóm lo i I: a) Có Quy ư c ư c UBND xã ch ng th c; có Ban qu n lý nhóm do thành viên trong nhóm b u, và b) Ban qu n lý nhóm ã ư c Chương trình ào t o v qu n lý nhóm. Nhóm lo i II: áp ng các tiêu chuNn c a nhóm lo i I và ph i có thêm t t c các tiêu chuNn v kinh nghi m qu n lý nhóm, kh năng b n v ng v v n t có c a nhóm xét trong 2 (hai) năm liên t c tính n th i i m x p lo i nhóm, tiêu chuNn c th như sau: 1. Nhóm không vi ph m Quy nh này và lu t l khác; 2. Trư ng nhóm, k toán, th qu nhóm ã tham d y các khoá t p hu n, hoàn thành các kỳ ki m tra và ư c c p ch ng ch qu n lý nhóm lo i II . 3. Tài s n c a Nhóm tính n th i i m x p lo i l n hơn 25% v n vay t Chương trình t i th i i m cao nh t trong hai năm g n th i i m x p lo i; 4. Ti t ki m do thành viên óng góp bình quân t m c t i thi u 120.000 ng m t ngư i t i th i i m x p lo i; 5. T l n quá h n so v i t ng dư n t i th i i m x p lo i không quá 5%; 6. Hoàn thành các báo cáo qu n lý và n p lên Ban qu n lý d án c p trên úng th i h n. 7. ư c giám c d án chuNn y x p lo i. Nhóm lo i III: Các tiêu chuNn nhóm lo i II và thêm:
 11. Tài s n c a nhóm l n hơn 40 tri u ng t i th i i m x p lo i. Ph n 4: CHO VAY i u 16. M c ích cho vay Chương trình cho các h gia ình trong vùng d án vay v n s d ng cho các m c ích mang tính kh thi v m t k thu t cũng như v m t hi u qu kinh t -xã h i nh m phát tri n nông thôn mi n núi, góp ph n xóa ói gi m nghèo cho các a phương trong vùng D án. i u 17. i u ki n vay v n Các món cho vay t D án không yêu c u ngư i vay ph i có tài s n th ch p. Nh ng h gia ình là thành viên c a Nhóm tín d ng và ti t ki m c a Chương trình tho mãn các i u ki n sau ây thì có th ư c vay v n tín d ng c a Chương trình: 1. Ch p nh n các quy nh c a Chương trình và Quy ư c c a nhóm ; 2. Có kh năng s d ng và hoàn tr v n vay; 3. Có ơn xin vay v n kiêm phương án s n xu t kinh doanh (theo m u c a Chương trình). 4. Không còn n quá h n vay Chương trình, vay nhóm. 5. ư c ít nh t 2/3 thành viên nhóm ng ý cho vay. i u 18. Th i h n cho vay Các món cho vay ng n h n t i a không quá 12 tháng, các món cho vay trung h n t i a không quá 24 tháng. Th i h n c th c a m i món cho vay phù h p v i chu kỳ s n xu t kinh doanh và kh năng tr n c a ngư i vay v n. Các món cho vay nh m m c ích phát tri n s n xu t kinh doanh s ư c Giám c d án t nh duy t t ng trư ng h p c th . i u 19. Lãi su t cho vay Lãi su t cho vay c a Chương trình t i thành viên Nhóm tín d ng và ti t ki m áp d ng chung cho t t c các d án t nh là 1,0% / tháng. B NN&PTNT s có thông báo c th cho các d án t nh khi có i u ch nh lãi su t này. Lãi su t cho vay t ngu n v n qu nhóm (ti n g i ti t ki m, óng góp c a các thành viên, ph n trích l p t lãi su t cho vay b ng ngu n v n Chương trình như quy nh t i i u 20.a Quy nh này) do Nhóm tín d ng và ti t ki m quy t nh nhưng lãi su t ph i cao hơn lãi su t ti n g i ti t ki m c a các thành viên và không vư t quá m c tr n lãi su t cho vay vùng nông thôn theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam áp d ng i v i Qu tín d ng nhân dân, hi n nay là 1,5%/tháng. i u 20. Phân b lãi su t cho vay b ng ngu n v n Chương trình Lãi cho vay thu ư c t ngu n v n vay c a Chương trình các nhóm tín d ng và ti t ki m ư c phân chia theo t l như sau:
 12. a) 55% nh p vào Qu nhóm. Toàn b kho n trích l p này nhóm tín d ng và ti t ki m có quy n s d ng cho thành viên trong nhóm vay và ph i ch u trách nhi m hoàn tr D án. Khi Nhóm tín d ng và ti t ki m t n lo i II thì toàn b kho n trích l p này thu c quy n s h u c a Nhóm. b) 25% l p Qu qu n lý dùng tr thù lao và chi phí hành chính qu n lý nhóm; m c ti n thù lao cho cán b qu n lý nhóm g m c T trư ng T tín d ng và ti t ki m ( nh ng Nhóm có các T tín d ng và ti t ki m) do Quy ư c nhóm quy nh. Sau khi quy t toán năm tài chính, n u Qu qu n lý còn dư thì chuy n ph n dư vào Qu nhóm. c) 5% dành cho vi c thành l p Qu r i ro c a Nhóm tín d ng và ti t ki m. Qu r i ro c a nhóm chi h tr cho thành viên c a Nhóm trong trư ng h p b r i ro, m c chi c th do Quy ư c Nhóm tín d ng và ti t ki m quy nh. N u qu r i ro t m th i nhàn r i, nhóm có th g i ti t ki m không kỳ h n vào ngân hàng ho c Kho b c nhà nư c. d) 15% n p v các ơn v qu n lý D án huy n và t nh. Giám c D án T nh có văn b n quy nh c th m c ích và nh m c chi t kho n thu này cho các ho t ng qu n lý tín d ng, ti t ki m c a D án. i u 21. Phân b lãi cho vay b ng ngu n v n c a nhóm Vi c phân chia lãi thu ư c t ho t ng cho vay b ng ngu n v n Qu nhóm do nhóm t t o (ti n g i ti t ki m, c ph n c a các thành viên; ph n trích l p t lãi su t cho b ng ngu n v n Chương trình, qu r i ro) do Nhóm t quy t nh. i u 22. M c cho vay, cho vay phát tri n kinh doanh a) M c cho vay: T ng dư n các món cho m i thành viên nhóm vay t i a là 2,5 tri u ng. b) Cho vay phát tri n kinh doanh: T t c các kho n vay trên gi i h n 2,5 tri u ng ngư i vay u ph i làm ơn xin vay tr c ti p v i D án. M c cho vay t i a c a D án cho m c ích phát tri n kinh doanh c a m t h thành viên nhóm là 10 tri u ng. Ngư i vay v n ph i ư c Nhóm thNm nh h sơ vay v n trư c khi chuy n cho D án thNm nh l n cu i duy t và ký kh ư c cho vay. i u 23. H sơ cho vay v n Chương trình ban hành kèm theo Quy nh này các tài li u liên quan làm th t c vay v n, xét duy t v n vay, gia h n n , chuy n n quá h n g m các m u (*) như sau: 1. ơn xin vay: ngư i vay l p 1 b n g i D án. 2. Biên b n bình xét cho vay: nhóm l p thành 2 b n, 1 b n lưu t i nhóm, 1 b n g i D án. 3. Thông báo cho vay: D án l p thành 2 b n, 1 b n lưu t i D án, 1 b n g i nhóm tín d ng và ti t ki m. 4. H p ng tín d ng (kh ư c ): ư c l p thành 02 b n, ngư i vay gi 1 b n và ngư i cho vay gi 01 b n;
 13. 5. Biên b n ki m tra s d ng v n vay: l p thành 2 b n, D án gi 1 b n, nhóm gi 1 b n. 6. ơn xin gia h n n : ngư i vay l p 1 b n g i ngư i cho vay. 7. Thông báo gia h n n : D án l p thành 2 b n, D án gi 1 b n, nhóm gi 1 b n. 8. Thông báo chuy n n quá h n: D án l p thành 2 b n, D án gi 1 b n, nhóm gi 1 b n. Ngoài ra khi gi i ngân cho vay thì ph i có phi u chi hay khi thu ti n tr n ph i có phi u thu; các phi u chi, phi u thu này cũng ư c lưu cùng v i các h sơ liên quan n m i món cho vay. Nguyên t c lưu gi h sơ: ai, d án hay nhóm, cho vay thì ph i lưu gi h sơ cho vay; h sơ cho vay ph i ư c lưu gi an toàn như ti n, d tìm, d th y và d l y. i u 24. Quy trình th m nh và duy t cho vay Quy trình thNm nh và duy t cho vay quy nh dư i ây áp d ng chung cho các món cho vay t i thành viên Nhóm tín d ng và ti t ki m b ng ngu n v n c a Chương trình. 1. Th m nh Giám c d án t nh có trách nhi m thNm nh h sơ xin vay v n trư c khi duy t. N i dung thNm nh g m: a) M c ích s d ng v n vay; b) Kh năng thu h i v n và lãi cho vay. N u giám c d án t nh y quy n thNm nh cho Trư ng ban qu n lý d án huy n thì vi c thNm nh cho vay do Trư ng ban qu n lý d án huy n ti n hành. 2. Duy t cho vay Trên cơ s k t qu thNm nh ơn xin vay v n c a ngư i vay, giám c d án t nh s ký duy t cho vay. N u giám c d án t nh y quy n cho Trư ng ban qu n lý d án huy n thì vi c duy t cho vay do Trư ng ban qu n lý d án huy n ký duy t. 3. Th i gian th m nh và duy t cho vay a) Trong th i gian 03 ngày k t ngày nh n ơn xin vay c a thành viên, Trư ng nhóm tín d ng và ti t ki m ph i hoàn thành th t c bình xét nhóm và ch ng th c UBND xã g i lên d án huy n/t nh. b) Trong th i gian 07 ngày k t ngày Giám c d án/Trư ng ban qu n lý d án huy n nh n ư c h sơ xin vay ph i có thông báo duy t cho vay hay không cho vay g i Trư ng nhóm tín d ng và ti t ki m, Trư ng nhóm có trách nhi m thông báo cho thành viên c a nhóm mình. i u 25. Gi i ngân
 14. D a trên các h sơ vay v n ã ư c phê duy t, Giám c D án/Trư ng Ban qu n lý D án huy n thông báo th i gian và a i m gi i ngân cho Nhóm trư c 7 ngày Nhóm thông báo cho các thành viên ư c vay. Cán b D án có trách nhi m giao ti n tr c ti p cho thành viên. i u 26. Hoàn tr v n vay 1. Trách nhi m hoàn tr v n vay Ngư i vay ph i hoàn tr v n vay và lãi y , úng h n như ã cam k t trong ơn xin vay và kh ư c cho vay; ngư i vay có quy n tr n vay trư c h n. 2. Phương pháp tr n , lãi i v i các món cho vay trung h n, ngư i vay có th tr n vay làm nhi u l n theo tháng, hàng quý, hàng 6 tháng, hàng năm tùy theo th a thu n. Ngư i vay có th tr n , lãi vay qua Ban qu n lý nhóm tín d ng và ti t ki m ho c tr tr c ti p cho d án. D án có trách nhi m thông báo trư c ngày gi và c cán b xu ng Nhóm tín d ng và ti t ki m thu h i ti n vay. i u 27. Gia h n n Ngư i vay ph i có ơn xin gia h n n theo m u 06/TD c a Chương trình g i Giám c d án t nh ít nh t 15 ngày trư c ngày n h n tr cu i cùng ghi trên kh ư c. Tuỳ t ng trư ng h p c th , Giám c d án t nh quy t nh cho gia h n n . Th i gian gia h n n m i món cho vay không quá m t ph n hai (1/2) th i gian cho vay. N u Giám c d án không cho gia h n n thì chuy n món xin gia h n n sang n quá h n. i u 28. X lý n quá h n M t món cho vay ư c coi là quá h n khi th i h n tr v n cu i cùng ghi trên kh ư c (k c th i gian ư c gia h n n ) ã quá m t ngày ho c hơn. Trong trư ng h p ngư i vay tr v n quá h n s ch u lãi su t ph t b ng 150% t l lãi su t cho vay quy nh k t ngày b chuy n sang n quá h n. Sau 30 ngày quá h n n u ngư i vay v n chưa tr ư c món vay và lãi quá h n thì nhóm s ph i s d ng v n t có c a nhóm ho c ti n ti t ki m c a các thành viên tr thay cho nh ng món quá h n, n u không thì các thành viên c a nhóm s ph i óng góp tr thay cho ngư i vay không có kh năng hoàn tr . N u nhóm tín d ng và ti t ki m không th hoàn tr món vay cho D án sau 90 ngày quá h n thì vi c giao v n tín d ng cho nhóm sau này s b ình ch . N u giá tr c a các món vay ã quá h n trên 30 ngày c a Nhóm tín d ng và ti t ki m vư t quá 10% t ng dư n cho vay c a nhóm, thì nhóm ph i ình ch ho t ng cho vay, Giám c d án T nh/Trư ng Ban qu n lý d án huy n s khNn trương ti n hành i u tra. N u nhóm không có s a sai và dư n quá h n c a nhóm vư t quá 30% t ng dư n cho vay và nhóm ã quá h n hơn 60 ngày thì Chương trình s rút qu tín d ng ra kh i nhóm.
 15. Ngư i vay c tình s d ng v n vay sai m c ích d n n n quá h n thì v t mua b ng v n vay s b thu h i x lý; tùy thu c m c vi ph m, Giám c d án T nh/Trư ng Ban qu n lý d án huy n s kh i ki n theo pháp lu t. i u 29. X lý n không có kh năng hoàn tr M t món cho vay ư c coi là không có kh năng hoàn tr n u sau 180 ngày k t ngày n h n v n chưa thu ư c. Kho n n không có kh năng thu h i ư c tr vào ngu n v n thu c s h u c a Nhóm tín d ng và ti t ki m tr cho Chương trình. Ngư i vay c tình s d ng v n vay sai m c ích d n n n quá h n s b thu h i v n, tuỳ thu c m c vi ph m Giám c d án t nh/ Trư ng ban qu n lý d án huy n s kh i ki n theo pháp lu t. Ph n 5: CHO VAY N THÀNH VIÊN THÔNG QUA NHÓM TÍN D NG VÀ TI T KI M CÓ S QU N LÝ GIÁM SÁT C A D ÁN i u 30: i u ki n cho vay n h thành viên thông qua Nhóm Nh ng Nhóm tín d ng và ti t ki m lo i khá có các i u ki n sau ây có th ư c Giám c D án l a ch n th c hi n vi c cho vay n h thành viên thông qua Nhóm: 1. Quy ư c Nhóm có nêu rõ trách nhi m liên i c a t t c các thành viên nhóm i v i kho n v n vay t ngu n v n c a Chương trình; 2. Ban qu n lý Nhóm ư c các thành viên b u lên; 3. Ban qu n lý Nhóm ã ư c qua ào t o n m v ng và có kh năng thi hành các quy nh c a Chương trình và c a D án v qu n lý các ho t ng tín d ng và ti t ki m. Hàng năm, các D án căn c vào các tiêu chuNn trên l a ch n ưa vào danh sách nh ng Nhóm lo i khá i u ki n áp d ng cơ ch cho vay này. i u 31: i u ki n vay v n Các kho n cho vay t D án không yêu c u Nhóm ph i có tài s n th ch p. Nh ng Nhóm tín d ng và ti t ki m có các i u ki n sau ây thì có th ư c vay v n tín d ng c a Chương trình: 1. Ch p nh n các quy nh c a Chương trình và có Quy ư c nhóm; 2. Thành viên Nhóm có kh năng s d ng v n vay úng m c ích và hoàn tr v n vay; 3. Thành viên Nhóm t nguy n làm ơn xin vay v n và Nhóm có ơn ngh vay v n d a trên phương án s n xu t kinh doanh c a các thành viên ó. Nhóm ph i thNm nh, bình xét các ngh vay v n c a các thành viên. 4. Nhóm và các thành viên Nhóm không còn n quá h n vay Chương trình;
 16. 5. Toàn b các thành viên Nhóm ng ý v i Biên b n bình xét cho vay c a Nhóm. Th i h n cho vay, lãi su t cho vay, phân b lãi su t cho vay b ng ngu n v n Chương trình, phân b lãi su t cho vay b ng ngu n v n c a Nhóm và M c cho vay: Tương t các i u 18, 19, 20, 21 và 22 c a Quy nh này. i u 32: H sơ vay v n 1. Các tài li u liên quan làm th t c vay v n, xét duy t v n vay, gia h n n , chuy n n quá h n i v i các kho n vay c a thành viên nhóm tương t như quy nh t i i u 23 c a Quy ch này. 2. Các tài li u liên quan làm th t c vay v n, xét duy t v n vay, gia h n n , chuy n n quá h n i v i các kho n vay c a Nhóm i v i Chương trình g m: a) ơn xin vay c a Nhóm: Nhóm l p 1 b n g i D án. b) Biên b n bình xét cho vay ư c l p thành 2 b n, Nhóm lưu 1 b n, D án lưu 1 b n. c) Thông báo cho vay ư c l p thành 2 b n, D án lưu 1 b n, Nhóm lưu 1 b n. d) H p ng tín d ng (kh ư c ) cho Nhóm vay: ư c l p thành 2 b n, D án lưu 1 b n, Nhóm lưu 1 b n. (H p ng tín d ng Nhóm cho h thành viên vay ư c l p thành 2 b n, 1 b n thành viên gi , 1 b n lưu t i Nhóm.) 3. Biên b n ki m tra s d ng v n vay; ơn xin gia h n n ; Thông báo cho gia h n n ; Thông báo chuy n n quá h n theo các m u quy nh t i i u 23 c a Quy ch này nhưng ư c l p gi a Nhóm và D án và m i bên gi 1 b n. i u 33: Quy trình th m nh và duy t cho vay 1. Quy trình thNm nh và duy t cho vay a) Ban qu n lý nhóm thNm nh ơn xin vay c a các thành viên theo nh ng n i dung trong ơn xin vay. b) H p Nhóm bình xét công khai thành viên i u ki n vay v n, s ti n vay, th i h n vay. K t qu thNm nh và h p nhóm ư c t p h p vào Biên b n bình xét và g i cho D án làm cơ s duy t cho vay. c) Duy t cho vay c a D án: trên cơ s Biên b n bình xét c a Nhóm, Giám c D án ký kh ư c cho vay v i Nhóm. 2. Trư ng h p Nhóm có t ch c thành các T tín d ng và ti t ki m, Quy ư c Nhóm có th quy nh vi c T t thNm nh và bình xét ơn xin vay c a các thành viên trư c và g i Biên b n bình xét cho Ban qu n lý Nhóm. Ban qu n lý Nhóm và các T trư ng T tín d ng và ti t ki m ti n hành thNm nh l i vòng 2 các ơn xin vay và xem xét Biên b n bình xét c a các T t p h p vào Biên b n bình xét c a Nhóm g i cho D án làm cơ s duy t cho vay.
 17. 3. Th i gian thNm nh và duy t cho vay Th i gian thNm nh và duy t cho vay tương t như quy nh t i i m3 i u 24 c a Quy nh này. 4. Trong m t s trư ng h p c n thi t, D án có th ti n hành thNm nh l i m t s ngh vay v n. i u 34: Gi i ngân D a trên các h sơ vay v n ã ư c phê duy t, Giám c D án/Trư ng Ban qu n lý D án huy n thông báo th i gian và a i m gi i ngân cho Nhóm trư c 7 ngày Nhóm thông báo cho các thành viên ư c vay. Cán b D án có trách nhi m giao ti n cho Ban qu n lý nhóm t i Nhóm. Ban qu n lý Nhóm có trách nhi m gi i ngân úng s ti n ư c duy t t i các thành viên có s ch ng ki n c a cán b D án. Trong 1 ngày k t ngày nh n ư c ti n vay t cán b D án, Ban qu n lý nhóm ph i gi i ngân xong và báo cáo lên D án theo m u báo cáo gi i ngân ( m u 09/TD). i u 35: Hoàn tr v n vay 1. Trách nhi m hoàn tr v n vay Nhóm có trách nhi m hoàn tr v n vay và trích n p lãi y , úng h n cho D án như ã cam k t trong ơn xin vay và H p ng tín d ng. Nhóm có quy n tr n vay trư c h n. Nhóm có trách nhi m nhanh chóng n p cho D án v n vay và lãi cho vay sau khi thành viên Nhóm n p tr cho Nhóm. 2. Phương pháp tr n , lãi Trư ng nhóm có trách nhi m thông báo nh kỳ các ngày thu n thu lãi cho các thành viên nhóm, D án s c cán b n Nhóm theo nh kỳ nh n ti n g c. Trư ng Nhóm có trách nhi m thu ti n lãi và mang n p cho D án ho c D án c cán b xu ng nh n t i Nhóm. Thành viên nhóm có th tr n vay làm nhi u l n i v i các kho n vay trung h n theo tháng, quý, 6 tháng. Thành viên nhóm không tr ti n vay tr c ti p cho D án mà tr thông qua Ban qu n lý Nhóm. i u 36: Gia h n n , x lý n quá h n, x lý n không có kh năng hoàn tr Các trư ng h gia h n n , x lý n quá h n, x lý n không có kh năng hoàn tr i v i các kho n vay c a Nhóm t D án tương t như ã quy nh trong các i u 27, 28, 29 c a Quy nh này. Ph n 6: TI T KI M i u 37. Các lo i ti t ki m 1. Ti t ki m b t bu c Thành viên Nhóm tín d ng và ti t ki m ph i th c hi n ti t ki m b t bu c theo Quy ư c c a Nhóm. Quy ư c Nhóm quy nh m c g i và th i gian g i, nhưng m c g i m t kho n ti n ti t ki m thư ng xuyên t i thi u là 5.000 ng/tháng. N u Nhóm tín
 18. d ng và ti t ki m không quy nh thành viên óng ti t ki m thư ng xuyên thì nhóm có th quy nh óng ti t ki m b t bu c m t l n, m c óng góp t i thi u là 60.000 ng. Khi ra kh i Nhóm tín d ng và ti t ki m, thành viên ch ư c nh n l i ti t ki m b t bu c n u ã hoàn tr y các kho n n c a mình v i Nhóm và v i Chương trình, k c ph n kh u tr gi i quy t trách nhi m liên i v i các thành viên khác. 2. Ti t ki m t nguy n Nhóm tín d ng và ti t ki m ph i tích c c huy ng ti t ki m t nguy n nh m không ng ng tăng cư ng ngu n v n c a nhóm b ng vi c áp d ng các lo i ti t ki m t nguy n có th i h n khác nhau, t o i u ki n thu n l i cho ngư i g i ti n có th d dàng rút ti n theo th i gian ã th a thu n. i u 38. Lãi su t ti n g i ti t ki m Lãi su t ti n g i ti t ki m nhóm tr cho ngư i g i s do các nhóm t quy t nh nhưng không ư c cao hơn lãi su t cho vay c a Chương trình. Ph n 7: K TOÁN, KI M TOÁN VÀ BÁO CÁO i u 39. Ch k toán Các D án t nh ph i tuân theo ch k toán th ng nh t c a Chương trình, bao g m ch h ch toán, h th ng s sách k toán và ch ng t . i u 40. Ki m tra, ki m toán và báo cáo 1. Ki m tra Các D án t nh ph i ki m tra nh kỳ 6 tháng m t l n các ho t ng tín d ng và ti t ki m c a các Nhóm tín d ng và ti t ki m, n i dung ki m tra bao g m: a) Vi c ch p hành các Quy nh c a Chương trình; b) Vi c ch p hành Quy ư c c a Nhóm; c) Ch p hành ch h ch toán, k toán tài chính c a Nhóm; d) S d ng và b o qu n h sơ v tín d ng và ti t ki m; e) An toàn qu ti n m t. M i k t qu c a cu c ki m tra ph i ư c ghi thành Biên b n ki m tra và t ng h p báo cáo v Văn phòng Ban chương trình theo h th ng MILS. 2. Ki m toán Các t ch c tham gia vào ho t ng d ch v tài chính nông thôn c p Trung ương, t nh, huy n, xã và nhóm tín d ng và ti t ki m s ph i xây d ng báo cáo tài chính ph c v cho vi c ki m toán c l p m i năm m t l n. 3. Báo cáo Ban qu n lý d án c p trên ph i tr giúp c p dư i hoàn thành ch báo cáo.
 19. Nhóm tín d ng và ti t ki m hàng tháng s n p báo cáo th c tr ng ho t ng cho Ban qu n lý d án xã/huy n/t nh. Báo cáo c a c p huy n ph i ư c t p h p t báo cáo c a các Nhóm tín d ng và ti t ki m g i lên, c p huy n s báo cáo hàng quý cho c p t nh. Các D án t nh n p báo cáo MILS cho Văn phòng Ban Chương trình hàng quý; các báo cáo này ư c t p h p t các báo cáo c a các huy n g i lên. Ph n 8: I U KHO N THI HÀNH i u 41. Trách nhi m c a các c p qu n lý n i dung DVTCNT 1. Văn phòng Ban Chương trình H tr ph i h p nhóm c v n v i các d án t nh th c hi n Quy t nh này; t ch c và th c hi n ch báo cáo theo h th ng MILS và t ng h p chung toàn Chương trình báo cáo Ban Chương trình và SIDA. 2. Các D án t nh Hư ng d n và giám sát vi c th c hi n Quy nh này cho Ban qu n lý d án huy n, xã và Ban qu n lý Nhóm tín d ng và ti t ki m trong a bàn t nh. 3. D án B T p h p tình hình th c hi n Quy nh này c a các D án t nh báo cáo B NN&PTNT. i u 42. K t thúc Chương trình. T i th i i m k t thúc Chương trình, các Giám c d án t nh ph i làm các th t c thanh quy t toán và làm rõ các kho n dư n cho vay, t n qu ti n m t báo cáo cho các cơ quan ch c năng. y ban nhân dân các t nh trong Chương trình s quy t nh vi c x lý các t n t i liên quan n ngu n v n tín d ng c a Chương trình trong a bàn t nh. /. (*) Không in các b n Ph l c (*) Không in các m u
Đồng bộ tài khoản