Quyết định số 13/2001/QĐ/BNN-PCLB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
73
lượt xem
2
download

Quyết định số 13/2001/QĐ/BNN-PCLB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 13/2001/QĐ/BNN-PCLB về việc ban hành định mức và đơn giá khoan phụt vữa gia cố chất lượng đê do Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 13/2001/QĐ/BNN-PCLB

 1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA TRI N NÔNG THÔN VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 13/2001/Q /BNN-PCLB Hà N i, ngày 20 tháng 2 năm 2001 QUY T NNH C A B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PTNT S 13/2001/Q /BNN-PCLB NGÀY 20 THÁNG 2 NĂM 2001 V VI C BAN HÀNH NNH M C VÀ ƠN GIÁ KHOAN PH T V A GIA C CH T LƯ NG Ê B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PTNT Căn c Lu t ban hành các văn b n qui ph m pháp lu t ã ư c Ch t ch nư c công b t i L nh s 52L/CTN ngày 23/11/1996 và Ngh nh s 15/CP ngày 02/03/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý nhà nư c c a B , Cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh c a Chính ph s 73/CP ngày 01/11/1995 v ch c năng, quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và PTNT; Căn c Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành t i Ngh nh s 52/1999/N - CP ngày 08/07/1999 và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05/02/2000 c a Chính ph ; Căn c văn b n s 190/BXD-VKT ngày 14/02/2001 c a B Xây d ng v vi c nh m c, ơn giá khoan ph t v a gia c ê; Theo ngh c a ông C c trư ng C c Phòng ch ng l t bão và Qu n lý ê i u. QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này " nh m c và ơn giá cho công tác khoan ph t v a gia c ch t lư ng thân ê" (có văn b n kèm theo). i u 2: T p nh m c và ơn giá này là căn c l p d toán cho công tác khoan ph t v a gia c ch t lư ng thân ê trong ngành nông nghi p và PTNT thay th cho t p nh m c và ơn giá ã ban hành theo Quy t nh s 80/1999/Q /BNN-PCLB ngày 17/5/1999 c a B Nông nghi p và PTNT và có hi u l c thi hành k t ngày 01/01/2001. i u 3: Các ông Chánh văn phòng B , C c trư ng, V trư ng ch c năng thu c B , Th trư ng các ơn v tr c thu c B và Giám c các S Nông nghi p và PTNT ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n ình Th nh ( ã ký)
 2. NNH M C VÀ ƠN GIÁ KHOAN PH T V A GIA C CH T LƯ NG THÂN Ê (Ban hành kèm theo Quy t nh s :13 /2001/Q /BNN-PCLB ngày 20 tháng 02 năm 2001 c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT) I. NH NG CĂN C TÍNH TOÁN: nh m c và ơn giá cho công tác khoan ph t kh o sát và khoan ph t thi công gia c ch t lư ng thân ê ban hành chung trong t p " nh m c và ơn giá cho công tác khoan ph t v a gia c ch t lư ng thân ê" ư c tính toán, xây d ng theo các căn c sau ây: - Qui trình k thu t ph t v a gia c ê s 14 TCN 1-85 ngày 12/04/1985 và văn b n hư ng d n k thu t gia c ê s 1402CV/ ngày 10/7/1988 c a B Thu l i (nay là B Nông nghi p & PTNT). - Tình hình trang thi t b k thu t và t ch c dây chuy n khoan ph t v a gia c ch t lư ng thân ê hi n nay và phương hư ng phát tri n trong m t s năm t i. - Các ch chính sách hi n hành c a Nhà nư c v kh u hao, ti n lương và giá c c a các lo i v t tư, thi t b , năng lư ng nhiên li u t i th i i m hi n hành. II. QUI NNH ÁP D NG II.1: nh m c và ơn giá này áp d ng cho công tác khoan ph t v a gia c ch t lư ng thân ê. II.2: nh m c ư c tính toán v i t ng sâu khoan ph t và m c ăn v a khác nhau. V t li u làm v a trong t p nh m c này là lo i b t sét óng bao, b o m các ch tiêu k thu t theo qui nh c a C c PCLB - QL . II.3: Các m c ăn v a qui nh trong nh m c ng v i n ng v a tiêu chuNn là 1/1 ( t/nư c). Khi l p d toán căn c vào tài li u kh o sát thi t k tính toán qui i v n ng v a tiêu chuNn xác nh m c ăn v a và làm căn c xác nh nh m c năng su t (vi c tính toán qui i n ng v a áp d ng b ng ph l c s I) . - M c ăn v a qui nh trong nh m c (giai o n khoan ph t thi công) ã tính bình quân chung cho các hàng khoan ph t khác nhau và b ng 70% n 80 % m c ăn v a ã xác nh trong giai o n kh o sát. Khi thi công n u m c ăn v a tăng ho c gi m quá 20% so v i m c ăn v a ã xác nh khi kh o sát tính toán trong thi t k thì ch u tư l p văn b n báo cáo c p quy t nh u tư xem xét i u ch nh l i cho phù h p . II.4: Khoan ph t v a ph i b o m úng yêu c u c a án thi t k , qui trình qui ph m k thu t, trư ng h p khoan ph t v a không b o m yêu c u k thu t b t bu c ph i khoan ph t l i ho c x lý b ng các bi n pháp khác thì không ư c thanh toán thêm chi phí này .
 3. II.5: ơn giá khoan ph t quy nh trong t p nh m c và ơn giá cho công tác khoan ph t v a gia c ch t lư ng thân ê này chưa tính thu giá tr gia tăng c a các lo i v t tư, ph tùng, nhiên li u, năng lư ng, v.v... II.6: nh m c và ơn giá khoan ph t v a gia c ch t lư ng thân ê này có hi u l c thi hành k t ngày 01/01/2001, thay th cho t p nh m c và ơn giá ã ban hành theo Quy t nh s 80/1999/ Q / BNN-PCLB ngày17/05/1999 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn . III. NNH M C D TOÁN CHO CÔNG TÁC KHOAN PH T V A GIA C CH T LƯ NG THÂN Ê III.1: Công tác khoan ph t kh o sát Nh ng thành ph n công vi c ã tính trong nh m c bao g m: - Giao nh n v trí kh o sát - ChuNn b d ng c , máy móc thi t b , v n chuy n trong ph m vi công trình - Khoan t o l (bao g m c l quan sát và l ph t v a) - nư c thí nghi m - Ph t th xác nh m c ăn v a (M i c m ph t m t h ) - L p l khoan, thu d n hi n trư ng - Theo dõi, ghi chép s li u, vi t báo cáo (Công tác khoan ph t kh o sát ây nh m xác nh m c ăn v a, nên không bao g m kh o sát a ch t và a hình) NNH M C D TOÁN CHO CÔNG TÁC KHOAN PH T KH O SÁT ơn v tính: 10 m khoan (bao g m c h quan sát) sâu Thành ph n hao phí ơn M c ăn v a lít /mét h khoan v < 200 ( 200 1 2 3 4 5 I: V t li u
 4. - C n khoan (30 - 32 mm M 0,0081 0,0091 - ng cao su (30 - 32 mm M 0,1757 0,1970 - ng h o áp l c cái 0,0014 0,0015 - ng h o lưu lư ng cái 0,0014 0,0015 < 4 mét II: Nhân công Nhân công khoan ph t b c công 0,6757 0,7576 3,5/7 III: Máy thi công - Máy khoan ph t Ca 0,2703 0,3030 - Máy bơm nư c Diezel 7 CV Ca 0,1622 0,1818 I: V t li u - C n khoan (30 - 32 mm M 0,0091 0,0100 - ng cao su (30 - 32 mm M 0,1970 0,2167 - ng h o áp l c cái 0,0015 0,0017 - ng h o lưu lư ng cái 0,0015 0,0017 4 á 6 mét II: Nhân công Nhân công khoan ph t b c công 0,7576 0,8333 3,5/7 III: Máy thi công - Máy khoan ph t Ca 0,3030 0,3333 - Máy bơm nư c Diezel 7 CV Ca 0,1818 0,2000 I: V t li u - C n khoan (30 - 32 mm M 0,0111 0,0120 - ng cao su (30 - 32 mm M 0,2407 0,2600 - ng h o áp l c cái 0,0019 0,0020 - ng h o lưu lư ng cái 0,0019 0,0020 > 6 mét II: Nhân công Nhân công khoan ph t b c công 0,9259 1,0000 3,5/7 III: Máy thi công - Máy khoan ph t Ca 0,3704 0,4000 - Máy bơm nư c Diezel 7 CV Ca 0,2222 0,2400
 5. III.2: Công tác khoan ph t thi công Nh ng thành ph n công vi c ã tính trong nh m c bao g m: - Giao nh n v trí khoan ph t - ChuNn b d ng c , máy móc thi t b , v n chuy n trong ph m vi công trình - Khoan t o l - Ph t no v a cho t t c các h ã khoan - L p l khoan, thu d n hi n trư ng - Theo dõi ghi chép các thông s ; Vi t báo cáo, l p h sơ hoàn công NNH M C D TOÁN CHO CÔNG TÁC KHOAN PH T THI CÔNG ơn v tính: 10 mét khoan ph t Thành ơn M c ăn v a lít /mét sâu ph n hao phí v ph t (mét) Ê150 >150 >200 >250á300 >300 > 350 á200 á250 á350 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I: V t li u -C n m 0,0125 0,0136 0,0148 0,0160 0,0174 0,0190 khoan (30 - 32 mm - ng cao m 0,2708 0,2941 0,3202 0,3476 0,3779 0,4114 su (30 - 32 mm - ng h cái 0,0021 0,0023 0,0025 0,0027 0,0029 0,0032 o áp l c - ng h cái 0,0021 0,0023 0,0025 0,0027 0,0029 0,0032 o lưu lư ng
 6. Nhân công 1,0417 1,1312 1,2315 1,3369 1,4535 1,5823 công khoan ph t b c 3,5/7 III: Máy thi công - Máy ca 0,4167 0,4525 0,4926 0,5348 0,5814 0,6329 khoan ph t - Máy ca 0,2500 0,2715 0,2956 0,3209 0,3488 0,3797 bơm nư c Diezel 7 CV I: V t li u -C n m 0,0135 0,0147 0,0160 0,0173 0,0189 0,0205 khoan (30 - 32 mm - ng cao m 0,2928 0,3186 0,3457 0,3757 0,4088 0,4452 su (30 - 32 mm - ng h cái 0,0023 0,0025 0,0027 0,0029 0,0031 0,0034 o áp l c - ng h cái 0,0023 0,0025 0,0027 0,0029 0,0031 0,0034 o lưu lư ng 4á5 II: Nhân m công Nhân công 1,1261 1,2255 1,3298 1,4451 1,5723 1,7123 công khoan ph t b c 3,5/7 III: Máy thi công - Máy ca 0,4505 0,4902 0,5319 0,5780 0,6289 0,6849 khoan ph t - Máy ca 0,2703 0,2941 0,3191 0,3468 0,3774 0,4110
 7. bơm nư c Diezel 7 CV I: V t li u -C n m 0,0146 0,0158 0,0171 0,0188 0,0203 0,0221 khoan (30 - 32 mm - ng cao m 0,3155 0,3421 0,3714 0,4063 0,4392 0,4779 su (30 - 32 mm >5 á - ng h cái 0,0024 0,0026 0,0029 0,0031 0,0034 0,0037 6m o áp l c - ng h cái 0,0024 0,0026 0,0029 0,0031 0,0034 0,0037 o lưu lư ng II: Nhân công >5 á Nhân công 1,2136 1,3158 1,4286 1,5625 1,6892 1,8382 6m công khoan ph t b c 3,5/7 III: Máy thi công - Máy ca 0,4854 0,5263 0,5714 0,6250 0,6757 0,7353 khoan ph t - Máy ca 0,2913 0,3158 0,3429 0,3750 0,4054 0,4412 bơm nư c Diezel 7 CV I: V t li u -C n m 0,0155 0,0168 0,0183 0,0199 0,0216 0,0234 khoan (30 - 32 mm - ng cao m 0,3351 0,3631 0,3963 0,4305 0,4676 0,5078 su (30 - 32 mm
 8. - ng h cái 0,0026 0,0028 0,0030 0,0033 0,0036 0,0039 o áp l c - ng h cái 0,0026 0,0028 0,0030 0,0033 0,0036 0,0039 o lưu lư ng >6 II: Nhân á7 m công Nhân công 1,2887 1,3966 1,5244 1,6556 1,7986 1,9531 công khoan ph t b c 3,5/7 III: Máy thi công - Máy ca 0,5155 0,5587 0,6098 0,6623 0,7194 0,7813 khoan ph t - Máy ca 0,3093 0,3352 0,3659 0,3974 0,4317 0,4688 bơm nư c Diezel 7 CV I: V t li u -C n m 0,0163 0,0176 0,0192 0,0208 0,0227 0,0246 khoan (30 - 32 mm - ng cao m 0,3533 0,3824 0,4167 0,4514 0,4924 0,5328 su (30 - 32 mm - ng h cái 0,0027 0,0029 0,0032 0,0035 0,0038 0,0041 o áp l c - ng h cái 0,0027 0,0029 0,0032 0,0035 0,0038 0,0041 o lưu lư ng >7 II: Nhân m công Nhân công 1,3587 1,4706 1,6026 1,7361 1,8939 2,0492 công khoan ph t b c 3,5/7
 9. III: Máy thi công - Máy ca 0,5435 0,5882 0,6410 0,6944 0,7576 0,8197 khoan ph t - Máy ca 0,3261 0,3529 0,3846 0,4167 0,4545 0,4918 bơm nư c Diezel 7 CV III.3: Công tác nghi m thu Nh ng thành ph n công vi c ã tính trong nh m c bao g m: - ChuNn b thi t b d ng c . - Khoan t o l . - nư c nghi m thu. - Khoan ph t ki m tra. - L p l khoan, thu d n hi n trư ng - L p báo cáo ( nh m c chi phí cho công tác ki m tra nghi m thu khoan ph t gia c ch t lư ng thân ê ư c tính b ng t l % so v i gía d toán khoan ph t thi công ã qui nh t i i m 1 m c IV.6) III.4: H s i u ch nh nh m c - B ng nh m c năng su t trên ây tính trong i u ki n v t li u ch t o v a là b t sét óng bao, trong trư ng h p không có b t sét mà ph i ch t o v a t t sét c c thì nh m c năng su t khoan ph t kh o sát b ng 1 nhân v i h s 0,9; nh m c năng su t khoan ph t thi công b ng 2 nhân v i h s 0,8. - Các b ng nh m c năng su t trên tính trong i u ki n khoan ng, n u khoan xiên có góc nghiêng ( 30o thì nh m c năng su t ư c nhân v i h s 0,7 (góc t o b i c n khoan và m t ph ng ng). - N u hi n trư ng nơi thi công có m t xe v n t i i l i nhi u gây nh hư ng l n n công tác khoan ph t (có văn b n xác nh n c a ch u tư, ư c c p quy t nh u tư ch p thu n) thì nh m c năng su t ư c nhân v i h s 0,9. - Trư ng h p khoan ph t nh ng o n ê nhi u năm không ti p xúc v i nư c ( ê khô) có lư ng ăn v a quá l n ((450 lít/mét) thì nh m c năng su t ư c nhân v i h s 0,9.
 10. - Khoan t o l qua các k t c u c ng như bê tông, á, c p ph i v.v... (không th dùng áp l c nư c khoan) có xác nh n c a ch u tư thì ư c tính thêm chi phí phá d t i các h khoan ó theo nh m c hi n hành c a nhà nư c v i bi n pháp thi công h p lý ư c c p quy t nh u tư ch p thu n. N u m t hi n trư ng ư c áp d ng nhi u h s cùng m t lúc thì ư c nhân d n các h s ó l i. IV. ƠN GIÁ KHOAN PH T V A GIA C Ê Các kho n m c chi phí ã tính trong ơn giá khoan ph t v a gia c ch t lư ng thân ê bao g m: IV.1: Chi phí v t li u a. Chi phí v t li u ã tính trong ơn giá bao g m m t s d ng c , ph tùng ph c v khoan ph t v a như ng cao su (ch u áp l c) d n v a và bơm nư c, c n khoan, ng h o áp l c, ng h o lưu lư ng ã ư c tính phân b theo t ng ca khoan ph t. M c giá các lo i v t li u này chưa bao g m kho n thu giá tr gia tăng u vào mà doanh nghi p ng tr khi mua. b. Riêng chi phí v t li u dùng làm dung d ch khoan ph t v a như b t sét, t sét, xi măng, ph gia, thu c ch ng m i , nư c làm dung d ch (n u ph i mua) v.v chưa tính trong ơn giá này, khi l p d toán kho n chi phí này ư c tính riêng và ưa vào m c chi phí tr c ti p trong d toán. Căn c vào n ng , m c ăn v a xác nh kh i lư ng c a t ng lo i v t li u và ơn giá a phương t i th i i m thi công tính toán (giá v t li u chưa bao g m kho n thu giá tr gia tăng u vào). Giá v t li u ư c tính n chân công trình. IV.2: Chi phí nhân công. Chi phí nhân công khoan ph t v a bao g m ti n lương c p b c qui nh t i Ngh nh 28/CP ngày 28/03/1997 và Ngh nh s 77/2000/N -CP ngày 15/12/2000 c a Chính ph v vi c i u ch nh m c lương t i thi u, m c tr c p và sinh ho t phí i v i các i tư ng hư ng lương, ph c p, tr c p và sinh ho t phí . Các kho n lương ph , ph c p lương ã tính trong ơn giá bao g m ph c p lưu ng m c 20 %, ph c p không n nh s n xu t 10 %, m t s kho n lương ph 12 % và m t s kho n chi phí có th khoán cho ngư i lao ng b ng 4 % lương c p b c. IV.3: Chi phí máy thi công Máy thi công dùng trong khoan ph t v a gia c ch t lư ng thân ê bao g m máy khoan ph t v a (lo i thông d ng hi n nay) và máy bơm nư c ch y Diezel lo i 7,5 CV. 1. Máy khoan ph t v a a. Các cơ s tính giá ca máy khoan ph t - Giá máy tính kh u hao l y theo giá bình quân t i th i i m hi n hành
 11. - T l kh u hao cơ b n tính theo qui nh t i Quy t nh s 1062 TC/Q /CSTC ngày 14/11/1996 c a B Tài chính và Quy t nh s 02/1999/Q -BXD ngày 11/1/1999 c a B Xây d ng - Giá nhiên li u tính theo Quy t nh s 54/2000/Q /BVGCP ngày 11/7/2000 c a Ban V t giá chính ph v giá gi i h n t i a xăng d u. Trong chi phí nhiên li u ã tính t l hao h t theo Q s 382/BXD-VKT ngày 28/3/1994 c a B Xây d ng - Chi phí lương công nhân i u khi n máy cũng tính theo các qui nh hi n hành như nhân công ph c v khoan ph t m c IV.2. b. Giá ca máy khoan ph t bao g m các kho n m c chi phí sau: b.1. Chi phí hàng năm bao g m: - Chi phí kh u hao cơ b n và chi phí kh u hao s a ch a l n b.2. Chi phí s d ng thư ng xuyên bao g m: - Chi phí s a ch a và b o dư ng thư ng xuyên - Chi phí tiêu hao nhiên li u - Chi phí lương công nhân i u khi n máy trong ca - Chi phí d u bôi trơn máy trong ca làm vi c b.3. Các chi phí khác c a máy bao g m: - Chi phí qu n lý - Chi phí b o hi m - Chi phí di chuy n máy trong ph m vi công trình và t công trình này n công trình khác ã tính bình quân trong quá trình ho t ng c a máy v i c ly di chuy n trong ph m vi 50 Km, ngoài c ly trên ư c tính b sung chi phí di chuy n máy . - Tr c ti p phí khác b.4. Chi phí ca máy khoan ph t trong b ng 3 chưa tính thu giá tr gia tăng u vào c a các lo i v t tư, ph tùng, nhiên li u, năng lư ng v.v... N u tính c thu giá tr gia tăng thì nhân v i h s 1,05. 2. Máy bơm nư c Máy bơm nư c dùng trong công tác khoan ph t v a gia c ch t lư ng thân ê là lo i máy bơm ch y d u Diezel công su t 7,5 CV. Chi phí máy bơm nư c tính theo Quy t nh s 1260/1998/Q -BXD ngày 28/11/1998 c a B Xây d ng và nhân v i h s i u ch nh t i Thông tư s 03/2001/TT-BXD ngày 13/2/2001 c a B Xây d ng. N u ngu n nư c cung c p cách quá xa hi n trư ng thi công không bơm tr c ti p ư c mà
 12. ph i bơm chuy n, s d ng các phương ti n khác v n chuy n ho c ph i mua nư c thì ơn v thi công l p phương án tính toán c th chi phí này có xác nh n c a ch u tư trình c p quy t nh u tư gi i quy t t ng trư ng h p c th ( ưa vào chi phí tr c ti p trong d toán). Khi ph i mua nư c ho c s d ng phương ti n khác v n chuy n nư c thì ph i tr i chi phí máy bơm nư c ã tính trong ơn giá. CHÍ PHÍ TR C TI P CHO M T CA KHOAN PH T V A GIA C CH T LƯ NG THÂN Ê (B ng 3) ơn v : ng/ca TT Kho n m c chi phí nh m c ơn giá ( ) Thành ti n ( ng) I Chi phí v t li u 14.400 1 C n khoan (30 - 32 mm 0,03 m 30.000 900 2 Ông cao su (30 - 32 mm 0,65 m 20.000 13.000 3 ng h o áp l c 0,005 cái 50.000 250 4 ng h o lưu lư ng 0,005 cái 50.000 250 II Chi phí nhân công: 50.343,5 5 Nhân công khoan ph t 2,5 công 20.137,4 50.343,5 (C p b c th 3,5/7) III Chi phí máy 196.000 6 Máy khoan ph t 1 ca 153.225,5 153.225,5 7 Máy bơm 7 CV 0,6 ca 71.290,9 42.774,5 T ng c ng 260.743,5 IV.4: Chi phí chung cho công tác khoan ph t v a áp d ng theo m c t l qui nh cho công tác xây l p công trình thu l i ban hành t i Thông tư 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000 c a B Xây d ng. IV.5: Chi phí thi t k 1. Công tác thi t k khoan ph t v a gia c ch t lư ng thân ê là thi t k m t bư c. Chi phí thi t k trư c thu ư c tính b ng 2 % c a giá tr d toán khoan ph t thi công chưa có thu giá tr gia tăng. Trong chi phí thi t k ã bao g m chi phí v t li u, ti n lương, máy móc thi t b , b o hi m xã h i, b o hi m y t , chi phí qu n lý và thu nh p ch u thu tính trư c. 2. Chi phí thi t k khoan ph t v a gia c ch t lư ng thân ê sau thu b ng chi phí thi t k trư c thu (nêu i m 1) c ng thêm kho n thu giá tr gia tăng u ra theo qui nh.
 13. IV.6: Chi phí cho công tác nghi m thu 1. Chi phí cho công tác ki m tra nghi m thu khoan ph t v a gia c ch t lư ng thân ê trư c thu ư c tính b ng 3% so v i giá tr d toán khoan ph t thi công trư c thu (giá tr d toán xây l p trư c thu ). 2. Chi phí cho công tác ki m tra nghi m thu khoan ph t v a gia c ch t lư ng thân ê sau thu b ng chi phí ki m tra nghi m thu trư c thu (nêu i m 1) c ng thêm kho n thu giá tr gia tăng u ra theo qui nh. IV.7 Chi phí xây d ng nhà t m c a công nhân Chi phí xây d ng nhà t m c a công nhân khoan ph t v a gia c ê ư c tính b ng 1% giá tr xây l p trong d toán. PH L C S I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 13/2001/Q /BNN-PCLB ngày 20 tháng 02 năm 2001 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) KH I LƯ NG B T SÉT TRONG DUNG DNCH KHOAN PH T V A TT N ng v a ơn v tính Kh i lư ng b t sét (kg) ( t /nư c) 1 N ng 1/1 10 lít dung d ch 7,2 2 N ng 1/2 10 lít dung d ch 4,2 3 N ng 1/4 10 lít dung d ch 2,3 4 N ng 1/6 10 lít dung d ch 1,6 Ghi chú: Kh i lư ng b t sét có trong 10 lít dung d ch các m c trong b ng là lo i b t sét óng bao b o m các ch tiêu k thu t theo qui nh c a C c PCLB - QL ./.
Đồng bộ tài khoản