Quyết định số 13/2005/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
49
lượt xem
4
download

Quyết định số 13/2005/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 13/2005/QĐ-UB về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu Đô thị mới Tây Hồ Tây, tỉ lệ 1/2000 (Phần Quy hoạch Sử dụng đất và Giao thông) Địa điểm: Quận Cầu Giấy, Quận Tây Hồ, Huyện Từ Liêm- Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 13/2005/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 13/2005/Q -UB Hà N i, ngày 01 tháng 02 năm 2005 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH CHI TI T KHU Ô THN M I TÂY H TÂY, T L 1/2000 (PH N QUY HO CH S D NG T VÀ GIAO THÔNG) a i m: Qu n C u Gi y, Qu n Tây H , Huy n T Liêm - Thành ph Hà N i U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 c a Chính ph ban hành i u l Qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20 tháng 6 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph phê duy t i u ch nh Quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020; Căn c Quy t nh s 322/BXD- T ngày 28 tháng 12 năm 1993 c a B trư ng B xây d ng v vi c ban hành Quy nh l p các án quy ho ch xây d ng ô th ; Xét ngh c a S Quy ho ch Ki n trúc t i T trình s 2641/TTr-QHKT ngày 30 tháng 12 năm 2004, QUY T NNH i u 1: Phê duy t Quy ho ch chi ti t khu ô th m i Tây H Tây t l 1/2000 (ph n quy ho ch s d ng t và giao thông) do Vi n Quy ho ch Xây d ng Hà N i l p và hoàn thành tháng 11/2004 v i các n i dung chính như sau: 1. V trí, ph m vi, ranh gi i và quy mô: 1.1- V trí: Khu ô th m i Tây H Tây n m phía Tây B c Thành ph Hà N i, k c n phía tây H Tây, thu c a gi i hành chính các Phư ng: Nh t Tân, Bư i, Xuân La - Qu n Tây H ; các Phư ng Nghĩa ô, Nghĩa Tân - Qu n C u Gi y; các Xã C Nhu , Xuân nh - Huy n T Liêm, Thành ph Hà N i. 1.2- Ph m vi và ranh gi i: + Phía ông giáp ư ng L c Long Quân và b H Tây. + Phía Tây giáp ư ng Ph m Văn ng ( ư ng Vành ai 3). + Phía B c giáp ê phân lũ ( ư ng Nguy n Hoàng Tôn).
  2. + Phía Nam giáp ư ng Hoàng Qu c Vi t. 1.3- Quy mô: + T ng di n tích khu v c quy ho ch: 847,41 ha. + Quy mô dân s (d ki n theo quy ho ch) kho ng 78 000 ngư i 2. M c tiêu: - Xây d ng m t khu ô th m i ng b , hi n i, trong ó có khu Trung tâm Tây H Tây, m t trong nh ng trung tâm l n c a Th ô Hà N i v i ch c năng là Trung tâm Hành chính trong ó có Tr s c a m t s cơ quan Trung ương, Trung tâm Giao d ch Tài chính, Thương m i và Trung tâm Văn hóa c a Thành ph ; phù h p v i nh hư ng quy ho ch t ng th Hà N i n năm 2020. - Xác nh qu t hi n có, xu t quy ho ch s d ng t và quy ho ch m ng lư i h t ng k thu t ng b kh p n i h t ng các khu dân cư hi n có, các d án ã và ang tri n khai trong khu v c, m b o cho s phát tri n b n v ng gi a ô th m i và khu dân cư cũ. - T ch c không gian ki n trúc, c nh quan cho khu v c phía Tây H Tây, theo hư ng ô th hi n i, hài hoà gi a các công trình và thiên nhiên. - xu t danh m c các d án u tư phát tri n nh m thu hút và khuy n khích các ngu n l c u tư trong và ngoài nư c nhanh chóng phát tri n khu ô th m i Tây H Tây. - án quy ho ch ư c phê duy t là cơ s l p các d án u tư xây d ng và làm cơ s pháp lý qu n lý xây d ng theo quy ho ch. ng th i làm cơ s tri n khai quy ho ch chi ti t t l 1/500 cho các d án trong khu v c. 3. N i dung quy ho ch chi ti t: 3.1- Quy ho ch Ki n trúc: a. Quy ho ch s d ng t: V i quy mô nghiên c u kho ng 847,41ha, Quy ho ch s d ng t ư c chia ra thành 17 ô gi i h n b i các ư ng c p thành ph , liên khu v c, khu v c và phân khu v c. V i các ch c năng s d ng t chính như sau: B NG T NG H P CÁC CH TIÊU S D NG T TRONG PH M VI NGHIÊN C U T ng di n tích t trong ph m vi nghiên c u 847,41 ha 100,00 % Trong ó: 1/ t an ninh qu c phòng 12,79 ha 1,51 %
  3. 2/ t cơ quan, Vi n nghiên c u, trư ng ào t o 36,90 ha 4,35 % 3/ t công nghi p, kho tàng 2,30 ha 0,27 % 4/ t h t ng k thu t um i 3,37 ha 0,40 % 5/ t cây xanh cách ly 6,40 ha 0,76 % 6/ t cây xanh, công viên thành ph , khu v c 42,02 ha 4,96 % 7/ H i u hòa 28,73 ha 3,39 % 8/ t di tích, tôn giáo 10,67 ha 1,26 % 9/ t công c ng thành ph , khu v c 87,88 ha 10,37 % 10/ th nh p 20,24 ha 2,39 % 11/ t các d án ã ư c l p quy ho ch 89,83 ha 10,60 % 12/ t ư ng giao thông thành ph , liên khu v c, ha % khu v c, phân khu v c, nhánh (ngoài ơn v ) 164,19 19,38 13/ t trư ng trung h c ph thông 4,12 ha 0,49 % 14/ t ơn v 337,97 ha 39,88 % B NG T NG H P CÁC CH TIÊU S D NG T ƠN VN T ng di n tích t ơn v 337,97 ha 100,00 % Trong ó: 1/ t ư ng giao thông, bãi xe ơn v 35,40 ha 10,49 % Bao g m: t ư ng nhánh (trong ơn v ) 33,47 ha t bãi xe 1,93 ha 2/ t cây xanh, th d c th thao ơn v 21,74 ha 6,42 % 3/ t công trình công c ng, hành chính, gi i quy t ha chuy n i lao ng vi c làm cho a phương 10,54 3,12 % 4/ t trư ng h c, nhà tr , m u giáo 25,54 ha 7,56 % 5/ t 244,75 ha 72,42 % Trong khu v c Trung tâm Khu ô th m i Tây H Tây b trí bãi xe ng m ho c cao t ng, m b o quy mô theo quy nh t i Quy t nh s 165/2003/Q -UB ngày 02/12/2003 c a UBND Thành ph Hà N i, v trí c a các bãi xe s ư c xác nh theo quy ho ch chi ti t t l 1/500. b. T ch c không gian quy ho ch - ki n trúc:
  4. Tr ng tâm b c c không gian trong quy ho ch chi ti t khu ô th m i Tây H Tây là khu Trung tâm hành chính, trong ó có tr s c a m t s cơ quan Trung ương, trung tâm giao d ch tài chính, thương m i và trung tâm văn hóa c a Thành ph v i các công trình ki n trúc hi n i, b th t o d ng b m t ki n trúc ô th khu v c trung tâm. T ó hình thành h th ng qu ng trư ng trung tâm, k t n i v i không gian cây xanh m t nư c H Tây thông qua h th ng cây xanh có chi u r ng kho ng 100m,. Dư i qu ng trư ng trung tâm và tr c chính n i ra H Tây t ch c bãi xe ng m k t h p v i các công trình thương m i d ch v . V phía Tây khu v c trung tâm hành chính, chính tr c a Thành ph và qu ng trư ng trung tâm là h th ng công viên cây xanh k t h p h i u hòa: Công viên H u Ngh và Công viên tư ng ài Thành ph vì Hòa bình, t o môi trư ng khí h u trong lành cho khu ô th . T Trung tâm hành chính là tr ng tâm b c c không gian quy ho ch ki n trúc c nh quan c a Khu ô th m i Tây H Tây, hình thành các t h p công trình theo tr c trung tâm n i ra H Tây, trên nguyên t c i x ng, t o s nghiêm trang b th c a khu trung tâm. K t thúc tr c trung tâm ra H Tây là t h p công trình công c ng, khách s n, d ch v l n, v a là i m nh n cho tr c trung tâm Tây H Tây v a t o c nh quan cho H Tây. Khu ô th m i n m phía Nam khu trung tâm ư c t ch c theo hình th c qu n th cao t ng, bi t th nhà vư n, di n tích kho ng 300 - 400m2/bi t th nhà vư n, hình thành các lõi, tr c cây xanh vui chơi gi i trí k t h p ư ng i b và b bơi, th d c th thao, bãi xe... Các khu v c c i t o xây d ng có t ng cao bình quân 2,5 - 9 t ng. c. Các d án chính trong khu v c nghiên c u. * Các d án c i t o xây d ng: - D án c i t o xây d ng khu v c làng Xuân nh. - D án c i t o xây d ng khu v c làng Xuân La - Xuân nh. - D án c i t o xây d ng khu v c làng C Nhu - Nghĩa Tân. - D án c i t o xây d ng khu v c Nghĩa ô - Nghĩa Tân. Các d án c i t o xây d ng này d ki n ư c th c hi n theo cơ ch xã h i hoá. Nhà nư c, các nhà u tư, các t ch c xã h i u tư h th ng h t ng k thu t, h t ng xã h i, ngư i dân cùng tham gia u tư nâng c p ư ng làng, ngõ xóm và c i t o xây d ng nhà c a mình theo quy ho ch. Các qu t tr ng n m xen k ư c giao cho a phương qu n lý là qu t chuy n i lao ng vi c làm cho ngư i dân và các nhu c u xã h i c a a phương. * Các d án xây d ng m i: Các d án xây d ng m i ch y u n m trong khu v c trung tâm Khu ô th m i Tây H Tây theo nguyên t c: Các d án, công trình có kh năng thu h i v n và có kh năng sinh l i ư c th c hi n phương th c u giá quy n s d ng t.
  5. Ưu tiên phát tri n h th ng h t ng k thu t và hình thành các tr c giao thông, h th ng qu ng trư ng trung tâm, công trình công c ng, phúc l i xã h i… nh m d dàng thu hút u tư. 3. 2- Quy ho ch m ng lư i giao thông: - M ng ư ng chính thành ph , liên khu v c và ư ng khu v c trong khu v c Tây H Tây tuân th : hư ng tuy n, v trí tuy n và quy mô m t c t ngang ư ng trong quy ho ch chung thành ph và quy ho ch chi ti t các qu n, huy n liên quan ã ư c phê duy t. i u ch nh d ch chuy n v trí tuy n ư ng phía B c tr c trung tâm hành chính (n i t Công viên H u ngh ra ư ng L c Long Quân) kho ng 78m v phía Nam. - M ng ư ng phân khu v c có m t c t ngang ư ng áp d ng có b r ng t 25 - 30m, lòng ư ng 4 làn xe (4´3,75m), v a hè m i bên r ng 5 - 7,5m. - M ng ư ng nhánh n m trong khu v c trung tâm ư c nghiên c u c th giai o n thi t k quy ho ch chi ti t, có th b sung, i u ch nh trên cơ s tuân theo Quy chuNn và Tiêu chuNn quy ph m hi n hành. - Bãi xe: ư c xác nh c th khi l p các d án u tư xây d ng, có th xây d ng thành gara cao t ng ho c ng m, áp ng yêu c u và phù h p v i quy ho ch chi ti t ư c duy t. - ư ng s t ô th b trí trên tuy n ư ng Nguy n Văn Huyên kéo dài, ư ng Vành ai 2 và trên ư ng Ph m Văn ng. V trí chính ư c xác nh trong d án xây d ng các tuy n ư ng s t ô th . - M ng lư i xe buýt công c ng v i các i m xe buýt ư c thi t k k t h p v i thi t k v a hè c a các tuy n ư ng ph theo quy ho ch này. - Các nút giao thông khác c t ư c xác nh c th theo d án riêng. i u 2: - S Quy ho ch Ki n trúc ch u trách nhi m, ki m tra, xác nh n h sơ, b n v kèm theo Quy t nh phê duy t Quy ho ch chi ti t Khu ô th m i Tây H Tây t l 1/2000 (Ph n Quy ho ch s d ng t và giao thông) trong vòng 15 ngày k t ngày ký Quy t nh này; Ch trì ph i h p v i UBND các Qu n: C u Gi y, Tây H , UBND Huy n T Liêm và Ban Qu n lý T&XD khu ô th m i Hà N i t ch c công b công khai quy ho ch chi ti t ư c duy t cho các t ch c, cơ quan và nhân dân bi t, th c hi n. - Căn c Thông tư s 10/TT-BXD ngày 8/8/2000 c a B Xây d ng, Ban Qu n lý T&XD khu ô th m i Hà N i có trách nhi m t ch c nghiên c u, l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng i v i án quy ho ch chi ti t này, trình c p có thNm quy n xem xét, thNm nh và phê duy t theo quy nh c a pháp lu t v b o v môi trư ng. - Giao Ch t ch UBND các Qu n: Tây H , C u Gi y, Ch t ch UBND Huy n T Liêm ph i h p v i các S , Ngành ch c năng c a Thành ph ch o UBND các
  6. Phư ng: Nghĩa ô, Nghiã Tân, Bư i, Nh t Tân, Xuân La, các Xã: C Nhu , Xuân nh t ch c th c hi n các d án u tư xây d ng trên a bàn. Ưu tiên, ph c v chuy n i lao ng vi c làm, nâng c p h th ng h t ng k thu t và h t ng xã h i c a a phương ( ư c xác nh trong án quy ho ch). - Ch t ch UBND các Qu n: Tây H , C u Gi y, Huy n T Liêm ch u trách nhi m t ch c ki m tra, giám sát xây d ng theo quy ho ch ư c duy t và x lý các trư ng h p xây d ng sai quy ho ch theo thNm quy n và quy nh c a pháp lu t. - Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng UBND Thành ph , Giám c các S : Quy ho ch Ki n trúc, Xây d ng, Giao thông Công chính, K ho ch và u tư, Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t, Tài chính, Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn; Giám c Ban Qu n lý u tư và Xây d ng Khu ô th m i Hà N i; Ch t ch UBND Qu n C u Gi y và Ch t ch UBND các Phư ng: Nghĩa ô, Nghiã Tân; Ch t ch UBND Qu n Tây H và Ch t ch UBND các Phư ng: Bư i, Nh t Tân, Xuân La; Ch t ch UBND Huy n T Liêm và Ch t ch UBND các Xã: C Nhu , Xuân nh; Giám c, Th trư ng các S , Ban, Ngành, các t ch c, cơ quan và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T/M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản