Quyết định số 13/2006/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
49
lượt xem
2
download

Quyết định số 13/2006/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 13/2006/QĐ-BYT về việc ban hành danh mục các vắc xin, sinh phẩm y tế sản xuất ở nước ngoài được Bộ Y tế xem xét để cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam năm 2006 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 13/2006/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 13/2006/Q -BYT Hà N i, ngày 21 tháng 03 năm 2006 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH DANH M C CÁC V C XIN, SINH PH M Y T S N XU T NƯ C NGOÀI Ư C B Y T XEM XÉT C PS ĂNG KÝ LƯU HÀNH T I VI T NAM NĂM 2006 B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Quy t nh s 4012/2003/Q -BYT c a B Y t ngày 30/7/2003 ban hành Qui ch ăng ký v c xin, sinh ph m y t ; Theo ngh c a Ông C c trư ng C c Y t d phòng Vi t Nam - B Y t , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này b n Danh m c các lo i v c xin, sinh phNm y t s n xu t nư c ngoài ư c B Y t xem xét c p s ăng ký lưu hành t i Vi t Nam năm 2006. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo và thay th Quy t nh s 13/2005/Q -BYT ngày 11/4/2005 v vi c ban hành danh m c các lo i v c xin, sinh phNm y t s n xu t nư c ngoài ư c B Y t xem xét c p s ăng ký lưu hành t i Vi t Nam năm 2005. i u 3. C c Y t d phòng Vi t Nam có trách nhi m thông báo Quy t nh này n các doanh nghi p s n xu t, kinh doanh v c xin, sinh phNm y t . i u 4. Các Ông/Bà Chánh Văn phòng, C c trư ng C c Y t d phòng Vi t Nam, C c trư ng C c Qu n lý Dư c Vi t Nam, Chánh Thanh tra B Y t , V trư ng các v : Khoa h c ào t o, Trang thi t b và Công trình y t , Pháp ch , Giám c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT.B TRƯ NG TH TRƯ NG
  2. Tr nh Quân Hu n DANH M C VĂCXIN, SINH PH M Y T S N XU T NƯ C NGOÀI Ư C B Y T XEM XÉT C PS ĂNG KÝ LƯU HÀNH T I VI T NAM NĂM 2006 (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 13/2006/Q -BYT ngày 21 tháng 3 năm 2006 c a B trư ng B Y t ) TT MÃ HÀNG HOÁ TÊN S N PH M CĂN C NHÓM PHÂN ĂNG NHÓM KÝ I 3002 20 V c xin vi rút 1 90 - Viêm gan A, viêm gan B 2 - - Viêm não Nh t B n 3 10 - D i t bào 4 50 -S i 5 90 - Quai B (*) 6 - - Rubella 7 - - Thu u 8 - - Cúm, cúm A(H5N1) 9 - - S t xu t huy t 10 - B i li t tiêm 11 - S t vàng 12 - - Rotavirus 13 - Các v c xin phòng ung thư do vi rút V c xin vi khu n 14 - - Haemophilus influenzae týp b 15 90 - Viêm màng não do não mô c u 16 - Thương hàn 17 20 - B ch h u 18 90 - Ho gà 19 30 - U n ván 20 90 - Ph c u khuNn 21 - - Các v c xin phòng ung thư
  3. do vi khuNn II 3002 10 Sinh ph m i u tr 1 - Huy t thanh kháng D i 2 - Huy t thanh kháng n c r n 3 - Huy t thanh kháng c t B ch h u 4 - Huy t thanh kháng c t (*) U n ván 5 - Các lo i Globulin mi n d ch 6 - Các lo i Cytokine (Interferon, Interleukine) 7 - Các kháng nguyên gi i m n c m 8 - Huy t thanh kháng c t c th t 9 - Các ch phNm máu III 3002 90 90 Sinh ph m ch n oán 1 - Các sinh phNm chNn oán nhi m vi rút ngư i. 2 - Các sinh phNm chNn oán nhi m vi khuNn ngư i. 3 - Các sinh phNm chNn oán (*) nhi m ký sinh trùng ngư i. 4 - Các sinh phNm chNn oán nhi m n m ngư i TT MÃ HÀNG HOÁ TÊN S N PH M CĂN C NHÓM PHÂN NHÓM ĂNG KÝ 5 - Các sinh phNm chNn oán ung thư - Các sinh phNm chNn oán b nh tim
  4. m ch 6 - Các sinh phNm chNn oán thai nghén. 7 r ng tr ng, mãn kinh, b nh, d t t bào thai 8 - Các sinh phNm chNn oán nhóm máu - Các sinh phNm chNn oán t bào mi n d ch (kháng th huỳnh quang T4, T8...). IV 3002 Bán thành ph m các lo i v c xin, (*) sinh ph m qui nh t i m c I, II, III c a danh m c này. (*) theo quy nh t i "Quy ch ăng ký v c xin, sinh ph m y t " ban hành kèm theo Quy t nh s 4012/2003/Q -BYT ngày 30/7/2003 c a B trư ng B Y t .
Đồng bộ tài khoản