Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
54
lượt xem
4
download

Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Cơ chế quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện Dự án tái định cư thủy điện Sơn La

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND

 1. U BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH SƠN LA NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 13/2007/Q -UBND Sơn La, ngày 16 tháng 05 năm 2007 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH CƠ CH QU N LÝ, I U HÀNH, T CH C TH C HI N D ÁN TÁI NNH CƯ THU I N SƠN LA U BAN NHÂN DÂN T NH SƠN LA Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Quy t nh s 196/2004/Q -TTg ngày 29/11/2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t quy ho ch t ng th di dân T C th y i n Sơn La; Căn c Quy t nh s 207/2004/Q -TTg ngày 11/12/2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c Ban hành Cơ ch qu n lý, th c hi n d án th y i n Sơn La; Quy t nh s 11/2007/Q -TTg ngày 23/01/2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u v cơ ch qu n lý và th c hi n D án th y i n Sơn La; Xét ngh c a S K ho ch và u tư t i T trình s : 117/TTr-KH ngày 08 tháng 3 năm 2007, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Cơ ch qu n lý, i u hành, t ch c th c hi n D án tái nh cư th y i n Sơn La. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký và thay th các Quy t nh s 57/2005/Q -UB ngày 09/5/2005, Quy t nh s 07/2006/Q -UBND ngày 12/02/2006, Quy t nh s 71/2006/Q -UBND ngày 02/11/2006 c a UBND t nh Sơn La. i u 3. Chánh Văn phòng UBND t nh; Th trư ng các S , Ban, Ngành, các t ch c oàn th chính tr - xã h i; Ch t ch UBND các huy n, th xã; Các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: - BC Nhà nư c D án T SL (B/c); - Văn phòng Chính ph (B/c); - Các B : KH& T, TC, NN&PTNT, CN (B/c); - TT T nh y, TT H ND t nh (B/c); - Thành viên BC tái nh cư t nh; - TT UBND t nh; Hoàng Chí Th c - VP, các Ban T nh y; VP, các Ban H ND t nh; - VP oàn BQH t nh; - Huy n y, H ND các huy n, th xã; - Như i u 3 (t/h);
 2. - L VP - UBND t nh; - Các phòng nghi p v - VPUBND t nh; - ăng Công báo; - TT Tin h c, TT Lưu tr - VPUBND t nh; - Lưu: VT, T C (3). Thu 200b. CƠ CH QU N LÝ, I U HÀNH, T CH C TH C HI N D ÁN TÁI NNH CƯ THU I N T NH SƠN LA (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 13/2007/Q -UBND ngày 16/5/2007 c a y ban nhân dân t nh Sơn La) Chương I. NH NG QUI NNH CHUNG i u 1. Ph m vi, i tư ng áp d ng 1. Ph m vi: Qu n lý i u hành và t ch c th c hi n d án tái nh cư th y i n Sơn La trên a bàn t nh Sơn La. 2. i tư ng: Các cơ quan Nhà nư c, t ch c kinh t , t ch c chính tr - xã h i, các oàn th , ơn v l c lư ng vũ trang và các t p th , h gia ình, cá nhân có liên quan trong quá trình tri n khai th c hi n d án tái nh cư th y i n Sơn La trên a bàn t nh Sơn La. i u 2. Nguyên t c trong qu n lý, i u hành 1. m b o s lãnh o tuy t i c a các c p y ng, theo cơ ch : ng lãnh o, nhà nư c qu n lý i u hành, nhân dân làm ch . 2. Tuân th Lu t T ch c H ND và UBND các c p ngày 26/11/2003. 3. Tuân th các quy nh, pháp lu t Nhà nư c; các Ngh nh hư ng d n thi hành c a Chính ph v u tư xây d ng và các Quy t nh c a Chính ph v phê duy t u tư, quy ho ch t ng th , chính sách v b i thư ng di dân tái nh cư, cơ ch qu n lý và th c hi n d án th y i n Sơn La. Chương II. H TH NG T CH C B MÁY i u 3. C p t nh 1. Ban ch o d án tái nh cư th y i n t nh (g i t t là BC t nh) a) Thành ph n
 3. - Trư ng Ban: /c Bí thư T nh y, Ch t ch H ND t nh, Trư ng oàn i bi u Qu c h i t nh. - Phó Ban: /c Phó Bí thư T nh y, Ch t ch UBND t nh. - Phó Ban: /c Phó Bí thư Thư ng tr c T nh y. - Phó Ban: /c T nh y viên, Ch t ch UBMTTQ t nh. - Phó Ban thư ng tr c chuyên trách: /c T nh y viên. - Các thành viên có liên quan. b) Nhi m v : Tham mưu tr c ti p v i Thư ng tr c T nh y, Ban Thư ng v t nh y và ch o th ng nh t trong toàn t nh v công tác b i thư ng, di dân, T C th y i n Sơn La m b o an toàn, úng ti n theo ch o c a Trung ương. Ch u s ch o c a BC Nhà nư c d án th y i n Sơn La; ph i h p v i các b , ngành Trung ương, T p oàn i n l c Vi t Nam trong công tác b i thư ng, di dân, T C th y i n Sơn La và xây d ng nhà máy th y i n Sơn La. c) B ph n thư ng tr c giúp vi c cho BC t t i Văn phòng UBND t nh, do m t /c Phó văn phòng UBND t nh và t chuyên viên giúp vi c theo dõi. d) Ban ch o có quy ch ho t ng riêng. 2. Thành l p Ban qu n lý d án di dân, tái nh cư th y i n Sơn La ( G i t t là Ban qu n lý d án tái nh cư t nh ) Ch t ch UBND t nh quy t nh thành l p Ban qu n lý d án tái nh cư t nh giúp ch u tư làm u m i qu n lý d án. a) Thành ph n - Trư ng Ban chuyên trách: /c c p y t nh; - Các Phó trư ng ban chuyên trách; các phòng chuyên môn nghi p v . b) Ch c năng: Ban qu n lý d án tái nh cư t nh là cơ quan giúp vi c cho UBND t nh, ư c ch u tư d án là UBND t nh y quy n th c hi n m t s nhi m v qu n lý, i u hành và t ng quy t toán d án di dân tái nh cư th y i n Sơn La; D án Tân L p và d án 1382 trên a bàn t nh. Ban qu n lý d án tái nh cư t nh có tư cách pháp nhân, tài kho n và con d u riêng ho t ng theo qui nh c a pháp lu t. ư c s d ng con d u c a Ban qu n lý d án tái nh cư t nh giao d ch th c hi n d án 1382 và d án Tân L p.
 4. c) Nhi m v : Th c hi n theo m c 2 kho n 12 i u 1 Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph và quy t nh quy nh v ch c năng nhi m v c a UBND t nh Sơn La. d) Quy ch làm vi c: Trư ng Ban QLDA tái nh cư t nh quy t nh ban hành quy ch làm vi c BQL d án. 3. Thành l p H i ng thNm nh d án di dân, tái nh cư th y i n Sơn La (g i t t là H i ng th m nh tái nh cư t nh) a) Thành ph n (Theo thông báo s 508–TB/BTCTU ngày 04/4/2005 c a Ban t ch c t nh y Thông báo Ngh quy t c a Ban thư ng v T nh y v công tác t ch c và cán b ) bao g m: - Ch t ch h i ng: /c Giám c S K ho ch và u tư; - Phó ch t ch h i ng chuyên trách: /c Phó giám c S K ho ch và u tư. - Phó ch t ch h i ng: /c Trư ng Ban QLDA tái nh cư t nh; - Các thành viên h i ng g m Giám c các ngành: Tài Chính, Xây d ng, Giao thông v n t i, Tài nguyên - Môi Trư ng, Nông nghi p và PTNT, Công nghi p, Khoa h c - Công ngh ; Chi nhánh Ngân hàng phát tri n t nh. - T chuyên viên giúp vi c g m các chuyên viên có trình cao, am hi u sâu các lĩnh v c có liên quan n công tác di dân tái nh cư thu c các ngành: Nông nghi p, Th y l i, Giao thông, Xây d ng, Tài nguyên-Môi trư ng, Công nghi p. b) Nhi m v : Tham mưu cho Ban ch o, UBND t nh v thNm nh Quy ho ch chi ti t các khu, i m tái nh cư; thNm nh các d án thành ph n theo phân c p thu c d án tái nh cư trên a bàn t nh. c) B ph n thư ng tr c: t t i S K ho ch và u tư, s d ng con d u c a S KH& T giao d ch. d) Quy ch làm vi c: Ch t ch h i ng xây d ng quy ch làm vi c trình Ch t ch UBND t nh phê duy t. 4. Thành l p và ki n toàn các BQL d án chuyên ngành (g i t t là Ban qu n lý d án ngành) a) Thành l p và ki n toàn BQL d án ngành: Giao thông v n t i; Xây d ng; Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn; Công nghi p. b) V t ch c Ban qu n lý d án ngành: G m Trư ng ban, các phó Trư ng ban và các b ph n chuyên môn giúp vi c. c) Nhi m v t ng quát: Giúp Ch u tư qu n lý, th c hi n các d án tái nh cư chuyên ngành ư c UBND t nh giao.
 5. d) Quy ch làm vi c: Giám c các S xây d ng chuyên ngành quy t nh ban hành Quy ch làm vi c c a BQL d án. i u 4. C p huy n ( tr huy n Phù Yên ) 1. Thành l p Ban ch o d án di dân, tái nh cư các huy n, th xã (G i t t là Ban ch o tái nh cư c p huy n ): Ban Thư ng v huy n, th y quy t nh thành l p BC tái nh cư huy n, th . a) Thành ph n - Trư ng Ban: /c Bí thư huy n, th y; - Phó ban thư ng tr c: /c Phó bí thư - Ch t ch UBND huy n, th xã; - Phó ban: /c Phó bí thư Thư ng tr c huy n, th y; Ch t ch UBMTTQ huy n, th xã. - y viên: Các /c y viên UBND huy n, th xã; ch nhi m UBKT huy n, th y; bí thư ng y các xã có di dân, tái nh cư. b) Nhi m v : Tham mưu cho Ban thư ng v huy n, th y, BCH ng b huy n, th y v lãnh o, ch o th c hi n di dân T C trên a bàn các huy n, th xã. c) B ph n thư ng tr c giúp vi c cho Ban ch o t t i Văn phòng H ND-UBND huy n, th xã do m t Phó văn phòng H ND-UBND huy n, th xã ho c m t chuyên viên t ng h p tr c ti p theo dõi giúp vi c Ban ch o. d) Ban ch o có quy ch ho t ng riêng do Trư ng ban ch o quy t nh ban hành. 2. Thành l p và ki n toàn Ban qu n lý d án tái nh cư huy n, th xã (g i t t là Ban qu n lý d án tái nh cư c p huy n) Ch t ch UBND huy n, th quy t nh thành l p ho c ki n toàn BQL d án tái nh cư huy n, th xã. a) Thành ph n: G m Trư ng ban, các Phó Trư ng ban, b ph n chuyên môn giúp vi c. b) Ch c năng: Ban qu n lý d án di dân tái nh cư huy n, th xã là cơ quan giúp vi c UBND huy n, th xã, ư c UBND huy n, th xã y quy n th c hi n nhi m v qu n lý, i u hành, t ch c th c hi n và quy t toán d án di dân tái nh cư th y i n Sơn La trên a bàn theo phân c p; ch u s ch o v chuyên môn c a Ban qu n lý d án tái nh cư t nh. i v i các huy n ã có Ban qu n lý d án 747(1382), thì c ng c và b sung ch c năng, nhi m v th c hi n d án tái nh cư th y i n Sơn La và ti p t c qu n lý th c hi n d án 1382, d án Tân L p, huy n M c Châu n khi k t thúc d án.
 6. Ban qu n lý d án tái nh cư c p huy n có tư cách pháp nhân, tài kho n và con d u riêng ho t ng theo qui nh c a pháp lu t. c) Nhi m v : Th c hi n theo m c 2 kho n 12 i u 1 Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph . d) Quy ch làm vi c: Trư ng Ban qu n lý d án xây d ng Quy ch làm vi c trình Ch t ch UBND huy n, th phê chuNn, ban hành quy ch làm vi c BQL d án. 3. Thành l p H i ng b i thư ng, n bù di dân tái nh cư huy n, th xã (g i t t là H i ng n bù tái nh cư c p huy n ) a) Thành ph n - Ch t ch h i ng: Phó Ch t ch UBND huy n, th xã. - Các phó ch t ch h i ng: + Trư ng Ban QLDA tái nh cư huy n, th xã - Phó ch t ch Thư ng tr c. + Trư ng Phòng Tài chính - K ho ch huy n, th xã. - Các thành viên H i ng bao g m lãnh o các phòng: Kinh t , Tài nguyên - Môi trư ng, Qu n lý ô th , H t ng kinh t , Ch t ch ho c Phó Ch t ch các xã, Phư ng, th tr n và Giám c các Nông - Lâm trư ng có dân T C và t chuyên viên giúp vi c thu c các phòng chuyên môn nêu trên. b) Ch c năng: Giúp UBND huy n, th xã t ch c công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng xây d ng các khu, i m tái nh cư và các d án thành ph n trên a bàn s d ng ngu n v n tái nh cư Th y i n Sơn La. c) Nhi m v - L p phương án b i thư ng; thNm nh, trình duy t và t ch c th c hi n phương án b i thư ng, h tr tái nh cư cho: các h dân thu c di n di chuy n kh i lòng h th y i n Sơn La, các khu i m quy ho ch ti p nh n dân tái nh cư, các d án thành ph n trên a bàn. - Ch u trách nhi m v tính chính xác c a s li u ki m kê, tính pháp lý c a t ai, tài s n ư c b i thư ng trong phương án b i thư ng. d) B ph n thư ng tr c: Ban QLDA tái nh cư huy n, th xã và s d ng con d u c a Ban QLDA tái nh cư c p huy n giao d ch. i u 5. Ban tái nh cư xã, phư ng, th tr n, nông lâm trư ng (g i t t là Ban tái nh cư c p xã ) a) Thành ph n: G m trư ng ban, 01 phó ban, b ph n chuyên môn giúp vi c và Ch t ch m t tr n, Bí thư, Trư ng b n nơi có dân di chuy n và nơi ón dân tái nh cư. S d ng con d u c a UBND xã, th tr n, nông - lâm trư ng giao d ch.
 7. b) Nhi m v : Là t ch c thu c UBND xã, phư ng, th tr n, nông lâm trư ng; giúp UBND xã, phư ng th tr n, nông lâm trư ng t ch c tri n khai tuyên truy n v n ng và th c hi n d án tái nh cư trên a bàn. Ch u s qu n lý tr c ti p v chuyên môn c a Ban qu n lý tái nh cư huy n, th xã. Là i di n c a ch u tư (UBND xã, phư ng, th tr n, Nông, Lâm trư ng) tr c ti p qu n lý, t ch c th c hi n d án T C xen ghép trên a bàn theo phân c p. c) Quy ch làm vi c: Trư ng Ban T C c p xã ph i h p v i Ban qu n lý d án T C c p huy n xây d ng qui ch làm vi c trình Ch t ch UBND xã, phư ng, th tr n, Giám c Nông - Lâm trư ng ban hành quy ch làm vi c. Chương III. T CH C QU N LÝ, I U HÀNH D ÁN i u 6. Phân c p qu n lý, i u hành 1. Ch u tư: Ch t ch UBND t nh là ch u tư, giao Ban qu n lý d án tái nh cư t nh giúp ch u tư qu n lý th c hi n d án. 2. Ch t ch UBND t nh y quy n cho Ch t ch UBND huy n, th làm ch u tư qui ho ch chi ti t các khu, i m tái nh cư, công tác b i thư ng thi t h i v t, tài s n và h tr tái nh cư. 3. Ch t ch UBND t nh giao các S chuyên ngành, Ch t ch UBND huy n, th làm ch u tư các d án thành ph n xây d ng các khu, i m T C ư c th hi n trong quy t nh phê duy t quy ho ch chi ti t các khu, i m T C. i u 7. Công tác quy ho ch chi ti t 1. L a ch n tư v n Các ch u tư t t ch c l a ch n tư v n và l p T trình kèm theo h sơ năng l c c a ơn v tư v n g i S K ho ch và u tư thNm nh và trình UBND t nh quy t nh. 2. ThNm nh cương và chi phí l p quy ho ch - ơn v tư v n l p cương và d toán chi phí l p d án quy ho ch chi ti t cho t ng khu, i m T C g i UBND các huy n, th (ch u tư) thông qua; - UBND các huy n, th l p T trình g i BQL d án T C t nh thNm nh và trình Giám c S K ho ch & u tư phê duy t. 3. ThNm nh h sơ d án qui ho ch chi ti t Ch t ch UBND huy n, th xã l p T trình xin phê duy t quy ho ch chi ti t g i H i ng thNm nh tái nh cư t nh thNm nh, c th như sau: - ThNm nh t i th c a: Các t thNm nh liên ngành t ch c thNm nh t i th c a.
 8. - ThNm nh h sơ quy ho ch chi ti t: H i ng thNm nh tái nh cư t nh t ch c thNm nh h sơ quy ho ch chi ti t các khu, i m T C; B ph n Thư ng tr c có trách nhi m t ng h p báo cáo k t qu thNm nh c a H i ng thNm nh tái nh cư t nh, trình Ch t ch ho c phó Ch t ch H i ng chuyên trách ký và trình c p có thNm quy n phê duy t. 4. Phê duy t quy ho ch chi ti t - Ch t ch UBND t nh y quy n cho Giám c S k ho ch và u tư quy t nh phê duy t cương và chi phí l p d án quy ho ch chi ti t t i các khu, i m tái nh cư. - Ch t ch UBND t nh quy t nh phê duy t quy ho ch chi ti t các khu, i m tái nh cư trên a bàn t nh. 5. Th i gian thNm nh và phê duy t - cương và d toán: Th i gian thNm nh không quá 5 ngày làm vi c; th i gian phê duy t không quá 3 ngày làm vi c k t khi có báo cáo k t qu thNm nh c a BQL d án T C t nh. - Phê duy t quy ho ch chi ti t: Th i gian phê duy t không quá 5 ngày làm vi c k t khi nh n ư c báo cáo thNm nh c a Giám c S K ho ch và u tư. i u 8. Công tác b i thư ng, h tr tái nh cư 1. Ph m vi b i thư ng gi i phóng m t b ng - Vùng ng p h ch a theo ư ng vi n gi i phóng lòng h ư c xác nh trong thi t k k thu t ư c duy t. - Các khu, i m ón dân theo quy ho ch chi ti t ư c phê duy t. - Các d án thành ph n ph c v di dân, tái nh cư. 2. Quy trình t ch c th c hi n Th c hi n theo Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t; Quy t nh s 02/2007/Q -TTg ngày 09/01/2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành quy nh v b i thư ng, h tr và tái nh cư D án th y i n Sơn La và các quy nh, hư ng d n c a UBND t nh Sơn La v quy trình t ch c th c hi n b i thư ng di dân tái nh cư d án th y i n Sơn La. UBND huy n, th xã nơi có dân chuy n n ch u trách nhi m chi tr và thanh quy t toán các kho n b i thư ng, h tr cho các h tái nh cư theo chính sách hi n hành c a Nhà nư c v d án tái nh cư th y i n Sơn La. i u 9. Xây d ng khu, i m tái nh cư 1. ThNm quy n quy t nh cho phép l p d án
 9. - Ch t ch UBND t nh quy t nh cho phép l p các d án thành ph n c p thi t t i các khu, i m tái nh cư ( trong trư ng h p quy ho ch chi ti t các khu, i m tái nh cư chưa ư c phê duy t) và các d án thành ph n liên khu, liên vùng ph c v di dân, tái nh cư không n m trong quy ho ch chi ti t các khu, i m T C. - i v i các d án thành ph n ã có quy ho ch chi ti t ư c phê duy t: Các ch u tư t ch c tri n khai th c hi n l p d án theo quy nh hi n hành. 2. ThNm nh phê duy t d án a) ThNm nh d án u tư, Báo cáo kinh t - k thu t: Th c hi n theo Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005, Ngh nh 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph v qu n lý d án u tư công trình. b) ThNm quy n phê duy t (quy t nh u tư) Ch t ch UBND t nh quy t nh phê duy t các d án thu c di n l p d án u tư; phê duy t báo cáo kinh t k thu t các d án thành ph n có t ng m c u tư trên 5,0 t ng và báo cáo kinh t k thu t các d án c p i n cho các khu, i m tái nh cư. Ch t ch UBND t nh y quy n cho Ch t ch UBND các huy n, th xã phê duy t và phê duy t i u ch nh Báo cáo kinh t - k thu t các d án thành ph n ã ư c xác nh trong quy ho ch chi ti t có t ng m c u tư n 5 t ng . Ch t ch UBND t nh quy t nh phê duy t i u ch nh các d án do mình quy t nh u tư và phê duy t i u ch nh báo cáo kinh t - k thu t do Ch t ch UBND các huy n, th xã ã phê duy t sau khi i u ch nh l i có t ng m c u tư trên 5 t ng. Trư ng h p các d án thành ph n xây d ng k t c u h t ng có t ng m c u tư vư t quá t ng m c u tư ư c phê duy t trong quy ho ch chi ti t: Các ch u tư l p báo cáo g i Ban QLDA tái nh cư t nh, Ban QLDA tái nh cư t nh t ng h p g i h i ng thNm nh T C t nh thNm nh, trình ch t ch UBND t nh xem xét, quy t nh. 3. ThNm nh, phê duy t thi t k b n v thi công, d toán Th c hi n theo i u 16 Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư công trình. 4. Th i gian thNm nh, phê duy t c p t nh - Th i gian thNm nh d án (k c th i gian thNm nh thi t k cơ s ) nhóm B là 20 ngày làm vi c, nhóm C là 15 ngày làm vi c k t khi nh n h sơ d án theo quy nh. - Th i gian phê duy t d án không quá 5 ngày làm vi c k t khi nh n T trình và báo cáo thNm nh c a S K ho ch và u tư (không tính th i gian xin ý ki n theo Quy t nh s 50-Q /TU ngày 17 tháng 02 năm 2006 c a Ban Thư ng v T nh y). - Th i gian thNm nh k ho ch th c hi n xây l p, k ho ch u th u, k t qu ch nh th u, u th u không quá 5 ngày làm vi c.
 10. - Th i gian phê duy t k ho ch th c hi n xây l p, k ho ch u th u, k t qu ch nh th u, u th u không không quá 3 ngày làm vi c k t khi nh n h sơ h p l . 5. L a ch n nhà th u a) Nhà th u tư v n: Ch t ch UBND t nh y quy n cho các ch u tư quy t nh ch nh th u tư v n l p d án, Báo cáo kinh t - k thu t, thi t k b n v thi công các d án thành ph n. b) Nhà th u xây l p + Thi t b - Ch t ch UBND t nh phê duy t k ho ch th c hi n d án; phê duy t k t qu ch nh các nhà th u theo quy nh, có gi m giá 5% so v i d toán ư c phê duy t cho các gói th u thu c d án thành ph n do UBND t nh quy t nh u tư có t ng m c u tư t trên 5 t ng n 10 t ng. Ch u tư xu t các ơn v d ki n ch nh th u, g i Ban QLDA tái nh cư t nh t ng h p xin ý ki n Ch t ch UBND t nh; khi có ý ki n c a Ch t ch UBND t nh, ch u tư hoàn thi n th t c l a ch n nhà th u cho ơn v ư c Ch t ch UBND t nh ch p thu n theo quy nh, g i S K ho ch và u tư thNm nh và trình UBND t nh quy t nh. - Ch t ch UBND t nh y quy n cho ch t ch UBND huy n, th xã, các ch u tư phê duy t k ho ch th c hi n, h sơ yêu c u, k t qu ch nh th u theo quy nh, có gi m giá 5% so v i d toán ư c duy t cho các gói th u xây l p thu c d án thành ph n có t ng m c u tư n 5 t ng. - Ch t ch UBND t nh phê duy t: k ho ch u th u, k t qu u th u cho các gói th u thu c các d án thành ph n ph i th c hi n u th u do UBND t nh quy t nh u tư. - Ch t ch UBND t nh y quy n cho các ch u tư phê duy t h sơ yêu c u ( i v i ch nh th u), h sơ m i th u ( i v i u th u) cho các gói th u xây l p sau khi có h sơ thi t k b n v thi công và t ng d toán ư c phê duy t. c) Tư v n giám sát: Ban qu n lý d án T C c p huy n n u không i u ki n, năng l c thì ký h p ng v i các ơn v tư v n có năng l c th c hi n giám sát công trình. 6. Qu n lý d án - i v i các d án thành ph n thu c di n l p báo cáo kinh t - k thu t: Th c hi n hình th c ch u tư tr c ti p qu n lý d án. - i v i các d án thành ph n do UBND t nh quy t nh u tư: Các ch u tư ký h p ng v i các ơn v tư v n năng l c th c hi n qu n lý d án. 7. Bàn giao qu n lý, khai thác s d ng công trình Ch u tư có trách nhi m bàn giao các công trình cho các t ch c ơn v , h gia ình qu n lý, khai thác s d ng theo qui nh hi n hành. ơn v , cá nhân nh n tài s n có trách nhi m xây d ng qui ch qu n lý, khai thác s d ng tài s n sau u tư ư c bàn
 11. giao, theo hư ng t qu n lý khai thác s d ng, tu b , s a ch a thư ng xuyên. Riêng v i công trình do B n, ti u khu, t dân ph qu n lý c n g n qui ch qu n lý tài s n v i quy ư c (hương ư c) B n, ti u khu, t dân ph ư c c p có thNm quy n phê duy t. 8. Phê duy t quy t toán - Các d án thành ph n do UBND các huy n, th xã quy t nh u tư thì trư c khi phê duy t quy t toán ph i có văn b n ch p thu n c a BQL d án di dân, tái nh cư t nh. - Các d án thành ph n do UBND t nh quy t nh u tư: các ch u tư l p h sơ quy t toán g i S Tài chính thNm nh và trình UBND t nh phê duy t. - BQL d án T C t nh t ng h p quy t toán d án T C th y i n Sơn La trên a bàn t nh g i S Tài chính thNm nh và trình UBND t nh phê duy t. i u 10. Xây d ng khu tái nh cư ô th ; xây d ng cơ s h t ng, công trình công c ng i m tái nh cư xen ghép Th c hi n theo các quy nh c a Chính ph v chính sách b i thư ng, di dân, tái nh cư d án th y i n Sơn La. i u 11. Qu n lý, phân b k ho ch v n u tư a) S K ho ch và u tư là cơ quan t ng h p giúp UBND t nh qu n lý t ng m c, k ho ch v n th c hi n b i thư ng, di dân, tái nh cư d án th y i n Sơn La hàng năm ư c Chính ph giao. Có trách nhi m ch trì ph i h p v i Ban qu n lý tái nh cư t nh và các ngành ch c năng liên quan l p k ho ch phân b v n hàng năm cho các khu, i m tái nh cư, d án thành ph n (khi có th t c XDCB), ho c phân b cơ c u v n theo các nhi m v u tư d án cho các ch u tư theo ti n , trình UBND t nh thông qua kỳ h p H ND t nh quy t nh. b) Ban qu n lý tái nh cư t nh: Ch trì ph i h p v i UBND các huy n, th xã l p k ho ch v n di dân hàng năm theo cơ c u chi cho các nhi m v tái nh cư c a các huy n, th xã g i S K ho ch và u tư t ng h p báo cáo UBND t nh, trình kỳ h p H ND t nh quy t nh. Căn c k ho ch, cơ c u v n ư c H ND t nh phê chuNn và UBND t nh ký ban hành, Ch t ch UBND huy n, th xã phân b chi ti t k ho ch v n theo cơ c u chi cho các nhi m v tái nh cư, các d án thành ph n ã th t c theo qui nh v qu n lý u tư và Lu t Ngân sách. Chương IV. TRÁCH NHI M C A CÁC C P, CÁC NGÀNH TRONG VI C QU N LÝ, I U HÀNH D ÁN i u 12. y ban nhân dân các c p 1. y ban nhân dân t nh
 12. a) Th c hi n s ch o c a Ban ch o Nhà nư c d án th y i n Sơn La; ph i h p v i các B , Ngành Trung ương trong vi c i u ch nh b sung quy ho ch t ng th di dân tái nh cư d án th y i n Sơn La. Tham gia ý ki n v i Chính ph , Ban ch o nhà nư c, các B , Ngành v các lĩnh v c liên quan trong quá trình t ch c tri n khai th c hi n d án. b) Ch o i u hành vi c xây d ng k ho ch th c hi n d án tái nh cư hàng năm c a t nh trình H ND t nh phê chuNn, g i B Nông nghi p - Phát tri n Nông thôn, B K ho ch - u tư, B Tài chính, T p oàn i n l c Vi t Nam trư c ngày 20 tháng 7 hàng năm. c) Giao k ho ch v n b i thư ng, di dân, tái nh cư hàng năm cho các huy n, th xã. Ch o Ban qu n lý tái nh cư t nh; UBND các huy n, th xã; các ch u tư c th hoá k ho ch và t ch c tri n khai th c hi n d án. d) Thành l p và ki n toàn: Ban qu n lý tái nh cư t nh; H i ng thNm nh tái nh cư t nh. ) Quy t nh thu h i t ng th t c a các t ch c, cá nhân n m trong vùng quy ho ch tái nh cư, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t theo thNm quy n qui nh c a Lu t t ai. e) C th hoá các Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v b i thư ng, di dân, tái nh cư d án th y i n Sơn La. f) Phê duy t d án u tư; k t qu u th u, ch nh th u theo phân c p. g) Ban hành ơn giá, nh m c n bù ph c v công tác b i thư ng, di dân tái nh cư trên a bàn t nh. h) Ch o Ban qu n lý tái nh cư t nh xây d ng k ho ch di dân tái nh cư, quy t toán v n u tư hàng năm và t ng th d án. i) T ng k t, ánh giá rút kinh nghi m, th c hi n ch báo cáo, th ng kê v vi c th c hi n d án T C th y i n Sơn La trên a bàn t nh theo quy nh. 2. UBND các huy n, th xã (tr huy n Phù Yên) a) Thành l p Ban QLDA di dân, tái nh cư huy n, th xã; Thành l p h i ng b i th- ư ng, n bù tái nh cư huy n, th xã; Thành l p Ban tái nh cư xã và ch o các cơ quan th c hi n t t ch c năng, nhi m v ư c giao. b) Ch u trách nhi m ch o, qu n lý, i u hành t ch c th c hi n k ho ch di dân, tái nh cư th y i n Sơn La trên a bàn huy n, th xã. c) Ch o giao k ho ch v n tái nh cư hàng năm cho các d án thành ph n (theo phân c p); ch o xây d ng quy ho ch chi ti t các khu tái nh cư; xây d ng k ho ch và các bi n pháp, gi i pháp t ch c th c hi n công tác b i thư ng, h tr tái nh cư trên a bàn huy n, th xã.
 13. d) Ch o các cơ quan ch c năng l p và thông qua k ho ch v n b i thư ng, di dân, tái nh cư hàng năm trong k ho ch v n u tư c a huy n, th g i các cơ quan ch c năng theo úng th i h n quy nh. e) Phê duy t báo cáo kinh t k thu t, chi phí b i thư ng, n bù, các kho n h tr theo chính sách, phê duy t k t qu ch nh th u theo phân c p. f) Ch o các cơ quan chuyên môn, các xã, b n... t ch c tuyên truy n v n ng nhân dân th c hi n nhi m v n bù, di dân, T C. Tham gia ý ki n v n i dung quy ho ch chi ti t; cân i phân chia l i t ai trong và ngoài i m qui ho ch tái nh cư cho nh ng i tư ng b thu h i t, s p x p l i dân cư cho nh ng h s t i ph i i u ch nh l i nơi theo qui ho ch; b trí nhà , t , t s n xu t, r ng tr ng theo qui ho ch; ti p nh n h khNu c a dân T C và c ng c các t ch c ng, Chính quy n, oàn th xã, b n nơi T C. g) Ph i h p v i ch d án, các ngành ch c năng rà soát quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a c p xã phù h p v i quy ho ch phát tri n chung, c bi t là quy ho ch s d ng t, quy ho ch phát tri n s n xu t, nh m xác nh s h , a bàn ph i di chuy n và kh năng ti p nh n dân tái nh cư t i nơi m i. h) Quy t nh thu h i t và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t theo thNm quy n quy nh c a Lu t t ai. i) Xem xét, gi i quy t các ngh h p pháp c a công dân trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c giao. k) Ch o ban qu n lý T C huy n ph i h p v i các cơ quan có liên quan l p quy t toán, quy t toán v n u tư hàng năm trình H ND huy n, th phê chuNn; th c hi n quy t toán v n t ng d án ư c phân c p v i BQL tái nh cư t nh. l) T ch c t ng k t ánh giá vi c tri n khai th c hi n d án và th c hi n ch báo cáo th ng kê theo quy nh. m) T ch c t p hu n, hư ng d n v chuyên môn nghi p v cho T C xã. n) Riêng i v i huy n Quỳnh Nhai, Thu n Châu và Mư ng La ph i th c hi n thêm m t s nhi m v sau: - Th ng kê nhân khNu, h khNu và các i tư ng chính sách, ng viên, oàn viên, h i viên, cán b cơ s ương ch c và hoàn t t th t c bàn giao cho huy n, th xã ti p nh n dân tái nh cư. Ph i h p v i c p y, chính quy n nơi ón nh n dân hình thành t ch c ng, chính quy n, các oàn th nhân dân; t ch c b u trư ng b n, bí thư chi b , oàn thanh niên... theo quy nh. - Ch o Ban tái nh cư c p xã ph i h p v i h i ng b i thư ng, n bù huy n l p phương án b i thư ng trên a bàn trình UBND huy n phê duy t. - T ch c xét tuy n con em các h ph i di chuy n ào t o ngh ho c tham gia các i xây d ng c a Nông, Lâm trư ng, các doanh nghi p th c hi n các khâu công vi c t i nơi tái nh cư.
 14. 3. y ban nhân dân các xã, phư ng, th tr n và Ban giám c các Nông, lâm tr- ư ng ( G i t t là c p xã ) 3.1. Nơi có dân di chuy n a) xu t trình UBND huy n, th xã thành l p và ban hành Quy ch làm vi c c a Ban T C. Ch o Ban T C xã, phư ng, th tr n tham gia vào phương án quy ho ch chi ti t các i m tái nh cư; th ng kê b i thư ng và l p phương án b i thư ng; xây d ng k ho ch di dân; qu n lý khai thác di n tích t trong th i gian chưa b ng p trình H ND xã, phư ng, th tr n thông qua, g i h i ng b i thư ng, n bù thNm nh và trình UBND huy n, th xã phê duy t. b) Tham gia giám sát các d án trên a bàn; ti p nh n, qu n lý, khai thác s d ng các d án sau u tư theo quy nh. c) Ch o Ban T C cư xã, phư ng, th tr n l p và thông qua k ho ch b trí dân di chuy n trong k ho ch hàng năm g i các cơ quan ch c năng theo quy nh. d) Xác nh n các gia ình chính sách g m c h tái nh cư và h s t i b nh hư ng b i d án . ) Ch o b n, ti u khu, t dân ph th c thi các nhi m v ư c giao v b i thư ng, di dân và các v n có liên quan; giám sát công tác thanh toán b i thư ng cho các h tái nh cư. e) C i di n c a chính quy n xã, phư ng, th tr n t ch c cho các h thu c di n di d i n nơi tái nh cư m i, bàn giao cho chính quy n c p xã ti p nh n và qu n lý. f) Xem xét gi i quy t các ngh h p pháp c a công dân trong ph m vi ch c năng, quy n h n, nhi m v ư c giao. ngh c p trên gi i quy t nh ng ki n ngh c a công dân vư t thNm quy n. g) xu t và ki n toàn, c ng c h th ng chính tr cơ s ; xu t vi c i u ch nh a gi i hành chính (n u có) theo quy nh hi n hành. h) T ch c th c hi n t t quy ch dân ch cơ s . - Thông báo dân bi t: Nh ng ch trương, chính sách c a ng, Chính ph ; Ngh quy t c a c p y, H ND, UBND các c p liên quan n công tác b i thư ng, di dân, tái nh cư; quy ho ch chi ti t; k ho ch th c hi n hàng năm; th t c hành chính gi i quy t các công vi c liên quan n th c hi n ch chính sách, k ho ch di chuy n; nh hư ng s n xu t; xây d ng k t c u h t ng; k ho ch s d ng t ai; t ch c ơn v hành chính; thông báo tình hình tr t t , an toàn xã h i và các lĩnh v c liên quan n s n xu t, i s ng ... i m tái nh cư dân s chuy n n. - Nh ng vi c dân bàn: M c óng góp xây d ng k t c u h t ng và các công trình phúc l i công c ng, giám sát các công trình xây d ng trên a bàn; các gi i pháp t ch c th c hi n công tác b i thư ng, di dân, t ch c s n xu t, n nh i s ng, tham gia xây d ng h th ng chính tr cơ s ...
 15. - Nh ng vi c dân tham gia ý ki n, chính quy n xã nơi m i quy t nh: các kho n óng góp xây d ng k t c u h t ng, i u ch nh a gi i xã b n nơi m i. - Nh ng vi c dân giám sát, ki m tra: thi công công trình, k t qu ki m tra, thanh tra, gi i quy t các v vi c tiêu c c, tham nhũng liên quan n quá trình th c hi n d án. 3.2. Nơi ón nh n dân tái nh cư a) xu t trình UBND huy n, th xã thành l p Ban tái nh cư xã, phư ng, th tr n, Nông - Lâm trư ng; xây d ng quy ch làm vi c trình ch t ch UBND huy n, th xã phê duy t. Xây d ng phương án b i thư ng g i Ban qu n lý tái nh cư huy n, h i ng n bù thNm nh và trình y ban nhân dân huy n, th xã phê duy t. Ch ng ph i h p v i các c p, các ngành liên quan xây d ng k ho ch ti p nh n dân tái nh cư (bao g m: th i i m ti p nh n; s kh u ti p nh n; k ho ch cân i, phân chia t ai trong và ngoài quy ho ch tái nh cư), hư ng d n nhân dân t ch c th c hi n. Giao nhà ( i v i h gia ình không t xây d ng nhà ), t , t s n xu t, t tr ng r ng cho h tái nh cư b o m công khai dân ch . b) Ch o Ban T C xã, phư ng, th tr n, Nông - Lâm trư ng l p và thông qua k ho ch ón dân hàng năm g i các cơ quan ch c năng úng th i h n quy nh. c) xu t phương án v i c p y, chính quy n huy n, th xã ph i h p v i c p y, chính quy n, oàn th nơi di dân c ng c t ch c ng, chính quy n, oàn th b n, ti u khu c a các i m tái nh cư. d) Tham gia giám sát các d án trên a bàn; ti p nh n, qu n lý, khai thác s d ng các d án sau u tư theo quy nh. ) Xác nh n gia ình chính sách i v i các h s t i b nh hư ng b i d án. e) Ph i h p ch o k ho ch th c hi n các d án: phát tri n s n xu t, phát tri n kinh t xã h i g n v i gi v ng an ninh qu c phòng trên a bàn. f) Xem xét gi i quy t các ngh h p pháp c a công dân trong ph m vi ch c năng nhi m v , quy n h n ư c giao. ngh c p trên gi i quy t nh ng ki n ngh c a công dân vư t thNm quy n. g) Hư ng d n các h tái nh cư g i ti n ti t ki m theo quy nh. h) T ch c th c hi n t t quy ch dân ch cơ s : - Thông báo dân bi t: Nh ng ch trương, chính sách c a ng, Chính ph ; Ngh quy t c a c p y, H ND, UBND các c p liên quan n công tác b i thư ng, di dân, tái nh cư; quy ho ch chi ti t; k ho ch th c hi n hàng năm; quy ho ch và k ho ch s d ng t ai; các kho n huy ng dân óng góp xây d ng k t c u h t ng, các công trình phúc l i công c ng; k t qu th c hi n các chương trình và d án do nhà nư c và t ch c tài tr tr c ti p cho xã; ch trương và k ho ch vay v n phát tri n s n xu t; i u ch nh a gi i hành chính; phương án d n i n i th a, nh hư ng s n xu t; k t qu bình xét các h nghèo, các h có công v i cách m ng; chính sách n bù
 16. h tr di chuy n, quy trình g i và rút ti n ti t ki m; k t qu thanh tra, ki m tra gi i quy t các v vi c tiêu c c. - Nh ng vi c dân bàn: M c óng góp xây d ng k t c u h t ng và các công trình phúc l i công c ng, giám sát các công trình xây d ng trên a bàn; các gi i pháp t ch c th c hi n công tác b i thư ng, di dân, t ch c s n xu t, n nh i s ng, tham gia xây d ng h th ng chính tr cơ s ... - Nh ng vi c dân tham gia ý ki n, chính quy n xã nơi m i quy t nh: phương án chuy n i cơ c u kinh t , cơ c u s n xu t và phương án phát tri n ngành ngh ; quy ho ch, k ho ch s d ng t; phương án quy ho ch khu dân cư, phương án n bù gi i phóng m t b ng, xây d ng k t c u h t ng, tái nh cư, gi i quy t vi c làm cho ngư i lao ng. - Nh ng vi c dân giám sát, ki m tra: gi i quy t khi u n i t cáo (n u có); quá trình t ch c th c hi n d án, k t qu nghi m thu và quy t toán công trình do dân óng góp; các chương trình, d án do ngân sách Nhà nư c u tư ho c các t ch c tài tr tr c ti p cho xã; qu n lý và s d ng t ai t i xã; k t qu ki m tra, thanh tra, gi i quy t các v vi c tiêu c c có liên quan n d án; vi c th c hi n ch chính sách ưu ãi. i u 13. Các S , Ban, Ngành, MTTQ và các oàn th nhân dân 1. Các s có ban qu n lý d án chuyên ngành Th c hi n ch c năng, nhi m v qu n lý Nhà nư c thu c các lĩnh v c chuyên ngành v công tác b i thư ng, di dân, tái nh cư th y i n Sơn La trên a bàn t nh và th c hi n m t s nhi m v c th như sau: a) Thành l p và ki n toàn BQL d án ngành. b) ThNm nh, phê duy t h sơ thi t k b n v thi công i v i các d án thành ph n ư c UBND t nh giao làm ch u tư. c) Qu n lý ch t lư ng các công trình XDCB theo quy nh hi n hành. d) Ch o Ban qu n lý d án Ngành th c hi n và hoàn thành t t nhi m v ư c giao. ) Ch u trách nhi m v ch o, hư ng d n chuyên môn nghi p v cho các huy n, th xã i v i các lĩnh v c thu c ch c năng, nhi m v c a Ngành ư c phân công. e) Ph i h p v i UBND các huy n, th xã, Ban qu n lý tái nh cư t nh trong vi c hư ng d n, ch o, ki m tra, giám sát... v chuyên môn trong quá trình tri n khai th c hi n d án. f) Nghiên c u xu t i m i cơ ch qu n lý hành chính, qu n lý u tư và xây d ng thu c d án di dân T C và chính sách khuy n khích các doanh nghi p u tư phát tri n s n xu t và tiêu th s n phNm cho nhân dân vùng d án T C. g) Ki m tra vi c ch p hành các quy nh v qu n lý d án u tư xây d ng công trình, báo cáo giám sát ánh giá u tư, ti n th c hi n theo quy nh.
 17. 2. S K ho ch và u tư Ch u trách nhi m qu n lý nhà nư c v công tác qui ho ch, k ho ch; Ki m tra, hư ng d n, ôn c ti n l p qui ho ch chi ti t các khu, i m T C, công tác xây d ng k ho ch c a các huy n, th xã. Hư ng d n các ngành, các ch u tư ti n hành ánh giá giám sát u tư cho các d án thành theo quy nh hi n hành và th c hi n các nhi m v khác theo ch c năng c a ngành. 3. S Tài chính Ch u trách nhi m qu n lý nhà nư c v công tác tài chính; Ki m tra, hư ng d n, ôn c ti n th c hi n công tác b i thư ng, h tr tái nh cư c a các huy n, th xã; Ki m tra, hư ng d n công tác quy t toán các d án thành ph n c a các ch u tư và th c hi n các nhi m v khác theo ch c năng c a ngành. 4. Các Ngành chuyên môn khác Theo ch c năng nhi m v c a ngành mình, ưu tiên gi i quy t nh ng vi c liên quan t i công tác di dân T C. Ch ng ph i h p v i các ngành chuyên môn khác, UBND các huy n th xã trong vi c gi i quy t các v n thu c ch c năng, nhi m v c a ngành i v i d án tái nh cư th y i n trên a bàn t nh. 5. Cơ quan c p phát, thanh toán v n Th c hi n theo các quy nh hi n hành c a Chính ph v d án th y i n Sơn La, quy t nh, Thông tư hư ng d n c a các B , ngành trung ương và các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. Giao Chi nhánh Ngân hàng phát tri n Sơn La hư ng d n các ch u tư v n i dung và trình t ng, c p phát, thanh toán v n thu c d án di dân tái nh cư th y i n trên a bàn t nh Sơn La. 6. Các t ch c tín d ng: Ngân hàng Nhà nư c t nh có trách nhi m ch o các t ch c tín d ng: a) Có phương án huy ng v n các h tái nh cư và các h s t i vay v n phát tri n s n xu t, n nh i s ng sau khi di chuy n. b) Có trách nhi m hư ng d n n i dung, trình t , phương th c g i và rút ti n ti t ki m cho các h tái nh cư. 7. ngh y ban m t tr n t qu c Vi t Nam t nh, các oàn th nhân dân Th c hi n vi c tuyên truy n ch trương chính sách c a ng, Nhà nư c và c a t nh v lãnh o công tác b i thư ng, di dân, tái nh cư th y i n Sơn La. Ch o, v n ng các t ch c thành viên, h i viên th c hi n có k t qu nhi m v b i thư ng, di dân, tái nh cư trên a bàn t nh. N m b t tâm tư nguy n v ng c a nhân dân và xu t v i c p y, chính quy n xem xét gi i quy t nh ng v n n y sinh trong quá trình t ch c th c hi n d án tái nh cư th y i n Sơn La. Hư ng d n các t ch c thành viên t ng h p, l p danh sách các oàn viên c a nơi di chuy n và làm th t c bàn giao oàn viên cho các t ch c nơi ón nh n dân tái nh cư m b o quy n l i cho các oàn viên khi n nơi m i.
 18. Chương V. THANH QUY T TOÁN V N, CH BÁO CÁO i u 14. Thanh quy t toán, ki m toán, giám sát ánh giá u tư 1. Vi c t m ng, thanh toán, c p phát v n cho d án T C th y i n Sơn La ư c th c hi n theo các qui nh hi n hành c a Chính ph , Quy t nh, Thông tư hư ng d n c a B , ngành trung ương và các quy nh hi n hành c a Nhà nư c v i phương châm “Nhanh g n, hi u qu , úng quy nh c a pháp lu t”. Chi nhánh Ngân hàng phát tri n có trách nhi m chuy n ti n theo quy nh v tài kho n c a Ban qu n lý tái nh cư huy n, th xã thanh toán tr c ti p cho các h dân di chuy n ư c hư ng theo ch chính sách hi n hành. 2. Ch t ch UBND các huy n, th xã duy t quy t toán nh ng d án thành ph n do UBND huy n, th xã quy t nh u tư trên a bàn, g i báo cáo quy t toán n Ban QLDA di dân tái nh cư t nh và S Tài Chính t ng h p. 3. Các S , Ban, Ngành ư c giao làm ch u tư các d án thành ph n có trách nhi m hoàn thi n h sơ quy t toán g i s Tài chính thNm nh, trình UBND t nh phê duy t; g i báo cáo quy t toán n Ban QLDA di dân, tái nh cư t nh t ng h p. 4. Ban qu n lý d án T C t nh t ng h p quy t toán g i S Tài Chính thNm nh. S Tài chính có trách nhi m thNm nh t ng quy t toán d án và trình UBND t nh phê duy t quy t toán theo qui nh hi n hành và theo phân c p. 5. Ki m toán: Sau khi d án ho c các h ng m c thu c d án ư c nghi m thu, bàn giao ã vào s d ng; ch d án có trách nhi m xu t v i c p có thNm quy n m i ơn v ki m toán th c hi n vi c ki m toán d án ho c h ng m c d án m b o úng quy trình. i u 15. Ch báo cáo 1. Các ch u tư hàng tháng báo cáo tình hình th c hi n d án cơ s v Ban qu n lý tái nh cư t nh nh kỳ vào ngày 15 hàng tháng và th c hi n báo cáo t xu t khi có yêu c u c a c p trên; Báo cáo giám sát ánh giá u tư cho các d án thành ph n và g i S K ho ch và u tư theo úng quy nh. 2. Ban qu n lý tái nh cư t nh có trách nhi m: t ng h p tình hình th c hi n, xu t tháo g nh ng vư ng m c, khó khăn v i UBND t nh, Ban ch o t nh, H ND t nh, T nh y trong quá trình t ch c th c hi n d án. Th c hi n vi c l p báo cáo vào ngày 20 hàng tháng, báo cáo quý vào ngày 20 tháng cu i quý, báo cáo năm, báo cáo t xu t UBND t nh ký g i Chính ph , Ban ch o NN d án th y i n Sơn La, các b , ngành trung ương, Thư ng tr c T nh y, Ban ch o tái nh cư t nh theo quy nh. 3. Chi nhánh Ngân hàng phát tri n có trách nhi m: t ng h p, báo cáo g i Ban qu n lý d án tái nh cư t nh, S K ho ch và u tư, S Tài Chính, UBND t nh, Ban ch o t nh v tình hình gi i ngân thanh toán v n u tư và xu t tháo g nh ng vư ng
 19. m c, khó khăn trong quá trình t ch c th c hi n d án vào ngày 20 hàng tháng; báo cáo quí, năm theo quy nh và th c hi n báo cáo t xu t theo yêu c u c a c p trên. 4. S K ho ch và u tư là cơ quan Thư ng tr c giúp UBND t nh trong vi c t ng h p báo cáo giám sát ánh giá u tư các d án thành ph n thu c d án di dân T C th y i n Sơn La vào ngày 20 hàng tháng, quý, năm và báo cáo t xu t. ChuNn b báo cáo giám sát ánh giá u tư c a d án UBND t nh ký và g i Chính ph , Ban ch o NN d án th y i n Sơn La, các b , ngành trung ương, Thư ng tr c T nh y, Ban ch o tái nh cư t nh theo quy nh. 5. Các s , ngành chuyên môn; UBND các huy n, th xã; các t ch c chính tr xã h i, oàn th nhân dân: Căn c vào ch c năng, nhi m v ư c giao có trách nhi m báo cáo tình hình gi i quy t công vi c c a ngành, cơ quan mình theo nh kỳ vào ngày 18 hàng tháng ho c báo cáo t xu t theo yêu c u v i UBND t nh, Ban ch o t nh, các B ngành liên quan trong quá trình t ch c, th c hi n b i thư ng, di dân, tái nh cư d án th y i n Sơn La. Chương VI. I U KHO N THI HÀNH i u 16. Ngư i ng u các cơ quan qu n lý nhà nư c, cơ quan chuyên môn, các t ch c chính tr xã h i ư c giao nhi m v trong vi c lãnh o, ch o, t ch c th c hi n d án tái nh cư th y i n Sơn La ph i ch u trách nhi m cá nhân v công vi c ư c giao trư c các c p y ng, chính quy n v n i dung gi i quy t và th c hi n nhi m v c a c p mình, cơ quan mình. i u 17. T p th và cá nhân trong ph m vi i u ch nh c a quy ch này có thành tích thì ư c khen thư ng, n u vi ph m thì b x lý k lu t; vi c khen thư ng, k lu t th c hi n theo úng qui nh và pháp lu t hi n hành. i u 18. Trong quá trình t ch c th c hi n n u có nh ng khó khăn, vư ng m c ngh các c p, các ngành, M t tr n t qu c và các oàn nhân dân ph n nh k p th i b ng văn b n v Ban qu n lý d án T C t nh t ng h p, g i S K ho ch và u tư thNm nh và trình UBND t nh xem xét s a i, b sung i u ch nh. i u 19. Chánh Văn phòng UBND t nh; Th trư ng các S , Ban, Ngành, các t ch c oàn th nhân dân; Trư ng Ban qu n lý tái nh cư t nh; Ch t ch UBND các huy n, th xã; Th trư ng các ngành, ơn v có liên quan căn c ch c năng nhi m v ư c giao có trách nhi m t ch c tri n khai th c hi n t t các n i dung quy nh t i Cơ ch này./.
Đồng bộ tài khoản